μπάλα γίνομαι από χιόνι και κυλάω

50 %
50 %
Information about μπάλα γίνομαι από χιόνι και κυλάω
Education

Published on March 27, 2014

Author: Prosxolika-Vyrona

Source: slideshare.net

«Γύπω γύπω όλοι χιόνια στο πεπβόλι άσππα γίναν τα κλαπιά άσππα στπώθηκαν χαλιά κι ο χιονάνθπωπορ απ’ έξω με καλεί να παίξω…» Ρένα Καρθαίου, Ο Φειμώναρ είλαη ε πην θξύα επνρή ηνπ έηνπο. Γηα λα κελ θξπώλνπκε θνξάκε ρνληξά ξνύρα, κπνπθάλ, όκνξθα ζθνπθηά, θαζθόι ηπιηγκέλα γύξσ από ηνλ ιαηκό, γάληηα γηα δεζηά ρεξάθηα θαη κπόηεο. Ο θαηξόο είλαη ζπλλεθηαζκέλνο, θπζάεη, βξέρεη ζπρλά θαη κεξηθέο θνξέο ρηνλίδεη. Βξηζθόκαζηε ήδε ζηελ θαξδηά ηνπ Χεηκώλα θαη επεηδή θέηνο ην ρηόλη δελ ην έθεξε ν θαηξόο, απνθαζίζακε λα ην θέξνπκε εκείο θαη έηζη ην ζρνιείν καο ληύζεθε ζηα ιεπθά!

Σηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηα λεπηαθά ηκήκαηα, θαιέζακε ζην βξεθηθό, ηα κηθξά πξνλήπηα (3 εηώλ). Έλαο ρηνλάλζξσπνο κεηέθεξε ην κήλπκά καο: «ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ… Ο θαηξόο γηα αύξην ζηηο 10.00 πξνβιέπεηαη ζπειιώδεο κε ρηόληα ζηα νξεηλά. Βάιηε ζθνπθηά, θαζθόι θαη γάληηα θαη αλεθνξίζηε ζην βξεθηθό. Σαο πεξηκέλνπκε!» Η δξάζε πνπ είρακε ζθεθηεί ζα γηλόηαλ γηα πξώηε θνξά θαη έηζη ε αλππνκνλεζία καο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ήηαλ κεγάιε.

Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην ηερλεηό ρηόλη ήηαλ βπευικέρ πάνερ θαη νεπό! Ξεθηλήζακε ινηπόλ ηελ πξνεηνηκαζία καο αδεηάδνληαο κέζα ζε κία πιαζηηθή ιεθάλε, ην εζσηεξηθό από 10 πάλεο. Τν πιηθό απηό είλαη ζαλ βακβάθη, πξνζζέηνληαο ηνπ όκσο θξύν λεξό, αξρίδεη λα γίλεηαη αθξάην θαη απνθηά κηα πθή ζαλ σιόνι! Δίλαη πξαγκαηηθά παγσκέλν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κπεη ζην ςπγείν θαη δηαηεξείηαη έηζη γηα κέξεο. Γλσξίδνληαο πσο ν ρηνλνπόιεκνο είλαη αγαπεκέλν παηρλίδη κηθξώλ θαη κεγάισλ γεκίζακε ηξεηο ιεθάλεο κε ρηόλη ώζηε λα είλαη άθζνλν γηα όινπο.

Δπηιέμακε λα παίμνπκε ζην κπαιθόλη πνπ είλαη ζηξσκέλν κε ζπλζεηηθό ριννηάπεηα θαη δελ γιηζηξάεη. Θέιεη πξνζνρή αλ επηιέμεηε εζσηεξηθό ρώξν γηαηί ζε ιείν πάησκα γιηζηξάεη πνιύ, όκσο κελ μερλάηε όηη ην ρηόλη ην ζπλαληάκε θαη ην απνιακβάλνπκε ζε εξωτεπικό σώπο! Τα βξεθάθηα κόιηο είδαλ ην ρηόλη ην θνηηνύζαλ µε απνξία, θαη αθνύ ην πεξηεξγάζηεθαλ άξρηζαλ λα ην πηέδνπλ µε ηα δάρηπιά ηνπο θαη έβαδαλ όιε ηελ παιάµε πάλσ, αθήλνληαο ην ηύπσκα ηνπο.

Τα κεγαιύηεξα παηδηά πνπ γλώξηδαλ ην ρηόλη άξρηζαλ ελζνπζηαζκέλα λα θηηάρλνπλ ρηνλόκπαιεο! Μηθξνί θαη κεγάινη, όινη κηα σξαία παξέα, μεθίλεζαλ λα παίδνπλ αηειείσην σιονοπόλεμο!!

Τα πξνλήπηα θαη νη παηδαγσγνί ηνπο (θ. Έξξηθα Τδώξηδε, θ.Σνθία Φινπζθάθνπ) καο έζηεηιαλ ηηο εντςπώσειρ ηνπο καδί κε θέξαζκα γηα ηα βξεθάθηα… «Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξόζθιεζε λ’ αλεβνύκε ζηα νξεηλά. Η εθδξνκή καο ζηα ρηόληα ήηαλ θαηαπιεθηηθή. Πνπζελά αιινύ δελ ζα κπνξνύζακε λα βξεζνύκε όινη καδί θαη ρσξίο ηελ επίβιεςε ησλ γνληώλ καο. Τν ρηόλη ήηαλ ηόζν αιεζηλό θαη παγσκέλν!! Τη σξαίν ρηνλνπόιεκν παίμακε, ρσξίο λα καο παγώλεη ηα ρέξηα θαη λα ζέινπκε λα θνξάκε γάληηα θαη ζθνπθηά. Τν ρηόλη απηό καο άξεζε πνιύ θαη αο γιίζηξαγε ζην ηέινο, ην έθαλε πην αιεζηλό… Ήηαλ ζαλ λα πεξπαηνύζακε ζε παγσκέλε ιίκλε ρσξίο παγνπέδηια!! Θα ζέιακε λα ην θάλνπκε μαλά, κε όια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο, ζε έλα ρώξν πην κεγάιν, γηα λα κελ θνπξάδνπκε κεηά ηελ θπξία Νηθνιέηηα , πνπ δελ έπαημε θαη καδί καο αιιά κόλν θαζάξηδε ηα ρηόληα καο, γηα λα κπνξνύκε λα μαλαπαίμνπκε ζηελ απιή. Με αγάπε ε κηθξή νκάδα.»

Η δξάζε απηή ήηαλ κηα ςπέποση έκπληξη γηα ηα παηδηά καο! Τα γέιηα θαη νη ραξέο ηνπο αθνύζηεθαλ ζε όιε ηελ γεηηνληά θαη απηό καο έδσζε κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαη έκπλεπζε γηα λέεο δξαζηεξηόηεηεο ζην κέιινλ!!! ΠΑΙΓΑΓΩΓΟΙ ΒΡΔΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Αλαζηαζία Γεκεηξίνπ Γήκεηξα Παλαγηώηνπ Καηεξίλα Χνλδξνύ Διίλα Ψαξξνπνύινπ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Χιόνι ‹ Προσχολικά Βύρωνα

Μπάλα γίνομαι από χιόνι και κυλάω στο μπαλκόνι. Δράσεις / 0 Comment / January 25, 2014
Read more

Χειμώνας ‹ Προσχολικά Βύρωνα

Μπάλα γίνομαι από χιόνι και κυλάω στο μπαλκόνι. Δράσεις / 0 Comment / January 25, 2014
Read more

Claudia Romani: Γίνομαι μπάλα στα ...

... Γίνομαι μπάλα στα ... πήγε παραλία και ... Η Κατερίνα Στικούδη πιο hot από ...
Read more

κυλάω - Ελληνοαγγλικό Λεξικό ...

Η μπάλα κύλησε απ' το ... (ξαπλώνω και ... move quickly) (μέσα από κτ, μέσα σε κτ) κυλάω, κυλώ, ...
Read more

κάνει έναν χιονάνθρωπο: ρίξει ...

... ρίξει μια μπάλα χιόνι πάνω από το βουνό και να κάνει ... χιόνι πέφτει και είναι ...
Read more

χιόνι | Σαλιγκάρι με κασκόλ

Και από κοντά ... παιδιά να βάλουν τη μπάλα με τον ... τη λέξη χιόνι και να ...
Read more

Δ.Π.Θ. - Τρύπια μπάλα (κουπλέ) - YouTube

χάρτινα τοπία μέσα από ... γίνομαι οπαδός και ... τρύπια μπάλα, το ζω και ...
Read more

Let It Go Greek Και Ξεχνώ ~ Lyrics+Trans - YouTube

Το χιόνι ... Βασίλισσα σε έναν θρόνο από πάγο και ... γίνομαι ένα με ...
Read more

ζωγραφικη Χριστουγεννιάτικη ...

δωρεάν σχέδια για ζωγραφιές από τους χρήστες μας Όμορφη Χριστούγεννα μπάλα ... και να ...
Read more

Κίτρινο Χιόνι - 1001paixnidia.gr

Κάντε κλικ για να παίξετε το παιχνίδι Κίτρινο Χιόνι ... και έπειτα ... από την αρχή. Ο ...
Read more