ပရိတ္ႀကီးနိႆယႏွင့္ပရိတ္ႀကီးတရားေတာ္ - အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

60 %
40 %
Information about ပရိတ္ႀကီးနိႆယႏွင့္ပရိတ္ႀကီးတရားေတာ္ - အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
Spiritual

Published on March 6, 2014

Author: LinThantt

Source: slideshare.net

Description

ပရိတ္ႀကီးနိႆယႏွင့္ပရိတ္ႀကီးတရားေတာ္ - အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

Add a comment

Related presentations