نظریه تعامل گرایی نمادین

50 %
50 %
Information about نظریه تعامل گرایی نمادین
Education

Published on March 12, 2014

Author: mehdi88992003

Source: slideshare.net

Description

Symbolic Interaction Theory

‫تعامل‬ ‫نظریه‬‫نمادین‬ ‫گرایی‬ Symbolic Interaction Theory ‫ّشتشت‬ ‫جَسج‬‫هیذ‬ 1863-1931 george herbert mead

ِ‫ًظشی‬‫ی‬‫تعاهل‬‫گشایی‬،‫ًوادیي‬‫ًطأت‬ِ‫گشفت‬‫اص‬‫سٌت‬ِ‫جاهع‬ِ‫ی‬‫ضٌاخت‬‫تعاهل‬‫گشایی‬ ‫ًوادیي‬‫است‬ِ‫ک‬ِ‫سیط‬‫دس‬‫هکتة‬َ‫ضیکاگ‬‫داسد‬.«‫تعاهل‬‫گشایی‬‫ًوادیي‬‫دس‬‫جستجَی‬ َُ‫ضی‬‫ّا‬ٍ‫توْیذاتی‬‫است‬ِ‫ک‬ِ‫ى‬‫عاهال‬ِ‫ی‬‫اجتواع‬،‫تَاًا‬ِ‫ت‬ِ‫ٍاسغ‬‫ی‬‫آى‬‫ّا‬‫جْاى‬ ‫اجتواعی‬‫ای‬‫سا‬ِ‫ک‬‫دس‬‫آى‬‫اقاهت‬،‫داسًذ‬‫هی‬‫ساصًذ‬ٍ‫هی‬‫کَضٌذ‬‫تا‬‫آى‬‫سا‬‫تفْوٌذ‬» (‫ادگاس‬ٍ‫سج‬،‫ٍیک‬94:1387).

‫اص‬‫ًظش‬‫داًطوٌذاى‬‫هکتة‬،‫تعاهلی‬‫استثاعات‬ٍ‫هعٌا‬ً‫ال‬‫کاه‬‫ی‬ِ‫جٌث‬‫اجتواعی‬،‫داسًذ‬‫هعٌا‬ ‫اص‬‫عشیق‬‫تعاهل‬‫دس‬‫گشٍّای‬‫اجتواعی‬‫خلق‬ٍ‫تذاٍم‬‫یاتذ‬‫هی‬.‫تعاهل‬‫اغَل‬‫یا‬‫ّای‬‫عشف‬ ‫خاظ‬‫هاًٌذ‬،‫ًقص‬،‫هعیاسّا‬‫قَاعذ‬ٍ‫ّا‬‫هعٌی‬‫سا‬‫دس‬‫ّای‬ٍُ‫گش‬‫اجتواعی‬‫یا‬‫فشٌّگ‬ ‫ایجاد‬ٍ‫حفظ‬‫کٌذ‬‫هی‬‫یا‬‫تغییش‬‫دّذ‬‫هی‬ٍ‫ایي‬‫اغَل‬ِ‫ت‬‫ی‬ِ‫ًَت‬‫خَد‬‫ٍاقعیت‬‫فشٌّگ‬ ‫سا‬‫تعشیف‬‫کٌٌذ‬‫هی‬.

‫تش‬‫اساس‬‫ایي‬ِ‫ًظشی‬‫اًساى‬‫ّا‬‫دس‬‫هقاتل‬‫افشاد‬،‫اضیاء‬ٍ‫سٍیذادّا‬‫تش‬‫اساس‬‫هعاًی‬ِ‫ک‬ِ‫ت‬‫آًْا‬ ‫ًسثت‬‫هی‬‫دٌّذ‬‫سفتاس‬‫هی‬‫کٌٌذ‬‫تذیي‬‫هعٌا‬ِ‫ک‬‫ٍقتی‬‫افشاد‬‫ضشایظ‬‫ٍاقعی‬‫سا‬‫تَغیف‬‫کٌٌذ‬‫هی‬ ‫داًٌذ‬ِ‫ک‬‫پیاهذّای‬‫تسیاس‬‫ٍاقعی‬‫ّن‬‫دس‬‫پی‬‫آى‬‫خَاّذ‬‫تَد‬‫تذیي‬‫تشتیة‬‫تذٍى‬‫صتاى‬،‫تفکش‬ٍ ِ‫س‬‫ح‬‫تَدى‬ٍِ‫س‬َ‫حض‬‫اجتواعی‬‫دس‬ِ‫جاهع‬ٍ‫دس‬‫تیي‬‫افشاد‬‫ٍجَد‬‫ًخَاّذ‬‫داضت‬.ٍُ‫عال‬‫تش‬‫ایي‬ ‫هعٌا‬‫دس‬‫صتاًی‬‫خلق‬‫هی‬‫ضَد‬ِ‫ک‬‫هشدم‬‫ّن‬‫تا‬‫دیگشاى‬ٍ‫ّن‬‫دس‬‫تفکشات‬‫ضخػی‬ِ‫ت‬‫کاس‬‫هی‬ ‫تشًذ‬‫صیشا‬‫هعاًی‬ُ‫ّوشا‬‫راتی‬‫ّیچ‬‫چیض‬‫ًیستٌذ‬.‫صتاى‬ِ‫ت‬‫هشدم‬ُ‫اجاص‬‫هی‬‫دّذ‬‫تا‬‫دسکی‬‫اص‬ ‫خَیطتي‬ِ‫ت‬‫دست‬‫آٍسًذ‬ٍ‫دس‬‫اجتواع‬‫تا‬‫دیگشى‬‫تعاهل‬‫کٌٌذ‬. ‫جَسج‬‫ّشتشت‬‫هیذ‬‫دس‬‫کتاب‬"،‫رّي‬‫خَد‬ٍِ‫جاهع‬"ِ‫ًظشی‬‫ی‬‫تعاهل‬‫گشائی‬‫ًوادیي‬‫سا‬ ‫تٌیادی‬‫تشیي‬ِ‫ًظشی‬‫ّای‬‫استثاعات‬‫اًساًی‬‫قشاس‬‫هی‬‫دّذ‬ِ‫ک‬‫اص‬‫تغي‬‫آى‬ٍ‫د‬‫هفَْم‬ ‫الف‬)‫استثاط‬ًِ‫آگاّا‬‫اًساًی‬ ‫ب‬)‫اًعکاس‬‫دسک‬‫حضَس‬‫دیگشاى‬ٍ‫سفتاسضاى‬ ‫هٌتج‬‫هی‬‫ضَد‬.‫سٌت‬‫ایي‬ِ‫ًظشی‬«‫اجتواعی‬،‫فشٌّگی‬»‫است‬.

ِ‫تَج‬ ‫هحَسی‬ ‫هضوَى‬ ِ‫س‬ ِ‫ت‬ ِ‫ًظشی‬ ‫ایي‬ ‫دس‬‫ضَد‬ ‫هی‬: 1-‫ّا‬ ‫اًساى‬ ‫سفتاس‬ ‫دس‬ ‫هعٌا‬ ‫اّویت‬ 2-‫داسد‬ ‫خَد‬ ‫استعذاد‬ ٍ ‫اسصش‬ ٍ ‫َّیت‬ ‫اص‬ ‫ضخع‬ ِ‫ک‬ ‫تػَسی‬ ‫اّویت‬. 3-ِ‫جاهع‬ ٍ ‫فشد‬ ‫تیي‬ ِ‫ساتغ‬

‫است‬ ُ‫ضذ‬ ‫تیاى‬ ‫تلَهش‬ ‫ّشتشت‬ ‫تَسظ‬ ‫اساسی‬ ‫اغل‬ ِ‫س‬: .1‫هعٌا‬ .2‫صتاى‬ .3‫تفکش‬ ‫ومادیه‬ ‫گرایی‬ ‫تعامل‬ ‫اصًل‬

‫معىا‬ ‫اصل‬ ‫ًسثت‬ ‫ّا‬ ‫آى‬ ِ‫ت‬ ِ‫ک‬ ‫هعٌایی‬ ‫اساس‬ ‫تش‬ ‫اضیا‬ ٍ ‫افشاد‬ ‫تشاتش‬ ‫دس‬ ‫ها‬ ‫کٌین‬ ‫هی‬ ‫عول‬ ‫دّین‬ ‫هی‬.

‫زبان‬ ‫اصل‬ ‫صتاى‬ ‫اص‬ ُ‫استفاد‬ ‫تا‬‫هعٌا‬ ،‫ضَد‬ ‫هی‬ ِ‫تشگشفت‬ ‫اجتواعی‬ ‫تعاهالت‬ ‫اص‬. ‫است‬ ‫ًوادیي‬ ‫ًاهگزاسی‬ ‫اًساًی‬ ِ‫جاهع‬ ‫اغَل‬ ‫اص‬ ‫یکی‬. ‫است‬ ‫افشاد‬ ‫داًص‬ ‫هقذاس‬ ٍ ُ‫اًذاص‬ ِ‫ت‬ ‫ًاهگزاسی‬.

‫تفکر‬ ‫اصل‬ ‫داسد‬ ٍ‫ا‬ ‫تفکش‬ َُ‫ضی‬ ِ‫ت‬ ‫تستگی‬ ،‫ًواد‬ ‫ّش‬ ‫اص‬ ‫ضخع‬ ‫ّش‬ ‫تعثیش‬. ‫داسد‬ ‫اًعکاس‬ ِ‫ک‬ ‫ایست‬ ِ‫ٍقف‬ ‫تفکش‬. ُ‫ضذ‬ ‫تٌا‬ ‫صتاى‬ ِ‫پای‬ ‫تش‬ ‫تفکش‬(‫کوثَد‬ ٌِ‫صهی‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ ‫ّایطاى‬ ‫العول‬ ‫عکس‬ ‫تشای‬ ‫حیَاًات‬ ‫داسًذ‬). ‫ّای‬ ‫ًقص‬ ‫دس‬ ‫تَدى‬ ِ‫ت‬ ‫ًیاص‬ ِ‫ک‬ ‫داخلی‬ ‫دیالَگ‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫رٌّی‬ ‫گفتگَی‬ ‫یک‬ ‫تفکش‬ ‫داسد‬ ‫دیذ‬ ِ‫صاٍی‬ ‫تغییش‬ ٍ ‫هختلف‬.

‫خًد‬ ‫تعریف‬ ‫یاتذ‬ ‫هی‬ ِ‫تَسع‬ ‫ًوادگشا‬ ‫ّای‬ ‫تعاهل‬ ‫تَسظ‬ ،‫خَد‬ ‫اص‬ ‫تعشیف‬. ‫هی‬ ‫دیگشاى‬ ‫جای‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ِ‫ک‬ ‫ٌّگاهی‬ ‫است‬ ‫خَد‬ ‫اص‬ ‫رٌّی‬ ‫تػَیش‬ ،‫خَد‬ ‫ای‬ ِ‫ضیط‬ ُ‫ًگا‬ ‫گزاسین‬. ‫تاضین‬ ِ‫داضت‬ ‫خَد‬ ‫اص‬ ‫تعشیفی‬ ‫تَاًین‬ ‫ًوی‬ ‫صتاى‬ ‫تذٍى‬(.‫کوثَد‬ ٌِ‫صهی‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ ‫حیَاًات‬ ‫داسًذ‬) ‫است‬ ‫هفعَلی‬ ‫هي‬ ٍ ‫فاعلی‬ ‫هي‬ ‫تیي‬ ‫ّا‬ ‫اًعکاس‬ ِ‫پشٍس‬ ‫حاغل‬ ،‫خَد‬ ‫اص‬ ‫تعشیف‬.I & ME

‫جامعه‬ ‫ي‬ ‫خًد‬ ِ‫ي‬‫ه‬ِ‫گشفت‬ ‫ضکل‬ ‫دیگشاى‬ ‫ّای‬ ‫العول‬ ‫عکس‬ ِ‫پای‬ ‫تش‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ‫کلی‬ ‫هفَْهی‬ ، ‫هفعَلی‬ ‫است‬. ،‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫عی‬ ‫سا‬ ِ‫جاهع‬ ‫یک‬ ‫دس‬ ‫گشفتي‬ ‫قشاس‬ ٍ ‫ضذى‬ ‫اجتواعی‬ ‫سًٍذ‬ ‫فشد‬ ‫یک‬ ِ‫ک‬ ‫صهاًی‬ ‫تعشیف‬ ‫تاعث‬ ،‫دّذ‬ ‫هی‬ ‫ًطاى‬ ‫فشد‬ ِ‫ت‬ ‫ًسثت‬ ِ‫جاهع‬ ِ‫ک‬ ‫العولی‬ ‫عکس‬(‫خَد‬)‫ضَد‬ ‫هی‬. ‫ایي‬‫است‬ ‫فشد‬ ‫دس‬ ِ‫یافت‬ ‫ساصهاى‬ ِ‫جاهع‬.

‫درخًاست‬ ‫پیطگَیی‬ِ‫ت‬ ‫هٌحػش‬‫فشد‬:‫توایل‬‫اًتظاس‬ ِ‫ک‬ ِ‫چ‬ ‫آى‬ ‫هغاتق‬ ‫دیگشاى‬ ‫پاسخ‬ ‫دسیافت‬ ِ‫ت‬ ‫ها‬ ‫این‬ ِ‫داضت‬ ‫سا‬ ‫آى‬. *‫است‬ ‫اجتواعی‬ ‫فشآًذ‬ ‫یک‬ ‫ایي‬ ِ‫ک‬ ‫کٌیذ‬ ِ‫تَج‬.‫گَییذ‬ ‫هی‬ ‫خَدتاى‬ ِ‫ک‬ ِ‫چ‬ ‫آى‬ ‫ضوا‬ ‫ًیستیذ‬ ‫ّستیذ‬.‫ّستیذ‬ ‫ّستیذ‬ ‫گَیٌذ‬ ‫هی‬ ‫دیگشاى‬ ِ‫ک‬ ِ‫چ‬ ‫آى‬ ‫ضوا‬!

Add a comment

Related presentations

Related pages

نظریه تعامل گرایی نمادین از جرج ...

نظریه تعامل گرایی نمادین از جرج هربرت مید هرگونه برخورد با اشیا و انسان ها و قرار ...
Read more

نظریه تعامل گرایی نمادین ...

نظریه تعامل گرایی نمادین، توسط جرج هربرت مید ارائه شده است. این نظر با نگاه بر نظریان ...
Read more

جورج هربرت ميد George Herbert mead

تعامل‌گرایی نمادین بر چند مبنا ... "مید" هرگز نظریه تعامل‌گرایی نمادین را در یک کتاب ...
Read more

تعامل‌گرایی نمادین

تعامل‌گرایی نمادین به مدت چند دهه «مخالف همیشگی» نظریه‌ی غالب تالکوت پارسونز و ...
Read more

نظریه ی تعامل گرایی و ساخت یابی

نظریه ی تعامل گراییِ(1) رسانه، نشأت گرفته از سنت جامعه شناختیِ تعامل گرایی نمادین است ...
Read more

نظريه كنش متقابل نمادين Social interaction

كنش متقابل نمادین نظریه‌ای است كه بر اهمیت ارتباطات نمادین یعنی ژست‌ها و مهمتر از ...
Read more

Search "نظریه تعامل گرایی نمادین" (39 ...

search نظریه تعامل گرایی نمادین ... DISCOVER. SHARE. PRESENT. Share what you know and love through presentations, infographics ...
Read more

نظریه تعامل گرایی، استاد دکتر ...

نظریه تعامل گرایی رسانه ، نشات گرفته از سنت جامعه شناختی تعامل گرایی نمادین است که ...
Read more

نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی و ...

مشخصات کتاب نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی و سیاست جنایی در ... تعامل گرایی نمادین
Read more