Γενική Παρουσίαση για το έργο των ΜΑΝ

50 %
50 %
Information about Γενική Παρουσίαση για το έργο των ΜΑΝ
Technology

Published on February 20, 2014

Author: ktpae_news

Source: slideshare.net

Description

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το ζργο: «Ολοκλήρωςη Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» ΢τόχοι του Ζργου Θζμησ Παππάσ 18-02-2014 Κοινωνία τησ Πληροφορίασ ΑΕ

Δυτικισ Μακεδονίασ ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 208 Χλμ: 65 Κεντρ. Μακεδονίασ ΜΑΝ: 8 Κτίρια: 465 Χλμ: 133 Αν. Μα. & Θράκθσ ΜΑΝ: 9 Κτίρια: 516 Χλμ: 163 Θπείρου ΜΑΝ: 4 Κτίρια: 277 Χλμ: 95 Θεςςαλίασ ΜΑΝ: 7 Κτίρια: 466 Χλμ: 144 Ιονίων Νιςων ΜΑΝ: 4 Κτίρια: 157 Χλμ: 35 Βορείου Αιγαίου ΜΑΝ: 2 Κτίρια: 237 Χλμ: 50 Δυτικισ Ελλάδασ ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 381 Χλμ: 118 Νοτίου Αιγαίου ΜΑΝ: 4 Κτίρια: 187 Χλμ: 37 Στερεάσ Ελλάδασ ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 262 Χλμ: 74 Πελοποννιςου ΜΑΝ: 9 Κτίρια: 355 Χλμ: 108 Κριτθσ ΜΑΝ: 5 Κτίρια: 417 Χλμ: 169

΢υνοπτική εικόνα των ΜΑΝ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο Αρ. ΜΑΝ: 68 Σφνολο ςυνδεδεμζνων φορζων: ~ 4.000 Συνολικό μικοσ χάνδακα δικτφου ινϊν (χλμ): 1.191

Σο ζργο Στο πλαίςιο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ: • Ζχουν καταςκευαςκεί τα Μθτροπολιτικά Ευρυηωνικά Δίκτυα Οπτικϊν Ινϊν (ΜΑΝ) που παρζχουν δυνατότθτα διαςφνδεςθσ υψθλισ ταχφτθτασ ςε τοπικό επίπεδο • Λειτουργοφν Εκνικά Δίκτυα που παρζχουν τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ ςτουσ φορείσ τουσ (ΣΥΗΕΥΞΙΣ, ΕΔΕΤ, ΠΣΔ) PoP OTE GE ή FE FE 2Mbps GE MAN Switch Κόμβος ΜΑΝ πλησιέστερος στον ΟΤΕ PRA Kύριος κόμβος ΜΑΝ (ΚΚ) SHDSL modem πρόσβασης PBX FE X.21 Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι PRA ΜΑΝ Κόμβος Πρόσβασης ΜΑΝ FE PBX Κόμβος Πρόσβασης ΜΑΝ GE GE MAN Switch MAN Switch FE Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι FE X.21 Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι PRA Router ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ΢τόχοσ: Θ διαςφνδεςθ των ΜΑΝ με το ΣΥΗΕΥΞΙΣ και το ΕΔΕΤ/ΠΣΔ με ςκοπό τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςε 4.000 φορείσ του Δθμοςίου, πάνω από τθν οπτικι υποδομι των ΜΑΝ. PRA FE PBX PBX FE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢: 6.979.020€ Διάρκεια: 2 ζτη 4

Σο ζργο Περιφζρεια ΜΑΝ Π/Τ Κατακφρωςησ € Ανάδοχοσ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 9 672.869,99 € INTRAKAT Βορείου Αιγαίου 3 293.782,54 € OTE Δυτικισ Ελλάδασ 5 476.041,99 € INTRAKAT Δυτικισ Μακεδονίασ 5 304.465,90 € OTE Θπείρου 4 371.592,69 € OTE Θεςςαλίασ 7 580.994,94 € OTE Ιονίων Νιςων 4 232.257,06 € OTE Κεντρικισ Μακεδονίασ 8 573.751,06 € OTE Κριτθσ 5 537.299,46 € OTE Νοτίου Αιγαίου 4 256.366,32 € OTE Πελοποννιςου 9 479.232,00 € INTRAKAT Στερεάσ Ελλάδασ 5 349.614,18 € OTE ΢ΤΝΟΛΟ 68 5.128.268,13 € 5

Φάςεισ του Ζργου 1. 2. 3. 4. 5. Επιςκόπθςθ Υφιςτάμενθσ Υποδομισ (site survey) – 1 μινα Αποκατάςταςθ προβλθμάτων ςτθν υποδομι – 3 μινεσ Θζςθ ςε λειτουργία των ΜΑΝ & ολοκλιρωςθ με εκνικά δίκτυα – 4 μινεσ Πιλοτικι λειτουργία – 3 μινεσ Δοκιμαςτικι λειτουργία – 16 μινεσ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 – Μ24 Φάςη 1 Φάςη 2 Φάςη 3 Φάςη 4 Φάςη 5 6

Φυςικό Αντικείμενο • Επιςκόπθςθ Υφιςτάμενθσ Υποδομισ (Site survey) α) Καταγραφι τθσ φυςικισ και λειτουργικισ κατάςταςθσ των υποδομϊν β) Αποτφπωςθ των προβλθμάτων και ελλείψεων γ) Τεχνοοικονομικι μελζτθ για τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ Θ Τεχνοοικονομικι μελζτθ κα περιλαμβάνει τισ ακριβείσ και τελικζσ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ, ϊςτε οι κόμβοι και τελικοί χριςτεσ ΜΑΝ να ςυνδεκοφν αξιοποιϊντασ πλιρωσ τισ υποδομζσ του ΜΑΝ. Θα ακολουκιςει θ ζγκριςθ, από τθν ΚτΠ Α.Ε. , τθσ Τεχνοοικονομικισ μελζτθσ θ οποία και κα διαμορφϊςει τθν τελικι τροποποιθμζνθ ςφμβαςθ. 7

Φυςικό Αντικείμενο • Αποκατάςταςθ προβλθμάτων ςτθν υποδομι α) Δίκτυο οπτικϊν ινϊν - Ηθμιά περιοριςμζνθσ ζκταςθσ (4 μικρζσ ηθμιζσ ανά ΜΑΝ) - Ηθμιά ευρφτερθσ ζκταςθσ (1 μεγάλθ ηθμιά ανά ΜΑΝ) - Σφνδεςθ ςε κτίριο του φορζα ( 15% φορζων του LOT) β) Ενεργό εξοπλιςμό - Μεταγωγείσ Ethernet (20% των μεταγωγϊν φορζων ανά LOT) - Εξοπλιςμόσ αςφρματθσ πρόςβαςθσ γ) Λοιπά προβλιματα 8

Φυςικό Αντικείμενο • Ενεργοποίθςθ των ΜΑΝ και Ολοκλιρωςθ με ΣΥΗΕΥΞΙΣ - ΕΔΕΤ α) Θζςθ των ΜΑΝ ςε λειτουργία β) Παραμετροποίθςθ VLAN γ) Οριςμόσ ςθμείου διεπαφισ μεταξφ ΜΑΝ και Εκνικϊν Δικτφων - 1 ςθμείο για τθ διεπαφι ΜΑΝ – ΣΥΗΕΥΞΙΣ - 1 ςθμείο για τθ διεπαφι ΜΑΝ – ΕΔΕΤ (όπου είναι εφικτό) δ) Συνεργαςία με αναδόχουσ ΣΥΗΕΥΞΙΣ και ςυνεργάτεσ ΕΔΕΤ/ΠΣΔ για τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων ρυκμίςεων 9

Φυςικό Αντικείμενο • Διαχείριςθ και Υποςτιριξθ καλισ λειτουργίασ τθσ Υποδομισ α) Λειτουργία Βλαβολθπτικοφ Κζντρου (Helpdesk) β) Αποκατάςταςθ βλαβϊν/ηθμιϊν (βάςει προςφοράσ και τιμοκαταλόγου) Στον προχπολογιςμό του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται: - 6 μικρζσ (ανά ΜΑΝ - ΟΤΕ) & 7 μικρζσ (ανά ΜΑΝ - INTRAKAT) - 1 μεγάλθ (ανά ΜΑΝ - ΟΤΕ) & 2 μεγάλεσ (ανά ΜΑΝ - INTRAKAT) Οι υπόλοιπεσ τιμοκαταλόγου βλάβεσ κα κοςτολογοφνται βάςει προςφοράσ και γ) Αιτιματα παραμετροποίθςθσ εξοπλιςμοφ 10

΢υντήρηςη & Επζκταςη Θ Περίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ του ζργου ζχει διάρκεια 4 ζτθ. Ο ανάδοχοσ μετά τθν Οριςτικι Παραλαβι του ζργου κα υπογράψει Σφμβαςθσ Εγγφθςθσ με το Φορζα για τον οποίο προορίηεται το ζργο για τθν Περίοδο Εγγφθςθσ (τουλάχιςτον 1 ζτοσ). Θ Περίοδοσ Συντιρθςθσ ξεκινάει με τθ λιξθ τθσ Περιόδου Εγγφθςθσ και λιγει 3 ζτθ μετά. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ , εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να υπογράψει Σφμβαςθ Συντιρθςθσ, με τίμθμα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ που ζχει αναφζρει ςτθ προςφορά του. Δικαίωμα προαίρεςθσ με αφξθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ζωσ 30% και αντίςτοιχθ αφξθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 11

Πολλαπλά οφζλη Τελικοί Χριςτεσ 1. Ταχφτθτα πρόςβαςθσ ανά τελικό χριςτθ που μπορεί να φτάνει τα 100 Mbps 2. Υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ τθλεφωνίασ, διαδικτφου και τθλεδιάςκεψθσ μζςω του ΣΥΗΕΥΞΙΣ 3. Ταχφτθτα διανομισ ΣΥΗΕΥΞΙΣ Ι ανά ΜΑΝ / Πόλθ 1 Gbps από τα ςθμερινά 150 Μbps Διμοι 1. Μθδζν κόςτοσ υλοποίθςθσ/ χριςθσ 2. Λογιςμικό Διαχείριςθσ Δικτφου (NMS) 3. Helpdesk 4. 24/365 SLA (αποκατάςταςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν) 5. Μια πολφτιμθ υποδομι με δυνατότθτεσ περαιτζρω αξιοποίθςθσ 6. Δυνατότθτα να ςυγκεντρϊςει όλα τα περιφερειακά κτίρια του Διμου και να τουσ δϊςει υπθρεςίεσ ΣΥΗΕΥΞΙΣ Κράτοσ 1. Μείωςθ του κόςτουσ των δθμόςιων τθλεπικοινωνιακϊν δαπανϊν. 2. Αποτελεςματικότερεσ υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν μεταξφ των φορζων του Δθμοςίου 3. Λειτουργικό Δίκτυο ζτοιμο να χρθςιμοποιθκεί από το ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ 4. Ηωντανεφει τισ υποδομζσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Θλ. Διακυβζρνθςθσ 12

Ευχαριςτώ

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Σημειώσεις για την Γενική Ανατομία - Documents

Το τοιχωμα των μικρων λεμφαγγειων: ... Γενική Παρουσίαση για το έργο των ΜΑΝ ... (ΜΑΝ) με ...
Read more

Η παρουσία των Δωδεκανήσιων στην Αμερική δια χειρός Μανώλη ...

... και το δίτομο έργο ... χτίσει αυτό το, κατά γενική ... Μαρτέν για τα θύματα των ...
Read more

Αρχική Σελίδα - infosoc.gr

... για το Ε.Π ... προκήρυξη για το έργο "Κόμβος ... των ΜΑΝ 20/1/2011 : Η ...
Read more

Μαν. Αναγνωστάκης: «Είμαι ερωτικός και πολιτικός ποιητής ...

... Ατέχνως » Λογοτεχνία » Πρόσωπα » Μαν. ... έργο του, ενώ το ... ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ...
Read more

vimanaxou : Μαζική και Επιτυχημένη η Γενική Συνέλευση του ...

vimanaxou.blogspot. Ετικέτες. Αθλητισμός; Ανακοινώσεις; αστυνομικά
Read more

National Technical University of Athens School of ...

Υποθέτουμε οτι σας άρεσε αυτή η παρουσίαση. Για να ... ένταξη των ΜΑΝ στις ... το έργο ...
Read more

Ο ΤΟΜΑΣ ΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

Παρουσίαση Ο Τόμας Μαν ... αυτό ο Τόμας Μαν σκιτσάρει το έργο του ... γενική ιδέα", ότι ...
Read more

Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο: Τέλη Μαρτίου ξεκινά η διαβούλευση ...

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι της ΚτΠ για το έργο «ΜΑΝ». Jump to Navigation /Τεχνολογία ...
Read more