Κανάρης ο Πυρπολητής

75 %
25 %
Information about Κανάρης ο Πυρπολητής
Education

Published on March 12, 2014

Author: pitm

Source: slideshare.net

Vl&d a YHI22YYH

O U~YPHOlUHTffiE^^P^^P' ^^^^ ^^P^P'^^P^P' P^ ^^P^v^^P^p^^^^pn^P^B' ^^P^^Rp ^^P^^^P^^-^^^^B^^ IZTOPIKH ElIArQfH Av e^aipeoouue TTIV Aaunpri. aAAd T6oo TpayiKn. e^ofio TOUMeooAoyyiou, 01Aaunpd- Tepeg oeAiSeg an' TTIV loropia TOUEiKooieva eivai 6uo: uia Trig 6 louviou 1822, nou o Kavd- ppg erai^e TTIV vauapxiSa TOU TOUPKIKOU ord- Aou OTO Aiudvi Trig Xiou, KI n, dAAn. TTIQ 26 louAiou 1822, nou o KoAoKOTpuvn,g SidAuoe TTI orpaTid TOUApduaAn. ora AeppevdKia. H cpn.un. TdTe ue nepioodTepn. npoGuuia odAnioe ora nepaTa TOU Kdou.ou TO KOTdp- 6(ou.a TOUKavdpn, yiaTi T' oAoKauTuua Tn.g vauapxiSag eAaLnye oav EK6iKT|OTi, Tiuupia yia TO cpopepb eyKAn.ua nou eixe Kdvei r|TU- pavviKr'i opyf) orr) Xio. To MdpTT) TOU1822 n XioQ of|Kuoe TTJ OTI- Maia TTIQ enavdoraoriQ, OKoAouGuvTag TO napd6eiy|ja TUV dAAcov vn.oid)v, yeiToviKi^g Zduou, an' 6nou eixav orei KOI Kdnnoooi onAoepdpoi ue apxnvoTOV AuKoupyo AoyoeeTT), Zduio. O £eoriK(ou.6c; TOU eucpopou vn.oiou exaue TO ZouATdvo va e^aypiueei KOI va SiaTd^ei TpoyaKTiKi^ evepyeia: 'OAog o TOUPIKOQ or6- Aog, enAeuoeOTOAiudvi TTIQ Xiou KOI anopi- paoe nepi TOUQ 7.000 orpaTUOTeg an6 TTIM. Aoia. AuToi ^exuQnKQv OTO avunepdomoro vr|oi (acpou 01Aiyoi onAo(p6poi ME TOVAoyo6e- TTi unr^Kav oe nAoidpia KOI ecpuyav) KOI pixTT)- KOV OTT) o(pavr^ KOI TT] Aer|Aaoia. Oi 100.000 KOTOIKOI nou eixe TO vr]oi oxpaxTHKav n. nouAr^- 8n.Kav OKAdpoi KOI u6Aig TO eva SCKOTO ne- pioxi)8n,Kav,np6oxpuyeg o' eAeudepaaKpoyid- Aia. O eAAr|viK6gOT6Aog,noAu uiKpdTepog, 5e pnopouoe va pAduiei oopapd TOVexQpiKd. T6- TC ndp6r|Ke an6qraor| va eK6iKTi6ouv TT|V KO- TOOTpocpr^ Trig Xiou ue nupnoAmd. Aud yev- vaioi, o KuoTavTri,g Kavdppg, ^apiavdg KOI o riupyrig flinivog, YSpaiog, KaTdpSwoav pe TO nupnoAiKd Toug va unouv ueoa OTO Aipdvi TT)g Xiou, TT| VUXTO TT|g 6 louviou, dTav 01 ToupKOi yidpTa^av TO Mnaipdui KOI ouuno- oia^av ora nAoia Toug. 0 vauapxog Kapd AAri.g eixe KaAeoei OTTI vauapxioa Toug a^iu- TOU OTdAou yia oAovuxTio yAevri. O Kavdpng KaTdp6uoe va yavT^cooei TO nupnoAiKd TOU OTT)V vauapxifia KOI va TOU pd- Aei cpuTid. 0 flinivog TO KdAApoeOTTIVuno- vauapxiSa, aAAd 6ev TO ydvT^ooe KoAd, auTd 5eK6AAr|oe KOI napaoupMevo an' TOVaepa, KdnKe X"P'Q va KCiuei ^nuid. Tou Kavdpr) ducog TO nupnoAiKd ucTdSuoe TTI <P<oTid om. vauapxioa KOI yopyd om.v unapouTo9i'|Kri Trig. To copaio vTeAivi TivdxiT|Ke OTOV aepa. Au6 xiAid5eg uiuxeg ppr^Kav TOV6dvaTo KI o i6iog o apxnv^g TOUOTdAou,o Kapd AAn,g, XTunn.uevog and eva KOHHOTI KOTdpTi Kaid- uevo, evcb ecpeuye ue TTI PdpKa, e(pTaoe om,v a«Tf|. To KaTopSuiaa auTd TdTe, ev6ouoiaoe TT|V EAAd6a KI dAov TOV Kdo^o KOI TpayouSi'ieriKe and Toug ueyaAuTepoug noipTeg TOU Kaipou EKeivou. TdAAoug, feppavoug, AnepiKavoug, Pcoooug KOI EApeTOug. . ISiOKTTioia: ATAANTIZ • M HEXAIBANIAHZ & Zia ABEE EKM-ni?: Teupvioi; nex^ipaviSng = Atlantic Publishing Co Ltd.eno rnv EXApviKl1!: ATAANTIZ - M REXAIBANIAHZ & Zia ABEE Aeovriou 23. 117 45 A0HNA TpA. (01) 9220071-3. KeirrplKli nuXqon: BipAionuteiO ATAANTIZ. Kopoii 8. A6HNA SinAngeL

KANAPHZ 0 nYPnOAHTHS H nPQTOXPONIA TOY 1822 BPH- KE THN EAAHNIKH EHANAZTA- ZH MIZOflETYXHMENH, HOAAA EAAHNIKA MEPH EAEY6EPQME- NA KAI MAAIZTA TH 6AAAZZA OnOY TA EAAHNIKA DAOIA HE- TOYZAN, METAOEPONTAZ TPO- lt>IMA KAI nOAEMOOOAIA KAI TOY! XAIPETIZMOYI TON TEN- NAIQN ArQNirraN. AHO AKPO- riAAl Z' AKPOriAAI.

KAAZZIKA HO TA TOZA NHZIA THZ EAAHNIKHZ XQ- PAZ TPIA RPOriANTQN BOH6HZAN ZTHN EHANAZTAZH ME HAOIA, AHIQMATIKOYZ, NAYTEZ KAI XPHMATA: YAPA. ZHETZEZ. VAPA. ANTIKPY ZTHN AKTH THZ EPMIO- NHZ YVQNETAI AAAMAZTOZ HYPPOZ TO NHZI YAPA. THN EIZOAO TOY APfOAIKOY KOAC1OY ZTEKETAI «POYPOZ TO QPAIO AAZQMENO NHZI ZHETZEZ. ATAMEZHZ ZTO AITAIO, KATAHEAAfA, ENAZ PEPHOANOZ BPAXOZ AfHfcAEI TOYZ KAIPOYZ KAI TOYZ TYPANNOYZ : TO AOHAZMENO NHZAKI VAPA. ENA VAPIANO MIZTIKO APMENI2EI HA TA O NEAPOZ KARETANIOZ TPAfOYAAEI TO TPAfOYAI TOY PHCA (DEPPAIOY. «6AAAZZINA THZ YAPAZ KAI TON *APQN HOYAIA, KAIPOZ EIN' THZ HATPIAAZ N1 AKOYZTE TH AAAIA Kl OZOI EIZTE ITHN APMAAA. ZAN AHIA HAIAIA O NOMOZ ZAZ HPOZTAZEI NA BAAETE (DQTIA NA KAVTE THN APMAAA, TON KAHETAN OAZA. NA MHEITE MEZ' THN HOAH KAI ZTHN AHA ZO<DIA....» m i

KAAIIIKA Qmovoypa^n^va >v/ //,, , *//. ,( ^ i/& • OAA TA KAPABIA OTPIZAN 0 KQ- ZTANTHZ MOY, HOY NA AEPNETAI ME TA KYMATA; ZQRA ' 0AP6EI Kl AYTOZ. AYPIO ACIAZOYN NEPA, MROPEI NA MHN EINAI ZTHN RATPIAA, N AHAZTEI Kl AYTOZ; ZYXAPIKIA! NATO! 0 KQZTANTHZ ZOY. &EN TO TNQPIZEIZ TO MIZTIKO TOY MHOYPEKA; AYTO AEN KYBEPNAEI 0 KQZTANTHZ O KANA- PHZ. 0 ANTPAZ ZOY; AYTO AEN EINAI TO MIZTIKO TOY MHOYPEKA; AYTO NAI, M' AHO TOTEZ HOY HE6ANE 0 MHOY- PEKAZ, TO KYBEPNAEI 0 KQZTANTHZ 0 KANA- PHZ. NEOZ EINAI. AAAA TO AEEI H KAPAIA TOY. TQPA MAZEYTHKAN OAA TA VAPIANAiMAZ KA- PABIA Kl ETZI 8ANAI OAOI HAPONTEZ AYPIO ZTH

KANAPHZ O nYPnOAHTHZ 6 IANOYAPIOY 1822: TOY AflAIMOY TON YAATQN ZTA »fAPA. •EN IOPAANH BAriTIZOMENOY KYPIE.... >/ Ol nAHAAEZ KAI Ol BOYTHXTEJ fYPIZOYN AOO DAOIO IE ITAOIO Kl ' AHAZOYN KAIAENE HAINE MATA. Ol'KAnETANAIOI TOYI AINOYN (JMAOAQ- I. j PHMATA. ITO MHPIKI «AEQNIAAI». TOY AO- HAIMENOY AnOITOAH ZHTQ TOY HPQTOY WAPIANOY. TOY NAYAPXOY MAI Kl APXHTOY. NIKOAA TOY AflOITOAH HOY 6AMHEI MEI' ITHN HOAH...

KAAIIIKA Smovoypa^nfieva NA MAI ZHIEI O KARETAN RAnANI- KOAHI, HOY 0A KAVEI THN APMAAA! NA MAI ZHIEI TO KAMAPI MAI' inOAAATH, HOY ANAPACA6HIE KAI AOHAZE TA VAPA! NA ZHIEI 0 riADANIKOAHI, 0 HID KAAOI MAI CEMITZHI KAI HA.AHKAPI HPQTO ME *APIANO MflOYPAOTO. nOYXEl IHMA1A TOYTON ITAYPO KAI KYNHPAEI TON EX6PO ITA EAAHNIKA TA MEPH ME TH®QTIA ITO XEPI. HOY MDHKE MEIITHN EPEIIO KAI KOAAHIE ZTO AIKPOTO. TOY ANABEI TO «ITIAI KAI TOKANE KANTHAI. ZQNEI TO AIKPOTO H (DQTIA, OOYNTQNOYN HAPTIA KAI HANIA 01 OAOfEI ;EHETANE KANONIA TOY BPONTANE. KPAZOYN Ol NAYTEI BAl'KAl AAI, HEOTOYN ITH 6AAAIIA TPEAOI, Kl AHANQ TOYI TA HAPT1A, TO AIKPOTOKOMMATIA. E. KAIITA AIKA MAI,KADETAN KQITANTH. E, MQPE KQITANTH KANAPH, HATPIQTH Kl AAEAOE MOY KAI KAHETANIE MOY, E NAAQIEI O 6EOI Kl H TYXH NA nAPOYME MHOYPAOTOIKAI ITA AIKA MAI KAHETAN KQITANTH.. AN MAI EMDIITEYeOYNE KAI MAI AQIOYNE.... EIIAITE AAEPOMA MOY, TIANNH MAYPOfENH KAI riQPfH TIAHAPAH KAI6A IAI E£OMOAOrH0Q THN AMAPTIAMOY:E TON ZHAEYQ TON HARANI- KOAH.

KANAPHZ O RYPnOAHTHZ Tl AEEI; NA MH MAI EMHIZTEYSOYNE; EMAZ; EZENA AHAAAH. TON KQ- ITANTH KANAPH; ONOMA KAI MH XQPIO. AE M1 APE- ZEI N' AKOYPETAI T ONOMA MOY. AMA AKOYfETAI CIA KAAO, Tl RHPAZEI; AMA EXEIZ KANEI KAAO, AKOYPETAI T ONOMA ZOY HA KAAO, AMA EXEIZ KANEI KAKO, AKOYfE- TAI T ONOMA ZOY HA KAKO. AMA AEN EXEIZ KANEI TIDOTA, HATI N' AKOYPETAI T' ONOMA ZOY; E. AITE THN AYTH THN KOYBENTA Kl' 0,TI HPEOEI NA KANOYME, 0A TO KANOYME, AMA EPGEI o KAIPOZ KAAA, KARETAN KQZTANTH. MHN APIWEZAI... RPEREI NA TO ARAITHZOYME: NA DAPOYZIA- ZTEIZ ZTH BOYAH KAI NA HEIZ: EfQ ' MAI O KQ- ZTANTHZ O KANAPHZ NA MOY AQZETE KAI ME- NA MDOYPAOTO! AEN TOY APEZOYNE TA TAENTIA. T APEZOYN. AAAA HPOTIMAEI NA AIA- BAZEI TH (DYAAAAA TOY MEPAAE- EANTPOY... RAEI NA riAPEI TH PCNAIKOYAA TOY NA PANE znm. A AEN KONTE*E NA HNEI KAAOHEPOZ. OTAN AEN 6EAANE NA TOY AQZOYNE TH AEZHOINIQ; TOYZ EKANE Kl AAAAiANE TH ZYMOQNIA, ROYXANE KANEI NA THN AINANE TOY AAEP<DOY TOY KAI THN nHPE TOYTOZ. NAI, MQPE ZEIZ, OAO ZTO AIABAZMA EIN' O NOYZ TOY, AEZ KAI 6A TINEI tlAHAZ! 0,TI BAAEI ZTON NOY TOY TO KATAOEPNEI, MO- NO AZ TOY AQZOYNE MDOYPAOTO KAI BAEHEIZ: 0A riAEI NA KAVEI TA TENIA TOY ZOYATANOY.

KAAZIIKA Smovoypa^nfieva EINAI YAPAIIKO Kl EPXETAI AH' THN YAPA. MAZ OEPNEI XAMF1EPIA ZINIAAO! 0>EPNEI fPAMMA AH' THN KAfKEAAAPIA THZ YAPAZ. AN EKANE HANIA EY6YZ YZTEPA AH' TON AHAZMO, KAAA TO DHPE riA ENA MEPONYXTO. E, Ol CEPONTOI, nPEHEl NA MAZEYTEf H BOYAH. XAMHEPIA AHO nEPA. TOYZ AAAAEAME THN HIZTH TOYZ! OPIZTE NA HAME NA «AME HPQTA Kl' Y1TEPA 9A lYrXAAEIOYMETH BOYAH. AHO AD ENAI O KAHETAN RANNHZ MHATZA1HZ. EXOYME OOAAEZ 0>O- PEZ ANTAMQIEI ZTHN TOAH. ZTA fAPA HPQTH (DOPA ZE BAE HOYME. NA MH ME XAZOMEPHZETE. ElMAi HA TH XIO KAI NA KANQ EY6YZ HANIA. HOYXQ HPYMO TON KAIPO. ' ZAZ OEPNQ TPAMMA AH THN KArrEAAAPIA THZ YAPAZ. KAI ZENA KARETAN NIKOAA AOOZTOAH. ZE XAIPETAEI HPOZQniKQZ 0 NAYAPXOZ MAZ. O KAflETAN ANTPEAZ MIAOYAHZ KAI MOY EIHE ZTOMATIKA NA ZOY HQ NA MAZEYTOYME OZA KAPABIA EINAI ZTA HANIA. ZTH XIO, OHOY HNETAI nOAEMOZ. 0 KAIPOZ BAZTAEI, KAHETAN HAN- NH.ZTOAINQM

KANAPHZ O HYPnOAHTHZ H BOYAH TON *APQN ZYNEAPIAZEI «NA ENQ0EITE ME TOYI AIKOYI MAI ITOAOYI THI YAPAI KAI TON ZDE- TIQN TIA NA BOH6HIETE MAZI THN EHANAITAIH ITH XIO ODOY AC1OBIBAITHKE O AYKOYPrOI AOCOeETHZ AHO THN IAMO ME ITPATO. EDEIAH, OMQI AROAEIKNYETAI AOO Til EIAHZEIZ HOY EXOYME, H FIOPTA ETOIMAZEI THN APMAAA HA DOAEMO. nPEHEl NA EIMAITE ENQMENOI. OAA TA EAAHNIKA KAPABIA. HA CIOAE- MOOOilA KAITPOOEI OPONTIZE H KYBEPNHIH KAI 0 ENQMENOIITOAOI 6A E£AI4>AAIIEI TA ANAPKAIA. AHO F1ANTOY BIAITEITE, A4EA«OI. YOO- rPAOH: 01 OPOKPITOI TOY NHIIOY YiPAI». KATAAABA: 6A HPEHEI OAAI EPQ NA KANQ TA EIOAA HA NA HEKI- NHIOYNE TA KAPABIA. HPEHEI NA EKTEAEIOYME TH AlATAfH THI KY- BEPNHIHI KAI NA IYMMOP*Q6OYME KAI ME TO rPAMMA TOY AAEPOIKOY NHZIOY THI YAPAI. 010 TIA TA HPQTA E£OAA. 8A TA E5OIKONOMHIOYME AHO AYTA HOY E- EXEI Kl H EKKAHIIA NA MAI AQ- IEI. TIATI KATI MAZEVE TOYTEI Til XPIITOYTENNOIKOAEI. EMENAN. AAEA<t>OI. MOY AINETE THN AAEIANAMIIEWQ; TO KAPABI MAI 6EAEI HAAAMIIMA E, IQHA KAI EIY. 6A MErAAOIEII NA DAI ME TON nATEPA IOY KAI EMEU 8A 0>YAAME TOYI TEIIEPE1I TOIXOYI TOY EPMOY iniTIOY... RAAAMIIMA, HEriAAAMIIMA, TQPA 6' APMENI- IOYME AOAAAMIITOI. Tl; NA MAI HOYNE OQI BPHKAME AOOPMH NA MHN DAME. OTAN EEKI- NAEI 0 ITOAOI: nAPAHONIEIAl, AEIHOINIQ MOY; MHN HAD. IE TAENTI; ITON flOAE MODAQ.

O VAPIANOZ O ITOAOZ AHOnAEEl TIA HOAEMO .***-.. -•»- -^ •—»-d-~ v Ol ZTOAOI YAPAZ, ZOETZQN KAIIPAPPQN ENQNONTAI EHQ AH' TIZ AfNOYZEZ HPIN MHOYNE ZTA ZTENA TH2 XIOY 0 NAYAPXOZ 0 MIAOYAHZ KANEI ^**? -^^~~~^^ S I HPOIKAAEI TOYI AAAOYZ NAYAP- ^ I XOYZ ZTO KAPABI TOY AEEI MAZTA 6OYME AAA KARA. MAiNA OAA. MONOMAIZTPAI

10 KANAPHZ O FlYPnOAHTHZ OI NAYAPXOI YAPAZ MIAOY- AHZ. ZHETZQN ANAPOYTZOZ KAI *APQN AHOZTOAHZ, KA- NOYN ZYMBOYAIO ZTO KAPABI TOY MIAOYAH TA XAMP1EPIA EINAI HQZ 0 ZOYATANOZ KANEI AYO MECAAA ROYPOYZIA, AHAQNEIAYO MEfAAA flAOKAMIA HA NA MAZ HNIHEI: TO ENAZTEPIAZ, ME TON nAZA TON APAMAAH KAITPIANTA XIAIA- AEZ ZTPATO. HOY IEKINHZE TIA TON MQPIA KAI BPIZKETAI TQPA ZTH AEBAAEIA. OHOY DEPNAEI TA KANEI KEPAMIAAPIO: TZEKOYPI, OQTIA. ZKAABIA. EinA ZTHN KYBEPNHZH DA MHOYP- AOTA AEEI 9A (DTIAHOYNE. TO AAAO HAOKAMI TO ADAQNEI ZTO HEAArO: ENAI H APMAAA ME TON KAPA AAH. ENAN MAY- PO<4»YXO TlfPH. EXEI KAMIA OPAONTAPIA KOM- MATIA, AIKPOTA, (DPEfATEZ, NTEAINIA. EMEIZ EXOYME KAMIA TPIANTAPIA. MIZTIKA, OOYZKEZ KAI KANA AYO MRPIKIA. AE MHOPOYME NA TOY BTOYME MRPO- ZTA ETZI. KAEOTOHOAEMO! XQZIEZ! MHOYP- AOTA! _ OAO ME TO «6A« MAZ HANE. TO TZOYPMO 6EAEI TAINI KAI AOYOE. HOY NA TABPOYME; OZA EIXAME TA AQZAME.. 0,TI MHOPOYME KANOYME. AYTO 6A HEI nOAEMOZ. EXEI 0 6EOZ AH' OAA. EMEIZ AZ KANOYME O.TI HPEHEI. H KYBEPNHZH MAZ TPAOEI NA DPCXDTAZOYME NA BOH6HZOYME TH XIO. NA DPOfcTAZOYME NA EMHOAIZOYME TIZ META*OPEZ, NA nPO«TA- ZOYME NA EMC1OAIZOYME THN APMAAA NA BCEI EHQ KAI BOH6HZEI TON APAMAAH, NA HPOOTA- ZOYME NA EMDOAIZOYME TON AIPYHTIAKO ZTOAO. HOY ETOIMAZETAI NA EPMENIZEI KAI EKEINOZ HA TA NEPA MAZ. Tl NA KANEI Kl H KYBEPNHZH; AHO MAZ HEPIMENEI Kl EKEINH BOH6EIA. AEN KANOYNE KOYMANTO AAAHAOTPQPONTAI KAI KPYOOMEAETANE KAI PAAIOYPCOYNE KAI, 0 6EOZ NA ME ZYXQPEZEI, HPOAINOYNE. TIA NA KANOYME HOAEMO ME THN APMAAA ANOIXTA AE MHOPOYME, CIATI 6A OAME *OY- NTO OAOI. H ' AYTO AEQ NA MH MDOYME OAOZ 0 ZTOAOZ ZTO AIMANITHZ XIOZ. H AOYAEIAEKEI HAEI KAAA KAI AE XPEIAZOMAZTE OAOI. NA FIAZ EZY AHOZTOAH, ME TA VAPIANA, IZA - IZA DA NA TOYZ AQZEIZ 6APPOZ. Kl EMEIZ NA DAPOYME TH BOATA MAZ TIAAO KATA TA NTAPNTANEAAIA KAI niAZOYME TinOTA KAI ZTO PYPIZMO N' ANTA- MQ6OYME KATA TA *APA. OHOY NA AOYME Tl 6A KANOYME P1A MHOYPAOTA. TA AIKA MOY KAPABIA 6EAOYNE HAAA- MIZMA Kl AN BPIZKAME THN EYKAI- PIA... TO AOinON H POTAIAZ EINAI XIO. MIA AYO HME- PEZ KAI niZQ fAPA. EMEIZ 6A TPABHEOYME KA- TA HAND KAI niZQ fAPA. XIO KAI BAEDONTAZ KAI KANONTAZ.

KAAZZIKA QZTOZO TIA NA BAAEI KATQ THN EHANAZTAZH TON EAAH NQN O ZOYATANOZ XANEI ZYMBOYAIA ZTO ZAPAI TOY... AOOY TOYZ A«HZAME ATIMQPHTOYZ RHPANE 6APPOZ OI PAHAAEZ KAI ZHKQZAN OAOI KE«AAI. QZ Kl H XIOZ, ENA EPHMO NHZI, KAPHEPO NHZI. TO NHZI ME TA MAZTIXOXQPIA, HOY AflO KB MAZ ZTEANOYNE TH MAZTIXA HOY MAZANE 01 XA- NOYMIZEZ MAZ KAI (DTIAXNOYNE TAYKO. TO NHZI AYTO, XQPIZ NAXEI OYTE KAEOTEZ, OYTE KARE- TANAIOYZ. OYTE APMATOAOYZ, ZHKQZE Kl AYTO MHAIPAKI ANTAPTIKO. '' • '(" ' ^11"V. «IU^>»wr^^.'«> . ROAYXPONEMENE MOY KYPIE, NA MEINEIZ HZY- XOZ' AYO MHNEZ KAIPO, IZAME TO PAMAZANI. KAI 6A ZOY ZTEIAQ TO KEOAAI TOY KOAOKO- TPQNH. NA TOYZ AEIHOYME TH AYNAMH MAZ: NA XTY- HHZETE AIXQZ EAEOZ: XAAAZMOZ. EZY MAX- MOYT GAZA APAMAAH. M' OAO TON ZTPATO HOYNAI MAZQMENOZ HHEIPO KAI 6EZZAAIA 6A EKZTPATEYZEIZ QZ TO MQPIA KAI MEZA IE AYO MHNEZ NA MOYXEIZ ZTEIAEI OAA TA KE<6AAIA TON KADETANAIQN ANTAPTQN. AAAIQZ NA MOY ZTEIAEIZ TO AIKO ZOY KEOAAI. EZY KAHETAN OAZA KAPA AAH. ZE 6EAQ: ZE Al- TEZ HMEPEZ N AKOYZQ PIQZ H XIOZ HPOZKY- NHZE. TOYZ ANePQHOYZ OAOYZ MAXAIPI, 0>Q- TIA. nOYAHMA ZKAABOYZ. I10AYXPONEMENE MOY OATIZAX, 6A TINEI TO 6EAHMA ZOY. TH XIO iE- TPAO)' THN. MONO TA MAZTIXOXQPIA MHN TA HEKANEIZ OAOTEAA, MH MAZ AEI«TCI H MAZTIXA KAI ZTE- NAXQPE8EI H ZOYATANA...

KANAPHZ O nYPnOAHTHZ ME METAroriKA TOY TOYPKIKOY ITOAOY EHIBIBAZONTAI APO AIAOOPA AIMANIA THZ HPOnONTIAAZ KAI THI MIKPA2 AZIAZ. ZTPATEYMATA HA NA HNIEOYN THN EHA- NAXTAZH ZTHN XIO. ZTO METAIY H TOYPKIKH OPOYPA HOAIOPKEJTAIZTO KAITPO THZ XIOY. AHO TON ZTPATO TOY AOf O0ETH KAI TOYZ XIQTEI PIN riAIA ZEN HATHZAXIMIZ MOYTOY ZANA TZOYMAEA ZIXAN. NEAEP ITAI DANA OAMAX, OAAI ZIMAI XAAIM TEDAX. HAKAH MOENI AX ZAAIM AX HAKAPHM OA AZIBAN KEAMEZ, NA XAAAEIM XAAIM HIAMEZ AZHKANA PAXM EIAEMEZ. Ol BAPAIOKOZTEZ MOY OEPANE XAMHEPI HQZ H APMAAA APMENIZEI EAQ6E KAI 6ATANE KAI OTAZMENH. AN EIXE HPYMO TON KAIPO. EMEIZ 6A KANOYME HANIA, HAT' EIMAZTE F10AY AIPOI KAI KINAYNEYOYME. 6A ENQ6OYME ME TA YAPEiKA KAI TA ZHETZIQTIKA KAI 6A fYPIZOYME NA XTYHHZOYME. MHN K10TEYETE, MIZE MfTOYPNIA. AN- TPEIEYTEITE KAI KWEETE KAAA TO KAZTPO. MAZ HAPATATE KAI ZEIZ. EAQ 01 XIQTEZ MOYXA- NE TAiEl ZTPATO Kl OflAA, AMH TQPA 01 APXO- NTOI TPABANE THN OYPA TOYZ. MIZE AYKOYPTO MOY. «ANHKE H APMAAA. XA- NOMAZTE. Ol APXONTOI AIXOPNOMIAZONTAI Tl NA KANOYNE. AENE MA6EZ. KAAYTEPA NA HPO- ZKYNHZOYME, NA MH XAAAZTOYME. AYTOI EIAANE HOYOYfAN TA AIKA MAZ KAPA6IA KAI DHPANE 6APPOZ KAI OOBEPIZOYNE KIOAAZ. HTAN KAAA, MIZE MHOYPNIA MOY, NA MHN HE- ZHKQNOZAZTE, AMA AEN EIXATE OPEEH NA HO- AEMHZETE TAMOZ XQPIZ ZOAXTA AE HNETAI.

KAHETAN AYKOYPPO. BTAINEI ZTPATOZ nOAYX AH' TA KAPABIA TOYZ. Tl 6A KANOYME; &EN EXOYME KOYMANTO. HOI 6A KPATH- JOYME; riAPTE TOAHO«AIH. 6A flOAEMH- ZOYME. 6A KAEIITOYME ITON AHHQPrH KAI 8A nOAEMHIOYME. O AAO2 THI XIOY HEIHKOeHKEN' ANTIZTASEI Tl NA KANOYME! AN AEN nOAEMH- ZOYME flAME XAMENOI. AMAN MHPE. TA KOTPQNIA BAITANE NTOYOEKI! MAZ KA<fATE. AMH Kl EMEIZ 6A ZAZ KA4OYME. ATVZTA 6EPIAI

KANAPHZ O FlYPnOAHTHZ 0 KARA AAHZ, METOY! flPO- IENOYZ TAAAIAI KAI AYZTPIAZ ZTO KATAZTPQMA THI NAYAPXIAAITOY EHOXQTATOI. KATA AIATACH THI YVHAHI HYAHI XAPIZQ AMNHITIA ITOYI XIQTEI ANAHAQIOYN YnOTAfH. ZHTQ THN MEIOAABHIH IAI HANA ITAMATHIEI TO KAKO KAINAP8EI OAAI H AfAOH ANAMEIA MAI. EMEU AEN EXOYME AIKAIQMA NA flAPOYME MEPOI... IAI HAPAKAAQ NA fYPIIETE ITO NHII NATOYI MIAHIETE TIA THN AMNHITIA, AEIXNONTAZ KAI TO TPAMMA TOYAEIHOTH TOYI KAITON AAAQN HPOKPITQN. HOY EINAI OMHPOI ITO KAITPO. NAI 9A TOYI MIAHIOYME. EAfllZQ NA TOYI KATA«EPOYME, TIA NA MH XY6EI AIMA. 0A MIAHIOYME ME TOYI APXONTOYI. OI HPO5ENOI nEie TOYI XIQTEZ 0 KADETAN HAIAI KAPA AAHI EAQIE TONAOTO TOY, HQI AEN6A MATQIEI MYTH, AN HPOIKYNHIETE. MONO 6EAEI NA HAPAAQIETE TOYI OnAIIME- NOYI ANTAPTEI HOY HP9AN ADO TH IAMO KAI IAI HEIHKQIAN. 'H NA TOYI AIQHETE. ITPATHfE AYKOYPrO, MH 6EAHIEII NA MAI XAIEII. EMEU AE IE HAPAAINOYME, MA NA OY- TEII ME TOYI ITPATIQTEI IOY. OI HPOHENOI EBAAAN EPPYHIH TON AOCO TOY KAHETAN HA- IA HQI AE 6A MAI REIPA£EI Kl OAOI OIAPXO- NTOI TO HHPANE AHOOAIH NA HPOIKYNHIOY- ME. O AOCOeETHI MHAPKAPEI TOYI AIKOYI TOYKAI AH' THXIO MIIE MHOYPNIA, HHPAT EITPABO APOMO. TQPA 6A XA6EITE OAOTEAA Kl EYXOMAI NA BTQ *EYTHI.

KAAZZIKA rENNAIOI TPAIKOI, OYTE TA KAPABIA ZAZ OAINO- NTAI NA ZAZ (DEPOYN BOH6EIA, OYTE MHOPEITE NA KPATHIETE HOAEMO ME TON ZTPATO HOY- BrAAE ZTONHZIZAI 0 KAPA AAHZ. 01APXONTOI ZAZ OPOZKYNANE' KAI TA XQPIA. AYTO NA KA- NETE KAI ZEIZ Kl 0 KARETAN HAZAZ 0A ZAZ XA- PIZEITIZ ZQEZ ZAZ KAI 6A ZAZ AOHZEl NA HANA- rYPIZETE ZTA ZHITIA ZAZ KAI ZTA KAAA ZAZ HZY- XA, MONO NA TOY HAPAAQIETE TA OHAA, OZOI EXETE. O AAOZ THZ XIOY TEAAZME- NOZ HAPAAINETAI IAN «RPO- BATON ERI Z<DArHN» ZTA Al- MOBOPA ZTPATEYMATA TOY KAPA AAH, HOY HEXYNONTAI ME THN MAYPO*YAH AIATA- TH NA MHN AOHZOYN AN6PQHO ZQNTANO

KANAPHS O nYPHOAHTHZ OZOI MAZEYTHKAN ZTIZ EK KAHZIEZ TIA NA r/MTQZOYN KDAXTHKAN IAN APNIA AE TAITQIAN OYTE OI APPQ- ITOI ZTA NOIOKOMEIA MONON OIOI KATEOYPAN ZTA r)PO=ENEIA.rAITQZAN TH ZQH TOYZ. ANACKAZTH- KAN OMQZ NA RAHPQZOYN ZTOVT ZQTHPEZ TON O.TI EIXAN KAI AEN EIXAN. TH IKAABIA OMOZ OYTE AY- TOI THN ADE®YPAN NA AOHAZEIZ TO SEO HOY TAITQ- IATE AHO TO MAXAIPI. 0X1. MOIIOY, MAI YROIXE6HKATE KAI HA TH ZQH KAI HA THN TIMH MAI. nPEDEI NATHPHIETE TO AO- TOTHI TIMHZ ZAI... E, KYPA. TO KOPITII IOY 9A KAAO riEPAIEl KAI MHN TO KAAII... rPHPOPA! EIEIIIKAABEI AIKEI MOY. BAZOYNE (DQTIA ITA ZHITIA AMAN, MH MOY IOAZEII TO RAIAI MOY' TOYTOI EINAI AIMOBOPOI, NA MAI IOAEEI MAI HAB!

I EPHMEZ AKPOriAAlEI HOA- AOI NHZTIKOI KAI AWAZMENOI KAPTEPANE MH (PANE! KANENA KAPABI EAAHNIKO KAI TOY! HAPEI IE ZHHAIEZ, IE KPYVQNEZ TOYI ANAKAAYnTOYN TOYZ 6ANATQNOYN / V S~. KOPH MOY. <DEPE MO NEPO AR' TH eAAAZZA NA HIQ Kl AZ HE6ANQ. *AE »AINETAI Kl ENA HANI N' APME- NIZEIKATA4O6E! ZTO AIMANI THZ XIOY EKATO- ZTAPIEZ ZOA20YNE KAQE HMEPA MRPOZTA ZTA MATIA TOY KARA AAH AO>EPIM. OAOYZ MAXAIPI. NA BA<PEI H 6AAAZZA. ETZI 6A HOPTAZOYME TO MHAIPAMI. ME AIMA TON EX0PQN TOY IZAAM. ZTOYZ KABOYZ. ZTIZ EPHMIEZ TOYIKYNHfANE XPIITE MOY. FIAPE MOY THN VYXH!

KANAPHZ O PlYPnOAHTHZ ZTO nEAArO KONTA ZTON KABO AH NIKOAA (DANHKAN EAAHNIKA BAPATE TOYI, HAIAIA! KOYPAHO. AAEPCWA MAI! EAATE, BOH6EIA1 XPIITIANOI! E, OXI AAAOI IE TOYTO TO KAPABI. QA BOYAIAHOYME. OXTQ KAPABIA EIMAITE KAI TEMI EIMAITE HENTE YAPEIKA KAI TPIA IHETIQTIKA TAITQIAME KAM- nOIEI TO HEAArO EBA*E KOKKINO APT TO AIMA THI XIOI. QXOY KAKO, XPIITOYAH MOY TO KAKO TOYTO 6A TO 6YMATAI ME ®PIKH H UTOPIA

KAAZZIKA Smovoypa^nfieva O KAPETAN HAZAZ KAPA- AAHZ KPATHZE THN YDOZXE- ZH TOY: H XIOZ KAHKE AH' AKPH Z' AKPH Kl H 6AAAZZA THZ KOKKINIZE AH' TON AAIKOZ<DAfMENQN TO AIMA <^L LT> *!«!»•- - <•' f»-. e^ -vV-cn ^^V -~X* IL, JfcJT'. IT v^c E, KAHETAN HANNH, HA HOY; H OOBEPH EIAHZH EOTAZE HOPTH HANTOY OHOY BPI- ZKOTANE EAAHNIKO KAPABI Kl OAA TOYZ EY6YZ, XQPIZ NA HEPIMENOYNE ZINIAAO ZHKQZANE HANIA KAI BAAANE DAQPH TIA TA EAAHNIKA NEPA O 6PHNOZ TIA TON XAAAZMO TOY QPAIOY NHZIOY EDNE AMEZQZ TPAFOYai, HOY TOAE- TAN Ol NAYTEZ APMENIZON- TAZ KATA TA VAPA TIA NA EKAIKH6OYN... HA TA*APA, EKEI MAZEYETAI 0 ZTOAOZ. MONO AABE ITAQPH. HATI MAI KA^ANE TH XIO... THZ XIOZ TA HEPIHAAIA TA MOZKOBOAHMENA BOfPANE KAIZTENAZOYN MOIPOAOfAEI TO KYMA BAMMENO MEZ ZTO AIMA TO flEAArO EINAI MAYPO ZHKOZTETARANIA, TO AIMANI TON VAPQN TEMI- ZE KAPABIA EAAHNIKA ANY- nOMONA NA EKAIKHOOYN TO AAIKO

KANAPHZ O nYPnOAHTHZ OI KAflETANAIOI MAZEYONTAI NA KA NOYNE ZYMBOYAIO. TO rENOI OAOKAHPO OEPIMENEI ADO MAI TQ- PA NA KANOYME 6AMA. EXOYW EEHNTA KAPA- BAKIA. (DOYZKEI KAI IAKOAEBEI Kl O KAPAAHI EXEI EKATONPENHNTA AIKPOTA KAI NTEAINIA. IKONH 6A MAI KANEI MOAII BfOYME MDPOZTA TOY. Kl YZTEPA; Tl NA TA KANEII TA IYMBOYAIA; H XIOI flAEI! ZQHA, XPIITIANH. HOY TAITQIEZ AH' TO MA- XAIPI TIA NA KAAII AITAMATHTAI RA THPA£E HOIOI KOIMOI IE DAPAITEKEI ITON HONO ZOYI AOO TA ZTENA, AKOMA ME TlZ BAPAIAKOITEZ TOY 6A MAZ BAPEZEI. OXI. NAYMAXIA AEN MHO- POYME NA KANOYME. RATI 6A XA8EI Kl 0 ZTO- AOZ Kl H ZHMIA 6ANAI TOTE TEAEIQTIKH, riATI TOTE 9A TA KA<»»EI OAA TA NHIIA 0 KAPAAHZ. 010 EXOYME TA KAPABIA, EXOYMEEAniAA, HATI nOAEMAME. AN HEZOYME ADANQ TOY, 6A HAME *OYNTO DPOTOY HPO<DTAZOYME NA TOY KA- NOYME ZHMIA MEfAAH. , EIEII OI NAYTIKOI HAPAMniZTEYOIAITE ZTA KAPABIA KAI AETE HQZ XANETAI O TOHOZ AMA XA60YNE KAI KAMHOZA KAPABIA. H AYNAMH MAZ EINAI TA KAPABIA. riATi o TOHOZ MAI EINAI OAAAI- IINOI. KAPETANAIOI. RPEnEI NA BPEITE TPODO NA XTYHHIETE THN APMAAA AYTO HEPIMENEI TOTENOI AHO IAI TOIA HOY EIMAITE KAI ZHMIA TOY KANOYME Kl EMDOAIZOYME NA OHfAl NEI E»OAIA KAI ITPATO, OfTOY 6EAEI. O ZTPATOI TOY ME TON APAMAAH DAE! AHO ITEPIA. AAAIQZ 6AXE TDPA rEMOAPKAPEI ITON MC3PIA.

KAAIIIKA Tl EINAI, BPE riARANIKOAH. ^v * oE TO MIZTIKO TOY 6IOXAPH TOY ZnETZIQTH. AHO KPHTH HA IEPO>O Kl ElflE ZTH BAPAIAKOITA MAI riQZ ITHN KPHTH EXEI MAZEY- TEI H APMAAA TOY MIZIP1OY KAI DQZ EXEI POTA DA TA NEPA MAI. AMA Kl 01AYO 01APMAAEZ HNOYN ENA, MAZI 6A KANOYNE PIANO AHO TPAKOZIA DAEOYMENA, MIKPA KAI MEPAAA. Tl KANOYME TOTE; I KAAA. RHPAINE. J KAAA. AMH O KAPAAHZ MAZI ME TON PIOYZOY* APAPIH 8A IAZ BOY: AIAHOYN. OnOY NA ZAZ BPOYNE. EMEU nPEHEl TON KAPA AAH NA TON ITPIMQ- EOYME. H AOYAEIA MAI EINAI NA TO DEAEKAME AirO-AITO TO 6EPIO. AE MHOPOYME NA TOY OE- ZOYME ADANQ. HATI 3A MAZ «AEI. E nAOA. 8EZ NA XTYHHZOYME TO 5EPQ. KAI EEPQ ITQZ HPEHEI NA XTYPHZOYME, XQPIZ XA- ZOMEPIA. TO ZHTHMA MAZ AEN EINAI AN RPEHEI P H AEN nPEflEI NA XTYRHZOYME. RATI Z' AYTO EIMAZTE ZYMOQNOI OAOI, DQZ HPEHEI NA XTY- HHZOYME. TO ZHTHMA MAZ EINAI TO HQZ 6A XTYHHZOYME. HA NA MHN DAME AMEZQZ «OY- NTO Kl YZTEPA XANOMAZTE, XANETAIH HATPIAA OAAKEPH. H AYNAMH MAZ EINAI H 6AAAZZA, AMH ME KAPABIA. H 6AAAZZA Al- XQZ KAPABIA EINAI AAYNAMIA MAZ MOOYPAOTA.I -2K MI10YPAOTA' MHOYPAOTA! EXOYM' ANePOnOYI' Kl EMEIZ Tl EI- MAZTE; AMA AE 6EAHZEIAAAOZ, HAD. EPQI MHOYPAOTA, eiN' ENAZ AOfOZ. AMH TA MHOYPAOTA 6EAOYN AN6PQnOYI. AOZTEMAZ ANePQDOYZ. O PIAPIANIKOAHZ ENAZ... U KAHETANAIOI. TA MHOYPAOTA TOYTH TH OOPA HPEHEI NA HETYXOYN. H ' AYTO TOYZ AN6PQ- HOYZ NA MHN TOYZ AIAAEIOYME EMEIZ, HAPA NA HAPOYZIAZTOYNE MONO! TOYZ 'H ITANE. 'H AEN DANE. KAHETANAIOI, EIN' E3Q 0 KQZTAN- THZ 0 KANAPHZ KAI 6EAEI NA ZAZ MIAHZEI. AEEI. EIN ANAPKH. •IAHOKOTOZ! O KANAPHZ KYBEPNAEI. TOAEIHE ZTHN HATPA. «EPTON MEZA.

KANAPHZ O flYPnOAHTHZ Tl 'NAI. BPE KANAPH: KAHETANAIOI Kl APXHTOI! IAI DAPAKAAQ NA MOY KANETE MIA XAPH! NA MOY AQZETE ENA MHOYPAOTO. NA RAQ MEIA ZTO AIMANI THI XIOI, NA KAVQ THN KADITANA! AN TA KATAOEPEI N. HEPAZEI Til BAP6IAKOITEZ... AEZNATAKATACDEPEII; ErQ IAZ AINQ EITYHZH TH ZQH MOY. THN EXQ AnO»AIIZMENH. HMfA IHMEPA ITHN EKKAHIIA KAI TOKAMA OPKO MHPOITA ITHN HANAriA. AOITE MOY MHOYPAOTO KAI 9A HAQ! KAAA 6A IKEO>TOYME... HOY AETE H •AN6PQnOYI, NA Ol AN- ePQHOI KAIIAN AYTOYI OAOII AN EINAI HA MROYPAOTO KAI 9EAETE AN6PQ- HO, RAQ OHOY 6EAETE. 0 KANAPHI AEEI 6A KAVEI THN KA- HITANA. HAZ EIY HA THN KARITANA; KAAA, HHrAINETE E£Q KAI 6A IKE- OTOYME. NA IKEOTEITE KAI N' AFKXSAIIIETE! II • • AKOYITE EAQ: H AOYAEIA ME TA MHOYPAOTA TQPA 6EAEI MEfAAH AROOAIH, HATI OHOIOI DAEI, HPEHEI NA HAEI KAI NA (DEPEI AHOTEAE- IMA. AM' AE HOY EINAI QAOII KOAIOZ KAI KOAIOI AH1 TO IAIO BAPEAI! AY- TOZ 0 KANAPHZ M* APEZEI, AJTPA- •TOYN.TA MAT1A TOY. • KAAYTEPA ITA IirOYPA! TA MOOYPAOTA NA TA AQIOYME IE ANePQHOYI AOKIMAIMENOYZ. 0 HAHANIKOAHZ NA HAPEI ENA. NA PIHOYME KAHPO ANAMEZA Z" AYTOYI ROY 6A RAPOYIIAITOYNE AOO MONOI TOYI Kl AHO- (DAIIIMENOI. HA N' AOHIOYME KAI ITHN TYXH TO AIKIO THI. ZYM*QNQ HA TON KAHPO ANAMEZA ITOYI AYO. MA NA BAAOYME Kl ENAN YAPAIO Kl ENAN ZHETZIQTH.

AHAQZE riA MHOYPAOTO NA HAEI MEZA ZTO AIMANI THZ XIOZ, NA KA YEI THN KARITANA. KAITI NAI, TPEAOZ; 'HTPEAOZEINAI. 'H TOXEIF1APEI AHOOAZH. AN flAEI. 8A HAQ Kl EHQ MA2I TOY Tl AKOYZA, KQITANTH; TO flHPEZ ADOOAIH Kl EMENA AE ME ZYAAOniTHKEZ; KAI ZENA ZE ZYAAOHZTHKA Kl OAOYZ KAI TON EAYTO MOY. AN AEN RAAAWOYME, 6A XA6OY- ME. TO AOIHON KADOIOZ HPEHEI NA RAEI NA BAAEI OQTIA ZTHN KAfllTANA, ZHZEI, nESANEI. AEN nAEI KANENAZ AAAOZ. 6A HAQ ETC. KQZTANTH, AEM I OPKIZQ ZTHN AfAriH MAZ. AEZHOI- NIQ. NA (TAZ ZTO ZHITI! AAEA<DE MOY, EZY EXEIZ CYNAIKA KAI OAIAI, AZE NA HAEI KANENAZ AAAOZ, ANYHANTPOZ... APO- Q'E EIAA ONEIPO HQZ HHAHZEZ ENAN AAKKO AIBEZTH Kl YZTEPA ANEBHKEZ ZTO KAMRANA- PIO KAI BAPEIEZ TH KAMRANA... /I AYTO ' NAI KAAO, 9A HEI HQZ 9A RETYXQ! AAEA- OH MOY KAI rYNAIKA MOY, NA HATE ZTO ZHITI Kl AZTE TIZ AOYAEIEZ TON ANTPQN NA TIZ KANOYN Ol ANTPEZ.

24 KANAPHZ O nYPnOAHTH2 TA MDOYPAOTA HOYXOYME MIIOETCXMA EINAl AYO' MA EEKINHIOYN EY6YI, MOAII ETOIMA- ITOYN OAA. AIAAEXTE TOYI KAHETANIOYI. TONA O nAHANIKOAHI KAIT' AAAO O KANAPHI. AYTOI FIAPOYIIAITHKAN. KAHETANAIOI, 2HTATE KAHETANIOYI HA MOOYPAOTA; EfQ - MAI HPO- 9YMOI. EIY OQI AErEIAl; NA PQTHIOYME MOOPEI NA 6EAOY- NE Kl AAAOI. YAPAIOI EINAl. OniDINOI. NA BAAOYME KAI KANENAN YAPAKD ' HinETIIQTH HA NATOYZ PIzOYME ITO (WAOTIMO.. MHPABO, PE niHINO' BPANEII THN YAPA AinPOnPOIOHH TO IKEOTHKEI KAAA; I1 AY- TO TO TAIIil OHOIOI riAEI, MHOPEI KAI NA MH nrpiiEi. AN TA AYO MOOYPAOTA HOYXOYME MHOPOYNE NA HEKINHIOYN EY6YI, NAI PIAPOYME TQPA AHOOAIH HA TOYI KYBEPNHTEI TOYI KlAYTOI NA AIAAE20YNE TO TIOYPMO TOY O KA6ENAI. TO IKE*THKA. KARETAN ANTPEA! KAAA, XAEINTE AHEIQ KAI6 MV3 OAIIIOYME. AYTOI 0 DiniNOI, AE MOYTYXENA TON 5EPQ... KAAOI EINAl KAITO AEEl H KAP- 4IA TOY. EfQ nPOKPINQ TON KANAPH. EXQ HQI AN BIN' ENAI HOY 9A HAEI IlfOYPA. EIN AYTOI. 0 KANAPHI. TOTE N' AnOOAIIIOYME TON HlHI NO KAI TON fWlANIKOAH. NA PIHOYME KAHPO H ' AYTOYI TOYI AYO. EMHPOI KAI NA TEAEIQNOYME. I OHOION TOAQIEI O6EOI 6A HAEL.

TO AOinON AnO«AZIZOYME ME TH AYNAMH TOY6EOY, ENA 0 KANAPHZ KAI T AAAO 0 niniNOZ. ME TH AYNAMH TOY 6EOY AHO«A (KQNAXTE TOY! NA EP60YNE MEZA Ol AYO. 8A HE6ANOYME EPQ EIMAI AHCKDAZI- ZMENOZ. OAHZIAZTE. DAAHKAPIA. EIAZ TOY! AYO &IA- AE£E H BOYAH TON KAHETANAIQN HA NA KY- 8EPNHIETE TA 6YO MHOYPAOTA KAI NA HATE ZTH XIO NA KAVETE TA AYO KAAYTEPA NTEAINIA TOY EX6POY, THN KAHITANA KAI TO AEYTEPO. H TIMH HOY ZAZ KANEI H RATPI&A NA ZAZ EMOI- ZTEYTEI, EINAI OOAY MEPAAH Kl AHAITEI AHO IAI 6YIIA, 6YZIA THI ZOHI ZAI. 6A HE9ANETE HA N' ANAZTH6EITE. Kl EfQ EIMAI AHCKDAIIZMENOr EAATE NA ZAZ 9IAHZOYME Kl O 6EOZ NA ZAZ BOH6HZEM 6A AIAAESETE MONOI ZAZ TO TZOYPMO TOYO KA6ENAZ. KAI NA ETOIMAZTEITE TO rPHPOPQ- TEPO.

KANAPHZ: O HYPnOAHTHZ AAEPOE MOY! O GEOI BOH6OZ MAI AAEPOI! ME TH AYNAMH TOY 0EOV MHN TO DAIPNEIZ KATAKAPAA, RA HANIKOAH. H TYXH AIAAEZE TON KANAPH. O KANAPHZ Kl O fliniNOZ AIA- AEHAN AP' TOYZ NEO.YI HOY AEXTHKAN Kl ADCXOAZIZAN NA HANE MAZI TOY2 OPIN HE- KINHZOYN TIA THN EHIKINAY- NH APOZTOAH TOYZ OAA TA *APA KAI Ol NAYTEZ Kl Ol KADETANAIOI KANANE AEI- TOYPriA ZTON AH NIKOAA KAI TOYZ EYAOfHZE O AAOZ KAI TOYZ EYXH6HKE AAIKHZE 0 riANNITZHZ. AYTH H TYXH HTAN AIKIA MOY! META (POBOY 6EOY, HIZTEQZ KAI AfAHMZ nPOZEASETE...

KANAPHI O HYPnOAHTHZ TOY AEIHNOY IOY TOY MYZTIKOY. TO KATEYOAIO ZTO METAEY TA AYO MHOYP- AOTA REPIMENOYN APMATQ- MENA Kl ETOIMA ZTO AIMANI riA NA HEKINHZOYN ME THN EYXH MOY, NA RIAZEII! N' ANA*EIZ KAI NA KOPQIEII. AMHN XAEINTE, OAIAI MOY 2TO KAAO KAI NAXEIZ HA- NTA ITO NOYI IOY THN YAPA. NA MHN THN NTPOniAZOYME THN YAPA. 8PE CIIDING! ME THN EYXHMOY. ME THN EYXHIOY, KAHETAN ANTPEA

KANAPHZ O FIYPnOAHTHZ ITAIAI MOY.AHO IENA flEPIMENOYME. flAIAI MOY. IE EYAOfHXAME, ZEKOI- NQNHIAME, TQPA EIIAI AHAZMENO DAAHKAP1- ZTHPUOY ZTH AYNAMH TOY 6EOY KAI TPABA MHPOZTAI KAHETANIE KAI HATEPA MOY, 6AIOY HQ TO MY- ITIKO: ErQ AEN DAQ HA NA ZHIQ, HAPA OA NA nESANQ. ETII O.TI EINAI NA TINEI, 8A TINEI. ZHMEPA ZTH AEITOYPHA ZAN NA M' EHIAZE MIA AYNAMH KAI ME ZHKQZE <CHAA. EINAI ENA MATI HOY ME 6QPEI Kl ENA 0>QZ HOY M' OAHfEI. ME THN EYXHZOY! AN 6EAEI 0 6EOZ. AEIHOINIQ. 3ANABAEHOMA- ZTE' AN AE 6EAEI, MHN PAPAnONEYTElZ NA nElZ: AEN H6EAE 0 6EOZ. ElEll OI AYO,ZAKA KAI PAOAAIA. 6A TOYZ HATE AHOKONTA KOYBAHO KAI8A TOYZ HEPIMENETE OZO NA TYPIZOYN, TIA O.TI BOH6EIA TOYZ XPEIAZTEI. KQZTANTH! MHN HEXAZEIZ, 0 TAN- TZOZ NA niAIEl KAAA' *-_' / 0A TOYZ ZYNTPOO>E«4OYME OZO DAIPNEI. KAI 6A TOYZ AINOYME KOYPAHO.

NA HOY MAI TO AQIANE TO MHOYP- AOTO. KOITANTH... MHN TOY MIAAZ. AEN BAEHEIZ HOY lYAAOriETAI: 0 KANAPHZ MAZ KANEI ZINIAAO NA KOWYME AirO, HA NA MAZ RAPEI H NYXTA KAAA. AAEPOIA MOY. BAATE TO KAAA ZTO MYAAO ZAZ. OQZ AfKWE HA ZOYME, TIA HE6AINOYME, RA Z' AAAON KOZMO DAME. DOTE MOY iE ZAZ EKANA TON KAHETANIO, KAI HOTE MOY AE 8EAHZA NA ZAZ «EP6Q AAAIQTIKA AHO AAEPOIKA. MONON AHOVE EIMAI 0 KAOETANIOZ ZAZKAIMH MIAATE. AN AE ZAI PQTHZQ. flEZTE TO KAI ZTA RAIAIA NA TO EEPOYN. AMA 01 MOYZOYAMANOI EXOYNE TO PAMAZANI, KANOYNE (DQTOXYZIA HOY OErfEl OAO TO Al- MANI Kl H 6AAAZZA ANOIXTA. BAPAIAKOZTA MAZ HEPNAEl ANOIXTA. KANE ZINIAAO TOY HIHINOY NA Al- nAAPQZEI. HOY 6EAQ NA TOY MIAHZQ. TO riHPE TO ZINIAAO Kl EPXETAI MAINA TPIITO! TIAHAPAH ZTO TIMONII

50 KAAZZIKA I EfQ 6A KOAHZQ ZTHN KAPITANA . KAIZYZTOAEYTEPO. KADETANIEI AYO TOYPKIKEI (PPErATEI. BAPAIAKOZTEI EINAI. AEN OPEREI NA MAI AOYN EAA. KQZTANTH NA XQPIITOYME. JTO KAAO KAI KAAO 6ANATO EYXAPIITQ. T OMOIO 01 TOYPKIKEJ BAPAIAKOZTEI EPXONTAI KATA HANQ MAI.

nOIOI AHO IAI. OPE MOYPMOYPIIE KAI Tl EinE:OOBH9HKEI, KAHMENE; HOY Til EIAEI TIZ BAP- AIAKOITEI NAPXONTAI KATA HANQ MAI;AYTEI TPABANE TO APOMO TOYI. AIPNOYN BOATA KATA TON KABO MEAANIO. KAHETAN KQITANTH, TA HAIAIA KAT1 MOYPMOYPI2OYN. IAMOQI TOXOYNE METANOIQIEI. TO IKEOlTHKEI KAAA Tl riAI NAKANEIZ; HAME XAMENOI KAI XAMENOI H AOYAEIA HOY RAME NA KANOYME AE HNETAI .ANTPEI EIIAZTE 'H fYNAIKEZ; MHnQI KAI IAI OHPA ME TO ITANIO; EMEU AROVE 9A HE9A- .NOYME. E, EINAI Kl AAAO; OHOIOI AHO IAI AE 9EAEI NAHE9ANEI, AI PEIEIITH 9AAAIIA, NA fYPIIEl HIIQ KOAYMHQNTAI KAI NA TAJTQIEI. MIA Ar,O«AIH EINAI O ANTPAI. AROOAIIZOYME TH ZQH MAI. TO AOinON HAME HPIMA. IIA TA nANIA.MIAATE. PE PEMAAIA

HYPnOAHTHZ KAME ZINIAAO TOY HIHINOY N1 AKO AOY6EI KONTA. MDHKAME ZTA ZTENA. EIY, PAOAAIA 9A MAI HEPIMENEIZ ZTIZ ZHAMAAOYPEZ. KAI ZY. ZAKA, ZTIZ KOAOKY6IEZ ZOYPOYRO. TA AYO MHOYPAO- TA KPYMMENA DIZQ AHO BPAXIA MAZ EPXETAI 0 KAIPOZ ANADOAA Kl 0 AfEPAI «EPNEI TON AXO AHO TIZ HiniZEI KAI TA NTA- OYAIA TOYZ. APXIZE TO MDAiPAMI. TOPA 6A HE- ZOYNE ZTO ®AI KAI ZTO RIOTO KAIZTO TPAfOY- Al. EAQ 9A KAPTEPEZOYME KPYMMENOI. NA NYXTQIEl KAAA. TOPA 6A AOYNE (DQTOXYZIA. ZH KQZTE THN AYZTPIAKIA ZHMAIA.

MH MIAAEI KANEJI. TONOYIAI ITH flPYMlIE 0 KAIPOI. I EYXAPIZTQ, RANAflA MOY. IE AOHAZQ. XPIITE MOY. ®QNAHE TOYI NTEMTZOl. NTEMTIOI NTEMTJOI! NTEMTIOI E KOY2OYMOY. E HABPOYMOY AN KA*OYME OAA TA NHZIA. OHQZ KA*AME TH XIO. 6A TEMIZQ TO XA- PEMI MOY IKAABEX KAI TA XTHMATA MOY ZKAABOYZ. AEN RIITEYQ TO KAKO THI XIOZ NATO KANOYME AAAOY nOYSENA. TETOIO KAKO AE HNETAI.

KANAPHZ O riYPnOAHTHZ O niniNOZ BIAZTHKE. KOAAH- ZE AAEzIA TO HYPnOAIKO TOY ZTHN ANTINAYAPXIAA, XQPIZ IMA AOrAPIAZEl KAI TON ANEMO HOY PNEONTAZ ANTI- 6ETA, TOY TO HEKOAAHZE AMEZQS KAI TO EZYPE MAKPIA ,' - it• > ''t * ' i * «* t? ^' - 4^ O KANAPHZ OMQZ... AOfAPIA ZE KAI THN EAAXIZTH HNOH TOY AEPA... ^ ^-

56 KANAPHZ O HYPnOAHTHZ

57 ATE; EXOYME AOYAEIA. AEN (DEYCOYME N JirOYPEYTOYME HQI TO MDOYPAOTO niAIE KAAA. O APEPA2 AYNAMQNEI OAO KAI nEPIZZOTEPO THN <MJTIA, HOY AfKAAIAZEl THN NAYAPXIAA

KANAPHZ O HYPnOAHTHZ Oi TOYPKOI THZ NAYAPXIAAZ ZHTANE BOH0EIA AAAA TA AAAA KAPABIA ENTPOMA KO- VANE TIZ flPYMATIEZ KAI ACIOMAKPYNONTAI MHAEXTHKAME ZTA ZKOINIA THZ KAHITANAZ! MOY AQ TO TZEKOYPI! i " "*" ^ •>"' - v -v M 2J&. - ^3,.-^v

PIXNONTAIITII BAPKEZ TIA NA TAITQIOYN. AAAA AYTEI HAPAPEMIZOYN KAI BOYAIAZOYN TA KANONIA EKHYPIO- KPOTOYN MONA TOYZ, ENQ H OQTIA HPOXQPEI HPOI THN MHAPOYTAnOeHKH

KANAPHZ O HYPnOAHTHZ NA! TOYTH EINAI (K3TOXYI TO KAPA8I «KIMQN» TOY MRATZAHH EINAI BAPAIA- KOZTA E=Q AHO TA NTEAINI KAIfETAI H OPEfATA KAHETANIE. NA TPABHEOYMB PPAMMH JTA VAPA, NA TOYI HOYME THN BAHZM

RAPAAABANE TOYZ MnOYP- AOTIEPHAEZ I TO MEPOZ AEN TO BAITAQ, 9EAQ NA RNirQ t /^a^ ^^^^•rs IQMA. noprn niniNO, TYXEPO. H EIAHZH E«>TAZE ZTA VAPA MHN KANEIZ ETZI. OHOY NANAI GAP 6OYNE KAI 0A MA60YME. TOYTH H NYXTA 'H 6A MEZHZEI H 6A ME HE6ANEI. KAPA8I MRAINEIITQ AIMANI aZTHN XIO KAIfETAI O TOHOZ. RIZQ MOY EPXETAI KAPABI. HA O PA<PA- AIAZ. TIAOZAKAZ. nANAHA MOY,OEPE MOY TON KQZTANTH!

KANAPHZ O flYPnOAHTHI NA O PAOAAIAZ! EPXETAI MDPO- 0 KANAPHZ EKAfE THN KAHITANA. ZTA. AYTOI TQPA 6A MAI TA HEI TA XAMDAPIA. O KANAPHZ EKAVE THN KAHITANA! ZA2 AEQ THN EKAVE THN KAHITANA EPXONTAI OAOI ME TO KAPABI TOY ZAKA. 0 KANAPHZ EKA*E THN KAHITANA ZHTD TOY KANAPH! ZHTQ TOY KQJTANTH! O AAOZ TON VAPQN ME IEPH OAHrHZE TOYZ HPQEJ ZTON AH NIKOAA MDOYPAOTO AOO THN YAPA MnOYPAOTOAIT TA *APA KA^ANE THN APMAAA TON KAHETA HAZA. NAZHZEIZ AIIOTEKNO THZ RATPIAAZ

9A TO AO>IEPQZQ ZTHNXAPH THZ, HOY MOY 'AQZE THN AHCKDAZH. riANAriA MAZ.AOI MAZ THN AYNAMH NA KAMJQYME OAH THN APMAAA KAI NA EAEYTEPQ60YME. OAOI O ENAZ META TON AAAON AfKAAIAZOYN TOYZ HPQEZ KAI TOY2 0>IAOYN MEZA ZTHN EKKAHZIA NA ZHZEIZ. AAEPOE MOY

KANAPHZ 0 nYPnOAHTHZ TQPA HOY EXOYME IAN ETOYTOYZ. IAN TON riAHANIKOAH KAI ZAN TON KANAPH, 6A BAAOY- ME MHPOZTA TA MROYPAOTA... MOOYPAOTO AOO THN YAPA MnOYPAOTOAH' TA *APA KAVANE THN APMAAA TON KADETAN HAIA.

0 TZHfl: TO IKYAI ThT flEAIAAAI To ouTOKivnjo oraudTn.oe d' eva OKOVIOU.&VO ora6u.d, u.npoor6 OTO opeivd eoTiaTopio KQI p"yn,Kav e£u 01e^n. eniporeQ. 'Hrav o K. KOI n. K. ' Evpu XuX, TO rpia pjicpd TOUQ nai- 616 KI 6va oKuXi Teoodpuv xpovuv, o T£pn. To auTOKivrjTO eixe TO oV|- uflTa TTK noXiTeiag Maooaxouoe- TTiQ TUV HVUU.£VQV floXiTetuv. — E, unaund, e6u 6ev eivaiTO KevrdK; — Nai. <Drdoau.e ora {Jouvd TOU KCVTO.K KQI anexoupe Xiya ulXia an6 TOPoudXiau TPQ Mao- — I' auTd TO ufepo? £?n,oe TO NTavieX Mnouv, e£ri.yr)oe TO ueyaXuTepo naiSl and TO dXXa 6uo. Av 6ev Tpafk>uoau« yia TT|V KaXupdp- via 8a unopouoaue va ndu.e yia KUVTIYI o' auTd TO Pouvd. — EAdre naifiid. Eivai upa va (pdue, <puva£e n K. XuX.Aeore TOVT£n,n OTO cpTepo KOI piaoreiTe, npenet va <puyouue OTTIV upa u.a<;. 0 taiKpdq XuX, eniaoe anpd6yua TOVT?n.n and TO KoXdpo, orepeuoe TOXoupi KOI evu TOOKuXi TOU eyXucpe TQ x^P|Q> T° edeoe OTO niou cpTepb TOU ayTOKivnjou. Aev elxav KaXd KaXd apxioei va Tpuve 01 XuX, dTav feva? 5undXr|TO<; opeoi- 3ioq OTau.dTT)oe nXdi OTOauTOKlvn,TO KOI dpxioe va KOiTd^ei npooexriKd TOVT£r|n. — Aev (joia^eiQ ^e xaxd OKuXi, napan^pnoe o 5evo<;. Av oe yuuvdou 9a unopeoeiQ va ndpeic TTI 9eon TOU yepo-T^enn M°U, nou ivd<pnoe. O opeoipioq epyaXe and TTIV Toenri TOU eva oouyid KOI peoa oe u.ia oriypi1! eKOi^e TOXoupi. 0 T£n,n KOTdXap^; nuQ eixe unpoord TOUexQpd KI dpna- 5e TOV5evo and TO nd6ia. O POUVFIOIOQ dpuQ TOV dpna^e and TOUXoupi KOI TOUeOuoe uia yepi^ x10"10 xdTu. To OKuXi ^aXiorriKe andTO XTunrma nou e<paye, napdXuoe. Kt o . TOU TOcoupe UQ TO KoAu^i TOU, OTOftouvd. B5opd5e<; nepdoave. Bfiopd&ec papiupiKCQ via TO OKuXL nou TOPaodvt^e evag OKAnpd*; aq>e- vm.<;. Aapuivog, uioone9aMevo<; -rrq neivag, o T£n.n nepineve TTI oriyp^ nou 9a ^(peuye and TO veo TOUatpevm,. Mia pepa exei nou yupi^ave ora 6don, o pouvfjoiog OKOVTOMJC KOI TOXoupi TOU ^(puye and TOx&pi- M&oa oe ma oriyu.iV o T{pn KaTT|<pdpi?e,oav va neTouoe, TO laovonari TOUPOU- vou, evu TOVKuvrwoiioe aoduaivo- VTOQ KOI uayiaoMevo? o a<pevm.Q TOU. To OKuXi 6ev apynoe va cpTdoei OTO eoTiaTdpio, dnou eixe 6ei yia TeXeuTaia <popd TTIV ayanrmevr) TOU oiKoy^veia Aq>ou dpu<; 01 XuX eixave (puyei and Kaipd, o T(n.n ooxppr^omnKe TO Opduo nou rrfiyaive niou om. Maooaxouoein. Oi f35opd6ec yivave unveg. Ot enoxeg nepvou- oaye. "Yorep1 and TTIV dvoi£n KI and TOKaXo- Kaipi, ecpTaoe TO (pdivdnupo. t' dXoauTd TO 6id- orrma, o T^n,n eixe TT) p,ouoou6a TOU yupio^evr) KOTd TTI MaooaxouocTTi. HoXXec 6iaKone<; eixe cpuoiKd p nopeia TOU. 'Eva KoXo natfii mipeTO Koupaou-evo, nXpyuiievo OKUAi, TOTdioe KOI TOU ytdTpen/e TIQ nXriy^Q TOU- 0 T£n.n eviuoe Tpone- pia va u.eivei pa^i pe TOUC KoXoug au- TOUQ avdpunouc nou TOV nepiu.a£eijK}v. Eixe vvupioei TI ormaivei yta eva OKuXi va uiW ^XEI Kaveva cpiXo orov KOOU.O. Kai ndoouc Kiv6uvou<; elxe o 5p6uog u£ TO ypi^yopa auTOxivriTa, nou naTouoave T' aSeonoTa oxuXid, Aev r^Tav v' anopci, Xomdv, Kaveig nou o T^nn AaxTappoe v' acpi'ioei TO Ta^ioi TOU KOI va peivei MO£( pe TO KoXd naioi KOI TTI MTrepa TOU, nou TOU cpepBi^Ka- ve p£ TdoT) oTOpyV|. Ma dxt. EniKpaiTioe r| aydrm. KOI n niorri nou eixe yia TTIV otKoyeveia XuX. Kat pia uepa e<pu- ye. AcKcsenia pi^veg KpdiTioe n ne^onopia TOU T^rin. 'Ecprape u£ novepeva nd&ia, Mioonedaue- voi; Trig neivag, 5iaoxi?ovra<; mav anooraori nou ^enepvouoe TO xlXia plXia KOI yiipioe OTO oniTi TOU OTO PoudXiata TTIQ MaooaxouoeTn.*;. Oi XuX^exuptoav TO Tgnri KaGwq eorpipe TT) yuvla TOU 5pdu.ou, nou epva^e OTO onin TOUQ. Me KpauycQ evSouoiaopou KoXooupioav au- Td ToxaXd OKUAt nou acptepuoe TTJ ^u^ TOU om.v• ayanrmeyri TOUoiKoyeveia. TOVK. KOITn.v K. XuX KOI TO Tpia TOUQ naiSid. Kai 01 XuX opKion^Kave va u,n.v cKpi^oouve ma noTe, u,a noTe and TO pdTia TOUQ TOniord KOI yewato TOUQ OKUAi, TOVT5n.n...

oe H KATAZTPOOH THZ XIOY ..,-, Xiou CXGI vpawTci ano TOUC; enionuouc urropiKOuc nou civai ',-—••. ;. Zuvrav6TCpn iuwc eiK6va Oivouv 01«avauvi>|oeic» Siaipopwv auT6nruv HUV.UK~V> anAuv avdpunuv TOU Aaou nou e£noav TO fipapa KOI Sinv^Snxav apy6- Tepa fl eypaijKiv pdvoi TOUQ TO ooa 6uu.6vrouoav. 'Eva TETOIO oriYMiOTuno Trig MA- PIAZ MFIOYPA, 6nMoaieuouMe e6«. ZTH ZqxiYn. i"iMOuva 14 xpovuv KOI TO 8uMd- Mai 6Aa. Mia MEpa o naTepqg MOU Aeei: «nai- Sid MOU, 01 TOUOKOI Mq^euouv dAoug Toug apxdvroug TOU Tonou». 'Qonou va TO KaTaAd- POUMC, Toug eixave dAoug KpepaoMevoug, OTOU Kdorpou TTIV ndpTa! ZriTouoav KOI TO Mioe K&xrravTfi TO XupeMO.. Mar) yu vatKa TOUTOVei- eva qapdvTa J Kl ' ETpCOYE vepd KOI 4Jconi KI ' ETOI aco6r|KE... ...flaipvei o na- Tepag MOU TH M1- T6po MOU, Epeva KOI TTIV a6ep(pi^ MOU, 6uo i|juMid KQl MCPIKOtJg Ifl- Aoug napd&eg KOI ToupKoi ona^ave Tig ndpTeg KOI Kd- pave. Yorepapd- 7ave cpuTid o' OAa TO oniTia. EMelg and Tapd- joa oe TapdToa PY^KaMe OTT) 6d- AaooaKainfipaMe va». Ma o d6Aiog, drav Mag eKpu^e. ndei KOI Aeei TOU TOUPKOU: «'EAa va 6eig, nou oouxu 0uo KOplTOia KpuMMCva». Tou Aeei o roup- KOC: «Ti oou eivai auTeg;» Aeei auTdg: «Kou- Mndpeg MOU». TdTe o TOupKog 3vd^Ei TO onadi KOI TOUKdftei TOKecpdAi eMnpdg and TO MdTia Mag KI '£p- XCTOI KOI Mag Ae- ei: «AuTdg eneiSi^ HTOV KOUMndpog oag KOI oag npd- 6UOE TOV OKdTU- oa. novo eoeig . Kai Mag 5pdMO KOI ndAi oro Aipiuva. Trjv 6pa nou IOAPH THI XIOY. OpdMO dyip Mrivd... Ave- POIVOUMC OTOV dyio Mnvd KOI pA^nouMe TOVKOOMO ;. Meoa. OTI Ka0noapE va (pope Aiyo QKOUUE cpcovEQ: «Ta TOYKoAdKia* EPXOVTQI». Tia va ag ocpd^ouv KaTepaivouMe oro icxog ppouMe Kaveva Katici. H Kaxfi .. | KOI anavrrfioaMe eva pnouAOUKIZa- • kai Mag m"ipav TOVnaTepa Mag. nnpa- OpdMO KOI Pv^KOMe orp Ai6i... EKE( pAe- nouMe TO Pouvd YspdTa ToiipKoug, nou epxd- vrouoav npog TOM^pog TO 6iKd Mag. T6TE Magnaipvei n MITEPQ MOU KOI KpucpTti- : MEOQ oroug PdTOugKOI EKE! ^niJEpo>9ri- Tr| vuxra, nou va KOiMH'BouMe, nou nepvouoav 01 TOUPKOI an' TO Spondxi nou HTOV and ndvu Mag. TeAog ^ripEpcooE o 6edg TTIV n.M^pa KOI nnvaMe orriv ayid MapKeAa... EKE! Mag andvrrioe evag KOUMndpog Mag KOI Aeei Tn.g MITEPQC; MOU: «'EAa va oe KPUIIJO IJE TO KopiToia o evdg ToupKOu TOV axupu- * 'ATOKTOI ToupKoi. (NTtXaKpouo) edXaooa KOKKIVT) OTO aiMa. 'AAAo Oev cpuveg, KOI pX^naMe na- VTOU (puTilg. lav (puyapE Aiyo pa- Kpld, Ol TOUpKOi Mag ToucpeKi^av KOI TO POAIQ nep- vouoav ndvw an' TO KecpdAia Mag. AJYO va Mag OKO- TUOOUV. BAenou- Me orr)v OKpoYiaAid KOI TI va SOUUE: Oi ioup- KOI Toug oxpd^ave, Toug eKavav KOMMdria KOI TO neTouoave OTOV OYepa. Ta doa ei6av TO Mdjta MOU, noiE Sev 6a TO ^exdou... ' Yorepa and Kdunooa xpdvia YupioaMe ni- ow orn Xio KOI mtyaMe vq ppouMe TO oniTia Mag. Ma dxi oniTia, aAAd OUTE or)Mdoi Qe Ppp- KOMe. H Xiog dAp niav OKdvr], KOMMCVO dAa KOI 5ev unopouoa^E va KOToAdpouMe nou i*|Tav TOoniTi Mag! ... 'Onug MdSaMe apydTepa, eixaMe TUXH nou (puyaiJE and TOV dyio Mr|vd, YIOT! 01 TOUPKOI Toug eoxpa^av dAoug. Enet5n SEV Mnopoyoave va avoi£ouve TT)VndpTa, Kdvave Mia rpuna OTOV TOIXO KOI un^KavE Meoa KOI Mnaivave evag evag. "Yorepa Mn^Kav dAoi KOI ocpd^avE dAoug Toug Xpioriavoug KOI Kd- qjave TT)V EKKAnoid. Qg KOI MEOQ orn v orepva pi^ave (pond KOI Toug

« ncuxviSia - ncuxviSia - naixviSia - naixviSia O NTENTEKTIB ' Eva naixvifii va uia napea and (ptAoug. Kdiye i6ia xapTdtaa Yia dAoug Toug naiiaeg. fpd- (>t «KAe<pTn.g» oe eva KOI «vrevTeKri p» oe eva dAAo. AinAuoe TO xapTdKia KOI uoipaofe TO. 'Onoiog nd- pei TOxapiaKi nou Ypoxpei «vrevreKTip» pyaivei and TO SuudTio. O «KAe<pTn.g» 5ev Aeet oe «aveva dTi TOU ejuxe auTd TO xapTdia Zpr|vouv dAa TO qxbTa. O KAeqnrig QiaAeYei TO 8upa TOU aKouunuvTag TOOTOV uno KOI ipu6ipl£o- VTQ<;«IE Ar)oreuu!». To 6uua cpofJtoueva (puvd^ei «Boi^0eia, KAe<pTn.g!». Ta cpUTa avdpouv KOI o «vre- vTeiaip» unaivei oro SuudTio via va ppei TOV«KAe- q)TT|». O vTCvreiaip unopei va pwrfioei Kd6e nadcrri Tpeig epwrfioeig. (n.x- «flou i^oouv TTIV upaTOU eYKAri,naToq;») 'OAoi npinei va anavifioouv u.e ei- AiKpiveia BKTdg and TOV «KAe<pTn.». Av o vTevreiaip ppei noidg eivai o KAecpirig Kep5i£ei eva Ppapeio. Av dxi TdTe o «KAe(pTnQ» Y'veTai «vrevr6KTip». KQNZTANTINOYnOAH ENA HAIXNIAI ME AEEEII Xpeid£eoai xapTid, uoAOpia KOI eva poAdi KOI fiiio i^ nepioodTepouQ naixTeg. Bpeg nia MeyoAn Ae^n "e TOuAdxiorov 10 YP*iu- uaTa. (^d^e oro Ae^iKd fO Kdnoiov uevdAo av 6ev unopeig va oKecpTeig uia TBTOIO A65n). Kd0e naixTTig Ypacpei M»<pdTepeg Ae^eig XPIoi- uonotuvTag YP^MUQTa and TTI ueYdAn Ae^n Oi Ae- 5eig nou 8a ypdipei npenei va exouv 3ri.nepioodTe- pa YpaMuara KOI va un,v eivai ovdjjaTa avdpunuv f. (EAey^Te Tig Ae£eig ue TOAe^iKd). 0 naixTTig ^e Tig nepioodTepeg Ae^eig Kep6i?ei. AOYKANIKA 'Ooo mo YP^YOpa nai£eTe auTd TOnaixvifii KOI doo nepioodTepoi TO nai^ouv Tdoo mo aorelo eivai. AiaAexTe eva naixTn. va eivai «T?ivi». 'OAoi 01 dAAoi naixTeg ^e TTI oeipd Toug PUTOUV TO«T?ivi» dnoia epuTTior) Toug KOTepei: «n&>g oe Aeve;», «noidg eivai o KaAuTepog cpiAog oou;», «Ti (popdg dTav nepnaTdg;» K.An. To «T?ivi» npenei va anavTd ndvTa «AouKdvika» x<*>P'g va YeAdoei. 'Aua yeAdoei Kdnoiog dAAogyiveTai TO«T?ivi» KOI TO naixvlfii ou- ENA YRAKOYO HAfAKI and eva (piAo va oriKuoei eva naydKi nou enmAeei oe eva noifipi vepd xpnoinonoi6vrag eva KOMMOTI ondvYO xwpic; d^cog va avvi^ei TO Aev da pnopeoei va TO Kdvei! Aeg Tupa nug t 1. BdAe eva naydwi oe eva noifipi vepd. AKOuunn- oe TTI ma dKpr) evdg KOUUOTIOU ondvyou ndvu OTO Aiyo aAdTi ndvw OTOnaydKi KOI TO uepiKd fieuTepdAerrra KOI ueTd of|KU- oe TOondYYO. 3. To naydKi 6a exei KoAAr^oei OTO ondYYO KOI uno- pei va TOor)Kuoeig e^u and TO

- naixviSia - ncuxviSia - XPQMATIZE THN EIKONA ANAAOfA ME TOYZ API0MOYZ 1. MAYPO 2.KITPINO 3. KOKKINO 4. KA<DE

AAEEANAPOY AOYMA Ol KOPZIKANOI AAEAOOI ZTQ 1810 OTO upaio KQI dypio vridi Trig KopoiKiig yewt]Qr- KOV 6uo Ziapaioi afieAxpoi, o louAiog KOI o Aou6o(3iKO<; vie cDpdvoig. Mia eniTuxHM^vri EYxeiPIOT) TOUQ xwpi£ei. £vag na- vioxupog 6uxog iyuxiK6<; 6eou.6g TOUQ KPOTQ yia navTa evu- |j6vouQ, napd TOV 6ia(popeTiK6 xapaK1TlPa nou avanruooei o Ka6evaQ, nou 6ivei 6pau.aTiK6 T6vo crrri yeMcnr) nepin6- ) TOUQ. JUAZIIEA/Uurt-inifMlfJti 01 KOPZIKANOI lAAEAOOI EXOYN EKAO0EI KAI KYKAOOOPOYN 1001 PIXAPAOIO AEONTOKAPAOI 1002 IOYAIOZ KAIZAP 1003 POMHEN TON AAIQN 1004 OAIBEP TOYIZT 1005 Ol AOAIOI 1006 TOZIAHPOYN nPOZOHEION 1007 O 0HZEAI KAI O MINOTAYPOI 1008 20.000 AEYFEZ KATQ AHO TH OAAAIIA 1009 O EAAOOKYNHrOI 1010 H KAAYBA TOY MDAPMHA OQMA 1011 OMEPAI AAEEANAPOI 1012 Ol TEAEYTAIEZ HMEPEZ THE nOMriHIAI 1013 O OAAAZZOAYKOZ 1014 O TEAEYTAIOZ TON MOIKANQN 1015 H MAYPH KAAAONH 1016 TO MYZTHPIQAEZ NHZI 1017 H KOPH THZ ZOYfKAAZ 1018 AYO XPONIA ZTHN RAOPH 1019 H MAXH TOY MAPAOONA 1020 H AEQ0OPOZ TOY OPEFKON 1021 IBANDHI 1022 MOMHY NTIK 1023 XQKOIN 1024 ZKHNEZ TOY AAZOYZ 1025 O ROAEMOZ TON KOZMON 1026 Ol TPEIZ ZQMAKXPYAAKEZ 1027 ZEPAOK XOAMZ 1028 TO AIBAAI 1029 KANAPHZ O RYPHOAHTHZ AKOAOY0OYN: 1030 Ol KOPZIKANOI AAEAOOI 1031 MAKBEO 1032 O OIAOTOZ 1033 MONAZTHPI KAI ZfllTI 1034 O TOAMHPOZ MHIA XIKOK TIA NA HAPArrEIAETE nPOHPOYMENA TEYXH Ta TEuxn nou r^n 6xouv KUKAo(popi^oEi [jnopEi va TO ppeiie OTO pipAio- nuAeio ATAANTIZ Kopai1) 8 ASr^va KOI ora KEvrpiK6 pipAionuAsia OE6Ar| TTIV EAAaSa. AK6^in MnopEiTe va TO napavyEiAeTE oe nag KOT ' EuOeiav aAAa 9a smpa- puv6EiTE HE TO e^ooa anooroAt'ig. ZTeiATE pia TaxuSpoMiKT^ eniTayi^ |ae 1,5 cpopa TTIV a^ia TCOV TCUXUV (a^ia TEUX<JV + 50% yia 6^060 anooroAric;) npog TTIV ATAANTIZ - M. DEXAIBANI- AHZ &Zia, AeovTiou 23, 117 45 A0HNA. ndvu orri Taxu6po|aiKi^ eniTavii va ypdniETE Koeapd TOovou-a, TH 6ieu- 6uvoT| KOI TOVTaxu6pO|aiK6 oag KoSiKa, EVO OTO niou u^pog THQ va ouMnAn- POOETE TO VOUJJEpO KOI TITAOUQ TUV TEUXUV nOU SeABTE VO OaQ

TA APIZTOYPFHMATA TON MEFAAYTEPQN IYITPA<DEQN TOY KOZMOY AAZZIKA 9 "771105M11500511 ISSN 1105-1159 KYKAOOOPOYN KA0E OAPAZKEYH TIMH APX. 120

Add a comment

Related presentations

Related pages

Κανάρης Κωνσταντίνος (περ. 1790 ...

Ο πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης, επιχρωματισμένη ... Ο Κανάρης Πολιτικός ...
Read more

Κωνσταντίνος Κανάρης ...

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης (Ψαρά 1793 ή 1797 – Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 1877) ήταν σπουδαία μορφή του ...
Read more

Κανάρης Ο Πυρπολητής - Teamgr - Home

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης (Ψαρά 1793 ή 1795 – Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 1877) ήταν σημαντική μορφή ...
Read more

Συζήτηση:Κωνσταντίνος Κανάρης ...

Έχει παραχαραχθεί η ιστορία. Ο Κανάρης ήταν από την Πάργα. ... «Ο Πυρπολητής Κανάρης, ...
Read more

πυρπολητής | ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ...

Δημοσιεύσεις στην κατηγορία πυρπολητής από ... Κανάρης ... ναύτες και ο ...
Read more

Ο Μοραΐτης Πυρπολητής του 1821

Η ιστοσελίδα περιέχει δημοσιεύσεις κειμένων και ιστορικών πηγών που αφορούν την ...
Read more

Ο πυρπολητης καναρης - Ιστορικα ...

Ο ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ... από τους αιωνίους Έλληνες ήρωες υπήρξε ο Πυρπολητής Κανάρης. ...
Read more

Ο Κανάρης στην Κύπρο - ΨΑΡΙΑΝΟ ...

Μαυρογένη "Ο Κανάρης στην ... Φιλήμων είναι ότι ο πυρπολητής είχε πάει στην ...
Read more

GCD :: Issue :: Κλασσικά ...

Κλασσικά Εικονογραφημένα [Classics Illustrated] #1029 - Κανάρης ο Πυρπολητής [Kanaris' Fire Ship]
Read more