فرانسه

50 %
50 %
Information about فرانسه
Education

Published on April 27, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫مادسیج‬ ‫ایران‬ ‫دانشجویان‬ Madsg.comMadsg.com !!‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬

‫وفرانسه‬ ‫ایران‬ ‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫مقایسه‬‫وفرانسه‬ ‫ایران‬ ‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫مقایسه‬ ‫همدان‬ ‫فرهنگیان‬ ‫دانشگاه‬‫همدان‬ ‫فرهنگیان‬ ‫دانشگاه‬

     ‫ایران‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬‫ایران‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬::     ‫تاریخچه‬‫تاریخچه‬:: ‫دبیرستانها‬ ، ‫راهنمایی‬ ‫مدارس‬ ، ‫دبستانها‬ ، ‫کودکستانها‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫نوین‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬‫دبیرستانها‬ ، ‫راهنمایی‬ ‫مدارس‬ ، ‫دبستانها‬ ، ‫کودکستانها‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫نوین‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ، ‫نظام‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫مقدمات‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫دانشگاهها‬ ،‫از‬ ، ‫نظام‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫مقدمات‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫دانشگاهها‬ ، ‫سال‬ ‫در‬ ، ‫دارالفنون‬ ‫تأسیس‬ ‫زمان‬‫سال‬ ‫در‬ ، ‫دارالفنون‬ ‫تأسیس‬ ‫زمان‬12281228‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫شمسی‬ ‫هجری‬‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫شمسی‬ ‫هجری‬12321232‫هجری‬‫هجری‬ .‫یافت‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫تدیج‬ ‫به‬ ‫مشروطیت‬ ‫انقل ب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫فراهم‬ ‫شمسی‬.‫یافت‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫تدیج‬ ‫به‬ ‫مشروطیت‬ ‫انقل ب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫فراهم‬ ‫شمسی‬ ‫میسیونرهای‬ ‫بوسیله‬ ‫جدید‬ ‫مدارس‬ ‫معدودی‬ ‫تعداد‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سالهای‬ ‫و‬ ‫مشروطیت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫میسیونرهای‬ ‫بوسیله‬ ‫جدید‬ ‫مدارس‬ ‫معدودی‬ ‫تعداد‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سالهای‬ ‫و‬ ‫مشروطیت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مدارس‬ ‫این‬ ‫تأسیس‬ .‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ، ‫خارج‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫کرد‬ ‫تحصیل‬ ، ‫دوستان‬ ‫فرهنگ‬ ، ‫مذهبی‬‫مدارس‬ ‫این‬ ‫تأسیس‬ .‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ، ‫خارج‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫کرد‬ ‫تحصیل‬ ، ‫دوستان‬ ‫فرهنگ‬ ، ‫مذهبی‬ ،‫داشت‬ ‫هها‬‌‫ه‬ ‫خان‬ ‫مکتب‬ ‫بر‬ ‫فراوانی‬ ‫ارجحیت‬ ، ‫زمان‬ ‫اقتضای‬ ‫به‬ ، ‫آنها‬ ‫آموزشی‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫برنام‬ ‫که‬،‫داشت‬ ‫هها‬‌‫ه‬ ‫خان‬ ‫مکتب‬ ‫بر‬ ‫فراوانی‬ ‫ارجحیت‬ ، ‫زمان‬ ‫اقتضای‬ ‫به‬ ، ‫آنها‬ ‫آموزشی‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫برنام‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫فرهنگ‬ ‫تلش‬ ‫و‬ ‫کوشش‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫اروپایی‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫نفوذ‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬‫و‬ ‫دوستان‬ ‫فرهنگ‬ ‫تلش‬ ‫و‬ ‫کوشش‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫اروپایی‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫نفوذ‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫بنیان‬ ‫در‬ ‫یشد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫منتشر‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خواه‬ ‫ترقی‬ ‫و‬ ‫روشنگر‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫روزنام‬‫بنیان‬ ‫در‬ ‫یشد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫منتشر‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خواه‬ ‫ترقی‬ ‫و‬ ‫روشنگر‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫روزنام‬ .‫داشت‬ ‫بسزایی‬ ‫سهم‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫گرفتن‬.‫داشت‬ ‫بسزایی‬ ‫سهم‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫گرفتن‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫متمم‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫فرمان‬ ‫صدور‬ ، ‫مشروطیت‬ ‫انقل ب‬‫سالهای‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫متمم‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫فرمان‬ ‫صدور‬ ، ‫مشروطیت‬ ‫انقل ب‬12851285‫و‬‫و‬ 12861286‫با‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫نضج‬ ‫زمینه‬ ، ‫شمسی‬ ‫هجری‬‫با‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫نضج‬ ‫زمینه‬ ، ‫شمسی‬ ‫هجری‬ ‫اصل‬ .‫گرفت‬ ‫فزونی‬ ‫نیز‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫تقاضاهای‬ ، ‫آن‬‫اصل‬ .‫گرفت‬ ‫فزونی‬ ‫نیز‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫تقاضاهای‬ ، ‫آن‬ ‫مگر‬ ‫را‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫معارف‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫مشروطیت‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫متمم‬ ‫هجدهم‬‫مگر‬ ‫را‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫معارف‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫مشروطیت‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫متمم‬ ‫هجدهم‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بودن‬ ‫متمرکز‬ ‫به‬ ‫نوزدهم‬ ‫اصل‬ ، ‫کرده‬ ‫اعلم‬ ‫آزاد‬ ،‫باشد‬ ‫ممنوع‬ ‫شرعا‬ ‫آنچه‬‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بودن‬ ‫متمرکز‬ ‫به‬ ‫نوزدهم‬ ‫اصل‬ ، ‫کرده‬ ‫اعلم‬ ‫آزاد‬ ،‫باشد‬ ‫ممنوع‬ ‫شرعا‬ ‫آنچه‬ ‫مخارج‬ ‫با‬ ‫مدارس‬ ‫تأسیس‬ :‫کرد‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫مدارس‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫تأسیس‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬‫مخارج‬ ‫با‬ ‫مدارس‬ ‫تأسیس‬ :‫کرد‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫مدارس‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫تأسیس‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مقرر‬ ‫معارف‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫قانون‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫اجباری‬ ‫تحصیل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬.‫شود‬ ‫مقرر‬ ‫معارف‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫قانون‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫اجباری‬ ‫تحصیل‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬

‫کنون‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬‫کنون‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬:: ‫خانوادگی‬ ‫آموزش‬ ،‫اول‬ ‫مرحله‬ ▪‫خانوادگی‬ ‫آموزش‬ ،‫اول‬ ‫مرحله‬ ▪‫میگرفت‬ ‫رادربر‬‫میگرفت‬ ‫رادربر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مادر‬ ‫دو‬ ‫بر‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫.در‬‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مادر‬ ‫دو‬ ‫بر‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫.در‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ .‫بود‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬.‫بود‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫عمومی‬ ‫آموزش‬ ،‫دوم‬ ‫مرحله‬ ▪‫از‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫عمومی‬ ‫آموزش‬ ،‫دوم‬ ‫مرحله‬ ▪۷۷‫سالگی‬‫سالگی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫آغاز‬‫تا‬ ‫و‬ ‫آغاز‬۱۴۱۴‫و‬‫و‬۱۵۱۵.‫یافت‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫سالگی‬.‫یافت‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫سالگی‬ ،‫سوم‬ ‫مرحله‬ ▪،‫سوم‬ ‫مرحله‬ ▪‫وارد‬‫وارد‬‫اختصاصی‬ ‫آموزش‬‫اختصاصی‬ ‫آموزش‬‫شدکه‬ ‫می‬‫شدکه‬ ‫می‬ ‫همزمان‬‫همزمان‬.‫بود‬ ‫فرد‬ ‫در‬ ‫هیجانات‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫با‬.‫بود‬ ‫فرد‬ ‫در‬ ‫هیجانات‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫با‬‫این‬‫این‬ . ‫بود‬ ‫استعدادها‬ ‫شناسایی‬ ‫خاص‬ ‫مرحله‬. ‫بود‬ ‫استعدادها‬ ‫شناسایی‬ ‫خاص‬ ‫مرحله‬ ‫باستان‬ ‫دوره‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ (‫الف‬‫باستان‬ ‫دوره‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ (‫الف‬ ‫در‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ،‫هخامنشیان‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫در‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ،‫هخامنشیان‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫میان‬‫میان‬،‫خانواده‬،‫خانواده‬ ‫و‬ ‫آتشکده‬‫و‬ ‫آتشکده‬‫مدارس‬ ‫یال‬‫مدارس‬ ‫یال‬‫درباری‬‫درباری‬.‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬.‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬‫کودکان‬‫کودکان‬ ‫سنین‬ ‫از‬‫سنین‬ ‫از‬۵۵‫تا‬‫تا‬۷۷‫سالگی‬‫سالگی‬‫می‬ ‫تحصیل‬ ‫مقطع‬ ‫وارد‬‫می‬ ‫تحصیل‬ ‫مقطع‬ ‫وارد‬ .‫شدند‬.‫شدند‬‫وشرایط‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬‫وشرایط‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫کودک‬‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫کودک‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫خانواده‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫خانواده‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ ‫همگانی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬‫همگانی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫آماده‬‫مدت‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫آماده‬ ‫متفاوت‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قدیم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آموزش‬‫متفاوت‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قدیم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ،‫ذهنی‬ ،‫جسمانی‬ ‫قوای‬ ‫رشد‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫قایل‬،‫ذهنی‬ ،‫جسمانی‬ ‫قوای‬ ‫رشد‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫قایل‬ ‫اجتماعی‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫ملی‬ ‫خصایص‬ ‫و‬ ‫روحیات‬‫اجتماعی‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫ملی‬ ‫خصایص‬ ‫و‬ ‫روحیات‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫متغیر‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫متغیر‬

،‫زرتشتی‬ ‫روحانیون‬ ‫یعنی‬ ،‫مغان‬ ،‫ساسانیان‬ ‫دوره‬ ‫اواخر‬ ‫تا‬ ‫هخامنشیان‬ ‫و‬ ‫زرتشت‬ ‫روزگار‬ ‫در‬،‫زرتشتی‬ ‫روحانیون‬ ‫یعنی‬ ،‫مغان‬ ،‫ساسانیان‬ ‫دوره‬ ‫اواخر‬ ‫تا‬ ‫هخامنشیان‬ ‫و‬ ‫زرتشت‬ ‫روزگار‬ ‫در‬ ‫تعالیم‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫آموزشگاه‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫وظیفه‬‫تعالیم‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫آموزشگاه‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫وظیفه‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫زرتشت‬.‫شد‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫زرتشت‬ : ‫شدند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ▪: ‫شدند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ▪ ۱۱((: ‫خاص‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬: ‫خاص‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫وکشورداری‬ ‫جنگی‬ ‫امور‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫به‬‫وکشورداری‬ ‫جنگی‬ ‫امور‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گرفتند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫گروه‬ ‫دراین‬ ‫شاهزادگان‬ ‫فرزندان‬ . ‫میشد‬ ‫داده‬ ‫یاد‬‫گرفتند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫گروه‬ ‫دراین‬ ‫شاهزادگان‬ ‫فرزندان‬ . ‫میشد‬ ‫داده‬ ‫یاد‬ ۲۲((: ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬: ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫در‬ ‫وران‬ ‫،پیشه‬ ‫،صنعتگران‬ ‫اصناف‬ ‫فرزندان‬‫در‬ ‫وران‬ ‫،پیشه‬ ‫،صنعتگران‬ ‫اصناف‬ ‫فرزندان‬ . ‫شد‬ ‫می‬ ‫آموخته‬ ‫پدر‬ ‫شغل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بودند‬ ‫دته‬ ‫این‬. ‫شد‬ ‫می‬ ‫آموخته‬ ‫پدر‬ ‫شغل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بودند‬ ‫دته‬ ‫این‬ ۳۳((‫و‬ ‫درباری‬ ‫کارمندان‬ ، ‫معلمان‬ ‫فرزندان‬ ‫که‬ : ‫عمومی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫و‬ ‫درباری‬ ‫کارمندان‬ ، ‫معلمان‬ ‫فرزندان‬ ‫که‬ : ‫عمومی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫امور‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫بازرگانان‬‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫امور‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫بازرگانان‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬.‫شد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬

‫در‬ ‫ال‬ً ‫د‬ ‫معمو‬ ،‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫فرهنگگی‬ ‫مبادال ت‬‫در‬ ‫ال‬ً ‫د‬ ‫معمو‬ ،‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫فرهنگگی‬ ‫مبادال ت‬ ‫بازرگانان‬ ‫و‬ ‫جهانگردان‬ ‫آمدهای‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫جریان‬‫بازرگانان‬ ‫و‬ ‫جهانگردان‬ ‫آمدهای‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫ملتها‬ ‫برخورد‬ ‫یگا‬ ‫و‬ ‫مختلگف‬ ‫کشورهای‬ ‫بگه‬‫در‬ ‫ملتها‬ ‫برخورد‬ ‫یگا‬ ‫و‬ ‫مختلگف‬ ‫کشورهای‬ ‫بگه‬ ‫گندی‬ ‫دانشگاه‬ .‫گرفت‬ ‫می‬ ‫صگور ت‬ ‫جنگگ‬ ‫مواقگع‬‫گندی‬ ‫دانشگاه‬ .‫گرفت‬ ‫می‬ ‫صگور ت‬ ‫جنگگ‬ ‫مواقگع‬ ‫نام‬ ‫همین‬ ‫بگه‬ ‫شهری‬ ‫در‬ (‫شاپور‬ ‫)جندی‬ ‫شاپور‬‫نام‬ ‫همین‬ ‫بگه‬ ‫شهری‬ ‫در‬ (‫شاپور‬ ‫)جندی‬ ‫شاپور‬ ‫کنونی‬ ‫شوشتگر‬ ‫و‬ ‫دزفول‬ ‫و‬ ‫شوش‬ ‫حوالگی‬ ‫در‬‫کنونی‬ ‫شوشتگر‬ ‫و‬ ‫دزفول‬ ‫و‬ ‫شوش‬ ‫حوالگی‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫و‬ ‫انوشیروان‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشگت‬ ‫قرار‬‫اواخر‬ ‫و‬ ‫انوشیروان‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشگت‬ ‫قرار‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫یافت‬ ‫جهانگی‬ ‫شهر ت‬ ‫سگاسانی‬ ‫حکومگت‬‫این‬ ‫در‬ .‫یافت‬ ‫جهانگی‬ ‫شهر ت‬ ‫سگاسانی‬ ‫حکومگت‬ ‫تا‬ ‫داشتند‬ ‫بیشتری‬ ‫توجه‬ ‫طب‬ ‫به‬ ‫اساتید‬ ،‫دانشگاه‬‫تا‬ ‫داشتند‬ ‫بیشتری‬ ‫توجه‬ ‫طب‬ ‫به‬ ‫اساتید‬ ،‫دانشگاه‬ ،‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫طب‬ ‫رشته‬ ‫در‬ .‫ریاضیا ت‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬،‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫طب‬ ‫رشته‬ ‫در‬ .‫ریاضیا ت‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پزشکانی‬ ،‫ایرانی‬ ‫پزشکان‬ ‫بر‬ ‫علوه‬‫و‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پزشکانی‬ ،‫ایرانی‬ ‫پزشکان‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ .‫داشتند‬ ‫اشتغال‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫هند‬.‫داشتند‬ ‫اشتغال‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫هند‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫مهمترین‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫مهمترین‬ ‫مدرسه‬ ‫گی‬‫گ‬‫تعطیل‬ ‫از‬ ‫گس‬‫گ‬‫پ‬ ‫ا‬ً ‫د‬‫گوص‬‫گ‬‫مخص‬ ،‫گتان‬‫گ‬‫باس‬‫مدرسه‬ ‫گی‬‫گ‬‫تعطیل‬ ‫از‬ ‫گس‬‫گ‬‫پ‬ ‫ا‬ً ‫د‬‫گوص‬‫گ‬‫مخص‬ ،‫گتان‬‫گ‬‫باس‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آتن‬ ‫فلسفه‬‫سال‬ ‫در‬ ‫آتن‬ ‫فلسفه‬۵۲۹۵۲۹‫بودند‬ ‫عبار ت‬ ‫میلدی‬‫بودند‬ ‫عبار ت‬ ‫میلدی‬ ،‫قضایی‬ ‫حقوق‬ ،‫گفه‬‫گ‬‫فلس‬ ،‫نظری‬ ‫گش‬‫گ‬‫دان‬ : ‫از‬،‫قضایی‬ ‫حقوق‬ ،‫گفه‬‫گ‬‫فلس‬ ،‫نظری‬ ‫گش‬‫گ‬‫دان‬ : ‫از‬ ‫مانند‬ ) ‫کاربردی‬ ‫دانگگش‬ ،‫نجوم‬ ‫و‬ ‫ریاضگگی‬‫مانند‬ ) ‫کاربردی‬ ‫دانگگش‬ ،‫نجوم‬ ‫و‬ ‫ریاضگگی‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ،‫سازی‬ ‫کانال‬ ‫و‬ ‫آبیاری‬ ،‫کشاورزی‬‫و‬ ‫معماری‬ ،‫سازی‬ ‫کانال‬ ‫و‬ ‫آبیاری‬ ،‫کشاورزی‬ ‫پزشکی‬ ،‫سازی‬ ‫ساختمان‬‫پزشکی‬ ،‫سازی‬ ‫ساختمان‬.(.(

TitleTitle Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sedVivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipitsem sed magna suscipit egestasegestas.. Lorem ipsum dolor sit amet,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sedVivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipitsem sed magna suscipit egestasegestas..

Add a comment

Related presentations

Related pages

فرانسه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فَرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه (به فرانسوی: République française) یکی از کشورهای واقع شده ...
Read more

اخبار و تازه های جهان بصورت زنده : رادیو بین المللی فرانسه ...

اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را بصورت زنده و شبانه روزی از ار.اف.ای بشنوید.
Read more

France - Wikipedia

Originally applied to the whole Frankish Empire, the name "France" comes from the Latin Francia, or "country of the Franks". Modern France is ...
Read more

فهرست شهرهای فرانسه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهرهای فرانسه شهرستان‌های فرانسه ناحیه (فرانسه) جمعیت، سرشماری ۲۰۰۶ رتبه; پاریس: پاریس
Read more

تازه های فرانسه : آخرین خبرها - ار.اف.ای

آخرین خبرهای سیاسی و اقتصادی فرانسه را از ار.اف.ای دریافت دارید.
Read more

Actualités, info, news en direct - Radio France ...

Suivez toute l'information politique, culturelle, sportive en direct et en continu sur RFI. Les dernières informations, news et actualités en France et ...
Read more

Willkommen | AFP.com

Frankfurt/Main (AFP) - 04/12/2016 - 16:41. Bundesregierung fürchtet vor Bundestagswahl Cyber-Angriffe und Desinformationen. Berlin (AFP) - 04/12/2016 - 16:04
Read more

آموزش زبان فرانسوی (ﺳﻄﺢ ابتدایی)

آموزش زبان فرانسوی (ﺳﻄﺢ ابتدایی) - ... مقدمه: زبان فرانسوی دومین زبان مدرن دنیاست که به ...
Read more

YouTube

Rappel concernant les règles de confidentialité de YouTube, une filiale de Google Ignorer les liens de navigation FR
Read more

Yahoo

Bienvenue dans le nouveau Yahoo. La nouvelle expérience Yahoo simplifie la recherche des actualités et des informations qui vous intéressent. C’est le ...
Read more