ผลกระทบทางจริยธรรม และประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

55 %
45 %
Information about ผลกระทบทางจริยธรรม...
Health & Medicine
law

Published on February 27, 2014

Author: nawanan

Source: slideshare.net

ผลกระทบทางจริยธรรม และประเด็นทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.SlideShare.net/Nawanan nawanan.the@mahidol.ac.th 4 และ 6 มีนาคม 2557

เมื่อพูดถึงคําว่า “จริยธรรม” เรามักคิดถึง...?

เมื่อพูดถึงคําว่า “จริยธรรม” เรามักคิดถึง...? • • • • • • ความถูกต้อง คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ความประพฤติที่ดีงาม เหมาะสม การกระทําที่ถูกกฎหมาย

กรอบมาตรฐานของสังคม กรอบมาตรฐานของสังคม ? ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2

กฎหมาย ในฐานะกรอบมาตรฐานของสังคม ? กฎหมาย (Law) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (Professional Code of Ethics) ? ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2

จริยธรรม: ความประพฤติที่สังคมเห็นว่าดีงาม ? จริยธรรม (Ethics) ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2

ความเป็นจริง ? กฎหมาย จรรยาบรรณ ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 จริยธรรม

หลักจริยธรรม (Ethical Principles) สําคัญด้านสุขภาพ • Autonomy (หลักเอกสิทธิ์/ความเป็นอิสระของผู้ป่วย) • Beneficence (หลักการรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย) • Non-maleficence (หลักการไม่ทําอันตรายต่อผู้ป่วย) • “First, Do No Harm.” • Justice (หลักความยุติธรรม) • หมายถึงการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม • Ethical, Legal, and Social Issues (ELSI) • Ethical - ในเชิงจริยธรรม • Legal - ในทางกฎหมาย • Social - ที่เกี่ยวกับสังคม

ประเด็นเกี่ยวกับ ELSI ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ (1) • กรณีที่ 1: บุคคลทั่วไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และสังคม

ประเด็นเกี่ยวกับ ELSI ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ (2) • กรณีที่ 2: ผู้ให้บริการทางสุขภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบ ต่อผู้ป่วยและสังคม

กรณีที่ 1: บุคคลทั่วไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย

กรณีที่ 1: บุคคลทั่วไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ • พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 • รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature) และกําหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic transaction) • พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทีเกียวข้องกับ ่ ่ คอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer-Related Crimes) ตัวอย่าง? • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crimes) • เช่น Hacking, การเปิดเผยข้อมูลทีเป็นความลับ, การดักฟังข้อมูล ่ • การกระทําความผิดทีมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ (Crimes Using Computers as Tools) ่ • เช่น การเผยแพร่ภาพลามก • การโพสต์ข้อความทีเป็นภัยต่อความมั่นคง ่ • การตัดต่อภาพเพื่อให้ผู้อื่นเสียหาย

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 (บทนิยาม) • “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และ แนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดย อัตโนมัติ • “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

คําถาม สิ่งต่อไปนี้ ถือเป็น “ระบบคอมพิวเตอร์” ตาม พรบ.นี้หรือไม่?

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 (บทนิยาม) • “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น • “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสูอินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ ่ อื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือ ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

ผู้ให้บริการ หมายรวมถึง 1. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carriers) 2. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider) 3. ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Hosting Service Provider 4. ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต 5. ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่าน Application ต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการ เว็บบอร์ด, Blog, e-Commerce ฯลฯ

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • มาตรา 5 การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน (Unauthorized access) • เช่น การเจาะระบบ (hacking), การ hack รหัสผ่านคนอื่น • การเข้าถึงทางกายภาพ หรือทางเครือข่ายก็ได้ • มาตรา 6 การเปิดเผยโดยมิชอบซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะที่ได้ล่วงรู้มา ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผู้อื่น • เช่น เปิดเผยรหัสผ่านของผูอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ้

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • มาตรา 7 การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน (Unauthorized access) • เช่น การนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปพยายามถอดรหัสเพื่ออ่านเนือความ ้ • มาตรา 8 การกระทําโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ ประโยชน์ได้ • เช่น การดักฟังข้อมูลผ่านเครือข่าย • มาตรา 9 การทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ • เช่น การลบหรือแก้ไขข้อมูลของผู้อื่น โดยมีเจตนาร้าย

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • มาตรา 10 การกระทําโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของ ผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ • เช่น Denial of Service (DoS) Attack = การโจมตีให้เว็บล่ม • มาตรา 11 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดย ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข • เช่น ส่ง spam e-mail • มาตรา 13 การจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ กระทําความผิดตาม พรบ. นี้ • เช่น การเผยแพร่ซอฟต์แวร์เจาะระบบ

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • มาตรา 14 (1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผอื่นหรือประชาชน ู้ (2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกียวกับความ ่ มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1)-(4)

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • มาตรา 15 ความรับผิดกรณีผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทํา ความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน • มาตรา 16 ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการ สร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ื ได้รับความอับอาย

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ • มาตรา 18 อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจง หรือส่งหลักฐาน (2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ (3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บ (4) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูล (6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่เป็นหลักฐาน (7) ถอดรหัสลับของข้อมูล หรือสั่งให้บุคคลทําการถอดรหัสลับ (8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็น

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • มาตรา 19-21 การยื่นคําร้องต่อศาลของพนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ตาม พรบ. นี้ • มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์... • ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็นเพื่อให้สามารถระบุ ตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

กรณีที่ 1 (พิเศษ): บุคคลทั่วไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ • บุคคลทั่วไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเกิดปัญหาทางสุขภาพ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

ประเด็นปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ • การยศาสตร์ (Ergonomics) • ปัญหาทางสายตา • ปัญหาทางจิตเวช • การติดเกม ติดอินเทอร์เน็ต ติด Social Media • อันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัย • ฯลฯ

การยศาสตร์ (Ergonomics) กับการใช้คอมพิวเตอร์ http://www.safety.uwa. edu.au/healthwellbeing/physical/ ergonomics/workstation

บทบาทของพยาบาลต่อปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ IT • ให้ความรู้ + คําแนะนําเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ • ให้กับบุคคลทัวไป ่ • ในกลุ่มเสียง ่ • • • • คัดกรอง ประเมินปัญหา ในผู้ป่วยที่มารับบริการ ให้คําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการให้การรักษา ให้ความรู้ + สร้างความตระหนัก ให้กับสังคม

กรณีที่ 2: ผู้ให้บริการทางสุขภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบทางสังคม (กฎหมาย, จริยธรรม)

พยาบาลใช้ระบบสารสนเทศ เกิดผลกระทบอะไรต่อผู้ป่วยได้บ้าง? • • • • • • เสียเวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไป ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเท่าที่ควร ไม่ระมัดระวัง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยรั่วไหล ระบบล่ม ไม่ทราบประวัติ ให้การดูแลผู้ป่วยไม่ได้ บันทึกข้อมูลผิดพลาด เช่น ผิดคน ผิดตัวยา ผิดด้าน ฯลฯ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหาโดยพยาบาลไม่ทราบ เช่น คํานวณ dose ยาผิด มีระบบให้ใช้ แต่ผู้ใช้งาน (user) ไม่ยอมใช้ ใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้วิธีลัด

พยาบาลใช้ระบบสารสนเทศ เกิดผลกระทบอะไรต่อผู้ป่วยได้บ้าง? • เสียเวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไป ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเท่าที่ควร • สาเหตุ • • • • • ระบบออกแบบมาไม่ดี ระบบทํางานช้าเกินไป ข้อมูลที่ต้องบันทึก เยอะเกินไป ให้ความสําคัญกับการบันทึกมากกว่าการดูแลผูป่วย ้ ติดคอมพ์? เล่นเน็ต? • วิธีป้องกัน • มีส่วนร่วมในการออกแบบระบบแต่แรก สื่อสารปัญหาให้ฝ่าย IT ทราบ • ให้ความสําคัญกับการดูแลผูป่วย มากกว่าการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ้

พยาบาลใช้ระบบสารสนเทศ เกิดผลกระทบอะไรต่อผู้ป่วยได้บ้าง? • ไม่ระมัดระวัง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยรั่วไหล • สาเหตุ • ผู้ใช้งานไม่ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย • ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย • จุดอ่อนของระบบสารสนเทศเอง • วิธีป้องกัน • ฝ่าย IT พัฒนาระบบให้ปลอดภัย, มีกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สารสนเทศทังระบบ ้ • มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย

Privacy & Security ของข้อมูลผู้ป่วย • ความเป็นส่วนตัว (Privacy) คือ ความสามารถของบุคคลในการคุ้มครองและ ปกปิดตนเองและข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเลือกที่จะเปิดเผยเท่าที่ตนประสงค์จะ เปิดเผย • ความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) คือ การคุ้มครองข้อมูล สารสนเทศ (information) และระบบสารสนเทศ (information systems) ด้วย มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือความ เสียหายอื่นๆ

ความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) • Confidentiality • Integrity • Availability ความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ไม่ถูกแก้ไข ลบ หรือสูญหายโดยมิชอบ ความสามารถใช้งานได้ (เช่น ระบบไม่ล่ม)

มาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย • Physical Security ความปลอดภัยทางกายภาพ • ล็อคห้องที่มีระบบสารสนเทศ ให้เข้าถึงยาก • System Security ความปลอดภัยของ Server • อุดช่องโหว่ -> Update patches ของ Windows หรือโปรแกรมต่างๆ บ่อยๆ • Antivirus, Firewall, Intrusion Detection/Prevention System, Log files • • • • Software Security Network Security Database Security User Security • Encryption ความปลอดภัยของตัวซอฟต์แวร์เอง ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล รหัสผ่าน, การกําหนดสิทธิในระบบ, การตรวจสอบตัวตน, ระวัง Phishing/Social Engineering “หลอกเอาข้อมูล” การเข้ารหัสข้อมูลที่สาคัญ ํ

แนวทางการคุ้มครอง Privacy ของข้อมูลผู้ป่วย • นอกเหนือจากมาตรการด้าน Security • • • • Informed Consent เกี่ยวกับแนวทางการเก็บบันทึกและเปิดเผยข้อมูลผูป่วย ้ สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย มีกระบวนการสร้างความตระหนัก + สอนผู้ใช้งาน มีการกําหนดกฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร และบังคับใช้ (enforce) นโยบายดังกล่าว • มีกระบวนการบริหารจัดการด้าน Privacy และ Security ที่ต่อเนื่อง สม่ําเสมอ Image: http://www.nurseweek.com/news/images/privacy.jpg

Social Media กับความเสี่ยงใหม่ๆ ข้อความจริง บน • "อาจารย์ครับ เมื่อวาน ผมออก OPD เจอ คุณ... คนไข้... ที่อาจารย์ผ่าไปแล้ว มา ฉายรังสีต่อที่... ตอนนี้ Happy ดี ไม่ค่อยปวด เดินได้สบาย คนไข้ฝากขอบคุณ อาจารย์อีกครั้ง -- อีกอย่างคนไข้ช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยไม่ได้ไป กทม. บอกว่าถ้า พร้อมจะไป Follow-up กับอาจารย์ครับ"

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ • พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 • มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใด จะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมี กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะ อาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือ กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกียวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ ่ ของตนไม่ได้ • อนาคตอาจมี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ปัจจุบันยังไม่ผ่านสภาฯ)

คําประกาศสิทธิผู้ป่วย • เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทย สภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของ ผู้ป่วยไว ้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ ลักษณะของความเจ็บป่วย 3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วย สามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือ จําเป็น 4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่ กรณี โดยไม่คํานึงว่าผู้ป่วยจะร้อง ขอความช่วยเหลือหรือไม่ 5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็น ผู้ให้บริการแก่ตน 6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริ การแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และ สถานบริการได้ 7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รบความยินยอมจากผู้ป่วย ั หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ู ด้านสุขภาพ 9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน เวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็น การละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น 10.บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน สิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถ ใช้สิทธิด้วยตนเองได้

คําประกาศสิทธิผู้ป่วย • เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทย สภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของ ผู้ป่วยไว ้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ ลักษณะของความเจ็บป่วย 3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วย สามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือ จําเป็น 4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่ กรณี โดยไม่คํานึงว่าผู้ป่วยจะร้อง ขอความช่วยเหลือหรือไม่ 5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็น ผู้ให้บริการแก่ตน 6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริ การแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และ สถานบริการได้ 7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รบความยินยอมจากผู้ป่วย ั หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ู ด้านสุขภาพ 9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน เวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็น การละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น 10.บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน สิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถ ใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย

คําถาม • การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลผู้ป่วย เข้าได้กับหลักจริยธรรมใด • • • • Autonomy? Beneficence? Non-Maleficence? Justice?

MU Social Network Policy http://intranet.mahidol/op/orla/law/index.php/announce ment/146-2556/770-social-network

MU Social Network Policy

MU Social Network Policy

MU Social Network Policy

MU Social Network Policy

MU Social Network Policy

MU Social Network Policy

MU Social Network Policy • ข้อความบน Social Network สามารถเข้าถึงได้โดย สาธารณะ ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ ทั้งทางสังคมและ กฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง การทํางาน และวิชาชีพของตน • ระมัดระวังอย่างยิง ในการเผยแพร่ประเด็นที่ ่ Controversial เช่น การเมือง ศาสนา • ไม่ได้ห้าม แต่ให้ระวัง เพราะอาจส่งผลลบต่อตนหรือ องค์กรได้

MU Social Network Policy • ความรับผิดชอบทางกฎหมาย • ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานหมิ่นประมาท • พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณของ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

MU Social Network Policy • ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อ้างถึงแหล่งที่มาเสมอ (Plagiarism = การนําผลงานของคนอื่นมานําเสนอเสมือนหนึ่งเป็น ผลงานของตนเอง) • แบ่งแยกเรื่องส่วนตัวกับหน้าที่การงาน/การเรียน • แยก Account ของหน่วยงาน/องค์กร ออกจาก Account บุคคล • Facebook Profile (ส่วนตัว) vs. Facebook Page (องค์กร/ หน่วยงาน) • ในการโพสต์ที่อาจเข้าใจผิดได้ว่าเป็นความเห็นจากมหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน ให้ระบุ Disclaimer เสมอว่าเป็นความเห็นส่วนตัว

MU Social Network Policy • ห้ามเผยแพร่ข้อมูล sensitive ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุญาต • บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการสุขภาพ • ระวังการใช้ Social Network ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ความลับผู้ป่วย และการแยกแยะเรื่องส่วนตัวจากหน้าที่การงาน) • ปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพ • ระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความลับของข้อมูลผู้ป่วย • การเผยแพร่ข้อมูล/ภาพผู้ป่วย เพื่อการศึกษา ต้องขออนุญาตผู้ป่วยก่อน เสมอ และลบข้อมูลที่เป็น identifiers ทั้งหมด (เช่น ชื่อ, HN, ภาพใบหน้า หรือ ID อื่นๆ) ยกเว้นผู้ป่วยอนุญาต (รวมถึงกรณีการโพสต์ใน closed groups ด้วย) • ตั้งค่า Privacy Settings ให้เหมาะสม

Facebook Privacy Settings

Facebook Privacy Settings

Social Network Case Studies Source: Drama-addict.com Disclaimer (นพ.นวนรรน): นําเสนอเป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง Social Media เท่านั้น ไม่มี เจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น หรือทําให้ผู้ใด เสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการ อ่านเนื้อหา

Social Network Case Studies Disclaimer (นพ.นวนรรน): นําเสนอเป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง Social Media เท่านั้น ไม่มี เจตนาดูหมิ่น หรือทําให้ผู้ใดเสียหาย และไม่มีเจตนาสร้างประเด็นทาง การเมือง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของ บุคคลหรือองค์กรใด เป็นเพียงการให้ ข้อมูลแวดล้อมเพื่อการทําความเข้าใจ กรณีศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การใส่ความว่า ผู้นั้นกระทําการใด อันจะทําให้ผู้นั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียด ชัง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เนื้อหา

บทเรียนจากกรณีศึกษา (Lessons Learned) • องค์กรไม่มีทางห้ามพนักงานไม่ให้โพสต์ข้อมูลได้ • ช่องทางการโพสต์มีมากมาย ไม่มีทางห้ามได้ 100% • นโยบายที่เหมาะสม คือการกําหนดกรอบไว้ให้พนักงานโพสต์ได้ตามความเหมาะสม ภายในกรอบที่กําหนด • พนักงานย่อมสวมหมวกขององค์กรอยู่เสมอ (แม้จะโพสต์เป็นการส่วนตัว แต่องค์กร ก็เสียหายได้) • คิดก่อนโพสต์, สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร • การรักษาความลับขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า • มีนโยบายให้ระบุตัวตนและตําแหน่งให้ชัดเจน • องค์กรควรยอมรับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและทันท่วงที http://www.siamintelligence.com/social-media-policy-cathay-pacific-case/

คําถาม • การแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ของบุคลากรทางการแพทย์ ตาม social media, สื่อมวลชน, ในสถานที่ทํางาน, ในที่ ชุมนุม หรือที่สาธารณะ ผิดหรือถูก?

สรุป • จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ กฎหมาย คือกรอบของสังคม ที่กําหนดว่าสิ่งใดควรทํา หรือไม่ควรทํา • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าโดยบุคคลทั่วไปหรือบุคลากร ทางการแพทย์ ย่อมมีประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมาย และ ผลกระทบต่อสังคม เสมอ • กฎหมายสําคัญที่เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลทั่วไป คือ พรบ.ว่าด้วยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

สรุป • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยพยาบาลหรือบุคลากรทาง การแพทย์ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ และต้องอยู่บนพื้นฐาน ของหลักจริยธรรมและกฎหมาย รวมทั้งต้องหาทางป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดต่อผู้ป่วยจากการใช้งานระบบสารสนเทศ • Privacy และ Security เป็นสอง concepts ที่มีความสําคัญ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และจําเป็นจะต้องให้ ความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

สรุป • ระมัดระวังเรื่องการใช้ social media อย่างเหมาะสมและ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม • ใช้ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม คํานึงถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และการ ไม่ทําอันตรายต่อผู้ป่วย

Add a comment

Related presentations

Related pages

ครูขณิชท์สอนคอม | เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ผลกระทบทางจริยธรรมและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ...
Read more

บรรยาย - Education - DOCUMENTS.TIPS

บรรยาย. by policecollege. on Jul 23, 2015. Report Category: Education
Read more