ειδωλολατρεια

50 %
50 %
Information about ειδωλολατρεια

Published on February 25, 2014

Author: gkapetanakis

Source: slideshare.net

Π.Π.Γ. ΔΤΑΓΓΔΛΙΚΗ΢ ΢ΥΟΛΗ΢ ΢ΜΤΡΝΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ΘΡΗ΢ΚΔΤΣΙΚΩΝ ‘Η ΔΙΓΩΛΟΛΑΣΡΔΙΑ’ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ΢ : Γ.ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ΢ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢: ΜΑΡΙΑ ΠΔΡΡΑ

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΗΓΩΛΟΛΑΣΡΔΗΑ Δηδφιοιαηρία είναι η πίζηη ζηα είδωλα και η θεοποίηζή ηοσς.

ΜΟΡΦΔ΢ ΔΗΓΩΛΟΛΑΣΡΔΗΑ΢ Καηά ηε καθρότρολε πορεία ηοσ αλζρώποσ, ε ιαηρεία ηφλ εηδώιφλ πήρε ηε κορθή ηες αζηροιαηρίας, ηες αλζρφποιαηρίας, ηες ιαηρείας ηερώλ δώφλ, αλζρώπφλ, ασηοθρα ηόρφλ, αγαζώλ ή θαθώλ πλεσκάηφλ, ζηα οποία αποδίδοληαλ σπερθσζηθές ηδηόηεηες.

Ζ ΔΗΓΩΛΟΛΑΣΡΔΗΑ ΚΑΣΑΓΗΚΑΕΔΣΑΗ ΚΑΗ ΢ΣΗ΢ 10 ΔΝΣΟΛΔ΢ «Γελ ζα θαηαζθεσάζεης γηα ζέλα είδφια θαη θαλελός είδοσς οκοίφκα ποσ λα αληηπροζφπεύεη οηηδήποηε βρίζθεηαη υειά ζηολ οσραλό ή εδώ θάηφ ζηε γε ή κέζα ζηα λερά, θάηφ απ` ηε γε. Γελ ζα ηα προζθσλάς ούηε ζα ηα ιαηρεύεης, γηαηί εγώ ο ΚΤΡΙΟ΢, ο Θεός ζοσ, είκαη Θεός ποσ απαηηώ αποθιεηζηηθόηεηα. Γηα ηελ ακαρηία ηφλ παηέρφλ ποσ κοσ αληηζηέθοληαη ηηκφρώ ηα παηδηά, αθόκα θαη φς ηελ ηρίηε θαη ηελ ηέηαρηε γεληά. Γείτλφ όκφς ηελ αγάπε κοσ ζε τηιηάδες γεληές ασηώλ ποσ κε αγαπούλ θαη ηερούλ ηης εληοιές κοσ».

΢ΣΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΜΩΤ΢Ζ… Οι ειδωλολαηρικοί λαοί, ηοσς οποίοσς εζύ θα κληρονομήζεις, θέλοσν να ακούοσν και να ζσμβοσλεύονηαι και ζημεία μανηείας. Δζύ όμως δεν θα ηο κάνεις ασηό αθού δεν επιηρέπει ο Κύριος ο Θεός ζοσ ασηά ηα περί μαγείας .

΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΠΟ ΔΝΑΝ ΠΑΣΡΗΑΡΥΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ΢ ΔΗΓΩΛΟΛΑΣΡΔΗΑ΢ ΢ΖΜΔΡΑ -Ζ ΔΗΓΩΛΟΛΑΣΡΔΗΑ ΢ΣΗ΢ ΜΔΡΔ΢ ΜΑ΢ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΑΡΚΔΣΔ΢ ΜΟΡΦΔ΢. ΜΗΑ ΚΑΗ ΜΑΛΗ΢ΣΑ ΠΟΛΤ ΢ΤΥΝΖ ΔΗΝΑΗ Ζ Α΢ΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ‘ΒΑΕΔΗ ΜΗΑ ΢ΦΡΑΓΗΓΑ ΢ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ’!

ΑΠΛΔ΢ ΓΤ΢ΙΓΔΜΟΝΙΔ΢

Ζ ΔΗΓΩΛΟΛΑΣΡΔΗΑ ΢ΖΜΔΡΑ ΜΔ΢Α ΑΠ’ΣΑ ΛΟΓΗΑ ΢ΟΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ «Όηαλ ο πηζηός ηασηίδεηαη κε κηα εηθόλα, ασηό είλαη εηδφιοιαηρία. . . Γσζηστώς, ο τρηζηηαληζκός έτεη θορηφζεί πάρα ποιύ κε εηδφιοιαηρηζκό. Πρέπεη όζοη εσαγγειίδοληαη ηολ ιόγο ηοσ Θεού λα κπορούλ λα ζηελοτφρήζοσλ κερηθούς τρηζηηαλούς ιέγοληάς ηοσς ηελ αιήζεηα. Γσζηστώς, ε ηζηορία κε ηα θεηκήιηα είλαη παιηά. Από ηόηε ποσ ε Δθθιεζία έγηλε ζρεζθεία θαη από ηόηε ποσ ε Αποθάισυε έγηλε τρηζηηαληζκός»

ΠΖΓΔ΢       http://users.sch.gr/aiasgr/Thrhskeiologia/Eidwlolatria/Eidwlolatri a.htm http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE% B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1 http://www.gotquestions.org/Greek/Greek-tencommandments.html http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Defteronomion/Defter onomion_kef.17-18.htm http://www.xfd.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF %89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%... http://www.sporeas.gr/mariam.html

Add a comment

Related pages

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ - SPOREAS.gr | The Sower ...

Φίλοι επισκέπτες, προτού περιηγηθείτε στο παρακάτω άρθρο μας, θέλουμε να ...
Read more

1495. eidólolatria - Bible Hub: Search, Read, Study the ...

1495. eidólolatria ...
Read more

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ...

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ : ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ , ΦΡΟΫΝΤ & ΓΙΟΓΚΑ ! Στῶμεν ...
Read more

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ… “Χριστιανών ...

ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΟΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ...
Read more

Μιχάλης Καλόπουλος - greatlie.com ...

Διαβάστε περισσότερα: ΟΧΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ,...
Read more

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ...

Posts about ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ written by alfeiospotamos ... Η σινδόνη φυλάσσεται στον ...
Read more

Katihisis - Κατήχησις: Πρωτοπρ ...

Ετικέτες Fr. Nikolaos Manolis, ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ, Ι.Βυζ.Ν. Προφ. Ηλιού ...
Read more

ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ

Είδα στον ύπνο μου ειδωλολατρεία...ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ ... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αν ονειρευόμαστε ότι ...
Read more

Μιχάλης Καλόπουλος - greatlie.com ...

ΟΧΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ, ...
Read more