πασχα γ' ταξη μηνας θοδωρης

40 %
60 %
Information about πασχα γ' ταξη μηνας θοδωρης
Education

Published on April 12, 2014

Author: ggkioule

Source: slideshare.net

1 Δξγαζία ηεο Γ’ Σάμεο γηα ηε Μεγάιε Δβδνκάδα Δπηκέιεηα • ΜΖΝΑ΢ (Γ1) • ΘΟΓΧΡΖ΢ (Γ1)

2 Ζκεξνιόγην Πάζρα 2014 • ΢άββαην ηνπ Λαδάξνπ • Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ • Μ. Γεπηέξα • Μ. Σξίηε • Μ. ΣΔΣΑΡΣΖ • Μ. ΠΔΜΠΣΖ • Μ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ • Μ. ΢ΑΒΒΑΣΟ • ΚΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ

3 ΢άββαην ηνπ Λαδάξνπ • Σν ΢άββαην πξηλ ηε Μεγάιε Δβδνκάδα γηνξηάδνπκε ην ζαύκα ηεο αλάζηαζεο ηνπ Λαδάξνπ από ηνλ Υξηζηό. • Ο Λάδαξνο ήηαλ θαιόο θίινο ηνπ Υξηζηνύ. • «ΛΑΕΑΡΔ ΓΔΤΡΟ ΔΞΧ » •

4 Ζ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ • Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ γηνξηάδνπκε ηε ζξηακβεπηηθή είζνδν ηνπ Υξηζηνύ ζηα Ηεξνζόιπκα. • • «Χζαλλά! Δπινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ νλόκαηη Κπξίνπ» θσλάδεη ην πιήζνο. • ΢ΖΜΔΡΑ ΣΡΧΜΔ ΦΑΡΗ

5 Αθνινπζία ηνπ Νπκθίνπ • Από ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ έσο ηε Μεγάιε Σεηάξηε ςάιιεηαη ε αθνινπζία ηνπ Νπκθίνπ. • • «ΗΓΟΤ Ο ΝΤΜΦΗΟ΢ ΔΡΥΔΣΑΗ…» • « …»

6 Μ. Γεπηέξα • Ζ Μεγάιε Γεπηέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ Ησζήθ, ηνπ γηνπ ηνπ Ηαθώβ, ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ πνπιήζεθε από ηα αδέξθηα ηνπ νη νπνίνη ηνλ δήιεπαλ ζηνπο Αηγύπηηνπο. • ΢ήκεξα κλεκνλεύνπκε ηελ μεξαλζείζα ζπθηά. • Ο ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΠΔΗΝΑ΢Δ ΚΑΗ ΒΡΖΚΔ ΢ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΜΗΑ ΢ΤΚΗΑ •

7 Μ. Σξίηε • Ζ Μεγάιε Σξίηε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ παξαβνιή ησλ Γέθα Παξζέλσλ. • • Οη 5 θξόληκεο παξζέλεο ήηαλ έηνηκεο θαη πεξίκελαλ ην Νπκθίν (Υξηζηό) αθνύ είραλ γεκάηεο ηηο ιπρλίεο ηνπο κε ιάδη. • Οη 5 κσξέο παξζέλεο θιείζηεθαλ έμσ από ηνπο γάκνπο γηαηί ήηαλ απξνεηνίκαζηεο. •

8 Μ. Σεηάξηε • Ζ Μεγάιε Σεηάξηε είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηεο ακαξησιήο γπλαίθαο πνπ κεηαλόεζε, πίζηεςε ζην Υξηζηό θαη άιεηςε ηα πόδηα ηνπ κε κύξν. • Ο ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΔΗ ΣΖ ΜΔΣΑΝΟΗΑ • Δπίζεο έρνπκε ηελ αθνινπζία ηνπ Νηπηήξνο. •

9 Μ. Πέκπηε • Ζ Μεγάιε Πέκπηε είλαη αθηεξσκέλε ζην Μπζηηθό Γείπλν, ζηελ πξνζεπρή ζηε Γεζζεκαλή, ζηελ πξνδνζία ηνπ Ηνύδα, ζηε ζύιιεςε ηνπ Ηεζνύ, ζηελ αλάθξηζε από ηνλ Άλλα, ζηελ Άξλεζε ηνπ Πέηξνπ θαη ζηελ θαηαδίθε ηνπ Υξηζηνύ από ηνλ Κατάθα. • ΑΚΟΤΓΔ ΢ΣΖΝ ΔΚΚ •

10 Ο Μπζηηθόο Γείπλνο • • Δπιόγεζε ην ςσκί θαη ην θξαζί θαη είπε: • «Λάβεηε, θάγεηε, ηνύην εζηί ην ζώκα κνπ.» • «Πίεηε εμ΄απηνύ πάληεο, ηνύην εζηί ην αίκα κνπ.» • •

11 Μεγάιε Παξαζθεπή • • • «Ζ Εσή ελ Σάθσ…» • « …» • «Αη γελεαί πάζαη…»

12 Μ. ΢άββαην – Κπξηαθή ηνπ Πάζρα • Σα κεζάλπρηα ηνπ Μεγάινπ ΢αββάηνπ πξνο Κπξηαθή ηνπ Πάζρα γηνξηάδνπκε ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ. • «Υξηζηόο αλέζηε» - «Αιεζώο αλέζηε» • • •

Add a comment

Related presentations

Related pages

πασχα γ' ταξη μηνας θοδωρης - Education

πασχα γ' ταξη μηνας θοδωρης; Download. of 12 × Close Share πασχα γ' ταξη μηνας ...
Read more

μαθηματικα κεφ 17 ταξη γ - Education

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ’ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ (ΚΕΦ. 17)1. Υπολογίζω τα γινόμενα και τα γράφω.2.
Read more

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ Γ' ΤΑΞΗ - Education

Download ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ Γ' ΤΑΞΗ. Transcript. 1. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ...
Read more

"Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

«Ο ΑΥΙΛΛΕΑ΢ ΢ΚΟΣΩΝΕΙ ΣΟΝ ΕΚΣΟΡΑ»Ι΢ΣΟΡΙΑ Γ ΣΑΞΗ ... ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ.
Read more

Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ-ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ ...

Share Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ-ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ.
Read more

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗ - Education

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗ ... on Jul 01, 2015. Report Category: Education
Read more