advertisement

мова твого життя основа

44 %
56 %
advertisement
Information about мова твого життя основа

Published on February 21, 2014

Author: viktoriay

Source: slideshare.net

advertisement

В одній мові словесні образи відбивають наявність верб, ставків, річки чи моря. В іншій – евкаліптів, верблюдів, оазисів чи пустель; в одній пануватимуть образи безмежно високого неба, безкрайого степу, таємничо піднесених у височінь гір, а в іншій мовні картини відбиватимуть стиснутість джунглями чи ущелинами, безмовність льодовиків чи тундр. Люди говорять різними мовами. Їх нараховується орієнтовно 6 тисяч. На жаль, філологи застерігають, в XXI столітті щонайменше 40% цих мов вимруть. А це страшна втрата для людства, бо кожна мова – це геніальний прояв людського духу, унікальне бачення нашого світу. 95% тих шести тисяч мов охоплюють дуже малу частину населення світу. За даними ЮНЕСКО, ними розмовляють всього 4% людства. Дейвід Кристал, один зі світових експертів з питань мов, автор книги «Мовна смерть», вважає, що мовна різноманітність – це унікальна річ, і втрата кожної мови збіднює наш світ. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має дуже трагічне начало. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Аж у жовтні 1999 року на Тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови, а починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначають і в Україні. Що краще для мови і які мови кращі? Найкраще людині – Вітчизна, тому немає кращих чи гірших мов. А найкраща людині та, що найповніше відбиває її буття і свідомість…

81.2Укр Білодід І.К. Вибрані праці в трьох томах. Т.2 / І.К. Білодід. – К.: Наукова думка, 1986. – 366с. 81.2Укр Губерначук С. С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С.С. Губерначук. – К.: Бліцінформ, 2002. – 234с. 81.2Укр Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 2001. – 304с. 81.2Рус-923 Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для студ. пед. интов / Н.А. Кондрашов – М.: Просвещение, 1979. – 224с. 81.2Укр Крижко О.А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця XVII – початку XVIII століття (назви їжі, напоїв, продуктів харчування): монографія / О.А. Крижко. – К.: ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1998. – 169 с. – Бібліогр.: с. 143 – 156 У монографії подано комплексний лексико-семантичний аналіз побутової лексики на означення їжі, напоїв, продуктів харчування, зафіксованих у літописах Самовидця, С. Величка, Г. Граб’янки, та вивчено шляхи семантичного розвитку цих слів в українській мові. Призначена для філологів-дослідників, викладачів і студентів. 81.2Стсл-923 Лєута О.І. Старослов’янська мова: підручник / О.І. Лєута. – К.: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 256с. 81-03 Павленко Н.А. История письма: учеб. пособие для филол. фак. вузов / Н.А. Павленко. – 2-е изд., перераб. И доп. – Мн.: Выш. шк., 1987. – 239 с.: ил. 81.2 Панов Е.Н. Знаки, символы, языки / Е.Н. Панов. – М.: Знание, 1980. – 192с. 81.2Укр Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. – К.: Наукова думка, 1993. – 200с. 81.2Укр -923 Русанівський В.М. Історія української літературної мови: підручник / В.М. Русанівський. – К.: АртЕк, 2002. – 424с. 81.2Укр-67 Руснак Н.О. Лінгвокогнітивні та прагматичні виміри діалектних текстів буковинських говірок: монографія / Н.О. Руснак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 448с. 81.2Укр Хваткова С. Генеза української мови у гіпотезах та концепціях мовознавців XIX – XX ст.(поч.) / С. Хваткова // Персонал. – 2006. - №11. – С. 31-40 81.2Укр Худаш М.Л. Походження українських Карпатських і Прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення): монографія / М.Л. Худаш, М.О. Демчук; АН УРСР, Львів. Вид-ня мистецтвознавства, фольклору та етнографії; відп. ред. Л.М. Полюга. – К.: Наук. думка, 1991. – 268с.

67 Закон України «Про засади державної мовної політики»: прийнятий Верховною Радою України 3 липня 2012 р. // Голос України. – 2012. – 10 серпня. 81 Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей / відп. ред. В.А.Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – 557 с. – (Вип.ХХ: лінгвістика і літературознавство). До збірника увійшли матеріали Міжнародної конференції «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи» (Бердянськ, 2008 рік). Розглянуто теоретичні проблеми дитячого письменства, еволюцію фантастичного в ньому, розвиток періодики для дітей, сучасні інтерпретаційні стратегії дослідження дитячої літератури. У збірнику вміщено наукові статті викладачів БДПУ. 81я73 Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів / А.О. Білецький. – К.: «АртЕк», 1996. – 224с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). 81.2Укр Вакарчук І. Українська мова – це диво, дароване богом слово / І. Вакарчук // Освіта України. – 2009. - № 38. – С. 2-3

81. 2Укр Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський. – К.: Веселка, 1991. – 46 с. 74.268.1Укр3 Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. пос. / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176с. Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та магістрантам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчального курсу «Методика викладання української мови у вищій школі». 81.2Укр-5 Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: монографія / С.Я. Єрмоленко. – К.: НДІУ, 2007. – 444с. 81 Зарва В.А. Створення НДІ слов’янознавства та компаративістики в Бердянському державному педагогічному університеті // Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі»: зб. наук. праць. – Донецьк: ПДАБА, 2008. – Т. 5. – С. 37-40 81.2Укр Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич: Видав. фірма «Відродження», 1994. – 218с. 91.9:80 Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету: біобібліографія (2009-2011 роки). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 170 с. Покажчик присвячено публікаціям професорськовикладацького складу Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету з 2009 по 2011 роки. Містить відомості про основні факти біографії викладачів інституту, про монографії, автореферати, підручники, статті та інші наукові праці. Для філологів, студентів, філологічною наукою. усіх, хто цікавиться 81 Коваленко О. Удосконалити мовну освітню політику України допомагає Рада Європи / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. - № 1. – С. 4-8

74.102.12(4Укр) Казанцева Л.І. Теоретичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі України: монографія / Л.І. Казанцева. – Донецьк: ЛАДОН-ХХI, 2012. – 341 с. У монографії викладено теоретичні (психологічні, психолінгвістичні, лінгвістичні, педагогічні, лінгводидактичні, культурологічні) засади формування білінгвізму в дітей дошкільного віку. Висвітлюються особливості соціомовленнєвого середовища полікультурного простору південно-східного регіону України як чинника розвитку двомовності в дошкільників. В монографії дається характеристика мовної ситуації в системі дошкільної освіти, аналізується сучасний стан навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах регіону. Монографія адресована науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователям і керівникам дошкільних навчальних закладів. 81.2Укр Кононенко В.І. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі // Шлях освіти. – 2011. - № 2. – С. 2-4 81.2Укр Коротєєва-Камінська В.О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект): навчальний посібник / В.О. Коротєєва-Камінська. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304с. 81Укр Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М.П. Кочерган. – К.: Видав. центр «Академія», 1999. – 288с. – (Альма матер) 81.2Укр Лавриненко С. Мова як світ світів: Поетика текстових структур / С. Лавриненко // Мовознавство. – 2010. - № 6. – С. 82-89 81.2Укр Матвіяс І. Варіанти української літературної мови / І. Матвіяс. – Київ, 1998. – 162с. 81.2Укр-923 Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб / В.І. Мозговий. – 4-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 592с. 81.2(4Укр)-4 Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова…: Мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Д.П. Пилипчук. – Біла Церква: Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 624с. 81.2Укр-5 Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради: навч. посібник / О.Д. Пономарів. – 2-е вид. – К.: Либідь, 2001. – 240с. 81.2Укр-923 Сучасна українська мова: підручник /О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева. – 3-тє вид., перероб. – К.: Либідь, 2005. – 488 с. 81.2Укр Токменко О. Мови в професійній освіті: ключові концепції / О. Токменко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. - № 1. – С. 108-111

74.268.1Укр.3 Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: навчально-методичний комплекс для магістрантів / Р.О. Христіанінова, О.А. Крижко, Н.В. Павлик, О.І. Попова, В.О. Юносова, В.Ф. Дороз. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. – 292с. Навчально-методичний комплекс включає навчальні курси з мовознавчих дисциплін. Визначених планом підготовки магістрів за спеціальністю «Українська мова та література». У виданні представлено програми, тематику лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять; завдання для самостійної роботи, списки рекомендованої літератури, питання до іспитів. 81 Федоренко В.А. Зникомість мов: українські перспективи крізь призму світового досвіду / В.А. Федоренко // Дивослово. – 2010. -№ 2. – С. 42-48 81.2Укр-2 Юносова В.О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові: монографія / В.О. Юносова. – К.: Знання України, 2003. – 126с. У монографії досліджено проблему варіативності в іменниковій парадигмі в історичному та нормативнофункціональному аспектах; виявляються тенденції розвитку варіантності відмінкових форм. Обґрунтовується доцільність вживання тієї чи іншої форми іменника. 81.2Укр Ярун Г. Словник еквівалентів слова української мови / Г. Ярун // Мовознавство. – 2010. - № 6. – С. 90-93.

84 Блехер В. Уроки еврита: стихи / В. Блехер. – Бердянск, 2002. – 20с. 82.3(4Бол) Болгарська народнопоетична творчість: навч. посібник для студентів-філологів / упоряд. Л.Я. Романова. – Ніжин: ТОВ «Видавництво « Аспект-Поліграф», 2007. – 160с. 81 Белей Л. Українці та українська мова на Балканах (Сербія, Хорватія, Боснія, Герцеговина) / Л. Белей // Дивослово. – 2008. - №8. – С. 42-49 81 Будагов Р.А. Писатели о языке и язык писателей / Р.А. Будагов. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 280с. 81 Ганський В. Мова як чинник формування людини і нації / В. Гонський // Персонал. – 2010. № 29-30. 81.2Укр-922 Горпинич В.О. Українські власні назви в російській мові( правила перекладу, словотвору, словозміни, правопису): навч. посіб. /В.О. Горпинич, Т.Р. Антонюк.- Дн-вськ, 1998. – 136с. 81 Івненко В. Суцвіття мов на древі культури / В. Івненко // Науковий світ. – 2008. - № 6. – С. 2-4 81. 2Укр Комаринець Т. Державна мова і двомовність / Т. Комаринець; упоряд. О. Комаринець. – Львів: Видав. «Основа».- 36с. 83.34(Болг) Методий – великий учител на славянството: литературни, методически и библиографски материали за библиотеки / състав. И.Й. Иванов. – София. 1986. – 76с. 81 Мови й культура народів Приазов’я: зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко: у2-хчастинах / наук. ред. С.П. Денисова. – Бердянськ, 2000. – (Філологічні науки).

Вміщено матеріали, які висвітлюють актуальні проблеми мовознавства, літературознавства, культурології, методики викладання слов’янських мов. Збірник адресується науковцям. Викладачам, аспірантам та студентам-філологам. 63.5(4Укр) Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури) / гол. ред. кол. І.П. Аносов. – Запоріжжя: Просвіта, 1997. – 175с. 74.268. Укр.3 Дороз В.Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови: монографія / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456 с. Автор подає концепцію формування крос-культурної комунікативної компетентності учнів-білінгвів на уроках української мови у старших класах, яка реалізує кроскультурний підхід, що базується на теорії міжкультурної комунікації і теорії формування вторинної мовленнєвої особистості. Запропоновано авторську модель кроскультурного навчання учнів-білінгвів української мови як мови міжетнічного спілкування в Україні. 82.3(4Укр)-6 Гре Казки греків Приазов’я: грецькою (румейською) та укр. мовами / упор. Л.Н. Кир’яков; перекл. А.Д. Андрєєва. – Донецьк: Донбас, 2007. – 144с. 81 Ковальова Т.В. Мова як засіб вираження національної самосвідомості / Т.В. Ковальова // Вивчаємо укр. мову та літературу. – 2011. - № 12. – С. 2-6 81.2 Нім Німецько-українські педагогічні студії: збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра (Ерланген-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, Україна) / за ред. К.О. Баханова. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 179с.

Книга містить публікації відомих учених університету Фрідріха-Александра (Ерланген-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, Україна) із загальних проблем освіти в епоху глобалізації та теоретичних проблем розвитку навчання й виховання особистості. 82.3(4 Укр-4Зап=Болг) Ноздрина Л.Ф. Фольклор болгарских сел Бердянского района Запорожской области / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье, Дикое Поле, 2010. – 88с. 84(4Гре) Патрикоц П. Познание поэзии / П. Патрикоц. – Таганрог: Ньюанс, 2009. – 289с. 92(4Укр)-6Гре Попуш И.А. Творческая деятельность греков Приазовья. Конец XIX-XX век: энциклопедический справочник / И.А. Попуш. – Мариуполь: Предприятие «Газета «Приазовский рабочий», 200. – 160с. 81 Славянска лингвистична терминоглогия: сб. статии / ред. кол. Л. Андоейчин, П. Ивич, А.В. Исаченко, А. Йедличка. – София, 1962. – 178 с. 81.2Укр 272с. Ткаченко О.Б. Україська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко. – К.: Спалах, 2004. – 81.2(4Укр)-6Гре Токий Н. Фамилии греков Приазовья: популярный этимологический словарь / Н. Токий. Карпенко О. Храмы старого Мариуполя / О. Карпенко. – Мариуполь: Предприятие «Газета «Приазовский рабочий», 200. – 160с. 84 Толстой Л.Н. Азбука. Новая азбука / Л.Н. Толстой. – М.: Просвещение, 1987. – 575с. 63.3 Топенчаров В. Първите /В. Топенчаров. – София: Народна просвета, 1985. – 55с. 81.2 Українська абетка:збірник абеток: для дошк. та мол. шк. віку / упоряд. та приміт. Н.В. Кир’ян; передм. Д.С. Чередниченка. – К.: Веселка, 1996. – 351с. –(Шк. Б-ка) 81.2 Укря43 Українсько - російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти: зб. наук. пр. / інт укр. Мови НАН України. Відділ соціолінгвистики; за заг. ред. Л. Ставицької. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 200с. 84Укр Шевченко Т.Г. Буквар південноруський 1861 року / Т.Г. Шевченко; упоряд. М.М. Ілляша. – К.: Веселка, 1991. – 63с.

84( 4Укр) 6 Бідняк Г.П. У Храмі Слова: поезії / Г. П. Бідняк. – Дн-ськ: Січ, 2010. – 143 с. 84(4Укр)6 Білоус Д.Г. Безцінний скарб: вірші про українську мову / Д.Г. Білоус. – К.: «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – 326 с. 81.2Укря73 Горбачук В. Т. Барви української мови / В. Горбачук. – К.: Видав. дім «KM ACADEMIA», 1997. – 272 с. – («Були, є і будемо вовіки») 2006. – С. 55-69 81.2Укр Жиренко О. У ній проза травнева, і тиша вечорова: до дня рідної мови / О. Жиренко // Вивчаємо укр. мову і літературу. – 2012. - № 6. – С. 30-33 82.3(4 Укр) З фольклорної криниці Франкового села: народні пісні, перекази, спогади / записи О. Ошуркевича. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 167 с. 81 Король Л.О. Міжнародний день рідної мови: сценарій заходу / Л.О. Король// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. - № 4. – С. 31-37 84(2Укр)я43 Мово рідна, слово рідне!: вірші, поеми, статті: для ст. шк. віку / ред.-упоряд. І. Бойко. – К.: Веселка, 1989. – 386 с. 84 Мотрич К.В. Молитва до мови / К.В. Мотрич // Все для вчителя: інф.-практ. бюлетень. – 2008. - № 1. – С. 44 84(4Укр)-5 Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову: поезії, вислови / упор. В.І. Лучук. – К.: Рад. Письменник, 1990. – 390 с. 84(4Укр)я43 О слово рідне, мова рідна // Український декламатор: зб. віршів для української молоді / упоряд. Надія і Осип Зінкевичі. – К.: Смолоскип, 2006. – С. 55-69 83 Павличко Д. Наша мова. Призначення слова / Д. Павличко // Літературна Україна. – 2012. -№ 41. – С. 3

Add a comment

Related pages

Еверест філології: Мова - твого життя основа

Погоджуюся , мова є основою нашого життя ! Звичайно , знати іноземні мови є також дуже ...
Read more

УКРАЇНСЬКА МОВА – ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА

УКРАЇНСЬКА МОВА – ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА ... ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м.
Read more

Украънська мова-твого життя основа

Украънська мова-твого життя основа У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за ...
Read more

Calaméo - Мова - твого життя основа

Мова - твого життя основа by Veronika Savelieva. методико ... Мова – духовний скарб нації.
Read more

твір на тему українська мова - твого життя основа — Чем ...

твір на тему українська мова - твого життя основа. Ответ: Єдиний скарб у тебе – рідна ...
Read more

Твір на тему: Мова – найбільша цінність української нації

Твір на тему: Мова ... Вона твого життя міцна основа, Певніша над усі скарби й багатства.
Read more

Про всеукраїнський конкурс плакатів “Мова – твого життя ...

... Ірина Фаріон була ініціатором конкурсу плакатів “Мова - твого життя основа”, ...
Read more

Про всеукраїнський конкурс плакатів “Мова – твого життя ...

... конкурсу плакатів “Мова - твого життя основа”, ... твого життя основа”, ...
Read more

Проєкт “Мова – твого життя основа”… - спостереження ...

Проєкт Мова - твого життя основа Джерело ... Можна використовувати xhtml теґи та ...
Read more