ပရိတ္ႀကီးနိႆယႏွင့္ပရိတ္ႀကီးတရားေတာ္ - အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

60 %
40 %
Information about ပရိတ္ႀကီးနိႆယႏွင့္ပရိတ္ႀကီးတရားေတာ္ - အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
Spiritual

Published on March 6, 2014

Author: LinThantt

Source: slideshare.net

Description

ပရိတ္ႀကီးနိႆယႏွင့္ပရိတ္ႀကီးတရားေတာ္ - အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014