เฉลย แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก.

67 %
33 %
Information about เฉลย แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก.
Education

Published on March 6, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

http://pun2013.bth.cc/

เอกสารประกอบการสอนวิชา ความสามารถทั่วไป โดย.. อ.เป้ ชลสิทธิ์ สถาบันวิชาการ Sure group Center 2151/3 ซ.43/1 ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. โทร. 02-138-2945 Fax. 02-138-2947 pechonlasit@gmail.com : www.suregroupcenter.com ความสามารถทัวไป ่ 1. ความสามารถทางด้านการคิ ดคานวณ 1.1 อนุกรม 1. 3 2. 4 3. 1 4. 4 5. 3 6. 4 7. 1 8. 4 9. 3 1.2 โจทย์คณิ ตศาสตร์ 1. 2 2. 2 3. 2 4. 1 5. ไม่มีคาตอบต้องตอบ 156 ครับ 6. 1 7. 3 8. 4 9. 2

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ (ความสามารถทั่วไป) 1.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล 1. 3 2. 2 3. 4 4. 1 5. แก้โจทย์ ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้อง ตอบ 2 2. ความสามารถทางด้านเหตุผล 2.1 อุปมาอุปไมย 1. 1 2. 2 3. 4 4. 2 5. 3 6. 2 7. 2 8. 3 9. 2 10. 1 2.1 การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขภาษา) 1. 1 2. 4 3. 2 4. 1 5. 3 2.2 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขสัญลักษณ์) 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 1 อ.เป้ ชลสิทธิ์ Page 2

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ (ความสามารถทั่วไป) อ.เป้ ชลสิทธิ์ Page 3 2.4 การสรุปเหตุผลเชิ งตรรกะ (ข้อความแบบสอดคล้องและแบบไม่สอดคล้อง) 1. 4 2. 1 3. 4 4. 1 5. 3 6. 4 7. 2 8. 1 วิชาภาษาไทย 1. ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถจับใจความสาคัญสรุป ความแปลความหมายข้อความ และตีความ จากข้อความสันๆ หรือบทความได้ ้ 1.1 ข้อความสัน ้ 1. 2 2. 4 3. 3 4. 3 5. 4 6. 3 7. 4 8. 4 9. 3 10. 4

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ (ความสามารถทั่วไป) อ.เป้ ชลสิทธิ์ Page 4 1.2 บทความยาว ตัวอย่าง 1 1. 4 2. 2 3. 3 ตัวอย่าง 2 1. 4 2. 3 3. 3 ตัวอย่าง 3 1. 3 2. 2 3. 2 2. การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ได้ถู ก ต้อ งเหมาะสม ได้แ ก่ ค าหรือ กลุ่ มค า ประโยคหรือ ข้อ ความสันๆ รวมทังสามารถเรียงล าดับ ้ ้ ข้อความได้ถูกต้อง 2.1 การเลือกใช้คาที่ถกต้องเติ มลงในช่องว่าง ู แบบที่ 1 จงอ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักภาษาและ ให้มความหมายสอดคล้องกับข้อความนัน ี ้ 1. 3 2. 4 3. 3 4. 4 5. 2 6. 1 แบบที่ 2 จงอ่านบทความทีกาหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักภาษาและ ่ ให้มความหมายสอดคล้องกับข้อความนัน ี ้ 1. 2 2. 3 3. 1 4. 4 5. 2

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ (ความสามารถทั่วไป) อ.เป้ ชลสิทธิ์ Page 5 2.2 การเขียนประโยคให้ถกต้อง ู แบบที่ 1 จงพิจารณาข้อความในแต่ละตอนทีมตวเลข 1 ถึง 4 กากับอยู่ แล้วเลือกตอบว่าข้อความตอนใด ่ ี ั ใช่ไม่รดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ั 1. 3 2. 1 3. 4 4. 1 5. 2 6. 1 7. 3 แบบที่ 2 ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ จงพิจารณาคาหรือกลุ่มคาทีขดเส้นใต้ และมีตวอักษร ก, ข หรือ ค กากับอยูแล้วเลือกตอบ ดังนี้ ่ ี ั ่ 1 ถ้าคาหรือกลุ่มคาทัง 3 กลุ่ม ใช้ได้รดกุม และถูกต้องตามหลักภาษา ้ ั 2 ถ้าคาหรือกลุ่มคาเฉพาะกลุ่ม ก และกลุ่ม ข ใช้ได้รดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา ั 3 ถ้าคาหรือกลุ่มคาเฉพาะกลุ่ม ก และกลุ่ม ค ใช้ได้รดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา ั 4 ถ้าคาหรือกลุ่มคาเฉพาะกลุ่ม ข และกลุ่ม ค ใช้ได้รดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา ั 1. 1 2. 2 3. 3 4. 2 5. 4 แบบที่ 3 จงเลือกตัวเลือกทีมประโยคทีเ่ รียบเรียงคาและใช้คาได้รดกุมถูกต้องตามหลักภาษา ่ ี ั 1. 4 2. 1 3. 2 4. 4 5. 3 6. 1 7. 3

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ (ความสามารถทั่วไป) อ.เป้ ชลสิทธิ์ Page 6 แบบที่ 4 จงเลือกตัวเลือกทีมประโยคทีเรียบเรียบคา หรือใช้คาไม่รดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ่ ี ่ ั 1. 2 2. 3 3. 1 4. 2 5. 2 2.3 การเรียงลาดับข้อความให้ถกต้อง ู จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลาดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคาถามแต่ละข้อ 1. 3 2. 1 3. 4 4. 2 5. 4 6. 1 7. แก้โจทย์ ข้อใดเป็นลาดับที่ 3 ตอบ 3

Add a comment

Related presentations

Related pages

เฉลย แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก.

เฉลย แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก.. ... Information about เฉลย แนวข้อสอบ-กพ ...
Read more

เฉลย แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก. - Education

เฉลย แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก.. by prapun-waoram. on May 28, 2015. Report Category: Education.
Read more

วิชามันส์.คอม » Blog Archive » รวมเฉลย แนวข้อสอบ กพ สอบ กพ ...

รวมเฉลย แนวข้อสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก. เก่า. Posted on 18 กรกฎาคม, 2013 | No ...
Read more

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ โดย อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์

... ข้อสอบพร้อมเฉลย ... แนวข้อสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก.
Read more

วิชามันส์.คอม » สอบ

รวมเฉลย แนวข้อสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก.
Read more

คู่มือสอบ แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบ งานราชการ งาน ...

มีเฉลยหรือ ... » คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กพ สอบ กพ (ภาค ก.)
Read more

แนวข้อสอบอาเซียน (ASEAN) แบบละเอียดพร้อมเฉลย 70 ข้อ

... แบบละเอียดพร้อมเฉลย 70 ข้อ ... แนวข้อสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก.
Read more

แนวข้อสอบภาค ก. ของ ก.พ.

แนวข้อสอบภาค ก. Education presentation. ... Information about แนวข้อสอบภาค ก. ของ ก.พ.
Read more