โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์

48 %
52 %
Information about โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์
Education

Published on September 25, 2014

Author: krunichatcha

Source: slideshare.net

Description

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดารงชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เนื้อหา 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ แบบฝึกหัด จัดทาโดย นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. ทฤษฎีเซลล์ 3. เซลล์ยูคาริโอตและโพรคาริโอต

เพิ่มเติมรายละเอียด เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เพิ่มเติมรายละเอียด เซลล์ของสิ่งมีชีวิต View slide

เพิ่มเติมรายละเอียด เซลล์ของสิ่งมีชีวิต View slide

เพิ่มเติมรายละเอียด เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เพิ่มเติมรายละเอียด เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

What is a cell? A cell is the basic unit of life in any organism. They are also the building blocks of life. One of the first people to observe cells was Robert Hook. But without microscopes, Hook couldn't have made history. Microscopes made it possible for people to learn about cells. In fact in 1663, Hook observed a thin slice of a cork with a compound microscope he had built himself. About the time that Hook made his discovery, Anton van Leeuwenhoek also began to observe tiny objects.

เพิ่มเติมรายละเอียด หน่วยของสิ่งมีชีวิต (Unit of living thing) เซลล์ : Cell A cell is the basic unit of life in any organism.

เพิ่มเติมรายละเอียด โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ 1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ (Cell envelop) 2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) 3. นิวเคลียส (Nucleus) 1.1 ผนังเซลล์ (Cell wall) 1.2 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane or plasma membrane) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

Lipid bilayer = 2 layer of phospholipid เพิ่มเติมรายละเอียด ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)

ชอบน้า ไม่ชอบน้า the yellow structure represents the hydrophillic or water loving section of the phospholipid The blue tails that come off of the sphere represent the hydrophobic or water fearing end of the phospholipid Phospholipids' structure

charge and is attracted to water. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)

เพิ่มเติมรายละเอียด conclusion 1. Lipid bilayer = 2 layer of phospholipid 2. Consist of glycoprotein and lipoprotein 3. Semipermiable membrane

* ทาหน้าที่ห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์ เพิ่มเติมรายละเอียด ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 2. ผนังเซลล์ (Cell wall) * พบใน พืช รา สาหร่าย และ แบคทีเรีย

เพิ่มเติมรายละเอียด สารเคลือบผนังเซลล์ รา ไคทิน พืช เซลลูโลส พืช  เพกทิน ลิกนิน พืช คิวทิน พืช  ซูเบอริน ไดอะตอม ซิลิกา

พลาสโมเดสมาตา พลาสโมเดสมาตา (plasmodecmata) หมายถึง ช่องว่างระหว่างเซลล์

ไซโทพลาซึม = ออร์แกเนลล์ + ไซโทซอล เพิ่มเติมรายละเอียด ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ออร์แกเนลล์ (Organelles) = โครงสร้างเล็ก ๆ ภายในเซลล์ ทาหน้าที่เฉพาะ เช่น แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย ไลโซโซม ไรโบโซม ไซโทซอล (Cytosol) = ของเหลว

1. ไรโบโซม (Ribosome) ไรโบโซม (Ribosome) เป็นออร์แกแนลล์ที่ประกอบด้วย โปรตีนและ rRNA “สังเคราะห์โปรตีน” Ribosome ใน Cytoplasm มี 2 ตำแหน่งคือ 1.Bound ribosome : จับอยู่ที่ผิวของ Endoplasmic reticulum และ เยื่อหุ้มนิวเคลียสชั้นนอก (outer nuclear membrane) 2. Free ribosome : เป็น Ribosome ที่ลอยอิสระใน Cytoplasm * นอกจากนี้ยังพบ Ribosome ได้ใน Mitochondria และ Chloroplast

1. ไรโบโซม (Ribosome)

2. ร่างแหเอนโดพลาซึม Endoplasmic reticulum (ER)

1. Rough endoplasmic reticulum (RER) 2. ร่างแหเอนโดพลาซึม Endoplasmic reticulum (ER) ลาเลียงโปรตีนจาก .................... ส่งไปที่ - Golgi apparatus - Nucleus ribosome

2. Smooth endoplasmic reticulum (SER) สังเคราะห์สารจาพวกไขมันและสเตียรอยด์ และ กาจัดสารพิษ 2. ร่างแหเอนโดพลาซึม Endoplasmic reticulum (ER)

3. กอลจิแอปพาราตัส (Golgi apparatus ; Golgi body ; Golgicomplex)

•, 3. กอลจิแอปพาราตัส (Golgi apparatus ; Golgi body ; Golgicomplex) เติมคาร์โบไฮเดรตไปที่โปรตีนหรือลิพิด ที่ลาเลียงมาจาก ............... Glycoprotein, Glycolipid RER Vesicle

** ไกลโคโปรตีน = คาร์โบไฮเดรต + โปรตีน ** ไกลโคลิพิด = คาร์โบไฮเดรต + ลิพิด

สร้างเวสิเคิลไว้ในถุง  ........................................ ไลโซโซม (Lysosome) เอนไซม์ไลโซไซม์ (Lysozyme)

ออกนอกเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ Lysosome (Lysozyme)

การเกิดไลโซโซม (Lysosome)

Small 4. ไลโซโซม (Lysosome) Vesicle of Golgi apparatus Lysosome พบใน WBC metamorphosis

Lysosomes are organelles in the cell (Vesicle of Goli body). เพิ่มเติมรายละเอียด ไลโซโซม (Lysosome) http://library.thinkquest.org/06aug/01942/plcells/lysosomes.htm These little parts are very important. They have chemicals in them that digest the wastes and other bad organelles.

พบใน เซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เพิ่มเติมรายละเอียด ไลโซโซม (Lysosome) http://library.thinkquest.org/06aug/01942/plcells/lysosomes.htm ยกเว้น เซลล์เม็ดเลือดแดง ทาหน้าที่ ย่อยอาหาร และ ทาลายสิ่งแปลกปลอม

เพิ่มเติมรายละเอียด ไลโซโซม (Lysosome) ทาหน้าที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis) ของกบ

Metamorphosis กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต

มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น เพิ่มเติมรายละเอียด 5. ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) http://library.thinkquest.org/06aug/01942/plcells/lysosomes.htm 1. เยื่อหุ้มชั้นนอก (outter membrane) เรียบ 2. เยื่อหุ้มชั้นใน (inner membrane) พับไปมา  คริสตี้ (Cristae)

5. ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) Cristae = เยื่อหุ้มชั้นใน พับไปมา เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว Matrix = ของเหลวที่อยู่ใน ไมโทคอนเดรีย

เพิ่มเติมรายละเอียด ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) http://library.thinkquest.org/06aug/01942/plcells/lysosomes.htm ของเหลวในไมโทคอนเดรีย เรียกว่า เมทริกซ์ (matrix) หน้าที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ความรู้เพิ่มเติม ไมโทคอนเดรียมีไรโบโซม และ DNA เป็นของตัวเอง

Question กระบวนการหายใจระดับเซลล์เป้นกระบวนการที่สร้างพลังงาน ให้กับเซลล์ ดังนั้นเซลล์ใดในร่างกายที่น่าจะพบ ไมโทคอนเดรียจานวนมาก ?

6. พลาสติด (Plastid) พลาสติดมี 3 ชนิด พบในพืชและสาหร่ายสีเขียว คลอโรพลาสต์ โคโมพลาสต์ ลิวโคพลาสต์ photosynthesis

คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) [ มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น, มี Ribosome RNA และ DNA เป็นของตัวเอง

คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) [ Chlorophyll Carotene and Carotenoid Xanthophyll

โครโมพลาสต์ (Chromoplast) [ Carotenoid ลิวโคพลาสต์ (Leucoplast) No color

Question1 ไมโทคอนเดรีย กับ คลอโรพลาสต์ มีรูปร่างและโครงสร้างแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ?

7. แวคิวโอล (Vacuole) [ มีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น เรียกว่า โทโนพลาสต์ (Tonoplast)

ชนิดของแวคิวโอล (Type of Vacuole) 1. Sap vacuole = เก็บสะสมน้า สารสี น้าตาล กรดอะมิโน สารพิษ ในพืช 2. Contractile vacuole = รักษาสมดุลของน้าในเซลล์ พารามีเซียม 3. Food vacuole = เก็บอาหาร และย่อยอาหาร (ทางานร่วมกับ ..........................) ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว Lysosome 4. Lipid vacuole = สะสมไขมันในเนื้อเยื่อสัตว์

Semifluid medium เพิ่มเติมรายละเอียด ไซโทพลาซึม (cytoplasm) Cyclosis = การไหลของออร์แกเนลล์ภายในเซลล์ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของโปรตีน พบใน อะมีบา สาหร่ายหางกระรอก Organelles + Cytosol

เพิ่มเติมรายละเอียด อินคลูชันในไซโทพลาซึม (cytoplasmic inclusion) ส่วนประกอบที่ไม่ถาวร เมลานิน บริเวณผิวหนังและเรตินา เม็ดแป้งในเซลล์พืช ไกลโคเจนในเซลล์สัตว์

เพิ่มเติมรายละเอียด นิวเคลียส (nucleus) หน้าที่ - ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ - เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโต กระบวนการสืบพันธุ์

เพิ่มเติมรายละเอียด นิวเคลียส (nucleus) ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง 1. เยื่อหุ้มนิวเคลียส 2. นิวคลีโอพลาซึม นิวคลีโอพลาซึม = โครมาทิน (Chromatin) = นิวคลีโอลัส (Nucleolus) = ของเหลว (Nuclear matrix)

เพิ่มเติมรายละเอียด ส่วนประกอบของนิวเคลียส

DNA Structure

Acetabularia sp.

Structure in cell Plant cell Animal cell English Thai 1. Cell wall 2. Cell membrane 3. Cytoplasm 4. Nucleus 5. Ribosome 6. ER (RER+SER) 7. Golgi body http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm เซลล์พืช vs เซลล์สัตว์ ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส ไรโบโซม ร่างแหเอนโดพลาซึม กอลจิบอดี

Structure in cell Plant cell Animal cell English Thai 8. Lysosome 9. Mitochondria 10. Chloroplast 11. Vacuole 11.1 Sap vacuole 11.2 Contractile vacuole 11.3 Food vacuole http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm เซลล์พืช vs เซลล์สัตว์ ไลโซโซม ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ แวคิวโอล แซบแวคิวโอล คอนแทร็กไทล์ ฟูดแวคิวโอล

Structure in cell Plant cell Animal cell English Thai 12. Centriole 13. Microtubule 14. Micro skeleton 15. Flagellum 16. Peroxisome 17. Vesicle * Plasmodesmata http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm เซลล์พืช vs เซลล์สัตว์ เซนทริโอล ไมโครทูบูล ไมโครสเกเลตัน แฟลกเจลลัม เพอรอกซิโซม เวสสิเคิล พลาสโมเดสมาตา

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดารงชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เนื้อหา 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ แบบฝึกหัด จัดทาโดย นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. ทฤษฎีเซลล์ 3. เซลล์ยูคาริโอตและโพรคาริโอต

In 1665, Robert Hooke, an English scientist, coined the term cell and published the first description of cells in his book Micrographia. Robert Hooke examined cork tissue under a microscope and called the small chambers he saw “cells.” This is Hooke’s original drawing of what he saw

ทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) มัตทิอัส ชไลเดน เทโอดอร์ ชวันน์ ทฤษฎีเซลล์ (cell theory) มีใจความว่า “All living things consist of cells” “All cell comes from other cells” “Cell is a basically of all livings”

Question 2 ถ้านักเรียนจะศึกษานิวเคลียสของเซลล์ในร่างกายคน นักเรียนจะใช้ส่วนใดของร่างกายในการศึกษา

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดารงชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เนื้อหา 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ แบบฝึกหัด จัดทาโดย นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. ทฤษฎีเซลล์ 3. เซลล์ยูคาริโอตและโพรคาริโอต

ยูคาริโอต และ โพรคาริโอต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต มี 2 ประเภท คือ 1. เซลล์ยูคาริโอต (Eukaryotic cell) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส พบใน สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ฟังไจ พืช สัตว์ (Nuclear membrane)

1. เซลล์ยูคาริโอต (Eukaryotic cell) สารพันธุกรรม คือ DNA

ยูคาริโอต และ โพรคาริโอต

Amoeba อะมีบา http://www.biology-resources.com/amphibia.html

ยูคาริโอต และ โพรคาริโอต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต มี 2 ประเภท คือ 2. เซลล์โพรคาริโอต (Prokaryotic cell) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส พบใน แบคทีเรีย No nuclear membrane

2. เซลล์โพรคาริโอต (Prokaryotic cell) สารพันธุกรรม คือ Circular Chromosomal DNA

สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่เป็นเซลล์ ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ ไม่มีไซโทพลาซึม ไม่มีนิวเคลียส ไวรัส (VIRUS) มี DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่ง มีเปลือกที่เป็นโปรตีนหุ้มไว้ 20 – 250 nm

Question 3 Compare size of bacteria and virus Bacteria is bigger than virus. Virus is ………………. than bacteria. smaller Because it has only DNA and Protein coat.

HIV (human Immune Deficiency Virus)

HIV in human blood

(a)Tobacco streak virus (isometric). (b)Pea seed-borne mosaic virus (anisometric).

Question 4 ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่? เพราะเหตุใด?

Which anything ales is smaller than virus? ไวรอยด์ (VIROID) มีเฉพาะ RNA ไม่มีโปรตีนหุ้ม Question 5

Circular and linear forms of the Potato Spindle Tuber Viroid observed using a nucleic acid spreading technique followed by high angle shadowing with platinum metal.Magnified 350,000X.(TEM) Plate

What are disease virus ? Question 6

ไข้หวัดใหญ่ Influenza มีไข้สูง 39-40 c ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ขมในคอ คัดจมูก มีน้ามูกใสๆ ไอแห้งๆ ในรายที่เป็นรุนแรงมักเกิดโรคแทรกซ้อนที่ระบบอื่นด้วย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะมาก และซึมลง ปอดบวม แน่นหน้าอก เหนื่อย ทาให้เสียชีวิตได้

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2013 Swine influenza ไข้หวัดหมู หรือ ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ H7N9 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 สามารถติดต่อผ่านทางสัตว์ปีก โดยสัตว์ปีกเหล่านั้น ไม่มีอาการของโรค ทาให้การสืบค้นยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดของ H5N1 ซึ่งทาให้สัตว์ปีกที่ติดเชื้อล้มตาย อาการ มีไข้สูง และพัฒนาเป็นโรคปอดบวม

โรค มือ-เท้า-ปาก Hand Foot Mouse Disease โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัส น้้ามูก น้้าลาย หรือ อุจจาระของผู้ป่วยโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น สัมผัสผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู หรือน้้า และอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนี้จึงมักระบาด ในโรงเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็ก หรือสถาน รับลี้ยงเด็กเล็ก

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง Severe Acute Respiratory syndrome : SARS เกิดจาก เชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (SARS-CoV) มีไข้สูงขึ้นมา ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดศีรษะมาก หนาวสั่น หลังจากนั้นประมาณ 3 -7 วัน ก็จะเริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณ 90 % จะมีอาการทุเลาขึ้นอย่างช้า ๆ หลังจาก 7 วันไปแล้ว และหายเป็นปกติ บางรายอาจอาการป่วยรุนแรง เนื่องจากมีอาการแทรกซ้อนที่ปอด ท้าให้เกิดปอดบวมอักเสบ ในระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหายใจ ล้าบาก หรือหอบด้วย ซึ่งจะพบว่าผู้ป่วยอาจมีอาการทรุดหนักลง ในช่วง 10 - 14 วัน และอาจเสียชีวิตได้ ในช่วงวันที่ 17 -18 ของ การป่วย

โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย) Influenza โรคนี้ เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา” ซึ่งเป็น RNA Virus มียุงลายเป็นพาหะนาโรค โรคชนิดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ทวีปแอฟริกา ใน ปี ค.ศ. 1995 โดยการแพร่เชื้อในทวีปแอฟริกา แบ่งเป็น 2 วงจร คือ วงจรชนบท เกิดจาก คน – ยุง – ลิง ระบาดเป็นครั้งคราวก่อนนาสู่ คน วงจรในเมือง เกิดจาก คน – ยุง ระบาดแพร่หลายจากคนสู่คน

โรคเอดส์ (AIDs) AIDs : Acquird Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อ HIV (human Immune Deficiency Virus) ทาลาย macrophage และ lymphocyte

Add a comment

Related presentations

Related pages

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ - ชนิดของเซลล์

_ โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ (Cell Structure and Organelles)
Read more

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ (Cell Structure and ...

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ (Cell Structure and Organelles) ...
Read more

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ - YouTube

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์พืช ลักษณะของเม็ด ...
Read more

นิยาย โครงสร้าง และหน้าที่ส่วนประกอบของเซลล์ : Dek-D.com ...

รูปที่ 1.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ ที่มา : ...
Read more

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์#1

(รูปที่ 6) โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ ...
Read more

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์#2

5) เอ็นโพลาสมิคเรติคูลัมชนิดขรุขระ (rough endoplasmic reticulum : RER) เป็น ...
Read more

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์พืช - YouTube

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์พืช Sarunya Sinlapathana. Subscribe ...
Read more

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ - Education

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ... Home; Education; โครงสร้างและองค์ ...
Read more

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ แบคทีเรียและเซลล์พืช by ...

Invited audience members will follow you as you navigate and present; People invited to a presentation do not need a Prezi account; This link expires 10 ...
Read more

เซลล์ - Institute Of Physical Education Chumphon

โครงสร้างและหน้าที่ เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม แบ่งออกเป็น ...
Read more