កិច្ចព្រមព្រៀង​ទីក្រុុងប៉ារីស 23.10.1991

50 %
50 %
Information about កិច្ចព្រមព្រៀង​ទីក្រុុងប៉ារីស 23.10.1991

Published on March 11, 2014

Author: sokengheng39

Source: slideshare.net

Description

កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីស ២៣ ១០ ១៩៩១

1

2 កិចចររមពររៀង ស្តីរីដំព ោះរាយ នពោបាយរ ួមមួយ ននជព្ល ោះកមពុជា I. កិចចរពមពរពៀង ស្តីពីដំព ោះរាយ នពោបាយរួមមួយ ននជំព ោះកមពុជា ឧបស្មព័នធ ១. ភារកិចចរបស្់អាជាញ ធរបព ត ោះអាស្នន ននអង្កា រស្ហរបជាជាតិ ពៅកមពុជា “អុនតាក់” ក. នីតិរកមរួម ខ. រដ្ឋា ភិបាលស្ុីវ ិល គ. មុខង្ករខាងពោធា ឃ. កាពបាោះពនន ត ង. ស្ិទធិមនុស្ស ២. ការដកទ័ព ការឈប់បាញ់ និង វ ិធានការពាក់ព័នធ ៣. ការពបាោះពនន ត ៤. មាតុភូមិនិវតតន៍ ននជនពភៀស្ខលួនកមពុជា និង ជនផ្លល ស្់បតូរទីកន្នលងកមពុជា ៥. ពោលការណ៍ ស្រមាប់រដាធមមនុញ្ដថមីមួយរបស្់កមពុជា II. កិចចរពមពរពៀងស្តីពី អធិបពតយយភាព បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរ ំព ភបាន ននន្ដនដីអពារកិតភាព និង ឯក ភាពជាតិរបស្់កមពុជា III. ពស្ចកតិន្ថលងការណ៍ ស្តីពីការាត រ និង កាងរបពទស្កមពុជាព ើងវ ិញ IV. កិចចរពមពរពៀងចុងពរកាយ ននស្ននិស្ិទបា៉ា រ ីស្ពីកមពុជា

3 I. កិចចររមពររៀង ស្តីរីដំព ោះរាយ នពោបាយរ ួមមួយ ននជំព ោះកមពុជា ប ត រដា ន្ដលបានចូលរួមកនុងស្ននិស្ិទទីរកុងបា៉ា រ ិស្ ស្តីពីកមពុជា គឺ អូស្ត្ាត លី របុយពណ ដ្ឋរូស្ាឡាម កមពុជា កា ដ្ឋ ាធារណរដារបជាមានិតចិន ាធារណរដាបារំង ាធារណរដាឥ ា ាធារណរដាឥណាូ ពណស្ុី ជប៉ាុន ាធារណរដារបជាធិប- ពតយយរបជាមានិតឡាវ មា៉ា ព ស្ុី ាធារណរដាហវីលីពីន ាធារណរដាស្ិងហបូរ ី រជា ចរកនថ ង់ ស្ហភាពាធារណរដា ស្ងគមនិយមស្ូពវៀត ចរកភពអង់ពគលស្ និង ពអៀរ ង់ខាងពជើង ស្ហរដាអាពមរ ិក ាធារណរដា ស្ងគមនិយមពវៀត ម និង ាធារណរដា ស្ហព័នធស្ងគមនិយមយូពគគ ាល វ ី។ ពៅចំពពាោះវតតមាន ននព កអគគពលខាធិការ អងគការស្ហរបជាជាតិ ។ ពដើមបីន្ថរកា និង ការពារអធិបពតយយភាព ឯករជយ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរ ំព ភបាន ននន្ដនដីអពារកិត ភាព និងឯកភាពជាតិរបស្់កមពុជា ។ ពដ្ឋយចង់ាត រ ព ើងវ ិញ និង ន្ថរកាស្នតិភាពពៅកមពុជា ជំរុញឱ្យមានការរួបរួមជាតិ និង ធានាឱ្យរបជាជនកមពុជា ពរបើរបាស្ស្ិទធិស្វ័យស្ពរមច តាមរយៈការពបាោះពនន តពដ្ឋយពស្រ ីនិង រតឹមរតូវ ។ ពដ្ឋយពជឿជាក់ថា មានន្តដំព ោះរាយ នពោបាយរួមមួយ ស្រមាប់ជំព ោះកមពុជាពទ ពទើបបានដំព ោះរាយ មួយយុតតិធម៌ និង យូរអន្ងវង ពហើយនឹងរួមវ ិភាគទានដល់ស្នតិភាព និង ស្នតិស្ុខកនុងតំបន់ និង អនតរជាតិ ។ ពដ្ឋយាវ គមន៍ ឯការរកបខ័ណា នថៃទី ២៨ ស្ីគ ១៩៩០ ន្ដលបានរពមពរពៀងទាំងរស្ុង ពដ្ឋយភាគីកមពុជាពធវើ ជាមូលដ្ឋា ន ស្រមាប់ដំព ោះរាយ ននជំព ោះកមពុជា ពហើយបនាា ប់មក រតូវបានយល់រពមពរពៀងជាឯកចឆ័នា ពាយរកុម របឹកាស្នតិស្ុខ តាមពស្ចកតីស្ពរមចចិតតពលខ ៦៦៨ “១៩៩០” ចុោះនថៃទី ២០ កញ្ញដ ១៩៩០ និង ពដ្ឋយមគស្ននិបាត អ. ស្.ប. តាមពស្ចកតី ស្ពរមចចិតតពលខ ៤៥.៣ ចុោះនថៃទី ១៥ តុ ១៩៩០ ។ ពដ្ឋយកត់ស្មាគ ល់ ការបពងាើតព ើង នូវរកុមរបឹកាជាតិជាន់ខពស្់ ននកមពុជាពៅហាកាតា នថៃទី ១០ កញ្ញដ ១៩៩០ ជាអងគការ ាា ប័នរស្បចាប់ និង ជារបភពអំ ចន្តមួយគត់ពៅកមពុជា ន្ដលពៅកនុងទូទាំងដំ ក់កាលអនតរកាល ជា តំ ងតំកល់ អធិបពតយយភាព និង ឯកភាពជាតិ ពហើយន្ដលតំ ងកមពុជាពៅបរពទស្ ។ ពដ្ឋយាវ គមន៍ ការពរជើស្តាំងជាឯកចឆ័នា នូវស្ពមតច នពរតតម ស្ីហនុ ជារបធានរកុមរបឹកាជាតិជាន់ខពស្់ ពៅពប៉ា កាំង នថៃទី ១៧ កញ្ញដ ១៩៩១ ។ ពដ្ឋយទទួលាគ ល់ថា តួនាទីដ៏ទូលំទូ យ របស្់អងគការស្ហរបជាជាតិ ទាមទារឱ្យបពងាើតអាជាញ ធរបព ត ោះ អាស្នន របស្់អងគការស្ហរបជាជាតិមួយពៅកមពុជា “អុនតាក់” ពដ្ឋយមានន្ផនកពោធា និង ន្ផនកស្ុីវ ិល ន្ដលនឹងបំពពញភារ កិចច ពដ្ឋយពោរពទាំង ។

4 រស្ុងដល់អធិបពតយយភាពរបស្់កមពុជា ។ ពដ្ឋយកត់ស្មាគ ល់ នូវពស្ចកតីន្ថលងការណ៍ ពៅពពលចប់កិចចរបជុំ ន្ដលបានរបរពឹតតពៅពៅហាកាតា នថៃទី ៩ - ១០ កញ្ញដ ១៩៩០ ពៅបា៉ា រ ីស្ នថៃទី ២១ - ២៣ ធនូ ១៩៩០ ពៅបា៉ា តាោ៉ា នថៃទី ២៤ - ២៦ មិថុនា ១៩៩១ ពៅពប៉ាកាំង នថៃទី ១៦ - ១៧ កកាដ្ឋ ១៩៩១ ពៅបា៉ា តាោ៉ា នថៃទី ២៦ - ២៩ ស្ីគ ១៩៩១ រពមទាំងកិចចរបជុំពៅហាកាតា នថៃទី ៤ - ៦ មិថុនា ១៩៩១ និង ពៅញូ វយ៉ាក នថៃទី ១៩ កញ្ញដ ១៩៩១ ។ ពដ្ឋយាវ គមន៍ ពស្ចកតិស្ពរមចចិតតរបស្់ រកុមរបឹកាស្នតិស្ុខ អងគការស្ហរបជាជាតិពលខ ៧១៧ “១៩៩១” ចុោះ នថៃទី ១៦ តុ ១៩៩១ ស្តីពីកមពុជា ។ ពដ្ឋយទទួលាគ ល់ថា របវតតិាស្ត្ស្តថមីៗ របកបពដ្ឋយពាកនាដកមមរបស្់កមពុជា ទាមទារឱ្យមានវ ិធានការណ៍ ពិពស្ស្ ពដើមបីធានាការពារស្ិទធិមនុស្ស និង ការមិនវ ិលរត ប់មកវ ិញ នននពោបាយ និង អំពពើរបរពឹតតពីអតីតកាល ។ ន្ដលបានរពមពរពៀង ដូចតពៅពនោះ ភាគទី ១ ការពរៀបចំកនុងដំ ក់កាល អនតរកាល ន្ផនកទី ១ ដំ ក់កាលអនតរកាល ្រាទី ១ ពដើមបីបំពរ ើវតាុបំណង ននកិចចរពមពរពៀងពនោះ ដំ ក់អនតរកាល រតូវចាប់ពផតើមពីពពលន្ដលកិចចរពមពរពៀងពនោះ ចូលជា ធរមាន ពហើយរតូវបញ្ចប់ពៅពពលន្ដលមានស្ភាធមមនុញ្ដ ន្ដលបានជាប់ពនន តតាមរយៈននការពបាោះពនន ត ពដ្ឋយពស្រ ី និង រតឹមរតូវ ន្ដលពរៀបចំព ើង និង បញ្ញច ក់ពដ្ឋយ អងគការស្ហរបជាជាតិ បានអនុមតិរដាធមមនុញ្ដ ពហើយបានកាល យខលួនឯង ពៅ ជាស្ភានីតិបញ្ដតតិ រួចបនាា ប់មករដ្ឋា ភិបាលថមីមួយ រតូវបានបពងាើតព ើង ។

5 ន្ផនកទី ២ អាជាញ ធរបព ត ោះអាស្នត ននអងគការស្ហរបជាជាតិ ពៅកមពុជា ្រាទី ២ ១ - ហតាពលខីទាំងឡាយ ពស្នើរកុមរបឹកាស្នតិស្ុខ អ.ស្.ប. ឱ្យបពងាើតអាជាញ ធរបព ត ោះអាស្នន នន អ.ស្.ប. មួយពៅកមពុជា (ចាប់ពីពពលពនោះតពៅ ពៅថាអុនតាក់ “UNTAC” ពដ្ឋយរួមមានទាំងន្ផនកពោធា និងន្ផនកស្ុីវ ិល ន្ដលស្ាិតពៅពរកាមការ ទទួល ខុស្រតូវផ្លា ល់ របស្់អគគពលខាធិការ ននអងគការស្ហរបជាជាតិ ។ ពដើមបីស្ពរមចពោលបំណងពនោះ ព កអគគពលខធិ ការ នន អ.ស្.ប. រតូវចាត់តាំងតំ ងពិពស្ស្មាន ក់ ឱ្យបំពពញភារកិចចកនុងនាមរបស្់ព ក ។ ២ - ហតាពលខីទាំងឡាយ ក៏ពស្នើន្ថមពទៀត ដល់រកុមរបឹកាស្នតិស្ុខ អ.ស្.ប. ឱ្យរបគល់ដល់អុនតាក់ “UNTAC” នូវតួនាទី ភារកិចចមួយ ដូចន្ដលមានន្ចងកនុងកិចចរពមពរពៀងពនោះ ពហើយរតូវពិនិតយការអនុវតតភារកិចចពនោះ ឱ្យបានជាពរៀងហូរន្ហ តាមរយៈ របាយការណ៍ ពទៀតទាត់ ពធវើពដ្ឋយព កអគគពលខាធិការ ។ ន្ផនកទី ៣ រកុមរបឹកាជាតិជាន់ខពស្់ ្រាទី ៣ រកុមរបឹកាជាតិជាន់ខពស្់ (ចាប់ពីពពលពនោះពៅ ពៅថា “ពអស្អិនស្ុី SNC” ) ជាអងគការរស្បចាប់ និង ជារបភព ននអំ ចន្តមួយគត់ ន្ដលតំ ងតំកល់អធិបពតយយភាព ឯករជយ និង ឯកភាព ននកមពុជាកនុងដំ កាល អនតរកាល ។ ្រាទី ៤ ប ត ស្មាជិក ពអស្អិនស្ុី “SNC” នឹងរតូវស្នាឱ្យមានការចាត់តាំង ការពារពដ្ឋយពស្រ ី និង រតឹមរតូវពរៀបចំ ព ើង និងដឹកនាំពដ្ឋយស្ហរបជាជាតិ ពធវើជាមូលដ្ឋា នស្រមាប់ពរៀបចំរដ្ឋា ភិបាលថមី និង រស្បចាប់មួយ ។

6 ្រាទី ៥ ពៅទូទាំងដំ ក់កាលអនតរកាល ពអស្អិនស្ុី “SNC” ជាដំ ងកមពុជាពៅពរៅរបពទស្ ពហើយរតូវកាន់កាប់ អាស្នៈកមពុជាពៅឯ អ.ស្.ប. ពៅអងគការជំនាញទាំងឡាយរបស្់ អ.ស្.ប. និង ពៅកនុងាា ប័នអនតរជាតិ និង ពៅកនុងប ត ស្ននិស្ិទអនតរជាតិ ពផសងៗពទៀត ។ ្រាទី ៦ អារស្័យពដ្ឋយពហតុពនោះ ពអស្អិនស្ុី របគល់អំ ចទាំងអស្់ ន្ដលចាំបាច់ឱ្យអុនតាក់ ពដើមបីធានាការអនុវតតកិចច រពមពរពៀងពនោះ ដូចមានពិពណ៌ នា ពៅកនុងឧបស្មព័នធទី ១ រាប់ ។ ពដើមបីធានាឱ្យមានបរ ិោកាស្ នពោបាយអពារកិតមួយ ស្រមួលដល់ការពបាោះពនន តទូពៅ ពដ្ឋយពស្រ ី និង រតឹម រតូវ ពគរតូវដ្ឋក់ប ត ភាន ក់ង្ករ ាា ប័ន និង ការ ិោល័យ រដាបាល ន្ដលអាចជោះឥទធិពល ពដ្ឋយផ្លា ល់ពៅពលើលទធផល ននការពបាោះពនន ត ឱ្យស្ាិតពៅពរកាមការពិនិតយពមើល ឬ រតួតពិនិតយពដ្ឋយផ្លា ល់របស្់អងគការស្ហរបជាជាតិ ។ កនុងរកបខ័ណា ពនោះ ពគរតូវចាប់អារមមណ៍ ពិពស្ស្ ពៅពលើកិចចការង្ករការបរពទស្ ការពាររបពទស្ ហិរញ្ដវតាុ ស្នតិស្ុខាធារណៈ និង ពោស្នាការ ។ ពដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំងឱ្យពឃើញារៈស្ំខាន់ននបញ្ញហ ពនោះ អុនតាក់ “UNTAC” ចាំបាច់រតូវពធវើការ រតួតពិនិតយតាម ន្ដលចាំបាច់ ពដើមបីធានាអពារកិតភាពមុឺងមា៉ា ត់ ននប ត ាា ប័ន ន្ដលទទួខុស្រតូវ ពលើវ ិស្័យទាំងពនោះ ។ អងគការស្ហ របជាជាតិ ពដ្ឋយមានការពិពរោោះ ជាមួយពអស្អិនស្ុី “SNC” រតូវពិនិតយកំណត់ពមើលថា ពតើភាន ក់ង្ករ ាា ប័ន និង ការ ិោល័យ ដំពណើ រការស្កមមភាពពៅពទៀត ពដើមបីធានា ជីវភាពរបចាំនថៃធមមតា ពៅកនុងរបពទស្ ។ ្រាទី ៧ ទំនាក់ទំនងរវាង ពអស្អិនស្ុី “SNC” និង អុនតាក់ “UNTAC” និង ជាមួយរចនាស្មព័នធរដាបាល ន្ដលមានរាប់ មានន្ចងពៅកនុងឧបស្មព័នធ ទី ១ ។ ន្ផនកទី ៤ ការដកកងកមាល ំងបរពទស្ និង ការពិនិតយបញ្ញជ ក់

7 ្រាទី ៨ ពពលកិចចរពមពរពៀងពនោះ ចូលជាធរមានភាល ម រល់កងកមាល ំងទីរបឹកា និង បុគគលិកពោធា ទាំងឡាយ ន្ដល មានពៅកនុង របពទស្កមពុជា រួមទាំងស្ពាវ វុធ រោប់រ ំពស្វ និង ស្មាភ រៈរបស្់ពគ រតូវដកពចញពីកមពុជា និង មិនរតូវរត ប់មក វ ិញពទ ។ ការដកកង កមាល ំង និងការមិនរត ប់ពនោះ នឹងរតូវស្ាិតពរកាមការរតួតពិនិតយ បញ្ញជ ក់របស្់អុនតាក់ “UNTAC” រស្បតាមឧបស្មព័នធទី ២ ។ ន្ផនកទី ៥ ការឈប់បាញ់ោន និងការបញ្ឈប់នូវជំនួយពោធាពីខាងពរៅ ្រាទី ៩ ការឈប់បាញ់ោន រតូវចាប់អនុវតត ចាប់តាំងពីពពលន្ដលកិចចរពមពរពៀង ចូលជាធរមាន ។ រគប់កងកមាល ំងទាំងអស្់ រតូវពដ្ឋោះនដឈប់បាញ់ោន ភាល ម ពហើយរតូវផ្លា កឈប់ពធវើស្កមមភាព របទូស្តរយោន ទាំងអស្់ និង ឈប់ដ្ឋក់ពរង្កយទ័ព ចល័តទ័ព ឬពធវើស្កមមភាពទាំងឡាយ ន្ដលនាំឱ្យពរងីកន្ដនដី ន្ដលខលួនរតួតរតា ឬក៏ន្ដលអាចនាំពៅ រកការរបយុទធោន ជាថមី ។ ពហតុពនោះ ប ត ហតាពលខី ពស្នើដល់រកុមរបឹកាស្នតិស្ុខ អ.ស្.ប. ឱ្យពស្នើពៅព កអគគពលខាធិការ ឱ្យជួយឧបតាមភ ស្រមួលដល់ដំពណើ រការពនោះ រហូតដល់ពពលន្ដលន្ផនកពោធារបស្់ អុនតាក់ “UNTAC” អាចមានលទធភាពពិនិតយពមើលតាម ដ្ឋន និងបញ្ញជ ក់អំពីការឈប់បាញ់ោន ពនោះ ។ ្រាទី ១០ ពៅពពលកិចចរពមពរពៀងពនោះចូលជាធរមាន រតូវបញ្ឈប់ជាបនាា ន់នូវ ជំនួយពោធាបរពទស្ទាំងអស្់ ពៅឱ្យភាគីកមពុ ជាទាំងអស្់ ។ ្រាទី ១១ ទិស្ពៅននការពរៀបចំន្ផនកពោធា កនុងដំ ក់កាលអនតរកាល គឺរតូវពធវើឱ្យ ាា នការណ៍ ស្នតិស្ុខមានស្ាិរភាព និង កាងទំនុកចិតតោន រវាងប ត ភាគីកនុងជំព ោះ ពដើមបីពរងឹងពោលបំណង ននកិចចរពមពរពៀងពនោះ និង ពដើមបីទប់ាា ត់ពរោោះ ថាន ក់ននការវ ិលរត ប់ពៅរកស្ស្ត្ង្កគ មវ ិញ ។

8 បទបញ្ដតតិលំអិត ស្តីពីការរតួតពិនិតយ ការតាមដ្ឋន និង បញ្ញជ ក់អំពីការឈប់បាញ់ោន និង វ ិធានការពាក់ព័នធ រួម ទាំងការបញ្ញជ ក់ អំពីការដកទ័ពបរពទស្ និង ការរបមូលផតុំការដ្ឋក់កនុងបនាា យ និង ការពដ្ឋោះរាយជាចុងពរកាយ ននកង កមាល ំងកមពុជាទាំង អស្់ រពមទាំងស្ពាវ វុធរបស្់ពគ ពៅកនុងដំ ក់កាលអនតរកាល មានន្ចងពៅកនុងឧបស្មព័នធទី ១ ជំពូក គ និងឧបមព័នធទី ២ ។ ភាគទី ២ ការពបាោះពនន ត ្រាទី ១២ របជាជនកមពុជារតូវមាន ស្ិទធិស្ពរមចពីអានាគត នពោបាយរបស្់ខលួន តាមរយៈការពបាោះពនន តពដ្ឋយពស្រ ី និង រតឹមរតូវ ពដើមបីពរ ើស្ស្ភាធមមនុញ្ដមួយ ន្ដលរតូវរពាង និង អនុមតិរដាធមមនុញ្ដកមពុជាមួយថមី រស្បពៅតាមមារតាទី ២៣ រួច រតូវកាល យខលួនពៅជា ស្ភានីតិបញ្ដតតិ ន្ដលរតូវបពងាើតរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាមួយថមី ។ការពបាោះពនន តពនោះ ពធវើព ើងពរកាមការឧបតាមភ ដឹកនាំរបស្់ អ.ស្.ប. កនុងបរ ិោកាស្នពោបាយអពារកិតមួយ ពដ្ឋយមានការពោរព ពដ្ឋយពពញពលញដល់ អធិបពតយយ ភាពជាតិរបស្់កមពុជា ។ ្រាទី ១៣ អុនតាក់ “UNTAC” រតូវទទួលខុស្រតូវចំពពាោះការពរៀបចំ និង ដឹកនាំការពបាោះពនន តទាំងពនោះ ពដ្ឋយន្ផាកពលើរបការ ទាំងឡាយ ន្ដលអាចមានន្ចងកនុងឧបស្មព័នធទី ១ ជំពូក ឃ និង ឧបស្មព័នាទី ៣ ។ ្រាទី ១៤ ហតាពលខីទាំងអស្់ រតូវពបតជាញ ពោរពលទធផល ននការពបាោះពនន តទាំងពនោះ ពៅពពល ន្ដលអងគការ ស្ហរបជាជាតិ បានបញ្ញជ ក់ថា ការពបាោះពនន តពនាោះ បានរបរពឹតតពៅពដ្ឋយពស្រ ីនិង រតឹមរតូវពហើយ ។ ភាគទី ៣ ស្ិទធិមនុស្ស

9 ្រាទី ១៥ ១ - មនុស្សរគប់រូបពៅកនុងរបពទស្កមពុជា និង ជនពផៀស្ខលួន និង ជនផ្លល ស្់បតូរទីកន្នលង ពៅកមពុជាទាំងអស្់ រតូវមានស្ិទធិ និង ពស្រ ីភាព ន្ដលមានន្ចងពៅកនុង ពស្ចកតីរបកាស្ជាាកលពីស្ិទធិមនុស្ស និង កនុងប ត កិចចរពមពរពៀងអនតរជាតិ ទាំងឡាយ ន្ដលពាក់ព័នធដល់ស្តីពីស្ិទធិមនុស្ស ។ ២ - ពដើមបីស្ពរមចទិស្ពៅពនោះ ក - របពទស្កមពុជាស្នាថានឹងៈ - ធានាពោរព និង របតិបតតិតាមស្ិទធិមនុស្ស និង ពស្រ ីភាព ជាមូលដ្ឋា នពៅកមពុជា ។ - ោំរទស្ិទធិរបស្់ពលរដាកមពុជាទាំងអស្់ កនុងការពធវើស្កមមភាព ន្ដលជំរុញ និង ការពារស្ិទធិមនុស្ស និង ពស្រ ីភាពជាមូលដ្ឋា ន ។ - ចាត់ប ត វ ិធានការ ដ៏មានរបស្ិទធិភាព ពដើមបីធានាថា នពោបាយ និង អំពពើរបរពឹតតកនុងអតីតកាល មិន រតូវបានអនុញ្ញដ តិឱ្យវ ិលរត ប់មកវ ិញជាដ្ឋច់ខាត ។ - ចូលរួមកិចចរពមពរពៀងជាអនតរជាតិទាំងឡាយ ន្ដលពាក់ព័នធដល់ ស្ិទធិមនុស្ស ។ ខ - ហតាពលខីពផសងៗ ពទៀត ននកិចចរពមពរពៀងពនោះស្នាថាជួយជំរុញ និង ពលើកទឹកចិតតដល់ការពោរព និង របតិបតតិ តាមស្ិទធិមនុស្ស និងពស្រ ីភាព ជាមូលដ្ឋា នពៅកមពុជា ដូចន្ដលមានន្ចងពៅកនុងកិចចរពមពរពៀង អនតរជាតិទាំង ឡាយ និង ពស្ចកតីស្ពរមចទាំងឡាយរបស្់មគស្ននិបាត អ.ស្.ប. ន្ដលទាក់ទងនឹងបញ្ញហ ពនោះ ពដើមបីជា ពិពស្ស្ការពារទប់ទល់នឹង ការពកើតព ើងវ ិញ ការរ ំព ភស្ិទធិមនុស្សជាថមីពទៀត ។ ្រាទី ១៦ កនុងដំ ក់កាលអនតរកាល អុនតាក់ “UNTAC” រតូវទទួលខុស្រតូវ បណតុ ោះប ត លបរ ិោកាស្មួយ ធានាដល់ ការពោរពស្ិទធិមនុស្ស ពដ្ឋយន្ផាកពលើការ ន្ដលមានន្ចងកនុងឧបស្មព័នធទី ១ ជំពូក ង ។ ្រាទី ១៧ ពរកាយពីរយៈកាលអនតរកាលរតូវបានបញ្ចប់ គណៈកមមការ អ.ស្.ប. ស្តីពីស្ិទធិមនុស្ស គបបីបនតតាមដ្ឋនដិតដល់ ពីាា នភាព ស្ិទធិមនុស្សពៅកមពុជា ពហើយពបើចាំបាច់មានរួមទាំងការន្តងតាំង អនកពធវើកំណត់ពហតុពិពស្ស្មាន ក់ ន្ដលរតូវពធវើ របាយការណ៍ របចាំនន ំស្តីពីលទធផលនន ការរកពឃើញរបស្់ខលួន ពៅជូនគណៈកមមការ និង មគស្ននិបាត ។

10 ភាគទី ៤ ការធានាអនតរជាតិ ្រាទី ១៨ កមពុជាស្នាថា នឹងន្ថររកា ការពារ ពហើយហតាពលខីឯពទៀតៗ ស្នាថា ទទួលាគ ល់និងពោរព ចំពពាោះ អធិបពតយយភាព ឯករជយ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរ ំព ភបានននន្ដនដី អពារកិតភាព និង ឯកភាពជាតិននកមពុជា ដូច មានន្ចងកនុងកិចចរពមពរពៀងមួយដ្ឋច់ពដ្ឋយន្ ក ។ ភាគទី ៥ ជនពភៀស្ខលួន និង ជនផ្លល ស្់បតូរទីកន្នលង ្រាទី ១៩ ចាប់ពីកិចចរពមពរពៀងពនោះចូលជាធរមាន ពគរតូវខិតខំរបឹងន្របង ពដើមបីបពងាើតឱ្យមានលកខណស្មបតតិ នពោបាយ ពស្ដាកិចច និង ស្ងគមពៅកនុងរបពទស្កមពុជា ន្ដលនាំស្រមួលឱ្យដល់ការវ ិលរត ប់ ពដ្ឋយស្័មរគចិតតនិងការចូលមកកនុង ស្ងគមជាតិវ ិញ ពដ្ឋយស្ុខដុមរមនា ននជនពភៀស្ខលួននិង ជនផ្លល ស្់បតូរទីកន្នលងកមពុជា ។ ្រាទី ២០ ១ - ជនពភៀស្ខលួន និង ជនផ្លល ស្់បតូរទីកន្នលងកមពុជា ន្ដលាន ក់ពៅពរៅកមពុជា រតូវមានស្ិទធិវ ិលរត ប់ មករបពទស្កមពុជាវ ិញ និងរស្់ពៅពដ្ឋយស្ុវតាិភាព ស្នតិស្ុខ និងភាពនថលថនូរ ពដ្ឋយោម នការស្ំ ុតកំន្ហង ឬ ការោបស្ងាត់ន្បប មួយព ើយ ។ ២ - ហតាពលខីទាំងឡាយ ស្ូមពស្នើចំពពាោះព កអគគពលខាធិការ អងគការស្ហរបជាជាតិ ឱ្យជួយជួយស្រមួលដល់ការពធវើ មាតុភូមិនិវតតន៍ ននជនពភៀស្ខលួន និង ជនផ្លល ស្់បតូរទីកន្នលងកមពុជា ឱ្យរបកបពដ្ឋយស្ុវតាិភាព និងភាពនថលថនូរ កនុងរកបខ័ណា ជា ភាគមួយ ននដំព ោះរាយនពោបាយរួម ន្ដលរបរពឹតតពៅពរកាមអំ ចទួពៅ របស្់តំ ងពិពស្ស្ ននព កអគគ ពលខាធិការ រស្បតាមពស្ចកតីន្ណនាំ និង ពោលការណ៍ ស្តីពីមាតុភូមិនិវតតន៍ ននជនពភៀស្ខលួន និងជនផ្លល ស្់បតូរទីកន្នលង ដូចន្ដលមានន្ចងពៅកនុង ឧបស្មព័នធទី ៤ ។

11 ភាគទី ៦ ការពដ្ឋោះន្លងពឈលើយស្ឹក និង ជនស្ុីវ ិលជាប់ឃុំ ្រាទី ២១ ការពដ្ឋោះន្លងពឈលើយស្ឹក និង ជនស្ុីវ ិលជាប់ឃុំោំងទាំងអស្់ រតូវស្ពរមចព ើងកនុងពពល ដ៏នប់រហ័យបំផុត តាមន្ដលអាចពធវើពៅបាន ពរកាមការដឹកនាំរបស្់គណៈកមាម ធិការ កាកបាទរកហមអនតរជាតិ “CIR” ពដ្ឋយមានការស្រមប ស្រមួល ជាមួយតំ ងពិពស្ស្ របស្់អគគពលខាធិការ ពដ្ឋយមានការជួយឧបតាមភ តាមការន្ដលចាំបាច់អំពីអងគការ មនុស្ស ធម៌អនតរជាតិ ស្មរស្បពផសងៗពទៀត និង ពីហតាពលខីទាំងឡាយ ។ ្រាទី ២២ ពាកយថា “ជនស្ុីវ ិលជាប់ឃុំោំង” គឺស្ំពៅទពលើរគប់បគគល ន្ដលមិនន្មនជាពឈលើយស្ឹក ពហើយន្ដលបានរួម ចំន្ណក ពដ្ឋយរបការ មួយក៏ពដ្ឋយ ដល់ការតស្ូពដ្ឋយអាវុធ ឬការតស្ូនពោបាយ ពហើយរតូវបានចាប់ខលួន ឬោត់ ខលួនពដ្ឋយភាគី មួយ ពដ្ឋយារការរួមចន្ណករបស្់ខលួនពនាោះ ។ ភាគទី ៧ ពោលការណ៍ ស្រមាប់រដាធមមនុញ្ដថមីមួយរបស្់កមពុជា ្រាទី ២៣ ប ត ពោលការណ៍ ជាមូលដ្ឋា ន ពដ្ឋយរួមទាំងពោលការណ៍ ស្តីពីស្ិទធិមនុស្ស និង ពស្រ ីភាពជាមូលដ្ឋា ន ក៏ដូចជា ពោល-ការណ៍ ស្តីពីលកខនតិកៈរបស្់កមពុជា ជារបពទស្អពារកិតមួយ ពហើយន្ដលរតូវបញ្ចូ ល កនុងរដាធមមនុញ្ដកមពុជាថមីពនាោះ គឺ មានន្ចងពៅកនុង ឧបស្មព័នធទី ៥ ។ ភាគទី ៨ ការាត រ និង កាងព ើងវ ិញ

12 ្រាទី ២៤ ប ត ហតាពលខីពស្នើដ៏ទទូច ឱ្យស្ហគមន៍អនតរជាតិ ផតល់ការោំរទន្ផនកពស្ដាកិចច និង ហិរញ្ដវតាុ ស្រមាប់ការាត រ និង កាងរបពទស្កមពុជាព ើងវ ិញ ដូចមានន្ចងពៅកនុងពស្ចកតីរបកាស្ពដ្ឋយន្ កមួយ ។ ភាគទី ៩ បទបញ្ដតតិចុងពរកាយ ្រាទី ២៥ ពដ្ឋយទឹកចិតតពាម ោះរតង់ និង កនុងាម រតីស្ហរបតិបតតិការប ត ហតាពលខី ទាំងឡាយរតូវពដ្ឋោះរាយ ពដ្ឋយស្នតិ វ ិធីនូវរល់ទំនាស្់ន្ដលទាក់ទង ដល់ការអនុវតតកិចចរពមពរពៀងពនោះ ។ ្រាទី ២៦ ហតាពលខីទាំងឡាយពស្នើស្ុំរដាដនទពផសងពទៀត អងគការស្ហរបជាជាតិ និង អងគការដនទពទៀត ឱ្យចូលរួមស្ហការ និងជួយ ឧបតាមភកនុងការអនុវតត កិចចរពមពរពៀងពនោះ និងកនុងការបំពពញភារកិចចរបស្់អុនតាក់ “UNTAC” ។ ្រាទី ២៧ ហតាពលខីទាំងឡាយ រតូវពធវើស្ហរបតិបតតិការដ៏ពពញពលញ ជាមួយអងគការស្ហរបជាជាតិ ពដើមបីធានាដល់ការអនុ វតតន៍ ភារកិចចរបស្់ពគ ពដ្ឋយរួមទាំងការផតល់បុពវស្ិទធិ និង អភ័យឯកស្ិទធិទាំងឡាយ និងពដ្ឋយធានា និង ជួយស្រមួលដល់ ពស្រ ីភាព កនុងការពធវើដំពណើ រ និង ការទាក់ទងោន កនុងទឹកដី និង ឆលងកាត់ទឹកដីពរៀងៗខលួន ។ កនុងការបំពពញភារកិចចរបស្់ខលួន អុនតាក់ “UNTAC” រតូវអនុវតតពដ្ឋយពោរព ពដ្ឋយស្មរស្ប នូវអធិបពតយយភាព ននរដាទាំងអស្់ន្ដលពៅជិតកមពុជា ។ ្រាទី ២៨ ១ - ប ត ហតាពលខីទាំងឡាយ រតូវពធវើតាមពដ្ឋយពាម ោះស្ម័រគ នូវរល់កាតពវកិចច ន្ដលមានស្នាពៅកនុងកិចចរពមពរពៀងពនោះ

13 ពហើយរតូវពធវើស្ហរបតិបតតិការពពញពលញ ជាមួយអងគការស្ហរបជាជាតិ រួមទាំងការផតល់ពត៌មានន្ដលអុនតាក់ “UNTAC” រតូវការកនុងការបំពពញភារកិចចរបស្់ខលួន ។ ២ - ការចុោះហតាពលខា តាំងនាមឱ្យរបពទស្កមពុជា ពដ្ឋយប ត លស្មាជិក ពអស្អិនស្ុី រតូវបានចាត់ទុកដូចជាការស្នា ពោរពពដ្ឋយភាគី និង កងទ័ពកមពុជាទាំងអស្់ ចំពពាោះរបការទាំងឡាយននកិចចរពមពរពៀងពនោះ ។ ្រាទី ២៩ ពដ្ឋយមិនពធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ ដល់បុពវជិតរបស្់រកុមរបឹកាស្នតិស្ុខ អងគការស្ហរបជាជាតិ ពហើយពោងតាមស្ំពណើ ររបស្់ ព ក អគគពលខាធិការ ស្ហរបធានទាំងពីរ ននស្ននិស្ិទបា៉ា រ ីស្ស្តីពីកមពុជា កនុងករណី ន្ដលមានការរ ំព ភ ឬការ គំរម កំន្ហង និងមានការរ ំព ភដល់កិចចរពមពរពៀងពនោះ និងរតូវពធវើការពិពរោោះោន ដ៏ស្មរស្បនានា ដល់ការពោរពស្នា ទាំងពនោះ ។ ្រាទី ៣០ កិចចរពមពរពៀងពនោះ និងចូលជាធរមាន ចាប់តាំងពីពពលចុោះហតាពលខាពនោះពៅពៅ ។ ្រាទី ៣១ កិចចរពមពរពៀងពនោះ នឹងរតូវពបើកចំហរស្រមាប់ការចូលរួម របស្់រដាទាំងអស្់ ។ ឯការផលូវការននការចូលរួម រតូវតំ កល់ទុក ជាមួយរដ្ឋា ភាិលននាធារណរដាបារំង និង រដ្ឋា ភិបាលនន ាធារណរដាឥណាូ ពណស្ុី ។ ចំពពាោះរដានិមួយៗ ន្ដល យល់រពមចូលរួមពៅកនុងកិចចរពមពរពៀងពនោះ កិចចរពមពរពៀងរតូវចូលជាធរមានបញ្ដតតិ ចាប់តាំងពីពពលតំកល់ឯការផលូវការ ស្ុំចូលរបស្់ខលួន ។ ប ត រដាន្ដលបានស្ុំចូល រតូវជាប់បញ្ដតតិពៅនឹងកាតពវកិចចដូចោន នឹង ប ត ហតាពលខីដនទពទៀតន្ដរ ។ ្រាទី ៣២ ចាប់ពដើមននកិចចរពមពរពៀងពនោះ ន្ដលអតាបទពធវើជាភាាចិន - អង់ពគលស្ - បារំង - ន្ខមរ និង រុស្សុី មានតនមលដូចោន នឹងរតូវតំកល់រកាទុកជាមួយ រដ្ឋា ភិបាលាធារណរដាបារំង និង រដ្ឋា ភិបាលាធារណរដាឥណាូ ពណស្ុី ន្ដលនឹងពផញើរនូវ ចាប់ចមលងរតឹមរតូវតាមចាប់ពដើម ពៅជូនរដ្ឋា ភិបាលននរដាពផសងៗពទៀត ន្ដលបានចូលរួមពៅកនុងស្ននិស្ិទ រកុងបា៉ា រ ីស្ស្តីពី កមពុជា និង ជូនពៅព ក អគគពលខាធីការស្ងគការស្ហរបជាជាតិ ។ ពដើមបីជាស្កខីភាព ប ត របតិភូពពញស្មតាកិចច ដូចមាននាមខាងពរកាម ន្ដលបានទទួលស្ិទធិរតឹមរតូវពហើយពនាោះ បានចុោះហតាពលខាពលើកិចចរពមពរពៀងពនោះ ។

14 ពធវើពៅរកុងបា៉ា រ ីស្ នថៃទី នមភបី (២៣) ន្ខតុ (១០) នន ំ មួយពាន់របាំបួនរយពៅស្ិបមួយ (១៩៩១) ។ ឧបស្មព័នធទី ១ ភារកិចចរបស្់អាជាញ ធរបព ត ោះអាស្នន ននអងគការស្ហរបជាជាតិ ពៅកមពុជា “អុនតាក់” ជំរូក កៈ នីតិរកមរ ួម ១ - រស្បតាមមារតាទី ៦ ននកិចចរពមពរពៀងអុនតាក់ និងអនុវតតអំ ចន្ដលចាំបាច់ ពដើមបីធានាការអនុវតតកិចចរពមពរពៀងពនោះ ពដ្ឋយគិតទាំង អំ ចពដលទាក់ទងពៅនឹងការពរៀបចំ និង ការដឹកនាំការពបាោះពនន តពដ្ឋយពស្រ ី និង រតឹមរតូវ រពមទាំង ទិដាភាព ទាំងឡាយននរបពទស្កមពុជា ន្ដលទាក់ទងពៅនឹងបញ្ញហ ពនោះ ។ ២ - យនតការខាងពរកាមពនោះ នឹងរតូវពរបើរបាស្ពដើមបីពដ្ឋោះរាយបញ្ញហ ទាំងអស្់ ទាក់ទងពៅនឹងការអនុវតតកិចចរពមពរពៀងពនោះ ន្ដលអាចពកើតមានព ើង រវាងតំ ងពិពស្ស្ របស្់ព កអគគពលខាធិការ និង រកុមរបឹកាជាតិជាន់ខពស្់ “ពអស្អិនស្ុី” : ក - ពអស្អិនស្ុី រតូវជូនមតិន្ណនាំដល់អុនតាក់ ន្ដលរតូវពោរពតាម មតិន្ណនាំពនោះ ដរប មានកុងស្ង់ស្ុស្ កនុង ចំព មស្មាជិក ពអស្អិនស្ុី ពហើយដរប មតិន្ណនាំពនាោះ វារស្បនឹងទិស្ពៅ ននកិចចរពមពរពៀងពនោះ ខ - ពបើោម នកុងស្ុតស្ុស្ កនុងចំព មស្មាជិក ពអស្អិនស្ុីពនាោះពទ ពទាោះបីជាមានការខិតខំរបឹងន្របង អស្់លទធភាព របស្់ របធានពដ្ឋយ ស្ពមតចនពរតតម ស្ីហនុ ជារបធាន ពអស្អិនស្ុី ពនាោះនឹងមានស្ិទធិពធវើពស្ចកតីស្ពរមច ស្តីពីការជូនមតិន្ណនាំ ដល់ អុនតាក់ ពដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់ គិតគូរទាំងរស្ុង ពៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយ ន្ដលបានស្ំន្ដងព ើង ពៅកនុងពអស្អិ នស្ុី ។ អុនតាក់នឹងពោរពតាមមតិន្ណនាំពនាោះ កនុងករណី មតិន្ណនាំពនាោះ ស្មរស្បពៅនឹង ទិស្ពៅននកិចចរពមពរពៀងពនោះ គ - ពបើស្ិនជាស្ពមតចនពរតតម ស្ីហនុ របធាន ពអស្អិនស្ុី តំ ងរស្បចាប ននអធិបពតយយភាពកមពុជា មិនអាចស្ពរមច បានកនុងករណី មួយពនាោះ ស្ិទធិននពស្ចកតីស្ពរមចរបស្់ស្ពមតច នឹងពផារពៅឱ្យតំ ងពិពស្ស្ របស្់អគគពលខាធិការ អ. ស្.ប. ។ តំ ងពិពស្ស្ នឹងពធវើពស្ចកតីស្ពរមចចុងពរកាយ ពដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់គិតគូរទាំងរស្ុង ពៅដល់ទស្សនៈ ទាំងឡាយ ន្ដលបានស្ំន្ដងព ើងពៅកនុង ពអស្អិនស្ុី ឃ - ស្ិទធិអំ ច ន្ដលទាក់ទិនពៅ នឹងការអនុវតត កិចចរពមពរពៀងពនោះ ន្ដលបានរបគល់ឱ្យពអស្អិនស្ុី តាមកិចចរពម ពរពៀង នឹង រតូវអនុវតតពដ្ឋយ កុងស្ុងស្ុស្ ឬ ពបើស្ិនមិនអាចស្ពរមចបាន កុងស្ុងស្ុស្ពនាោះពទ ស្ិទធិអំ ចពនាោះនឹងរតូវ

15 អនុវតតពដ្ឋយរបធាន ពអស្អិនស្ុី ពដ្ឋយពោងតាមនីតិរកម ន្ដលបានពរៀបរប់ខាងពលើ ។ កនុងករណី ន្ដលស្ពមតច នពរតតម ស្ីហនុ របធាន ពអស្អិនស្ុី តំ ងរស្បចាប់ ននអធិបពតយយភាពកមពុជា មិនអាចស្ពរមចបាន កនុងករណី មួយពនាោះ ស្ិទធស្ពរមចរបស្់ស្ពមតចពនោះនឹងរតូវពផារពៅឱ្យ តំ ងពិពស្ស្របស្់ព ក អគគពលខាធិការ អ.ស្.ប. ន្ដលអាចរបកាន់ យកនូវ វ ិធានការចាំបាច់នានា ។ ង - កនុងករណី ទាំងអស្់ តំ ងពិពស្ស្របស្់អគគពលខាធិការ អ.ស្.ប. នឹងកំណត់ថា ពតើមតិន្ណនាំ ឬ វ ិធានការរបស្់ ពអស្អិនស្ុី រស្បពៅនឹងកិចចរពមពរពៀងឬពទ ។ ៣ - តំ ងពិពស្ស្ននព កអគគពលខាធិការ ឬ របតិភូរបស្់ោត់ រតូវចូលរួមអងគរបជុំទាំងឡាយរបស្់ ពអស្អិនស្ុី ពហើយ រតូវជូនដល់ស្មាជិកពអស្អិនស្ុី អំពីរល់ពត៌មានចាំបាច់ទាំងអស្់ អំពីប ត ពស្ចកតីស្ពរមចរបស្់អុនតាក់ ។ ជំរូក ខ : រដឋបាលស្ុីវិល ១ - រស្បតាមមារតាទី ៦ ននកិចចរពមពរពៀងពនោះ អងគការាា ប័ន និង ការ ិោល័យរដាបាលទាំងអស្់ ន្ដលមានតួនាទីកនុង វ ិ ស្័យការបរពទស្ ការពារជាតិ ហិរញ្ដវតាុ ស្នតិស្ុខាធារណៈ និងពោស្នាការ នឹងរតូវដ្ឋក់ឱ្យស្ាិតពៅពរកាមការរតួតពិនិ តយ ពដ្ឋយផ្លា ល់របស្់អុនតាក់ ន្ដលរតូវរតួតពិនិតយតាម ការចាំបាច់ពដើមបីធានាអពារកិតភាព មួយដ៏ហមត់ចត់ ។ កនុងន័យពនោះ តំ ងពិពស្ស្របស្់ព កអគគពលខាធិការ រតូវកំណត់ថា អវីន្ដលចាំបាច់ ពហើយោត់អាចពចញបទ បញ្ញជ ពៅដល់ប ត អងគការ ាា ប័ន និង ការ ិោល័យរដាបាលខាងពលើពនោះ ។ បទបញ្ញជ ទាំងពនោះ អាចបញ្ជូ នពចញពៅចំពពាោះ ភាគីកមពុជាទាំងអស្់ ពហើយអាចជាបទបញ្ដតតិចំពពាោះភាគីកមពុជាទាំងអស្់ផង ។ ២ - រស្បតាមមារតាទី ៦ ននកិចចរពមពរពៀង តំ ងពិពស្ស្របស្់ព កអគគពលខាធិការ ពដ្ឋយមានការពិពរោោះជាមួយ ពអស្អិនស្ុី រតូវកំណត់ថា ពតើអងគការ ាា ប័ន និង ការ ិោល័យរដាបាល ពទៀត ន្ដលអាចជោះឥទធិពលផ្លា ល់ ដល់លទធ ផលននការពបាោះពនន ត ។ អងគការាា ប័ន និង ការ ិោល័យរដ្ឋា ភិបាលអស្់ទាំងពនោះ រតូវដ្ឋក់ពៅពរកាមការពិនិតយ ឬ ការរតួត ពិនិតយពដ្ឋយផ្លា ល់របស្់ អុនតាក់ ពហើយរតូវពោរពតាមការន្ណនាំ ទាំងឡាយរបស្់អុនតាក់ ។ ៣ - រស្បតាមមារតាទី ៦ ននកិចចរពមពរពៀង តំ ងពិពស្ស្ននព កអគគពលខាធិការ ពដ្ឋយមានការពិពរោោះជាមួយ ពអស្ អិនស្ុី និងពិនិតយពមើលថា ពតើអងគការ ាា ប័ន និង ការ ិោល័យរដាបាល អាចបនតររបតិបតតិការតពៅពទៀត ពដើមបីធានា ដល់ជីវភាព ធមមតារបចាំនថៃ ពៅរបពទស្កមពុជា ពហើយពបើស្ិនជាចាំបាច់ ពដ្ឋយស្ាិតពរកាមការរតួតពិនិតយរបស្់ អុនតាក់ តាមការន្ដលអុតាក់យល់ថាចាំបាច់ ។ ៤ - រស្បតាមមារតា ៦ ននកិចចរពមពរពៀង ស្ិទធិអំ ចរបស្់ តំ ងពិពស្ស្នន ព កអគគពលខាធិការ រតូវមានអំ ច ពដើមបី:

16 ក - ន្តងតាំងបុគគលិករបស្់អងគការស្ហរបជាជាតិ ពៅកនុងអងគការ ាា ប័ន និង ការ ិោល័យរដាបាល របស្់ភាគីកមពុជាទាំង អស្់ ន្ដលនឹងមានស្ិទធិចូលទាក់ទង ពដ្ឋយោម នការគមោត់ ជាមួយរល់កិចចរបតិបតតិការន្ផនករដាបាល និង ពត៌មាន ។ ខ - ទាមទារឱ្យផ្លល ស្់បតូរពៅកន្នលងថមី ឬ ឱ្យដកហូតនូវបុគគលិក មួយ របស្់ប ត អងគការ ាា ប័ន និង ការ ិោល័យរដា- បាលពនោះ ។ ៥ - ក - ន្ផាកពៅពលើពត៌មាន ន្ដលន្ចងពៅកនុងមារតាទី ១ កថាខ័ណា ៣ ននឧបស្មព័នធ ២ តំ ងពិពស្ស្ របស្់អគគពលខា- ធិការ ពរកាយពីមានការពិពរោោះជាមួយភាគីកមពុជា នឹងកំណត់នូវ ប៉ាូលិស្ស្ុីវ ិលជាចាំបាច់ ពដើមបីអនុវតតចាប់ពៅកមពុជា ។ កនុងករណី ពនោះ ភាគគីកមពុជាទាំងអស្់ស្នានឹងពោរព នូវការកំណត់ន្ដលពធវើព ើង ពដ្ឋយតំ ងពិពស្ស្របស្់ព កអគគ ពលខាធិការ ។ ខ - ប៉ាូលិស្ស្វ ិលទាំងអស្់ នឹងរបតិបតតិការពរកាមការពិនិតយពមើល ឬការរតួតពិនិតយរបស្់ អុនតាក់ ពដើមបីធានាការរកាចាប់ និង ស្ ត ប់ធាន ប់ ពដ្ឋយរបស្ិទធិភាព និង មិនលំពអៀង ពហើយស្ិទធិមនុស្ស និង ពស្រ ីភាពជាមូលដ្ឋា ន រតូវបានពោរព ទាំងរស្ុង ។ ពដ្ឋយមានការពិពរោោះជាមួយ ពអស្អិនស្ុី អុនតាក់ រតូវពិនិតយពមើលនូវ ដំពណើ រការអនុវតតចាប់ និង តុ ការ ដនទពទៀត ពៅទូទាំងរបពទស្កមពុជា ន្ដលចាំបាច់ ពដើមបីធានាការស្ពរមចនូវ ទិស្ពៅទាំងពនាោះ ។ ៦ - ពបើតំ ងពិពស្ស្របស្់ ព កអគាពលខាធិការយល់ថា ចាំបាច់ពដ្ឋយមានការពិនិតយ ពិពរោោះជាមួយ ពអស្អិនស្ុី អុន តាក់ នឹងពស្ើបអពងាតការបតឹងតវា៉ា នឹងការពចាទរបកាន់ស្តីពីស្កមមភាព ពដលរចនាស្មព័នធរដាបាល ន្ដលមានពហើយពៅកនុង របពទស្ កមពុជា ន្ដលមិនស្មរស្ប ឬ ន្ដលរបនំងនឹង ប ត ទិស្ពៅ ននដំព ោះរាយនពោបាយរួមពនោះ ។ អុនតាក់ ក៏រតូវមានអំ ច ពស្ុើបអពងាតន្បបពនោះ តាមគំនិតខលួនផ្លា ល់ន្ដរ ។ ពៅពពលចាំបាច់ អុនតាក់នឹងចាត់វ ិធានការន្កតរមូវ ដ៏ ស្មរស្ប ។ ជំរូក គ : មុខងារខាងពោធា ១ - អុនតាក់ នឹងពិនិតយពមើល តាមដ្ឋន និង បញ្ញជ ក់ពមើល ការដកកងកមាល ំងបពរទស្ ការឈបបាញ់ និង ប ត វ ិធានការ ទាក់ទងទាំងឡាយ រស្បតាមឧបស្មព័នធទី ២ រួមមាន : ក - បញ្ញជ ក់ការដកកងកមាល ំងទីរបឹកា និង បុគគលិកពោធាបរពទស្ រគប់របពភទទាំងអស្់ រពមទាំងអាវុធ រោប់ រ ំពស្វ និង ស្មាភ រៈរបស្់ពគ ពចញពីកមពុជា និង ការមិនវ ិលរត ប់របស្់ពគ ចូលមកកមពុជាវ ិញ ។ ខ - ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋា ភិបាលរបពទស្ជិតខាង ស្តីពីរពឹតតិការណ៍ ន្ដលពកើតព ើងពៅកនុង ឬ ពៅជិតទឹកដីខលួន ន្ដលប ត លឱ្យពរោោះថាន ក់ដល់ការអនុវតតកិចចរពមពរពៀងពនោះ ។ គ - តាមដ្ឋន ការបញ្ឈប់ជំនួយពោធាបពរទស្ ដល់ភាគីកមពុជាទាំងអស្់ ។

17 ឃ - ន្ស្វងរកនិង រ ឹបអូស្យកកន្នលង ក់ពរគឿងស្ពាវ វុធ និង ភស្តុភារខាងពោធា ន្ដលពគ ក់ទុកទូទាំង របពទស្ ។ ង - ជួយពបាស្ស្ំអាតមីន និង ដំពណើ រការកមមវ ិធីគត់ហវឹកហវឺន អំពីការពបាស្ស្ំអាតមីន និង កមមវ ិធីយល់ដឹងពី មីន កនុងចំព មរបជាជនកមពុជា ។ ២ - អុនតាក់ និងពិនិតយពមើលការរបមូលផតុំ និង ការដ្ឋក់ទីតាំងព ើងវ ិញ ននកងកមាល ំងទាំងអស្់ ពៅកន្នលងជំរុំបនាា យ ន្ដល បានកំណត់ចាស្់ ស្់ ពដ្ឋយន្ផាកពៅពលើរបតិទិន របតិបតតិការមួយ ន្ដលរតូវបានរពមពរពៀងោន រស្បតាម ឧប- ស្មព័នធ ២ ។ ៣ - បនាា ប់កងកមាល ំងចូលពៅកនុងជំរុំបនាា យ អុនតាក់ នឹងពផតើមដំពណើ រការរតួតពិនិតយ និង កាត់បនាយស្ពាវ វុធ ដូចន្ដលបាន បញ្ញជ ក់កនុង ឧបស្មព័នធ ។ ៤ - អុនតាក់ រតូវចាត់វ ិធានការណ៍ ជាចាំបាច់ ស្តីពីដំពណើ រការ រ ំាយបពណតើ រៗ នូវកងកមាល ំងពោធាននប ត ភាគី រស្ប តាមឧបស្មព័នធ ២ ។ ៥ - អុនតាក់រតូវជួយ តាមន្ដលចាំបាច់ដល់គណកមមការ កាកបាទរកហមអនតរជាតិ កនុងការពដ្ឋោះន្លងពឈលើយស្ឹក និង ជន ស្ុីវ ិលជាប់ឃុំោំងទាំងអស្់ ។ ជំរូក ឃ : ការពបាោះពនោ ត ១ - អុនតាក់ រតូវពរៀបចំ និង ដឹកនាំការពបាោះពនន ត ន្ដលមានន្ចងកនុងភាគ ២ ននកិចចរពមពរពៀងពនោះ រស្បតាមជំពូកពនោះ និង ឧបស្មព័នធទី ៣ ។ ២ - អុនតាក់ អាចពិពរោោះជាមួយ ពអស្អិនស្ុី អំពីការពរៀបចំ និង ការដឹកនាំដំពណើ រការពបាោះពនន ត ។ ៣ - កនុងការអនុវតតនូវការទទួលខុស្រតូវរបស្់ខលួន កនុងដំពណើ រការពបាោះពនន ត ស្ិទធិអំ ចចាស្់ ស្់របស្់ អុនតាក់រួមមាន ដូចតពៅពនោះ : ក - ពដ្ឋយមានការពិពរោោះមួយ ពអស្អិនស្ុី បពងាើតរបពនធចាប់ ទំរង់ន្បបបទ និង វ ិធានការរដាបាលទាំងឡាយ ន្ដលចាំបាច់ ស្រមាប់ពរៀបចំការពបាោះពនន តពដ្ឋយពស្រ ី និង រតឹមរតូវពៅកមពុជា រប់ទាំងការអនុម័តនូវ ចាប់ពបាោះ ពនន ត និង បទបញ្ញជ ស្ីលធម៌មួយផង ន្ដលចាត់ន្ចងអំពីការចូលរួម កនុងការពបាោះពនន ត ពធវើោ៉ា ង ឱ្យស្ម រស្បនឹងការពោរពស្ិទធិមនុស្ស និងការគមោត់បងខិតបងខំ ឬការអូស្ទាញតាមមពធាបាយ ហិរញ្ដវតាុ

18 ពដើមបីជោះឥទធិពលពៅពលើចំណូ លចិតតរបស្់អនកពបាោះពនន ត ។ ខ - ផ្លា ក ឬ លុបបំបាត់ពចាល ពដ្ឋយមានការពិពរោោះជាមួយ ពអស្អិនស្ុី នូវបទបញ្ដតតិចាប់ន្ដលមានរាប់ ន្ដលអាចពធវើឱ្យបរជ័យដល់កមមវតាុ និង ពោលបំណងននកិចចរពមពរពៀងពនោះ ។ គ - តាក់ន្តង និង អនុវតតកមមវ ិធីមួយ អបរ ំដល់អនកពបាោះពនន ត រួមមានទិដាភាពទាំងអស្់ ននការពបាោះពនន ត ពដើមបីោំរទ ដល់ដំពណើ រការពបាោះពនន ត ។ ឃ - តាក់ន្តង និង អនុវតតរបព័នធចុោះព្ម ោះ អនកពបាោះពនន តមួយ ន្ដលជាដំ ក់កាលទី ១ ននដំពណើ រការពបាោះពនន ត ពដើមបីធានាឱ្យអនកន្ដលមានស្ិទធិពបាោះពនន ត មានឱ្កាស្ពៅចុោះព្ម ោះ និង ពរៀបចំតពៅពទៀតនូវ បញ្ជីចុោះព្ម ោះ អនកពបាោះពនន ត ន្ដលបានបញ្ញជ ក់ពហើយ ។ ង - តាក់ន្តង និង អនុវតតរបព័នធចុោះព្ម ោះមួយ ននគណបកសនពោបាយ និង បញ្ជីពបកខជន ។ ច - ធានាការចូលទាក់ទងដ៏ស្មរមយ ជាមួយរបព័នធពោស្នា រួមទាំងកាន្ស្ត ទូរទស្សន៍ និង វ ិទយុ ស្រមាប់គណ បកសនពោបាយទាំងអស្់ ន្ដលរបកួតរបន្ជងកនុងការពបាោះពនន ត ។ ឆ - អនុម័ត និង អនុវតតវ ិធានការទាំងឡាយ ពដើមបីតាមដ្ឋន និង ស្រមួលការចូលរួម របស្់របជាជនកមពុជា ពៅកនុង ការពបាោះពនន ត យុទធនាការពោស្នានពោបាយ និង ទំរង់ន្បបបទ ននការពបាោះស្នលឹកពនន ត ។ ជ - តាក់ន្តង និង អនុវតតរបព័នធរពបៀបរបបពបាោះពនន ត និង វ

Add a comment