സൈനീക സഹായ വ്യവസ്ഥ

83 %
17 %
Information about സൈനീക സഹായ വ്യവസ്ഥ
Education

Published on September 19, 2014

Author: cozcorn

Source: slideshare.net

Description

സൈനീക സഹായ വ്യവസ്ഥ

സൈനീക ൈഹായ വ്യവ്സ്ഥ  സൈനീകൈഹായ വ്യവ്സ്ഥ പ്രകാരം പ്രിട്ടീഷ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പു വ്യ്ക്കുന്ന നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ അവ്രുടട ൈംരക്ഷണ ത്തിനായി പ്രിട്ടീഷ് സൈനയടത്ത രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തത്തണ്ടി വ്ന്നു.  സൈനയത്തിടെ ടെലവ്ുകളും ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ വ്ഹിത്തകണ്ടിവ്ന്നു.  ഈ വ്യവ്സ്ഥയിൽ ഏർടപ്പടുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടട സൈനയത്തത്തയും രിരിച്ചു വ്ിടണമായിരുന്നു.

Add a comment

Related presentations

Related pages

ifp-08.ifp.uiuc.edu

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ...
Read more