ลักษณะทั่วไปและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่

65 %
35 %
Information about ลักษณะทั่วไปและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่

Published on March 10, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

ลักษณะทัวไปและพัฒนาการของ ่ วัยผูใ้ หญ่

  วัยผูใ้ หญ่ เป็ นช่วงชีวิตที่มระยะยาวกว่าทุกช่วงวัย แบ่งออกได้เป็ นสอง ี ช่วง ประกอบด้วยช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ประมาณอายุระหว่าง 20-45 ปี และช่วงวัยกลางคน หรือช่วงวัยทอง ประมาณอายุระหว่าง 45-60 ปี โดย ในแต่ละช่วงวัยผูใ้ หญ่ดงกล่าว มีลกษณะและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน ั ั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่มลกษณะเฉพาะ ี ั การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทัวไป และพัฒนาการของวัยผูใ้ หญ่จะช่วยให้ ่ นักเรียนได้รบความรู้ มีความเข้าใจต่อช่วงวัยดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวเนือง ั ่ สัมพันธ์กบนักเรียน ทังในฐานะของพ่อแม่ผปกครอง ตลอดจนบุคคลใน ั ้ ู้ ครอบครัว และยังเป็ นการเตรียมพร้อมในการเข้าสูวยผูใ้ หญ่ในอนาคติตอไป ่ั ่

 มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการของวัยผูใ้ หญ่ และ สามารถเสนอแนวทางในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของ วัยผูใ้ หญ่ได้อย่างเหมาะสม

     1. อธิบายความหมายของคาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่วงวัยผูใ้ หญ่ได้ 2. อธิบายลักษณะทัวไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นและวัย ่ ้ กลางคน(วัยทอง) ได้ 3. ระบุปัจจัยที่มอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ี และวัยกลางคน(วัยทอง) ได้ 4. ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นและวัยกลางคนในครอบครัวได้ 5. ตระหนักในความสาคัญของการศึกษาลักษณะทัวไป และพัฒนาการของวัย ่ ผูใ้ หญ่

 เป็ นช่วงชีวิตที่ผานมาจากช่วงวัยรุ่น และกาลังพัฒนาก้าวไปสูชวง ่ ่่ วัยสูงอายุ ถือว่าเป็ นวัยที่มชวงชีวิตที่ยาวนานกว่าทุกวัย นอกจาก ี่ จะมีพฒนาการการเจริญเติบโตของร่างกายที่ถึงขีดสูงสุดแล้ว ยัง ั พบว่าสภาพร่างกายและจิตใจของวัยนียงเริ่มที่จะมีการ ้ ั เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เสื่อมสภาพลงด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ ความเปลี่ยนแปลงที่ผานมาจากช่วงชีวิตของวัยเจริญพันธุมาสูการ ่ ์ ่ ก้าวย่างเข้าสู่ วัยทอง หรือ วัยคุณภาพ

 วัยผูใหญ่ ้ (Adulthood) ในที่นหมายถึง บุคคลที่มชวง ี้ ี่ อายุประมาณ 20-60 ปี และจากการที่ชวงชีวิตของวัย ่ ผูใ้ หญ่ยาวนานประมาณถึง 40 ปี จึงมีการแบ่งวัยผูใ้ หญ่ ออกได้เป็ น 2 ช่วงวัยย่อย ประกอบด้วย ช่วงวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้น และวัยกลางคน

 วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ( Early-adulthood ) หมายถึง บุคคลที่ มีชวงอายุประมาณ 20-45 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นช่วงชีวิตที่มการปรับตัว ่ ี ตามสภาพสังคมและแบบแผนใหม่ๆ ของชีวิต โดยทัวไปถือว่าเป็ น ่ วัยที่พร้อมจะมีครอบครัว จึงเรียกช่วงวัยนีได้อีกอย่างหนึงว่าเป็ น ้ ่ ช่วงวัยเจริญพันธุ์ ( Reproductive age)

 วัยกลางคน (Middle age) หมายถึง บุคคลที่มชวงอายุ ี่ ประมาณ 45-60 ปี เป็ นช่วงชีวิตที่สภาพร่างกายและจิตใจมีการ เปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่เสือมประสิทธิภาพลง ซึ่งอาจเห็นได้ ่ ชัดเจนหรือค่อยเป็ นค่อยไป ทังนีก็ขนอยู่กบปั จจัยต่างๆ ที่มา ้ ้ ึ้ ั เกียวข้อง ่

  วัยทอง ( Midlife age ) ความหมายของวัยทองแยกออกได้ 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 วัยทอง หมายถึง ช่วงชีวิตของวัยผูใ้ หญ่ในวัยกลางคน ที่ ต่อมเพศลดหรือหยุดการผลิตฮอร์โมนเพศ ส่งผลให้ปริมาณฮอร์โมนเพศลดลง เป็ นผลให้สภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผูใ้ หญ่วยกลางคนมีอาการที่แสดง ั ความผิดปกติขน ึ้

 แนวทางที่ 2 วัยทอง หมายถึง ช่วงชีวิตของวัยผูใ้ หญ่วัยกลางคน ที่เริ่มมีความมันคงในการดาเนินชีวิต และความสาเร็จในชีวิต ่ ครอบครัวและหน้าที่การงาน จึงเรียกช่วงวัยทองในลักษณะที่ เกิดขึนนีว่าเป็ น ช่วงวัยคุณภาพ ( Productive age ) เพิ่ม ้ ้ มาอีกคาหนึง ่

Add a comment

Related pages

Monrudee Nahem - Google+

ลักษณะทั่วไปและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่. ... Monrudee Nahem hasn't shared ...
Read more

กลุ่มสาระการเรียน ...

ลักษณะทั่วไปและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ 10/03/2014; Recent Comments
Read more

ตัวอย่างรูปเล่ม

ลักษณะทั่วไปและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่. Tweet. 10. 03. 2014 0 views ...
Read more

โครงการ คนรักป่า ป่า ...

1. โครงการ ชื่อโครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน ...
Read more