סקר בתי גידול טורען

36 %
64 %
Information about סקר בתי גידול טורען
Science

Published on September 13, 2014

Author: nirherr

Source: slideshare.net

אוגוסט 2009 ניר הר סקר קרקע-צומח-בתי גידול ביער טורע ן שטח הסקר – משתרע על מספר קטעים ביער טורען )היער מכונה יער טורען והוא כולל את הר תִרען וסביבתו(: ) 1( בחלקו המערבי של היער על גבעת רומת הייב במדרונות דרומיים מזרחיים וצפוניים היורדים לנחל יפתחאל בגבהים 215-180 מ' מעפה"י; ) 2( בחלק הדרום מזרחי של הר תרען ליד המחצבה במדרון מזרחי בין הגבהים 365-250 מ' מעפה"י; בחלק הצפוני של ההר על שלוחה בין בית רימון לבועינה-נוג'דאת במדרון מערבי בגבהים 380-260 מ'; ) 3( שלושה קטעים קטנים בפינה הצפון מזרחית של תחום היער מעל קצהו המזרחי של עמק בית נטופה )חלקם בתחום של יער מסד( במפנה מערבי בגובה של כ- 200 מ' מעפה"י. הפרשי הגבהים בכל אתר מבטאים גם את תלילות המדרונות: עד 23% במערב, 29% בדרום מזרח )מלבד חלקו הנמוך המתון יותר(, 30% בצפון ורק 10% בצפון מזרח בשיפולי העמק. מטרת הסקר – אפיון בתי הגידול המיועדים לייעור ובחינת התאמתן של יחידות השטח לסוגי נטיעה שונים. כמו כן, איתור ערכי טבע ונוף לשימור. שיטת העבודה 1. ה גדרה של יחידות שטח על פי הרכב הסלע והקרקע, כפי שהם נראים על פני השטח ובחתכים ועל פי הרכב הצומח. שיטת ההגדרה של יחידות הצומח נעשתה על פי שיטה שפותחה במיפוי הצומח הטבעי בקק"ל, הנותנת עדיפות לצורות החיים הגבוהות יותר והיא מתוארת בקצרה מתחת לטבלת היחידות שלהלן. 2. ה כרת בתי הגידול בדרך של לימוד היחס שבין המינים של הצומח הטבעי, לבין מבנה מערכת הקרקע והסלע ומיקום השורשים. בחינה של מיני הצומח העיקריים מעל מחשופי קרקע-סלע טבעיים ובחציבות ובהשוואה למידע שנאסף בסקרים ובמחקרים קודמים. 3. ב חינת ההתאמה של בתי הגידול לנטיעת עצים. תוצאות הסקר – תכונות הסלע, הקרקע והרכב הצמחים ביחידות המיפוי מפורטות בטבלה שלהלן. מתחת הטבלה מוצגים מקרא והסבר קיצורים ומונחים. סלע – טווח הסלעים הינו בין קרטון בקשיות בינונית המכוסה נארי, עד אבן גיר ודולומיט )ואף מעט בזלת(. מרבית השטח הוא תצורות של חבורת יהודה )ראה חתך, ומפה בהמשך(. החלק הנמוך בחתך של הר תרען הוא תצורת דיר חנא מתקופת הקנומן המהווה חילופין של סלעים קשים ורכים היא נחשפת בעיקר בחלק המרכזי והצפוני, המורם ומתבטאת בשטח הסקר בעיקר בשלוחת בית רימון-בועינה )וקטע קטן נוסף בתחום הסקר של החלק הדרום מזרחי(. מעליה בטור הסלעים נמצא הדולומיט של תצורת סכנין המתבטא בעיקר בחלק הדרומי והמזרחי של ההר )בסקר – בקטעים המערבי והדרום מזרחי(. גבוה יותר בחתך נמצאת אבן הגיר של תצורת בענה מתקופת הטורון )המכונה "בינה"( שעשויה להיות מעט דולומיטית או קרטונית והיא השתמרה רק בחלק הצפון מזרחי של הסקר )בתחום יער מסד(, מצפון לקוי ההעתק הצפוניים של הר תרען במקום שלא הוגבה. מעליהם בחתך מופיעה חבורת הר הצופים המתבטאת כאן בקטע קטן של קרטון

תצורת מנוחה. הסלעים הקרטוניים מכוסים בדרך כלל בשכבת נארי. בנוסף, מספר רצועות של בזלת הכיסוי מתקופת הנאוגן המאוחרת חותכות את השטח. )Freund, 1970( חתך גאולוגי מהר נטופה דרך הר תרען עד בקעת תרען בלוק מורם – הורסט פני השטח גרבן – בקע בלוק מונחת קו העתק תצורות סכנין-בענה מבנה – הר תרען נמצא סמוך לציר האורך של קמר הגליל שכיוונו צפון-דרום בקירוב )כחלק ממערכת הקמרים של "הקשת הסורית" הנמשכת לאורך כל ארץ ישראל(. במערבו השכבות נוטות מערבה ובמזרחו הן נוטות מזרחה. את הקמר חוצים שברי רוחב הנראים בחתך צפון-דרום המצורף כאן, הגורמים ליצירת בקעות רוחב כמו בקעת בית נטופה ובקעת תרען ולהורסטים )גושים מוגבהים( כמו הר תרען ורכס יודפת-הר נטופה. קרקע - טרה רוסה חומה-אדומה על הדולומיט ואבן הגיר, שעשויה להיות עמוקה יחסית )כחצי מ'(. אולם כאשר כיסוי הסלע רב, ובעיקר כשהוא טרשי, הקרקע מחולקת למקטעים קטנים בין הטרשים. על אבן גיר קרטונית )כלומר, אבן גיר שיש בה נקבוביות נימית מסוימת, אינה קשה מאד וסופחת מים( עשויה להתפתח טרה רוסה המכילה גירניות מסוימת ומוגדרת כ-"טרה רוסה דלת גיר" על סלעי הקרטון המכוסים נארי נמצאת קרקע רנדזינה חומה שמכילה גיר ברמה נמוכה עד בינונית. הגדרות הקרקע, צבעה, מידת האבניות והגירניות מפורטות בטבלה בהתאם ליחידות שהוגדרו. צומח – הסקר נערך על קטעים המשתרעים על פינות שונות ומרוחקות של הר תרען וסביבתו על גבי מספר תצורות גאולוגיות ובטווח גדול יחסית של הפרשי גבהים ומפנים. כתוצאה מכך הוגדרו 13 יחידות של קרקע-סלע-צומח המשתייכות לחמישה טיפוסי צומח )על פי החלוקה לטיפוסי צומח המקובלת בשלב זה במיפוי הצומח הטבעי בקק"ל(: שתי יחידות הן של טיפוס חורש האלון המצוי, 5 יחידות של יער טבעי, 2 יער דליל, 3 יחידות שיחיה )גריגה( ויחידה אחת של בתה. רשימת היחידות ותיאור תכונותיהן מוצג בטבלה המצורפת. חורש אלון מצוי נמצא בשני מקומות מעל לגובה של 260 מ' מעפה"י בשני בתי גידול: ) 1( חורש פתוח של אלון מצוי המלווה בחרוב ועוזרר על גבי דולומיט גירי של תצורת סכנין במפנה מזרחי ליד מחצבת טורען. הקרקע העליונה מעטה, וקרקע בסדקי הסלע הקשה מאפשרת קליטת מים מעומק של מספר מ' )ראה תמונה( ) 2( חורש פתוח על קרטון גירי, ומעליו חורש צפוף של אלון מצוי על קרטון בינוני המכוסה נארי במפנה מערבי. כאו קליטת המים היא כמעט רק מהסלע הקרטוני הנקבובי. יער טבעי של חרוב מצוי קיים במספר מופעים: ) 1( יער פתוח על דולומיט טרשי )שאינו רב(, בכיסוי עצים של 10% המוגדרים כשכבה ראשית כיו ון שגם השכבה המשנית של השיחים אינה בכיסוי רב. ) 2( יער טרשי על דולומיט גירי קרטוני כשכיסוי הסלע הוא 60% מהשטח. ) 3( יער טבעי חרוב עם שיחיה כאן כמעט כל השטח מכוסה בעצים ) 15% ( ושיחים ) 70% ( על קרטון קשה

של תצורת דיר חנא. הסלע הקרטוני שמכיל כמות מים מסוימת מאפשר קיום של צומח מעוצה רב יותר. יערות טבעיים נוספים. יער טבעי אורן ירושלים הוא למעשה שטח שהיה במקור חורש אלון מצוי )המשך החורש של שלוחת מצפה נטופה - בועינה( שעצי אורן נקלטו בתוכו, בעיקר בגאיות התוחמים את השלוחה וסמוך ליער המחטני הנטוע. העצים מכסים 60% מהשטח והאורנים מהווים 60% מבין העצים. הסלע הוא קרטון קשה של תצורת דיר חנא. סביבת הסלע הקרטוני מתאימה לגידולו של האורן. יער טבעי לבנה רפואי נמצא בשטח קטן על קרטון של תצורת מנוחה. חלק משורשיו נמצאים בקרקע וחלק חודרים לסדקי סלע עבים של סלע הקרטון )ראה תמונה(, כפי שמוכר מבתי גידול של הלבנה. יער דליל הוא תצורת צומח של עצים שאינם גדולים בדרך כלל ונוטים ליצור מבנה פתוח ופזור. יער דליל בר זית נמצא בחלק הנמוך של המדרון במפנה הצפוני של השלוחה המערבית על תצורת דיר חנא הנחשפת בשלוחה זו רק שם. מרבית העצים מדוכאים על ידי רעיית עיזים )ראה תמונה( ומעטים גדלו לגובה והגיעו לגודל של עץ )תופעה דומה נראתה בסקר של סביבת יודפת(. "בוסתן בחורש" נמצא בשטח קטן בחלק המזרחי של הסקר, כולל רימונים ותאנים בסביבה של שיזף וחרוב על נארי-קרטון של תצורת מנוחה )סמוך ליחידת הלבנה שגם היא כוללת עצי תאנה, וביניהם מפריד כרם זיתים פרטי מטופל(. שתי בארות הנמצאות בתחומו מרמזות על קיום של מי תהום גבוהים שהעצים עשויים ליהנות מהם. צמוד לבוסתן היושב על השלוחה הקרטונית, בתוך אותה משבצת קיים פס קרקע היושב מעל רצועת בזלת. שיחיה )גריגה( – הוגדרו שלוש יחידות: ) 1( שיחיה פתוחה על דולומיט או אבן גיר דולומיטית של תצורות סכנין ובענה ) 2( שיחיה בצפיפות בינונית בחלק הנמוך של המדרון או לרגליו על אבן גיר קרטונית של תצורות דיר חנא וסכנין בקרקע עמוקה יחסית )כ 40-30- ס"מ ואולי יותר(. יחידה זו מלווה בשכבה משנית של סירה קוצנית המכסה 50% מהשטח. קרטוניות הסלע ועומק הקרקע מאפשרים את קיום הנפח הרב של השיחים ובני השיח )עם עצים בודדים(. ) 3( שיחיה מופרת נמצאת מעל מחצבת טורען בשטח שסלעים הוצאו ממקומם )נגנבו( ובמקום נשארה חלק מהשיחיה המקורית. בתת סירה קוצנית גדלה על עומק מסוים של קרקע )כ 40- ס"מ( על גבי דולומיט שאינו ניכר כמעט על פני השטח, בשלוחה המערבית של שטח הסקר. בתי גידול והתאמתם לסוגי נטיעה חתכי סלע חשופים נמצאו בדרכי היער הנטוע, ליד המחצבה ובכבישים הסמוכים. בעזרתם, בהתאמה לתצורות הגאולוגיות והסלע שעליהם הם יושבים ובעזרת הידע שנצבר בסקרים הקודמים והידע הכללי אפשר להעריך את בתי הגידול. מידת העדיפות לנטיעה או העתקה מצוינת בעמודות האחרונות בטבלה. חורש האלון המצוי – החורש הצפוף הוא בית גידול משופר, אבל הוא מהווה עומד עצים מלא שאין צורך להוסיף לו עצים ויש לשמרו ולטפחו. החורש הפתוח גם הוא בית גידול טוב יחסית, אפשר לעבות אותו בנטיעה במקומות הפתוחים יותר אבל אינו בעדיפות גבוהה לנטיעה. ביער טבעי – יער החרוב עם השיחיה על הסלע הקרטוני הוא בית גידול טוב יחסית ומומלץ לנטיעה ואף לעצים מועתקים. ביער החרוב הפתוח אפשרי עיבוי של עצים אבל בית הגידול אינו

משופר, העצים נמצאים בנקודות בודדות שלא בהכרח מבטאות תנאי גידול טובים עבור עצים בנקודות אחרות. אפשר גם לשמר את תצורת הצומח ללא עיבוי רב. את שטח היער הטרשי כדאי להשאיר כיחידה לשימור. ה"יער הטבעי אורן" גם הוא בית גידול טוב, אבל הוא מכוסה כבר בעצים בהרכב מגוון של מחטניים ורחבי עלים. יתכן שיש מקום לטיפול יערני באורנים ובמקביל עיבוי מסוים של רחבי עלים. את השטח הקטן של יער הלבנה יש לשמר כיחידה ייחודית. אפשר להוסיף לו עוד עצי בוסתן בנוסף לפרטים הנמצאים בו ובקרבתו. ביער הדליל – את יחידת הבר זית אפשר לעבות, ובעיקר לסגור אותו לרעיה ולאפשר את צמיחת העצים עד שיגיעו מעל לראש העזים ולטפח אותו כיער )כפי שהוצע ביער יודפת(. את הבוסתן יש לשמר כבוסתן ואפשר לעבות עם עצי בוסתן נוספים. שיחים – השיחיה )הגריגה( כאן מכסה את מרבית השטח. היא בדרך כלל אינה מהווה ערך טבע מיוחד לשימור ואפשר לטעת בתוכה. יש להשתדל להשאיר את העצים הבודדים שבשיחיות כמרכיבים מקוריים, לא להיצמד אליהם בנטיעה ולא להסיר שיחים של אלת המסטיק ואשחר כשאין צורך. סדר העדיפות לנטיעה בין היחידות הוא: 1. בשיחיה המופרת כדי לשקם את השטח. 2. בשיחיה הבינונית על הסלע הקרטוני כיוון שהיא בית גידול טוב יחסית. 3. בשיחיה הפתוחה שהיא בית גידול פחות טוב. בתת סירה קוצנית – גדלה במקומות שבהם קיימת שכבת קרקע עליונה ברורה יותר או סלע קרטוני. הבתה מומלצת לנטיעה ולהעתקה כפי שהיה בסקרים הקודמים באזור. סיכום: התאמת יחידות השטח לנטיעה ולטיפוח יש חשיבות להמצאותה של כמות קרקע מספקת, יש יתרון לקיומו של מרכיב קרטוני בסלע ויש להיזהר מבתי גידול יובשניים. קטעים טרשיים אינם נוחים לעבודה ויש גם רצון לשמרם ככל שניתן כמרכיב נופי. בשטחים בהם קיימים עומדי עצים מפותחים ובעלי נוכחות, אין לטעת. בעומדים דלילים יש לעבות בנטיעה במקביל לטיפוח הקיים. עדיפות לנטיעה רגילה שהוגדרה גבוהה או גבוהה )-( היא בבתת סירה קוצנית, בשיחיה המופרת ובשיחיה הבינונית )סה"כ 133 דונם( . עדיפות "בינונית )+(" היא ביער החרוב הפתוח, ביער החרוב עם השיחיה ובשיחיה הפתוחה )סה"כ יחד עם העדיפות הגבוהה יותר – 516 דונם(. עדיפות בינונית היא בחורש הפתוח, ביערות הטבעיים אורן ולבנה, וביערות הדלילים בר זית ובוסתן )סה"כ מומלצים לנטיעה 569 דונם מתוך 692 ( בהתאם להערות שלעיל. העדיפות לגבי העתקות שונה במעט כמפורט בסיכום הטבלה, היא מגיעה בסיכום ל 645- דונם, כלומר כמעט כל השטח. נטיעה בהיקף השטח – ישנה העדפה לנטיעה בהיקף השטח. כאשר היחידה בקטע של ההיקף אינה באיכות גבוהה, אפשר להסתפק בקו נטיעה אחד. עדכון הסקר – ייעשה כמקובל במקביל לתחילת העבודות. פריצת דרכים ופתיחת בורות נטיעה תוסיף מידע, והסקר והמלצותיו יתעדכנו בהתאם. סיכום – בתחום הסקר מצויים שטחים רבים שמוגדרים כבתה ושיחיה )כולל שיחיה רבה כשכבה משנית. בשטחים אלה יש להתרכז ככל האפשר בנטיעה בהתאם לסדרי עדיפויות שתוארו לעיל.

בתחום הסקר נכללים גם שטחים של יער פתוח שניתן לטפח ולעבות בנטיעה. בחירת המקום המדויק לנטיעה והעתקה בשטחים אלה וביחידות היער הטבעי והחורש צריך להיעשות באופן מדוקדק תוך ניצול ריכוזי קטעים פתוחים ושימור קטעי סלע ייחודיים. בעמודים הבאים מצורפים להלן: 1. ט בלת היחידות עם פירוט גודלן, מרכיבי הצומח, הסלע, הקרקע והעדיפות לנטיעה והעתקה בהן 2. ת מונות המציגות את הצומח, בתי הגידול ומיקום השורשים, מפה גאולוגית וערכי טבע נוספים. 3. מ פות השטח. מוצגות היחידות שהוגדרו בשני המקומות שנסקרו )בחניון הר אחים ובסביבת יודפת( עם כיתובי שמותיהן ובשתי צורות הצגה: א. הי חידות מוצגות על גבי אורתופוטו בצבע וסימנים גרפיים )התואמים את הסימנים שהוצגו בסקרים הקודמים(. ב. מו צגים גבולות היחידות על גבי אורתופוטו באופן המאפשר לראות את צורת הופעתן בצילום האוויר. מפה גאולוגית עם גבולות היחיד

יחידות קרקע לע ומח ב טחי הנטיעה ביער טורען 9 י לראות במ ב הגדלה ה ר ב ו מ ח ט ב ע י ל ע ו ק ר ק ע ה ג ד ר ה ת ו ר ה ג א ו ל ו ג י ת ו ה ו פ ע ה נוכחות % מס שם יחי ה % % ע שיח צבע טבלת צבע בניות מיפוי 30 7.5YR3/3 20 חו 20 66 חורש לון מצוי 12.1 צפו הה 30 5YR3/3 25 20 86.6 חורש לון מצוי פתוח 50 7.5YR3/2 15 אמ בר ת אי קרטון גירי נארי פ ור רנד חומה חו הה ( 2) 73 15 5YR3/3 15 חו 27 10 י ט חרוב 54.0 פתוח אדמד הה 73 6 ט YR3/3 60 חו 15 12 י ט חרוב 23.5 טרשי אדמד הה 73 7.5YR2.5/2 27 חו 70 15 י ט חרוב 14.1 עם שיחיה הה מאד 6 אורן YR3/2 25 25 60 28.7 י ט ורן בינוני אדמד הה 73 א 10 לבנה 15 28 15 י ט לבנה רפו י 11.1 ( ) 20 2.5 בר ת YR3/4 28 8 7.7 י בר ית אדמד הה 73 10 7.5 בו תן YR2.5/2 35 חו 17 15 י בוסתן בחורש 6.0 הה מאד 67 20 5 א YR2.5/2 22 4% 50 35 79.0 2% ( ) 77 30 4YR3/3 22 5% 25 22 315.0 5YR3/2 15 אדמד הה 0% 30 30 ( 2) 67 5 ח YR3/4 2% 25 חו 15 6.8 2% אדמד הה 75 20 2.5YR3/3 12 1% 4 50 47.0 40 אדמד הה ה 692 147 132.8 577 515.9 הר ב המיני ) ל ה ומח הטבעי( מ יג את לו ת המיני העיקריי ל ה בה הרא ית ומבטא את חלק ה י וי היח י לה מתוך מקובל במפות ה ליטה 645 569.4 הערות א מרבית היחידות אינן מתאפיינות במפנה ו יפוע ברור מלבד הבר ית מופיע במפנה ה פוני וא מ וי איננו בדרומי קבו ת בות לע הניתנת לאפיון ולמיפוי אפיוני מיוחדי ראה בפרק בתי הגידול גרג גריגה אלון חלוקת מ נה ל ת ורה ב עומק קרקע ראה בפרק בתי הגידול ובתמונות להלן הן נ רקו לתו ו ובקוב אק ל מוקלד PDF ע ב ע בוניי אלון מ וי קבו ת ת ורות בעלת ה תרעות גאוגרפית נרחבת ג פירוט נו קיי בדפי ה דה אפ ר לעיין בה בקוב ר רב נתי אורן ירו לי לע ק ה בהר ב ידן מגנ יו פחמתי ח חד נתי בר ית לע ק ה בהר ב ידן פחמתי ה יטה ל קביעת ה בה הרא ית וה בה המ נית )על פי אחו י י וי( ג אבן גיר אלת המ טיק לע רך ונקבובי בהר ב ידן פחמתי א ה בות האפ ריות הן ע י )חור טבעי יער טבעי ויער טבעי דליל( גריגה ) יחיה( בתה )בני יח( ע בוניי ר ע בוניי ח דול דולומיט עו רר חוואר ב א ר ה בה הגבוהה מהווה לפחות י וי היא תהיה ה בה הרא ית ט רו ה טרה רו ה )ח רת גיר( בה חי ונית ק ה בעיקרה נו רה על לע קרטוני ג א ה בה הגבוהה אינה מ ה אבל ה בה מתחתיה אינה מ ה טח הוא פי לו ממנה ה בה הגבוהה תהיה הרא ית ר הנקרה רא הנקרה ד א ר או ה בות הגבוהות מ ות אחו טח מועט וה בה הבאה אינה פי לו מה בות הגבוהות יחד אאט אלה אטלנטית קרקע לא גירנית בגווני אדו על לעי ק י ה בה הרא ית תהיה אחת הגבוהות בהתא לקריטריוני הקודמי אאי אלה א י קרקע בגווני חו מ ילת גיר על לעי ר י ה לאחר קביעת ה בה הרא ית נקבעת ה בה המ נית על פי אות קריטריוני ללא התח בות ב בה הרא ית אלה אלה א י או אט לא מחולקת או לאיי )חומה( קרקע הה עמוקה יח ית על חילופי לע ו בה מ נית תהיה תמיד נמו ה יותר מה בה הרא ית א אי א חר א י א ר קיימת נו חות ל מר יבי בות גבוהות באחו נמוך הן מפורטות בטבלה בעמודה נו חות ע יח

יער טורען יער טבעי חרוב עם שיחית לת המסטיק כשכבה משנית על ולומיט חורש לון מצוי חור ב י וי פו על קרטון ת ורת דיר חנא במפנה מערבי בין מ פה נטופה לבועינה החור על בות ה לע הדולומיט הגירי בדרך מעל המח בה חור ב י וי בינוני על דרג י דולומיט גירי במפנה מ רחי מעל מח בת טורען תצורות צומח עציות אלון מ וי אלון מ וי אלת המ טיק נ רי סלע קרטוני

יער ליל בר ית שיחיה גריגה חרוב אלת המ טיק אלת המ טיק ע בר ית רומנה אלת המ טיק בר ית מדו א בר ית ענ עבר את גובה רא י ה אן והבקר, ל ד ע עדיין מדו א עי י או לות בר ית חרובי יפורית מח בת נרת אלת המ טיק ירה קו נית

נופי רומת הייב השלוחה המערבית – מבט מצפון יפורית חרובי חרובי יחיה בר ית יחיה בתת ירה מצפון מ רח למחצבת טורען חורש למעלה, יער חרוב במ רון ושיחיה למטה וגת יין עתיקה בין כרמי ה יתים של היום חור אלון מ וי חור אלון מ וי יער טבעי חרוב יחיה גריגה עם שיחיה מפותחת שלוחת החורש בין מצפה נטופה לבועינה בוסתנים, לִבנֶה ושיחיות במ רח ההר בוסתן רימוני ב ר עצי לבנה על קרקע וסלע קרטוני ת נה לבנה שלושת היחי ות במ רח מבט פונה שיחיה בוסתן יער טבעי לבנה מטע יתי

Add a comment

Related presentations

How organisms adapt and survive in different environment.

Aplicación de ANOVA de una vía, modelo efectos fijos, en el problema de una empres...

Teori pemetaan

Teori pemetaan

November 10, 2014

learning how to mapping

Libros: Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez

Materi pelatihan gis

Materi pelatihan gis

November 10, 2014

learning GIS

In this talk we describe how the Fourth Paradigm for Data-Intensive Research is pr...

Related pages

ynet סקר: גידול של 67% ביושבי בתי ...

סקר: גידול של 67% ביושבי בתי ... כך שבתקופה שעד 2008 חל גידול של כ-67% ביושבי בתי הקפה. ...
Read more

סקר גידול קנאביס בינלאומי ...

סקר גידול קנאביס ... במסגרת פרוייקט "סקר הקנאביס הגדול של ישראל" של מגזין קנאביס ...
Read more

בתי גידול

אתרי בתי גידול - כל הקישורים לאתרי פינקים , ציפורים ובתי גידול המובילים באינטרנט ...
Read more

ynet דיגיטל - סקר TIM: גידול של 27% ל-ynet

סקר TIM: גידול של 27% ל-ynet. האתר רשם את העליה המשמעותית ביותר בשנה החולפת על ... ידיעות בתי ...
Read more

הרס ושינוי בתי גידול | שער ...

לשינוי של בתי גידול יש השפעה ... החברה להגנת הטבע, סקר יונקים וזוחלים בחולות ...
Read more

גידול צמחים בתי

אתרי גידול צמחים בתי - כל הקישורים לאתרי גידול הידרו , ... משכורות - סקר שכר חינם לכל ...
Read more

שונות - ברנע - משתלת עצי אלון

בתי גידול של אלונים והתייבשותם בשטחים טבעיים ... המדדים נקבעו באמצעות סקר ספרות, ...
Read more

ניר בתי גידול של צומח ומערכות ...

ניר בתי גידול של צומח ומערכות ... באתר מוצבות עבודות מחקר סקר ומיפוי רבות המלוות ...
Read more