advertisement

แนวทางการทำวิจัย วันแรก (ดร.ดนัย เทียนพุฒ)

50 %
50 %
advertisement
Information about แนวทางการทำวิจัย วันแรก (ดร.ดนัย เทียนพุฒ)
Education

Published on February 16, 2014

Author: drdan

Source: slideshare.net

advertisement

ดร.ดนัย เทียนพุฒ นกวชาการผู รงคณวฒิและทปรกษาอสระ นักวิชาการผทรงคุณวุฒและที่ปรึกษาอิสระ จินตวิศวกรความรู(Knowledge Imagineer)

ตาแหนงปจจุบ นกวชาการผู รงคณวฒิและที่ปรึกษาอิสระ ตําแหนงปจจบัน : นักวิชาการผทรงคุณวุฒและทปรกษาอสระ ดร.ดนย เทียนพฒ ดร ดนัย เทยนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ รางวัลนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย ป 2552 ประเภท นักวิชาการและที่ปรึกษา โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย ม.ธรรมศาสตร ุ โลประกาศนียบัตร ป 2556 ผูใหการสนับสนุนและสรางคุณประโยชนในเรื่อง “ตําราพิไชยสงคราม เมืองเพชรบูรณ” จากนายกเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ประกาศนีียบััตร “Strategic Management Workshop” ป Haas school of Business , UC Berkeley (2005) ผู านวยการโครงการ ผอํานวยการโครงการ HUMAN CAPITAL กรรมการบริหารหลักสูตรธรรมาภิบาลฯ สถาบันพระปกเกลา อาจารย-นักวิจัยและกรรมการบริหารหลักสูตร MBA ม.ราชภัฏสวนดุสิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยเซนตจอหน อาจารยพิเศษโครงการป.โท-ป.เอกบริหารการศึกษาฯ ม.เซนตจอหน อาจารยพิเศษหลักสูตร MBA โ ั โครงการ MINI MBA ม.วลััยลัักษณ ม.บูรพา คอลัมนนิสต “Experience View” นสพ. inMarketing email : DrDanaiT@gmail com http://www drdanai blogspot com DrDanaiT@gmail.com, http://www.drdanai.blogspot.com Strategic Leadership Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut

วจยอยางไร จึงเปน R&D  วิจัยอยางไร จงเปน R&D แนวทางและ ขอคิดจาก ประสบการณ ปร สบการณ ดร.ดนัย เทียนพฒ ุ Strategic Leadership Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut ดร.ดนัย เทียนพุฒ

Can C not S u ccess with out วิจัย ตัวผูวิจัย  ไมมีความรูลุมลึกใน เรื่องที่ทําอยางเพียงพอ  ไมรวิธีการทําวิจัย ไมรู ธการทาวจย  ไม ไม ไม.... ไมมีเวลา ไม ุ เ ไมทมเททํา ไมสนใจปลอยวาง ลักษณะงานวิจัย การทบทวน ปญหาการวิจัย วรรณกรรม -ทํานอย - ขอมูลไม Update - ไมรจะทบทวน ู อะไร สวนใหญเปน ประเด็นที่ไมใช ปญหาการวจย ปญหาการวิจัย สงผล สมมติฐานการวิจัย ั ถึง วัตถุประสงคการวิจย การเก็บขอมูล การวิเคราะห  เครื่องมือวิจัยไมได ใหขอมูลที่ -Reliability y - Validity - Objectivity การออกแบบการวิจย  ขอมูลควรเปน ั *ปญหาการวิจัยคือ ขอขัดแยงระหวางสภาพจริงกับทฤษฎี (Theory) ปญหาการวจยคอ ขอขดแยงระหวางสภาพจรงกบทฤษฎ หรือ Academic Doctrine Quantitative & Qualitative  สถิติวิเคราะห ตองสนใจระดัับของ ใ การวัด ขอตกลง เบื้องตนของสถิติ ทีี่จะทดสอบ สรุปผล/อภิปรายผล/ ขอเสนอแนะ  ตองสรุปตาม วัตถุประสงค  รทจะอภปราย รู ี่จะอภิปราย เชื่อมโยงกับกรณีอื่น ความรูอื่น  เสนอแนะเพื่อแกไข จุดออนของการวิจัย และการทําวิจัยตอ 1 สังเคราะหและปรับปรงจากปองสิน วเศษศริ “การวิจยทางการบริหารการศึกษา : สงเคราะหและปรบปรุงจากปองสน วิเศษศิร การวจยทางการบรหารการศกษา ั ความสําคัญ สภาพปญหา แนวโนม อนาคตและขอเสนอแนะ” ใน อุทย บุญประเสริฐ (2552) ั Strategic Leadership การวิจยดานการจัดการการศึกษา. หนา 47-48 ั Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut ดร.ดนัย เทียนพุฒ

A New Model of Strategic Leadership New Theories Emergent Theories *Cognitive complexity *Social Intelligence ll *Behavioral Complexity *Boal, KB & Hooijberg, R. (2001). “Strategic Leadership Research: Moving on. Leadership Quarterly Vol.11 No.4 p.534 p 534 Absorptive Capacity Strategic i Leadership Effectiveness Capacity to Change Managerial Wisdom Organizational g Effectiveness Pre-New Theories Vision (Nutt & Back off,1997) Charisma (Boal &Bryson ,1988) Transformational Leadership (Bass,1985)  The Level 5 leadership ( (Collins,2001) )  Centered leadership (McKinsey,2010)  EAD7205  Military leadership in 21st Century (Adaptive Leadership: White el at,2005)  Focused leadership (Goleman,2013)  Executive leadership (Drucker 1967-2002) (Drucker,1967 2002)  iLeadership (The Steve Jobs Way,2010) Thai Leadership Doctrine 0 5 hai 2025 Future Thai Leaders *Synthesis by Dr.Danai Thieanphut,2014 Strategic Leadership Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut

Add a comment

Related presentations

Related pages

แนวทางการทำวิจัย วันแรก (ดร.ดนัย เทียนพุฒ) - Education

... (ดร.ดนัย เทียนพุฒ) ... แนวทางการทำวิจัย วันแรก (ดร.ดนัย ...
Read more

งาน 12 มี.ค.58 ดร.ดนัย เทียนพุฒ

งาน 12 มี.ค.58 ดร.ดนัย ... Tweet. งาน 12 มี.ค.58 ดร.ดนัย เทียนพุฒ. Tweet.
Read more

Take home paper (1) ดร.ดนัย เทียนพุฒ 16 กพ.57 - Education

TAKE HOME EXAM for Strategic Leadership Ph.D. Class at SJU. Download Take home paper (1) ดร.ดนัย เทียนพุฒ 16 กพ.57
Read more

THAI DBA and MBA School : Dr.Danai T.0818338505: 02.2014

สำนักความรู้สำหรับบัณฑิตศึกษาทางธุรกิจ ในด้านการ ...
Read more

งาน 12 มี.ค.58 ดร.ดนัย เทียนพุฒ - Business

งาน 12 มี.ค.58 ดร.ดนัย เทียนพุฒ ... on Jul 19, 2015. Report Category: Business
Read more

รูปแบบการจัดการกลยุทธแนวใหม่

รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธแนวใหม ...
Read more