สอบผู้บริหารกลุ่มแผนงาน

60 %
40 %
Information about สอบผู้บริหารกลุ่มแผนงาน
Education

Published on March 18, 2014

Author: PhongpanotPh

Source: slideshare.net

-๑- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับ ตาแหน่งผู้บริหารศูนย์เรียนรู้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับ ตาแหน่งผู้บริหารศูนย์เรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………………………. ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับ ตาแหน่งผู้บริหารของศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ตาแหน่ง ผู้บริหารกลุ่มแผนงาน ระดับ ๘ ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากลุ่มงาน ควบคุม และรับผิดชอบ การบริหารงาน การวางแผน โดยควบคุมงานหลายประเภท และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารเขียนแผนงานในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถ และความชานาญเทียบเท่าในระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควบคุมการวางรูปแบบแผนงานที่ใช้ในศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาเขียนแผนสาหรับพัฒนา เก็บรวบรวมแผนการดาเนินการต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานแก่บุคลากรระดับที่รองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย การปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากาลังบุคลากรและงบประมาณในกลุ่ม ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และติดตามประเมินผล ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก ตาแหน่ง ผู้บริหารกลุ่มแผนงาน (นักบริหารแผนงาน ๘) - มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารแผนงาน และ (๑) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้บริหารกลุ่มแผนงาน (นักบริหาร...

-๒- (นักบริหารแผนงาน ๗) มาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวางแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน (๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้างาน (นักบริหารแผนงาน ๗ หรือนักบริหารงานทั่วไป ๗) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ เดือน โดยจะต้องปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับงานบริหารแผนงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๔ เดือน (๓) ดารงตาแหน่งในระดับ ๘ ทภ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ เดือน โดยจะต้องปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับการบริหารแผนงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ๕. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ - สมรรถนะหลักการทางการบริหาร - สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในตาแหน่ง - ความประพฤติ - ประวัติการทางาน - คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ๖. การรับสมัครและสถานที่การรับสมัครคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามประกาศรับ สมัครข้อที่ ๗ ได้ที่ฝ่ายบุคคล สานักงานอานวยการ ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาทาการ ๗. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมในสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร คัดเลือกของศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับต่อไปนี้ ๗.๑ ใบสมัคร ๗.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๒ เดือน) จานวน ๓ รูป ๗.๓ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน บุคลากร ศูนย์เรียนรู้ ๗.๔ แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ ๗.๕ แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และผลงาน ที่ประสบผลสาเร็จ ๗.๖ หนังสือยินยอมจากผู้อานวยการ/ประธานกรรมการ ต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับ - การคัดเลือก สาหรับการรับสมัครคัดเลือกนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเข้ารับ การคัดเลือก สาหรับเอกสารข้อ ๗.๕ ให้จัดส่งจานวน ๕ ชุด ๘. ค่าธรรมเนียม...

-๓- ๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐ บาท ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินจากเอกสาร ต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ ๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องสานักงานอานวยการ ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๑. การประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายตวงโชค ชาลีกุล) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เรียนรู้ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งสายงานบริหารศูนย์เรียนรู้

Add a comment

Related presentations