ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ด

56 %
44 %
Information about ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ด

Published on April 18, 2014

Author: krupornpana55

Source: slideshare.net

ฟาร์มเห็ดสหพันธ์ กองทุนส่งเสริม ผู้สูงอายุ จังหวัดตรัง วิทยากรท้องถินให้ความรู้ ภาคทฤษฎี พร้อมสาธิต ผอ.เยียมนักเรียนและทักทายวิทยากร อาหารเทียง ต้มยําเห็ด ผัดเห็ด นําพริกเห็ด เห็ด..สารพัดประโยชน์ นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขันตอน….อย่างตังใจ และมีความสุขกับการได้เรียนรู้ กับแหล่งเรียนรู้ ประชุมกลุ่ม เดินทางมาเรียนวันทีสอง ของฝาก..ขันตอนการเพาะเห็ด 1. ทําก้อนขีเลือย 1.1 ผสมเครืองจักรกล 1.2 ผสมด้วยมือ 1.3 บรรจุถุง 1.4 ใส่คอถุง (ชันนอกอัดสําลี) 2. นึงเตาลูกทุ่ง (3 ชัวโมง) 3. ต้มอาหารวุ้น ต้มอาหารข้าวฟ่าง นึง ภาพประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของนางพรพนา สมัยรัฐ ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วิชาการเพาะเห็ด ของนางสุนันทา คงทรัพย์ วิทยากรท้องถิน นายกาจ หยงสตาร์ (ฟาร์มเห็ดสหพันธ์บ้านหยงสตาร์)

Add a comment

Related pages

ไปโรงเรียนปลาปาก ...

ภาพกิจกรรมช่วงวันที่ 29/01/2552 ; ไปโรงเรียนปลาปากน้อย เยี่ยม ...
Read more

Untitled Document [mueang.ratchaburi.doae.go.th]

ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประกอบด้วย 4 ตำบล คือ
Read more

Wpกำหนดการสอน is1 พ.ค

ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ด. Tweet. 18. 04. 2014 0 views
Read more