การเขียนรายงาน

75 %
25 %
Information about การเขียนรายงาน

Published on March 10, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

ความหมายของรายงาน รายงาน คื อ เรื่ อ งราวที่ ไ ปศึ ก ษา ค้ นคว้ าแล้ วนามาเขียนเล่ าถึงสิ่ งที่ได้ พบเห็น หรือได้ ทดลองและปฏิบัติ เช่ น การค้ นคว้ า ทางวิชาการ การไปศึกษานอกสถานที่ การ ประชุ มกลุ่ม การประสบเหตุการณ์ ที่สาคัญ เป็ นต้ น

ความหมายของรายงาน (ต่ อ) กล่ าวคือ จะเห็นได้ ว่าการเรียนการสอนใน ทุ ก ระดั บ ชั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท ารายงานเพื่ อ ประกอบการเรี ยนการสอนในชั้ นเรี ยน อาจารย์ ผู้ ส อนจ าเป็ นต้ อ งแนะน ากระบวนการศึ ก ษา ค้ นคว้ าและการเขียนรายงานเพื่อให้ ผู้เรี ยนเกิด ความเข้ าใจในเนื้อหาที่จะนามาประมวลกั นเข้ า เป็ นรายงานที่สมบูรณ์ ต่อไป

สาระสาคัญของรายงาน การศึกษาปัจจุบันส่ งเสริ มให้ ผู้เรี ยน คิด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น และส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ วยตนเองมากขึ้น การ เสนอรายงานจึงมีบทบาท และสาคัญยิ่งในการ เรี ยนการสอนซึ่ งส่ งเสริ มให้ ผู้เรี ยนทางานให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย มีเหตุผล

สาระสาคัญของรายงาน (ต่อ) มีทักษะในการใช้ ภาษาเพราะการเขียน หรือ เรี ยบเรี ยงข้ อมูลในรายงาน จะต้ องทาอย่ างเป็ น ระบบ ต้ องอ้ างอิงหลักฐาน หรื อมีข้อเท็จจริ งมา สนั บ สนุ น เรื่ อ งราวที่ ไ ด้ ร วบรวมมา เพื่ อ เป็ น รายงาน

1.ปกนอก (cover or binding) ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทารายงาน ปกนอก ประกอบด้ วย ปกหน้ าและปกหลัง 2.ใบรองปก (Flyleaves/ End Papers) เป็ นกระดาษว่ างๆ ถัดจากปก หน้ าเข้ าและถัดจากปกหลังเข้ ามา 3.หน้ าปกใน (Title Page) ส่ วนบนระบุชื่อเรื่ อง ส่ วนกลางระบุผู้ทา รายงาน ส่ วนล่ างระบุข้อความว่ ารายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งการการศึ กษาวิชาอะไร ระบุวชา รหัสวิชา ภาคการศึกษา และปี การศึกษา ิ

4.หน้ าคานา (Preface) กล่ าวถึงวัตถุประสงค์ ของการทารายงานขอบเขตของรายงานขอบคุณบุคคล ผู้ทาให้ รายงานนีเ้ สร็จสิ้นลง 5.หน้ าสารบัญ (Table of Contents) ประกอบด้ วยหัวข้ อเรื่องต่ างๆในรายงานพร้ อมทั้งระบุ เลขหน้ าที่มหัวข้ อนั้นๆเพือช่ วยให้ ผู้อ่านได้ ทราบสาระย่ อ ี ่ ของรายงาน

6.เนื้อหา (substance) เนื้อหา ส่วนเนื้อหาจัดเป็น ส่วนที่สาคัญทีสุดของรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหาในรายงาน ่ เป็นไป ตามลักษณะของโครงเรืองที่กาหนด หากเป็นรายงาน ่ ขนาดยาวควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทหรือตอน การเรียบเรียง เนื้อหาต้องมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในการ แสดงเหตุผล หรือเป็นหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการด้วยทุกครั้ง

7.บรรณานุกรม(Bibliography) คือรายชื่อวัสดุสารส นิเทศที่ผู้เขียนใช้ ประกอบการค้ นคว้ ามนการทารายงาน เช่ น วารสาร หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ และเว็บไซต์ เป็ นต้ น 8.ภาคผนวก(Appendix) รายละเอียดที่ไม่ ใช้ เนือหาของ ้ รายงานโดยตรงผู้เขียนต้ องการให้ ผู้อานรู้ เพิมเติมเพือเข้ าใจได้ ดี ่ ่ ยิงขึน หรือเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อ่านนอกเหนือไปจากตัวเนือเรื่อง ่ ้ ้ ภาคผนวกอาจจะมีหรือไม่ มกได้ ี็

1.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษหน้าเนื้อหา บน 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) ล่าง 1 นิ้ว (2.54 ซม.) ซ้าย 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) ขวา 1 นิ้ว (2.54 ซม.)

๑.ปกนอกและหน้ าปกใน ๒.คานา ๓.สารบัญ ๔.หน้ าแรกของเนือเรื่อง ้ ๕.หน้ าทัวไปของเนือเรื่อง ่ ้ ๖.บรรณานุกรม

Add a comment

Related pages

รูปแบบการเขียนรายงาน หน้าปกรายงาน คำนำ

รูปแบบ การเขียนหน้าปกรายงาน มีส่วนต่างๆ ดังนี้ . ชื่อ ...
Read more

ใบความรู้เรื่องการเขียนรายงานทางวิชาการ - Google Docs

การเขียนรายงานทางวิชาการ. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียน ...
Read more

การเขียนรายงาน - blog.eduzones.com

รูปแบบของรายงาน ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่อง ...
Read more

การเขียนรายงาน - YouTube

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ - Duration: 2:39. Anubanssk School 6,438 views. 2:39 Microsoft ...
Read more

ขั้นตอนการทำรายงาน - catarockwork

การเขียนรายงานมีขั้นตอนในการเขียนได้ดังนี้
Read more

การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย Author: user Last modified by: user Created Date: 3/18/2006 3:48:50 PM Document ...
Read more

การทำรายงาน - YouTube

การเขียนรายงาน - Duration: 3:54. Anubanssk School 15,429 views. 3:54
Read more

การเขียนรายงาน - vk-ktic.com

การเขียนรายงานฉบับจริง 6. การอ้างอิง ...
Read more

การวิจัยอย่างง่าย

การเขียน รายงาน การวิจัยอย่างง่าย ...
Read more

การเขียนรายงานการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์

การเขียนรายงานการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ รายงานบท ...
Read more