Αγαπημένα κόμικς μαθητών

63 %
38 %
Information about Αγαπημένα κόμικς μαθητών
Education

Published on March 11, 2014

Author: renablatz

Source: slideshare.net

Description

school homework about cartoons

Οι Simpsons εύναι Αμερικανικό ςειρϊ κινουμϋνων ςχεδύων. Δημιουργόθηκε απϐ τον Matt Groening για το τηλεοπτικϐ κανϊλι τησ Fox (Fox Broadcasting Company). Οι ΢ύμςονσ προβλόθηκαν για πρώτη φορϊ ςτισ 17 Δεκεμβρύου 1989 και ςυνεχύζουν να προβϊλλονται ϋωσ ςόμερα ςε διϊφορα τηλεοπτικϊ δύκτυα ανϊ την υφόλιο. Εύναι απϐ τισ μακροβιϐτερεσ ςειρϋσ κινουμϋνων ςχεδύων ςτην ιςτορύα τησ τηλεϐραςησ, ενώ πρϐςφατα αναδεύχτηκε ςε μακροβιϐτερη τηλεοπτικό ςειρϊ ςε ώρα υψηλόσ τηλεθϋαςησ τησ αμερικανικόσ τηλεϐραςησ. Έχουν μεταδοθεύ 539 επειςϐδια Toν Ιοϑλιο του 2007 οι όρωεσ τησ ςειρϊσ ζωντϊνεψαν για χϊρη του κινηματογραφϐφιλου κοινοϑ. Η ταινύα ϋκανε ειςπρϊξεισ 527 εκατομμυρύων δολαρύων παγκοςμύωσ! Όλγα Περηζινίδοσ

Έρεη απνζπάζεη 25 βξαβεία Έκκπ, 22 βξαβεία Άλη (Annie awards) θη έλα βξαβείν Πηκπόληπ (Peabody award). Σύκθωλα κε ην πεξηνδηθό Time (ηεύρνο 31 Δεθεκβξίνπ 1999) νη Σίκζνλ είλαη ε θαιύηεξε ζεηξά ηνπ 20νύ αηώλα. Σηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 2000, ε νηθνγέλεηα Σίκζνλο απέθηεζε ην δηθό ηεο αζηέξη ζην Hollywood Walk of Fame. Χαξαθηεξηζηηθέο εθθξάζεηο όπωο ην «D’Oh!» ηνπ Χόκεξ έρνπλ απνθηήζεη δηθό ηνπο ιήκκα ζην ιεμηθό. Η ζεηξά πεξηγξάθεη κε ζαηηξηθό ηξόπν ηε δωή κηα ηππηθήο Ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο ηελ νπνία απνηεινύλ ν Homer, ε Marge, o Bart, ε Lisa θαη ε Maggie. Η ζεηξά δηαδξακαηίδεηαη ζηελ θαληαζηηθή πόιε ηνπ Springfield. Όλγα Περηζινίδου

Η επίδξαζε ηωλ Σίκζνλο ζηελ ακεξηθάληθε αιιά θαη ζηελ παγθόζκηα θνπιηνύξα είλαη κεγάιε. Τα ζελάξηα, εθηόο από ην επθπέο ρηνύκνξ έρνπλ θαη πνιιέο δόζεηο ζάηηξαο ηεο ακεξηθάληθεο θαη γεληθά ηεο ζύγρξνλεο θνηλωλίαο κε θξηηηθή ζε πνιιά επίπεδα. Θέκαηα όπωο ε νκνθνβία, ν αιθννιηζκόο, ν εζληθηζκόο κέρξη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνέδξνπ Μπνπο έρνπλ πεξάζεη από επεηζόδηα ηεο ζεηξάο. Δηάδνρνη ηεο ζεηξάο κπνξνύλ λα ζεωξεζνύλ ζεηξέο όπωο ην Σάνπζ Παξθ, Family Guy θαη ην Futurama (επίζεο δεκηνπξγία ηνπ Μαη Γθξέηληλγθ). Όλγα Περηζινίδου

Ο Γθξέηληλγθ νξακαηίζηεθε ηνπο Σίκζνλο όηαλ έπξεπε λα πξνηείλεη κηα λέα ζεηξά θηλνπκέλωλ ζρεδίωλ κηθξνύ κήθνπο, κε ηνλ παξαγωγό Τδέηκο Λ. Μπξνπθο, πνπ ζα γηλόηαλ έλζεην θνκκάηη ηνπ βαξηεηέ The Tracey Ullman Show. Πξόηεηλε κηα δπζιεηηνπξγηθή νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έδωζε νλόκαηα από ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα θαη ζηε ζέζε ηνπ εαπηνύ ηνπ, έδωζε ην όλνκα ηνπ Μπαξη (Bart), πνπ είλαη αλαγξακκαηηζκόο ηεο ιέμεο brat (παιηόπαηδν). Τα βίληεν κηθξνύ κήθνπο κε ηελ νηθνγέλεηα Σίκζνλο μεθίλεζαλ λα παίδνπλ ζην The Tracey Ullman Show ζηηο 19 Απξηιίνπ 1987. Μεηά από ηξεηο θύθινπο, ε Fox έδωζε ζηνπο Σίκζνλο ηε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή ζεηξά, πνπ Όλγα Περηζινίδου

Ο Κξάζηπ ν Κιόνπλ, ραξαθηεξηζηηθή θηγνύξα ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπ Μαη Γθξέηληλγθ. Οη θπξίωο ραξαθηήξεο είλαη ε νηθνγέλεηα Σίκζνλο: Χόκεξ, Μαξηδ, Λίζα, Μπαξη θαη Μάγθπ. Σπρλέο παξνπζίεο έρνπλ θαη άιινη όπωο ν παππνύο Έεκπ, ν θίινο ηνπ Μπαξη ν Μίιρανπο, ν Κξάζηπ ν Κιόνπλ, ν Νέλη Φιάληεξο ν γείηνλαο ηνπ Χόκεξ, ν Κύξηνο Μπέξλο ή Τζάξιο Μνληγθόκεξη Μπέξλο ην αθεληηθό ηνπ Χόκεξ, ν Σάηληζνπ Μπνκπ ερζξόο ηωλ Σίκζνλο θαη θπξηνηέξωο ηνπ Μπάξη θαη ν Μόνπ Σίδιαθ ν ηδηνθηήηεο ηνπ κπαξ πνπ πάεη ν Χόκεξ. Σε πνιιά επεηζόδηα ζπκκεηέρνπλ θαη ωο θαιεζκέλνη κεγάιεο δηαζεκόηεηεο ηωλ ΜΜΕ θαη όρη κόλν, κνπζηθνί όπωο νη U2, νη Metallica, ν Μάηθι Τδάθζνλ ή αθόκα θαη γλωζηνί επηζηήκνλεο όπωο ν Σηήβελ Χώθηλγθ. Καηά θαλόλα ηα πξαγκαηηθά άηνκα δίλνπλ ηηο θωλέο ηνπο ζηα θηλνύκελα ζρέδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζεηξά. Όλγα Περηζινίδου

Η κεγάιε επηηπρία ηεο ζεηξάο νδήγεζε θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζην ζπγγεληθό πεδίν ηωλ θόκηθο. Από ην 1993 έωο ζήκεξα ε εηαηξεία Bongo Comics εθδίδεη ζηελ Ακεξηθή πεξηνδηθά κε ηνπο δεκνθηιείο ήξωεο. Από ηόηε έρεη θπθινθνξήζεη κηα πιεηάδα ηίηιωλ, κε θπξηόηεξνπο ην Simpsons Comics (1993 έωο ζήκεξα), ην Bart Simpson Comics (2000 έωο ζήκεξα), ην Bart Simpson's Treehouse of Horror (1995 έωο ζήκεξα) θαη άιινπο. Όλγα Περηζινίδου

Εθοσράκ Μακάη

Αςτερύξ εύναι ο τύτλοσ ενϐσ κϐμικ των Ρενϋ Γκοςινύ (ςενϊριο) και Αλμπϋρ Υντερζϐ (ςκύτςα). Η ονομαςύα του προϋρχεται απϐ το βαςικϐ χαρακτόρα τησ ςειρϊσ: Αςτερύξ. Η ςειρϊ ξεκύνηςε το 1959 και γρϊφτηκε ςτα Γαλλικϊ. Μετϊ τον θϊνατο του Γκοςινύ (1977) ο Ουντερζϐ ςυνεχύζει ωσ ςόμερα τισ ιςτορύεσ με τουσ κατούκουσ του Γαλατικοϑ Χωριοϑ που αντιςτϋκεται ςτουσ Ρωμαύουσ Εθοσράκ Μακάη

Η δρϊςη τοποθετεύται ςτο 50 π.Χ. Όλη η Γαλατύα ϋχει πϋςει ςτα χϋρια των Ρωμαύων. Όλη; Όχι! Οι κϊτοικοι ενϐσ μικροϑ χωριοϑ τησ Αρμορικόσ, χϊρη ςτο μαγικϐ φύλτρο που παραςκευϊζει ο δρυϏδησ Πανοραμύξ, και που τουσ δύνει υπερφυςικό δϑναμη, ςυνεχύζουν να αντιςτϋκονται ςτουσ Ρωμαύουσ. Οι προςπϊθειεσ του Ιουλύου Καύςαρα να υποτϊξει το χωριϐ, πϊντα με αποτυχημϋνη κατϊληξη, εύναι το κϑριο θϋμα του κϐμικ. Ο Αςτερύξ, ϋνασ κοντϐσ και δαιμϐνιοσ Γαλϊτησ, μαζύ με τον αχώριςτο φύλο του, τον τερϊςτιο Οβελύξ, πϊντα καταφϋρνουν, με τη βοόθεια του μαγικοϑ φύλτρου, τησ εξυπνϊδασ αλλϊ και τησ καλόσ τουσ τϑχησ, να χαλϊςουν τα ςχϋδια του Ρωμαύου Καύςαρα. ΢το τϋλοσ κϊθε βιβλύου, η νύκη επύ των Ρωμαύων γιορτϊζεται με ϋνα μεγϊλο τςιμποϑςι με αγριογοϑρουνα (αφοϑ πρώτα δεθεύ και φιμωθεύ ο βϊρδοσ Κακοφωνύξ). Εθοσράκ Μακάη

Βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ του κϐμικ εύναι ϐτι ϐλα τα ονϐματα των Γαλατών τελειώνουν ςε -ιξ. Αιτύα γι' αυτϐ εύναι το ϐνομα του ιςτορικϊ υπαρκτοϑ Γαλϊτη αρχηγοϑ Vercingetorix , ο οπούοσ ηττόθηκε απϐ το ρωμαώκϐ ςτρατϐ του Ιουλύου Καύςαρα. Αλλϊ και τα ονϐματα των ϊλλων λαών που εμφανύζονται ϋχουν ςυνόθωσ κοινό κατϊληξη: τα ονϐματα των Ρωμαύων λόγουν ςε -ουσ, των Γϐτθων (Γερμανών) ςε -ικ, των Νορμανδών ςε - αφ. Επύςησ χαρακτηριςτικϐ εύναι ϐτι πολλϊ ονϐματα εύναι λογοπαύγνια εύτε λϐγω τησ ςημαςύασ τουσ ςτα Λατινικϊ εύτε ςε ςυνδυαςμϐ με τη γαλλικό προφορϊ. Για παρϊδειγμα γϑρω απϐ το χωριϐ του Αςτερύξ υπϊρχουν τϋςςερα ρωμαώκϊ ςτρατϐπεδα, τα οπούα ονομϊζονται Εθοσράκ Μακάη

΢τισ διϊφορεσ περιπϋτειϋσ του ο Αςτερύξ γυρύζει πολλϋσ χώρεσ. ΢ε κϊθε χώρα ςυναντϊ τα ςϑγχρονα ςτερεϐτυπα για τον κϊθε λαϐ. Οι Γϐτθοι εύναι πειθαρχημϋνοι και μιλιταριςτϋσ, αποτελοϑνται απϐ πολλϋσ φυλϋσ που πολεμοϑν μεταξϑ τουσ (αναφορϊ ςτη Γερμανύα πριν τον Μπύςμαρκ), ενώ φοροϑν το χαρακτηριςτικϐ κρϊνοσ του πρώτου παγκοςμύου πολϋμου. Οι Ελβετού εύναι ουδϋτεροι, τρώνε φοντϑ, ϋχουν μανύα με την καθαριϐτητα και με τα ρολϐγια (κλεψϑδρεσ) και ςϋβονται πϊνω απ' ϐλα το τραπεζικϐ απϐρρητο. Εθοσράκ Μακάη

Οι Βρετανού εύναι φλεγματικού, ψϑχραιμοι, πύνουν κϊθε μϋρα ςτισ 5 ζεςτϐ νερϐ με μια ςταγϐνα γϊλα (μϋχρι να τουσ φϋρει ο Αςτερύξ το τςϊι), πύνουν χλιαρό μπϑρα, τρώνε ϊνοςτα βραςτϊ φαγητϊ με ςϊλτςα μϋντασ. Οι Κορςικανού εύναι οξϑθυμοι, πατριώτεσ, ϋχουν βεντϋτεσ μεταξϑ τουσ και κοιμοϑνται απαραιτότωσ το μεςημϋρι. Οι Έλληνεσ τρώνε "γεμιςτϊ αμπελϐφυλλα", πύνουν ρετςύνα και ϋχουν πϊντα ϋναν ξϊδερφο για την κατϊλληλη δουλειϊ. Οι Νορμανδού πύνουν ακατϊςχετα, δε γνωρύζουν το φϐβο (προςπαθοϑν να τον ανακαλϑψουν) και ςτη χώρα τουσ η νϑχτα διαρκεύ ϋξι μόνεσ. Οι Βϋλγοι μιλοϑν με περύεργη προφορϊ και ςνομπϊρουν τουσ Γαλϊτεσ. Εθοσράκ Μακάη

Εθοσράκ Μακάη

Εθοσράκ Μακάη

ΝΖΜΟ Ψάχνοντασ τον Νζμο (αγγλικά: Finding Nemo) είναι αμερικανικι ταινία κινουμζνων ςχεδίων παραγωγισ 2003. Τθ ςκθνοκεςία ανζλαβε ο Άντριου Στάντον και το ςενάριο ζγραψε ο ίδιοσ μαηί με τουσ Μπομπ Ράτερςον και Ντζιβιντ ΢ζινολντσ. Κοβλάρθ Αλεξία

• Ο Μάρλιν (Άλμπερτ Μπρουκσ) είναι ζνα ευτυχιςμζνο κλοουνόψαρο που ηει μαηί με τθ γυναίκα του Κοραλζνια (Ελίηαμπεκ Πζρκινσ) ςτον φφαλο. Όταν όμωσ ζνα μπαρακοφντασ επιτίκεται ς' αυτόν και τθν οικογζνεια του, το μόνο που απομζνει είναι ζνα αυγό και ο Μάρλιν αποφαςίηει να ονομάςει το ψάρι που κα βγει "Νζμο". Κοβλάρθ Αλεξία

• Ο Νζμο (Αλεξάντερ Γκουλντ) ςε μικρι θλικία ενϊ φζρνει ςε δφςκολθ κζςθ τον υπερπροςτατευτικό πατζρα του, απαγάγεται από κάτι δφτεσ. Ο Μάρλιν (ο πατζρασ του Νζμο) με τθ βοικεια μιασ μάςκασ που ζπεςε από τθ βάρκα των δυτϊν και με ςφντροφο τθν Ντόρι (Ζλεν ΝτιΣηζνερισ), ζνα αφθρθμζνο αλλά γλυκφτατο ψάρι, ξεκινάνε να βροφνε τον Νζμο. ο οποίοσ ζχει καταλιξει ςτο ενυδρείο ζνοσ οδοντογιατροφ (Μπίλ Χάντερ) ο οποίοσ ςκοπεφει να τον χαρίςει ςτθν "κακιά" ανθψιά του, τθν Ντάρλα Κοβλάρθ Αλεξία

• Ο Νζμο γίνεται γριγορα φίλοσ με τουσ ζνοικουσ του ενυδρίου. Ενϊ ο Μάρλιν και θ Ντόρι ζρχονται αντιμζτωποι με τρεισ καρχαρίεσ (Μπάρι Χοφμπερισ, Ζρικ Μπάνα, Μπρουσ ΢πενσ) ο Νζμο περνάει ζνα είδοσ μφθςθσ για να μπει ςτθν ομάδα των ψαριϊν του ενυδρείου τα οποία ςκοπεφουν να αποδράςουν βρωμίηοντασ το ενυδρείο και γλιςτρϊντασ από το παράκυρο ςτον ωκεανό, όταν ο οδοντογιατρόσ τουσ βγάλει από το ενυδρείο και τουσ βάλει ςε ςακουλάκια Κοβλάρθ Αλεξία

• Εν τω μεταξφ ο Μάρλιν και θ Ντόρι κατευκφνονται προσ το ΢ίδνεχ όπου είναι το οδοντιατρείο, ζχοντασ περάςει πολλζσ περιπζτειεσ με ζνα "δαίμονα του βυκοφ", μζδουςεσ κ.α. Ο Γκιλ (Γουίλεμ Νταφόε), ζνα από τα ψάρια του ενυδρείου κάνει τθν πρϊτθ απόπειρα να βρωμίςει το ενυδρείο θ οποία αποτυγχάνει αλλά ο Νζμο (ο υπαίτιοσ τθσ αποτυχίασ) κα τα καταφζρει τθ δεφτερθ φορά παίρνοντασ κάρροσ από τα νζα του πατζρα του, που του φζρνει ζνασ πελεκάνοσ, ο Νάιτηελ (Σηζφρεϊ Ρασ), ότι ο Μάρλιν κατευκφνεται προσ το ΢ίδνεχ πάνω ςτο καφκαλο μιασ καλάςςιασ χελϊνασ (Άντριου ΢τάντον). Κοβλάρθ Αλεξία

• Σελικά όμωσ το ςχζδιο αποτυγχάνει και ο οδοντογιατρόσ βάηει μζςα ςε ζνα ςακουλάκι τον Νζμο για να τον δϊςει ςτθν Ντάρλα μα εκείνοσ κάνει τον πεκαμζνο και αυτιν τθν αίςκθςθ ζχει και ο πατζρασ του. Σελικά μετά από μια μεγάλθ περιπζτεια ο Νζμο ςϊηεται και μαηί με τον πατζρα του και τθν Ντόρι αναχωροφν για τον φφαλο για να ηιςουν μια ευτυχιςμζνθ ηωι. Κοβλάρθ Αλεξία

Κοβλάρθ Αλεξία

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Η JESSICA RABBIT KAI H BΙΟΓ΢ΑΦΙΑ ΤΗΣ Λοφντγκρεν Βικτώρια

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ JESSICA RABBIT H Jessica Rabbit δθμιουργικθκε από τον Gary Wolf για τισ ανάγκεσ του βιβλίου Who framed Roger Rabbit την δεκαετία του '80 ενϊ είναι ζνα από τα πιο διάςθμα ςφμβολα του ςεξ ςτθν οκόνθ των κινουμζνων ςχεδίων. Σο 2008, θ Jessica Rabbit επιλζχκθκε από το περιοδικό Empire ωσ μια από τισ 100 Greatest Χαρακτιρεσ ταινία όλων των εποχϊν. Σον Μάρτιο του 2009, μια βρετανικι εφθμερίδα ψιφιςε τθν Jessica Rabbit τθν πιο ςζξι χαρακτιρα κινουμζνων ςχεδίων όλων των εποχϊν, με τθν Betty Boop ςτθ δεφτερθ κζςθ. Ο χαρακτιρασ τθσ χρθςιμοποιικθκε αργότερα από Walt Disney Company και Amblin Entertaiment για τθν κινθματογραφικι μεταφορά του βιβλίου Who framed Roger Rabbit. Λοφντγκρεν Βικτώρια Λοφντγκρεν Βικτώρια

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Λοφντγκρεν Βικτώρια Λοφντγκρεν Βικτώρια

Η Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΗ΢ JESSICA RABBIT Η Jessica Rabbit μεθίλεζε ωο Jessica Krupnick. Η Jessica ήηαλ θάπνηε έλα ληξνπαιό θνξίηζη, ν νπνία ληπλόηαλ κε έλα θνιαθεπηηθό ηξόπν θαη είρε ηα καιιηά ηεο καδεκέλα ζε θόηζν. Ωο αλαζθαιήο ραξαθηήξαο,δελ είρε ρηνύκνξ θαη αγειαίν έλζηηθην θη πνηέ δελ έιαβε πνιιή πξνζνρή. Είρε ηελ ηάζε λα αγλνεί ηηο ραξαθηεξηζηηθά θαη θπζηθέο ράξεο ηεο. Εξγαδόηαλ ωο ξαδηνθωληθή παξαγωγόο θαη ήηαλ θαηάζθνπνο ηωλ λαδί ζηηο ακεξηθάληθεο βάζεηο. Όηαλ απνθαιύθζεθε ε ηαπηόηεηά ηεο απν ην αθεληηθό ηεο, δηέθπγε ζην εμωηεξηθό θη έπεζε ζύκα απαγωγήο από ην αθεληηθό ηεο ζηελ Γεξκαλία. Έηζη γίλεηαη show woman γηα λα εμππεξεηήζεη ζπκθέξνληα ηνπ αθεληηθνύ ηεο. Όκωο ν Roger Rabbit ηεο βξίζθεη,ηελ ζώδεη θη έηζη απνθαζίδνπλ λα παληξεπηνύλ. Λοφντγκρεν Βικτώρια

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Μεπικά ηπαγούδια ηηρ είναι: http://www.youtube.com/watch?v=yy5THitq PBw http://www.youtube.com/watch?v=hrBPgVE dNkA Λοφντγκρεν Βικτώρια

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Δθμιτρθσ Σαρθγιάννθσ

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Ο Μπάημακ, δειαδή ο Άκζρωπος Νστηερίδα είκαη θακηαζηηθός ταραθηήρας βηβιίωκ θόμηθς. Δεμηοσργήζεθε από ηοσς Μπομπ Κέηκ (Bob Kane) θαη Μπηι Φίγθερ (Bill Finger) ακ θαη μόκο ο πρώηος ακαγκωρίδεηαη επηζήμως ζακ δεμηοσργός ηοσ. Δθμιτρθσ ΢αρθγιάννθσ

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Η πρώηε εμθάκηζε ηοσ Μπάημακ έγηκε ζηο ηεύτος 27 ηοσ περηοδηθού Detective Comics ηοκ Μάηο ηοσ 1939. Μαδί με ηοκ Σούπερμακ (Superman) αποηειούκ ηοσς πρώηοσς σπερήρωες θαη είκαη από ηοσς πηο δεμοθηιείς ταραθηήρες ηζηορηώκ θόμηθς. Ιζηορίες με πρωηαγωκηζηή ηοκ Μπάημακ έτοσκ μεηαθερζεί θαη ζε ποιιά άιια μέζα όπως ζηεκ ηειεόραζε θαη ηοκ θηκεμαηογράθο. Δθμιτρθσ Σαρθγιάννθσ

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Ο Μπροφσ Γουζιν πολυεκατομμυριοφχοσ ζγινε Μπάτμαν εξαιτίασ του ότι οι γονείσ του δολοφονικθκαν μπροςτά του από ζναν κλζφτθ όταν ιταν ακόμα παιδί. Δεν διακζτει κακόλου υπερδυνάμεισ απλώσ είναι γυμναςμζνοσ,ζξυπνοσ και εκπαιδευμζνοσ ςε διάφορεσ πολεμικζσ τζχνεσ.Ακόμα ζχει ςτθν κατοχι του γκάτηετσ που τα χρθςθμοποιεί εναντίον των κακών.

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Οι ςθμαντικότεροι εχκροί του Μπάτμαν είναι οι:Τηόκερ,Κάτγουμαν,Διπρόςωποσ,Πιγκ ουίνοσ,Γρίφοσ,Πόιηον Άιβι,Μίςτερ Φριη και θ οργάνωςθ Μαφρο Γάντι. Δθμιτρθσ ΢αρθγιάννθσ

● Πατιςτε για επεξεργαςία τθσ μορφισ κειμζνου διάρκρωςθσ – Δεφτερο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Σρίτο επίπεδο διάρκρωςθσ – Σζταρτο επίπεδο διάρκρωςθσ ● Πζμπτο επίπεδο διάρκρω ςθσ ● Ζκτο επίπεδο διάρκρω ςθσ Ζβδομο επίπεδο διάρκρωςθσKλικ για επεξεργαςία των ςτυλ του υποδείγματοσ Δθμιτρθσ Σαρθγιάννθσ

Α΢ΚΆΣ Ο Αρκάσ είναι Ζλλθνασ καλλιτζχνθσ που αςχολείται με τθν τζχνθ των Κόμικσ. Ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '80 δθμοςιεφοντασ τθ ςειρά "Ο Κόκκορασ" ςτο περιοδικό Βαβζλ και ςτθ ςυνζχεια ςτο ΡΑ΢Α ΡΕΝΤΕ και ςτο ΜΙΚ΢Ο ΡΑ΢Α ΡΕΝΤΕ. Σαμουργκανίδου Ευγενία

Το ζργο του αποτελείται κυρίωσ από ςειρζσ με ςυγκεκριμζνο κζμα - πρωταγωνιςτζσ που δθμοςιεφονται ςε περιοδικά και εφθμερίδεσ και ςυγκεντρϊνονται ςτθ ςυνζχεια ςε άλμπουμ. Σαμουργκανίδου Ευγενία

Από τα ζργα του, ο "Ιςοβίτθσ" ζχει γίνει ςειρά με μαριονζτεσ για τθν ελλθνικι τθλεόραςθ. Δουλειζσ του ζχουν μεταφραςτεί ςε άλλεσ γλϊςςεσ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιςπανικ ά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, ςζρβικα και βουλγάρικα). Το πραγματικό του όνομα δεν είναι γνωςτό, παρόλο που ζχει αναφερκεί το όνομα Αντϊνθσ Ευδαίμων και ςτα Κόμικσ "Χαμθλζσ Ρτιςεισ" αναφζρεται το όνομα Γεράςθμοσ Σπανοδθμιτρθσ. Σαμουργκανίδου Ευγενία

Σαμουργκανίδου Ευγενία

Σαμουργκανίδου Ευγενία

 Ο Κιίληνλ Μπάξηνλ έκεηλε νξθαλόο από κηθξή ειηθία θαη αθνινύ έλα ηζίξθν. Ο ηνμνβόινο ηνπ ηζίξθνπ, ν Τξίθζνη ηνλ δίδαμε ηνμνβνιία, κηαο θαη ν Κιηλη είρε ράξηζκα ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Αθν έθπγε από ην ηζίξθν, ν Κιηλη απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηαιέλην ηνπ γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην έγθιεκα, αλ θαη ζηελ πξώηε πξνζπάζεηα ζπγθξνύζηεθε κε ηνλ Iron Man, ν νπνίωο πέξαζε ηνλ Κιηλη γηα ηνλ θιέθηε. Ο Κιηλη πήξε ην όλνκα Hawkeye θαη έγηλε κέινο ηωλ Εθδηθεηώλ, κηαο νκάδαο ππεξεξώωλ. Δημήηρης Νάηζε

Μεξηθέο θνξέο ν Hawkeye έπηλε έλα ειημίξην πνπ αύμαλε ην κέγεζόο ηνπ θαη γηλόηαλ ν Γνιηάζ. O Hawkeye παληξεύηεθε ηε Mockingbird, κηα άιιε ππεξεξωίδα θαη ίδξπζαλ ηνπο West Coast Avengers. Όηαλ ε Mockingbird πέζαλε ζε κηα απνζηνιή, νη West Coast Avengers δηαιύζεθαλ. Όηαλ έλα άιιν κέινο ηεο νκάδαο, ε Σθάξιεη Γνπίηο ηξειάζεθε, ν Hawkeye θάλεθε λα πεζαίλεη ελώ πνιεκνύζε ελάληηα ζε εμωγείλνπο Κξε πνπ κάιινλ ήηαλ νθζαικαπάηεο ηεο Σθάξιεη Γνπίηο. Δημήηρης Νάηζε

http://www.youtube.com/watch?v=016cxlVmTDI

Παρουςίαςθ του αγαπθμζνου ςασ κόμικ Ο Μπάτμαν, δθλαδι ο Άνκρωποσ Νυχτερίδα είναι φανταςτικόσ χαρακτιρασ βιβλίων κόμικσ. Δθμιουργικθκε από τουσ Μπομπ Κζιν (Bob Kane) και Μπιλ Φίγκερ (Bill Finger) αν και μόνο ο πρϊτοσ αναγνωρίηεται επιςιμωσ ςαν δθμιουργόσ του. Η πρϊτθ εμφάνιςθ του Μπάτμαν ζγινε ςτο τεφχοσ 27 του περιοδικοφ Detective Comics τον Μάιο του 1939. Μαηί με τον ΢οφπερμαν (Superman) αποτελοφν τουσ πρϊτουσ υπεριρωεσ και είναι από τουσ πιο δθμοφιλείσ χαρακτιρεσ ιςτοριϊν κόμικσ. Ιςτορίεσ με πρωταγωνιςτι τον Μπάτμαν ζχουν μεταφερκεί και ςε πολλά άλλα μζςα όπωσ ςτθν τθλεόραςθ και τον κινθματογράφο. Ο Μπάτμαν ανικει ςτθν αμερικάνικθ εταιρεία DC Comics θ οποία και εκδίδει τισ ιςτορίεσ του. Θανάςθσ Παλάτοσ

Παρουςίαςθ του αγαπθμζνου ςασ κόμικ Ο Μπροφσ Γουζιν πολυεκατομμυριοφχοσ ζγινε Μπάτμαν εξαιτίασ του ότι οι γονείσ του δολοφονικθκαν μπροςτά του από ζναν κλζφτθ όταν ιταν ακόμα παιδί. Δεν διακζτει κακόλου υπερδυνάμεισ απλϊσ είναι γυμναςμζνοσ,ζξυπνοσ και εκπαιδευμζνοσ ςε διάφορεσ πολεμικζσ τζχνεσ.Ακόμα ζχει ςτθν κατοχι του γκάτηετσ που τα χρθςθμοποιεί εναντίον των κακϊν. Οι ςθμαντικότεροι εχκροί του Μπάτμαν είναι οι:Σηόκερ,Κάτγουμαν,Διπρόςωποσ,Πιγκουίνοσ,Γρίφοσ,Πόιηον Άιβι,Μίςτερ Φριη και θ οργάνωςθ Μαφρο Γάντι. Οι κυριότερεσ ιςτορίεσ του ςτο τρζχον continuity με χρονολογικι ςειρά είναι 1)Batman:Year One 2)Batman:The Long Halloween 3)Batman:Dark Victory 4)Batman:The Killing Joke 5)Batman:A Death in the Family 6)Batman:A Lonely Place of Dying 7)Batman:Knightfall,Part 1:Broken Bat 8)Batman:Knightfall,Part 2:Who Rules the Night 9)Batman:Knightfall,Part 3:KnightsEnd 10)Batman:No Man's Land,Vol.1 11)Batman:No Man's Land,Vol.2 12)Batman:No Man's Land,Vol.3 13)Batman:No Man's Land,Vol.4 14)Batman:No Man's Land,Vol.5 15)Batman:Hush 16)Batman and Son 17)Batman R.I.P Θανάςθσ Παλάτοσ

Ροιά είναι τα πιο ςθμαντικά καρτοφν που ζμειναν ςτθν ιςτορία; Το 1923, ο Γουϊλτ Ντίςνευ ζφτιαξε ςτο Κάνςασ Σίτυ ζνα φίλμ, όπου μια μικρι κοπζλα μιλοφςε και ζπαιηε με κινοφμενα ςχζδια, το «Η Αλίκθ ςτθν χϊρα των καυμάτων!». Ραρόλο που το 1928 ζχαςε ςτα ςυμβόλαια ι του ζκλεψαν το νζο του δθμιοφργθμα, τον «Πςβαλντ το τυχερό λαγό» ο ίδιοσ ο Γουϊλτ ςχεδίαςε τον Μίκυ Μάουσ ςαν απάντθςθ! Ζνα καρτοφν που ζμεινε ςτθν ιςτορία ζκανε διάςθμο τον Μίκυ, το πρϊτο καρτοφν με ιχο και ομιλία! Nάςια Αυγερινοφ

• Στθν περίοδο 1934 ζωσ το 1945, ζκανε πολλά πράγματα παρόλο τον πόλεμο. Εφτιαξε τθν πρϊτθ ταινία μεγάλου μικουσ με καρτοφν ςτθν ιςτορία, τθν Χιονάτθ και τουσ 7 νάνουσ το 1937, με τρελζσ ειςπράξεισ! Με τα κζρδθ ζφτιαξε το μεγάλο του ςτοφντιο, που υπάρχει μζχρι ςιμερα! Άλλεσ ταινίεσ τθσ περιόδου: Ρινόκιο, Φανταςία, Ντάμπο, Μπάμπι. Nάςια Αυγερινοφ

Αςτερίξ ο Γαλατθσ Αςτερίξ είναι ο τίτλοσ ενόσ κόμικ των Ρενζ Γκοςινί (ςενάριο) και Αλμπζρ Τντερηό (ςκίτςα). Η ονομαςία του προζρχεται από το βαςικό χαρακτιρα τθσ ςειράσ: Αςτερίξ. Η ςειρά ξεκίνθςε το 1959 και γράφτθκε ςτα Γαλλικά. Μετά τον κάνατο του Γκοςινί (1977) ο Ουντερηό ςυνεχίηει ωσ ςιμερα τισ ιςτορίεσ με τουσ κατοίκουσ του Γαλατικοφ Χωριοφ που αντιςτζκεται ςτουσ Ρωμαίουσ Σπφροσ Παλαιολόγου

Η δράςθ τοποκετείται ςτο 50 π.Χ. Όλθ θ Γαλατία ζχει πζςει ςτα χζρια των Ρωμαίων. Όλθ; Όχι! Οι κάτοικοι ενόσ μικροφ χωριοφ τθσ Αρμορικισ, χάρθ ςτο μαγικό φίλτρο που παραςκευάηει ο δρυΐδθσ Ρανοραμίξ, και που τουσ δίνει υπερφυςικι δφναμθ, ςυνεχίηουν να αντιςτζκονται ςτουσ ΢ωμαίουσ. Οι προςπάκειεσ του Ιουλίου Καίςαρα να υποτάξει το χωριό, πάντα με αποτυχθμζνθ κατάλθξθ, είναι το κφριο κζμα του κόμικ. Ο Αςτερίξ, ζνασ κοντόσ και δαιμόνιοσ Γαλάτθσ, μαηί με τον αχϊριςτο φίλο του, τον τεράςτιο Οβελίξ, πάντα καταφζρνουν, με τθ βοικεια του μαγικοφ φίλτρου, τθσ εξυπνάδασ αλλά και τθσ καλισ τουσ τφχθσ, να χαλάςουν τα ςχζδια του Ρωμαίου Καίςαρα. ΢το τζλοσ κάκε βιβλίου, θ νίκθ επί των Ρωμαίων γιορτάηεται με ζνα μεγάλο τςιμποφςι με αγριογοφρουνα (αφοφ πρϊτα δεκεί και φιμωκεί ο βάρδοσ Κακοφωνίξ). Σπφροσ Παλαιολόγου

Χνηζηίκα Φιέηζημο

Μπόμπ Σθοσγγαράθες (αγγι. SpongeBob SquarePants) μκμμάδεηαη αμενηθακηθή ζεηνά θηκμομέκςκ ζπεδίςκ. Πνμβάιιεηαη ζηεκ Αμενηθή από ημ 1999 μέπνη ζήμενα. ΢ηεκ Γιιάδα πνμβάιιεηαη από ημ Nickelodeon θαη ημ Star. Πνςηαγςκηζηήξ ηεξ είκαη μ μμώκομμξ παναθηήναξ Μπόμπ ΢θμογγανάθεξ Σεηναγςκμπακηειμκήξ, έκαξ ζαιάζζημξ ζπόγγμξ, πμο με ηεκ αζηείνεοηε αηζημδμλία ημο αιιά θαη ηε δόζε αθέιεηαξ πμο ημκ δηαθαηέπμοκ, ακηημεηςπίδεη πμηθίιεξ οπμβνύπηεξ θαηαζηάζεηξ. H ηζημνία ημο Μπμμπ ΢θμογγανάθε Σεηναγςκμπακηειμκή ανπίδεη ημ 1993, όηακ πνμβιήζεθε γηα πνώηε θμνά ζηεκ Αμενηθή ημ θανημύκ Ε Νέα Δςή ημο Ρόθμ (Rocko's Modern Life), με παναγςγό ημκ ΢ηίβεκ Χίιεκμπενγθ (Steven Hillenburg). Γμπκεοζμέκμξ από ημοξ παναθηήνεξ ηεξ ηειεοηαίαξ ζεηνάξ, άνπηζε ημ 1996 κα δεμημονγεί ζθίηζα ηςκ ενώςκ ημο Μπμμπ ΢θμογγανάθε. Έηζη, μαδί με ημκ παναγςγό Νηένεθ Νηνάημμκ (Derek Drymon), έθηηαλακ ηα πνώηα επεηζόδηα ημ 1998. Σμ ανπηθό όκμμα ημο ήνςα ήηακ Spongeboy αιιά όηακ μ Χίιεκμπενγθ ακαθάιορε όηη οπήνπε άιιε ζεηνά θηκμομέκςκ ζπεδίςκ με ημ όκμμα αοηό, ημ άιιαλε ζε Spongebob. Χνηζηίκα Φιέηζημο

Σμ πνώημ επεηζόδημ ηεξ ζεηνάξ πνμβιήζεθε ηεκ 1ε Μαΐμο ημο 1999, θαη ήηακ ημ Help Wanted (Δεηείηαη Βμεζόξ). Χνηζηίκα Φιέηζημο

Ο Μπμμπ ΢θμογγανάθεξ, όπςξ όιμη μη οπόιμηπμη παναθηήνεξ ηεξ εθπμμπήξ, μέκεη ζημκ βοζό ηεξ ζάιαζζαξ, ζογθεθνημέκα ζημκ Βσζό ηοσ Μπηθίκη, θάπμο ζημκ Γηνεκηθό ςθεακό. Σμ ζπίηη ημο είκαη έκαξ ακακάξ, ακ θαη ζπεδόκ όια ηα οπόιμηπα ζπίηηα εθηόξ ηςκ πνςηαγςκηζηώκ είκαη πενίπμο όμμηα μεηαλύ ημοξ, θαηαζθεοαζμέκα από ζίδενμ. Οη γείημκέξ ημο είκαη μ Πάηνηθ, μ μπμίμξ είκαη μ θαιύηενόξ ημο θίιμξ, θαη μ Καιαμάνεξ. Δμοιεύεη ζε έκα γκςζηό θαζηθμοκηάδηθμ, ημκ Σναγακό Κάβμονα ςξ μάγεηναξ. Ο Γογέκημξ Καβμύνεξ, ζοπκά απμθαιμύμεκμξ ςξ Κύνημξ Καβμύνεξ, είκαη μ ενγμδόηεξ ημο, πμο εθμεηαιιεύεηαη ηεκ αθέιεηά ημο πνμξ όθειόξ ημο, θάηη πμο μ Μπμμπ δεκ θαηαιαβαίκεη. Χνηζηίκα Φιέηζημο

Ο Μπμμπ, επίζεξ, παναθμιμοζεί μαζήμαηα πιμήγεζεξ θαη έπεη έκα ζαιηγθάνη γηα θαημηθίδημ, ημκ Γθάνο. Ε ΢άκηο, μηα δοκαμηθή ζθημονίκα πμο ήνζε από ημ Σέλαξ έδςζε άιιμ κόεμα ζηε δςή ημο. Χνηζηίκα Φιέηζημο

Παπαποζηολος Πέηπορ

Παπαποζηολος Πέηπορ

Παπαποζηολος Πέηπορ

Παπαποζηολος Πέηπορ

Παπαποζηολος πέηπορ

Παπαποζηολος Πέηπορ

Παπαποζηολος Πέηπορ

Παπαποζηολος πέηπορ

Παπαποζηολος πέηπορ

Παπαποζηολος Πέηπορ

Παπαποζηολος πέηπορ

Βινηεάκια για κόμιξ http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page- ΠΑΠΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΠΕΣΡΟ΢ Παπαποζηολος Πέηπορ

Αναςταςία Φωτιάδου

Αναςταςία Φωτιάδου

Αναςταςία Φωτιάδου

Αναςταςία Φωτιάδου

Αναςταςία Φωτιάδου

Αναςταςία Φωτιάδου

Αρμζν Μικαεϊλιάν

Αρμζν Μικαεϊλιάν

Αρμζν Μικαεϊλιάν

Αρμζν Μικαεϊλιάν

Νίκοσ Ψωμαδόπουλοσ

• Η ςειρά One Piece λαμβάνει χϊρα ςε ζναν φανταςτικό κόςμο, ο οποίοσ τθν παροφςα χρονικι περίοδο διανφει μια «μεγάλθ εποχι πειρατϊν». Αυτό ςυμβαίνει διότι ο επονομαηόμενοσ «Βαςιλιάσ των Πειρατϊν», Gol D. Roger, ςυνελιφκθ και εκτελζςτθκε 22 χρόνια πριν τθν αρχι τθσ ιςτορίασ και άφθςε τον αμφκθτο κθςαυρό του, ονόματι One Piece Νίκοσ Ψωμαδόπουλοσ

Τσότσλη Νικολέτα

Ο Ροζ Πάνθηρας είναι αμερικανική κωμωδία του 1963. Είναι σκηνοθετημένη από τον Μπλέικ Έντουαρντς, βασίζεται σε σενάριο και ιστορία των Μορίς Ρίχλιν και Έντουαρντς και πρωταγωνιστεί ο Πίτερ ΢έλερς ως Επιθεωρητής Κλουζώ. Ο τίτλος «Ροζ Πάνθηρας» χρησιμοποιείται και γενικότερα για όλη τη σειρά των ταινιών με τους ίδιους ήρωες που ακολούθησε. Η ταινία έχει μπει στην λίστα των "Εκατό Αστειότερων Σαινιών του Μπράβο" με τον αριθμό 62. Σο διάσημο αιλουροειδές με τη ροζαπόχρωση στο δέρμα, ο διάσημος πλέον Ροζ Πάνθηρας, που εμφανίστηκε στην κωμική σεκάνς κινουμένων σχεδίων των τίτλων αρχής, έγινε τόσο δημοφιλής, που οι δημιουργοί, Φριτς Φρίλινγκ και Ντέιβιντ Χάντσον Ντε Πάτι δημιούργησαν μια σειρά κινουμένων σχεδίων με τον χαρακτήρα. Η μορφή αυτή χρησιμοποιήθηκε στις σεκάνς τίτλων αρχής σε όλες τις ταινίες της σειράς. Τσότσλη Νικολέτα

Η πλοκή  Η Πριγκίπισσα Ντάλα κληρονομεί το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, τον Ροζ Πάνθηρα, από τον πατέρα της. Ξεφεύγοντας από τα κοσμικά πλήθη δραπετεύει σε ένα χειμερινό Ιταλικό θέρετρο στην Κορτίνα, όπου γνωρίζει τον διάσημο πλέιμποϊ σερ Σσαρλς Λίτον, ή όπως είναι γνωστός ως ο μυστηριώδης εγκληματίας, το Φάντασμα, ο οποίος έχει βάλει το μάτι του το πασίγνωστο διαμάντι και την γοητευτική ιδιοκτήτριά του. Εν τω μεταξύ, ο γκαφατζής επιθεωρητής αστυνομικός Ζακ Κλουζώ βρίσκεται στα ίχνη του Φαντάσματος και της θηλυκής του βοηθού, η οποία δεν είναι άλλη από την σύζυγο του Κλουζώ και ερωμένη του σερ Σσαρλς, η ΢ιμόν. Καταφθάνοντας στην Κορτίνα, ο σερ Σσαρλς κινεί τις υποψίες του επιθεωρητή Κλουζώ, και σύντομα, ο ανιψιός του σερ Σσαρλς, ο Σζορτζ, ανακαλύπτει την ταυτότητα του περιβόητου θείου του. Τσότσλη Νικολέτα

Τσότσλη Νικολέτα

Add a comment

Related presentations

Related pages

Κόμικς - Εργασίες μαθητών

Κόμικς - Εργασίες ... Εργασίες μαθητών ... και διάβασε ή άκου ένα από τα αγαπημένα ...
Read more

49ο Γυμνάσιο Αθήνας - Αρχική

... συμμετοχή μαθητών ... βιβλίων και κόμικς στη διάθεση ... στα Αγαπημένα ...
Read more

Η αξιοποίηση των κόμικς στην ...

Προσθήκη στα αγαπημένα ... Η αξιοποίηση των κόμικς στην ... των μαθητών και εντέλει ...
Read more

Άρθρα με καρτέλα "Κόμικς"

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς και η ... Εργασίες μαθητών, Κόμικς. ... Αγαπημένα.
Read more

Εργασίες μαθητών στο ToonDoo για το ...

Εργασίες μαθητών στο ToonDoo για το ... της δραστηριότητας δημιουργίας των κόμικς. ...
Read more

Φυσικά... πειραματικά!: Η ...

... θετικών μαθημάτων στα αγαπημένα των μαθητών, ... κόμικς και τα τηλεοπτικά ...
Read more

Εργασίες Μαθητών | 15ο Δημοτικό ...

Εργασίες Μαθητών. Το ΣΤ1 γράφει για τα αγαπημένα ... τους ευφάνταστα μίνι κόμικς, ...
Read more

49ο Γυμνάσιο Αθήνας

Το Ιστολόγιο των μαθητών του ... και κόμικς στη ... στα Αγαπημένα ...
Read more