ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)

50 %
50 %
Information about ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)
Books

Published on March 19, 2014

Author: satsaluu

Source: slideshare.net

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

ÛÛÛÛÛ¼µ·º·Ø¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º¼µ·º·Ø¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º¼µ·º·Ø¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º¼µ·º·Ø¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º¼µ·º·Ø¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º ö Û¼µ·º·Ø¿©³º©²ºÒ·¼®º¿úå ú§ºúÙ³¿¬å½-®ºå±³ô³¿úåÛÍ·¸º ©ú³åѧ¿ù°¼µå®¼µå¿úåá ö ¬®-¼Õ屳嶧»ºª²º°²ºåªØµå²Ü/Ù©º¿úåá ö ½¼µ·º®³±²º¸ ¦ÙÖË°²ºå§Øµ¬¿¶½½Øѧ¿ù±°º¶¦°º¿§æª³¿úåá ö ¶¦°º¿§æª³±²º¸ ¦ÙÖË°²ºå§Øµ¬¿¶½½Øѧ¿ù±°ºÛÍ·º¸¬²Ü ¿½©º®Ü¦ÙØËÒ¦¼Õ婼µå©«º¿±³ Û¼µ·º·Ø¿©³º±°º©°ºú§º ©²º¿¯³«º¿úåá °Üå§Ù³å¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º°Üå§Ù³å¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º°Üå§Ù³å¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º°Üå§Ù³å¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º°Üå§Ù³å¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º ö °¼µ«º§-¼Õå¿ú嫼µ¬¿¶½½Ø3 ¬¶½³°Üå§Ù³å¿úå«à®-³å«¼µª²ºå ¾«º°Øµ¦ÙØËÒ¦¼Õ婼µå©«º ¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåá ö ¿°-å«Ù«º°Üå§Ù³å¿úå°»°º §Ü¶§·º°Ù³¶¦°º¿§æª³¿úåá ö ¶§²º©Ù·ºå¶§²º§®Í ¬©©º§²³ÛÍ·¸º ¬ú·ºå¬ÛÍÜå®-³å¦¼©º¿½æ3 °Üå§Ù³å¿úå ¦ÙØËÒ¦¼Õ婼µå©«º¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåá ö Û¼µ·º·Ø¿©³º°Üå§Ù³å¿úå©°ºú§ºªØµå«¼µ ¦»º©ÜåÛ¼µ·º®×°Ù®ºå¬³å±²º Û¼µ·º·Ø¿©³ºÛÍ·º¸ ©¼µ·ºåú·ºå±³å¶§²º±´©¼µÇÄ ª«ºðôº©Ù·ºúͼ¿úåá ª´®×¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§ºª´®×¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§ºª´®×¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§ºª´®×¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§ºª´®×¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º ö ©°º®-¼Õå±³åªØµåÄ °¼©ºþ³©ºÛÍ·º¸ ¬«-·º¸°³ú¼©; ¶®·º¸®³å¿úåá ö ¬®-¼ÕåöµÐºÆ³©¼öµÐº¶®·º¸®³å¿úåÛÍ·¸º ôѺ¿«-å®×¬¿®Ù¬ÛÍ°º®-³å ®-¼Õå±³å¿úå ª«wг®-³å ®¿§-³«º§-«º¿¬³·º ¨¼»ºå±¼®ºå¿°³·º¸¿úͳ«º¿úåá ö ®-¼Õå½-°º°¼©ºþ³©º úÍ·º±»º¨«º¶®«º¿úåá ö ©°º®-¼Õå±³åªØµå«-»ºå®³Þ«Ø¸½¼µ·º¿úåÛÍ·¸º §²³ú²º¶®·º¸®³å¿úåá ¶§²º±´Ç±¿¾³¨³å¶§²º±´Ç±¿¾³¨³å¶§²º±´Ç±¿¾³¨³å¶§²º±´Ç±¿¾³¨³å¶§²º±´Ç±¿¾³¨³å ö ¶§²º§¬³å«¼µå §µ¯¼»ºc¼µå ¬¯¼µå¶®·ºð¹ùÜ®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ ö Û¼µ·º·Ø¿©³º ©²ºÒ·¼®º¿¬å½-®ºå¿úåÛÍ·¸º Û¼µ·º·Ø¿©³º©¼µå©«º¿ú嫼µ¿Ûͳ·¸ºôÍ«º ¦-«º¯Üå ±´®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ ö Û¼µ·º·Ø¿©³ºÄ ¶§²º©Ù·ºå¿ú嫼µ 𷺿ú³«º°Ù«º¦«º¿Ûͳ·º¸ôÍ«º¿±³ ¶§²º§Û¼µ·º·Ø®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ ö ¶§²º©Ù·ºå¶§²º§ ¬¦-«º±®³å®-³å¬³å ¾Øµú»º±´¬¶¦°º ±©º®Í©º¿½-®×»ºåÓ«ñ ù¼µË©³ð»º¬¿úå±Øµå§¹åù¼µË©³ð»º¬¿úå±Øµå§¹åù¼µË©³ð»º¬¿úå±Øµå§¹åù¼µË©³ð»º¬¿úå±Øµå§¹åù¼µË©³ð»º¬¿úå±Øµå§¹å ¶§²º¿¨³·º°µ ®Ò§¼Õ«ÙÖ¿úå ù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úå ©¼µ·ºåú·ºå±³å°²ºåªØµå²Ü/Ù©º®× ®Ò§¼Õ«ÙÖ¿úå ù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úå ¬½-Õ§º¬¶½³¬³Ð³ ©²º©Ø¸½¼µ·ºÒ®Ö¿úå ù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úåù¼µÇ¬¿úå http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ð·ºåð·ºå¶®·ºº¸ø»»ºå¿©³º¿ú¸Í÷ §»ºåÛµ¿ú³·º°³¿§ ¬®Í©º éêá ïîíª®ºåá ®öÚª³¿©³·º/Ù»ºËÒ®¼ÕË»ôºá ú»º«µ»ºÒ®¼ÕËñ ¦µ»ºå ó îçðëèí http://www.cherrythitsar.org

°³®´½Ù·º¸¶§Õ½-«º¼ ¬®Í©º ïïíêÂîððîøïï÷ ®-«ºÛͳ¦µØå½Ù·º¸¶§Õ½-«º ¬®Í©º êíÂîððíøï÷ §µØÛͼ§º¶½·ºå §¨®¬Þ«¼®º °³¬µ§º¿ú îðð𠬵§º ¨µ©º¿ð±²º¸ «³ª îððí ½µÛÍ°ºá ¿®ª ®-«ºÛͳ¦µØå §»ºå½-¼Ü ¿®³·º¿®³·º±¼µ«º ®-«ºÛͳ¦µØå «³ª³½ÙÖ ÍÌßÎÍ ¬©Ù·ºå¦ª·º Ò·¼®ºå¿¬å ®-«ºÛͳ¦µØ姵ØÛͼ§º±´ ÑÜå¿«-³º°¼»ºÇ øðîçèç÷ ¿«-«º°¼º®ºå¿¬³¸¦º¯«º ïéðá íí ª®ºåá ¿«-³«º©Ø©³åÒ®¼ÕË»ôºá ú»º«µ»ºÒ®¼ÕËñ ¨µ©º¿ð±´ ¿ù殼¼µå¿«½¼µ·º ø½-¼Õ¿©å±Ø°³¿§÷ øðïêçî÷á ¿cÌ»Ø˱³¿«-åúÙ³á §µªÖÒ®¼ÕË øí÷á®öÚª³Ò®¼¼ÕË»ôºá ú»º«µ»ºÒ®¼ÕËá °Ü°Ñº±´°Ü°Ñº±´°Ü°Ñº±´°Ü°Ñº±´°Ü°Ñº±´ ¨¼»ºð·ºå¨¼»ºð·ºå¨¼»ºð·ºå¨¼»ºð·ºå¨¼»ºð·ºå »Üª³¾³ú³ùÙ¹ö-³»Üª³¾³ú³ùÙ¹ö-³»Üª³¾³ú³ùÙ¹ö-³»Üª³¾³ú³ùÙ¹ö-³»Üª³¾³ú³ùÙ¹ö-³ ©»º¦¼µå©»º¦¼µå©»º¦¼µå©»º¦¼µå©»º¦¼µå êðð «-§ºêðð «-§ºêðð «-§ºêðð «-§ºêðð «-§º http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖË ú·º½µ»º±Ø§»ºå©°º§Ù·º¸úÖË ú·º½µ»º±Ø§»ºå©°º§Ù·º¸úÖË ú·º½µ»º±Ø§»ºå©°º§Ù·º¸úÖË ú·º½µ»º±Ø§»ºå©°º§Ù·º¸úÖË ú·º½µ»º±Ø http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

Ó¿²¼¿´¿§ èòêòíê ßòï Ú·´³òݱòô ο²¹±² ÑÜ婼µË¨Ø®Í ¶§»ºÓ«³åª¼µ«º¿±³°³«µ¼ «Î»º®¨Ø±µ¼Ë ìòêòíê ¿»Ë« úc¼Í§¹3 ¬¨´å§·ºð®ºå¿¶®«º§¹±²ºñ ÑÜ婼µË¨Ø±¼µË «Î»º®Ä þ¹©º§µØ ½-«º¶½·ºå®§¼µËª¼µ«º¶½·ºå®Í³ ®¬³å®ª§º±²º¸ ¬©Ù«º ú«º¬»²ºå·ôº¿»³«º«-±Ù³å§¹±²ºñ «Î»º®Ä ¬ú§º¬¶®·º¸ »¦´å¯Ø°®Í¿¶½®¬¨¼ ©¼µ·ºåÓ«²º¸¿±³¬½¹ ¿«-³·ºå±µØ忧©»ºÛÍ·º¸ì¿§ 몫º®ú¼Í§¹±²ºñ «Î»º®Äþ¹©º§µØ«¼µª²ºå ÑÜ徿®³·º¨Ø±¼µË±Ù³å¿ú³«º §¼µË½¼µ·ºåªÏ·ºùµ«w®-³å¿»®²º°¼µå3 "°³¬¼§º¨Ö®Í³§·º¨²º¸3§¼µËª¼µ«º§¹±²ºñ «Î»º®ª²ºå ù¼µ·ºß·º¨¼µ¼ºå¶½·ºåá¾¼»ºå°Ü嶽·ºå®Í©§¹å ÑÜ婼µË±·ºÓ«³å¶§±®Ï«¼µ ªµ§º«¼µ·ºú»º±©;¼ú¼Í§¹±²ºñ ù¼µ·ºß·º¨¼µå¶½·ºåá¾¼»ºå°Ü嶽·ºå®-³å«¼µºª²ºå ¿»³·º ¿±³¬½¹ÑÜ婼µË±·º¶§ªÏ·º©©ºÛ¼µ·ºú»º»²ºåª®ºåú¼Í§¹±²ºñ«Î»º®Äþ³©º§µØ«¼µ ª²ºå±¿¾³«-ªÏ·ºô´¨³å3±¿¾³®«-ªÏ·º«Î»º®¨Ø±¼µºË¶§»º§µ¼Ë¿°ª¼µ §¹±²ºñ«-®r³3Þ«Üå§Ù³å©¼µºå©«º¿°ú»º¯µ¿©³·ºåª-«ºú¼Í¿»§¹±²ºúÍ·º¸òò ӿ͸·²ô Ó¿²¼¿´¿§ò http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

http://www.cherrythitsar.org

¿«-åÆ´å®Í©º©®ºå «Î»º® ¿úåú»º ®ðظúÖ¿±³ °³¿§ ¬®-ռ嬰³å±²º ì©;Õ§©;¼°³¿§£ ¶¦°º§¹±²ºñ ¬¿®« «Î»º®«¼µ ·ôº°Ñº®Í°3 ô½µ¬½-¼»º©¼µ·º ¿©ÙÇÞ«ÕØ ½Ö¸±²º®-³å«¼µ ¿¬³«º¿®¸©± ±©¼ú°Ù³¶¦·º¸ ¿¶§³¶§½Ö¸§¹±²ºñ ¬¿®¸ ¿®©;³ÛÍ·º¸ ¬¿®¸ ú·º½µ»º±Ø ¨Ö©Ù·º «Î»º®Ä °¼©º¬³cµØ ¿§-³ºð·º±Ù³å½Ö¸¿±³¿Ó«³·º¸ ¬¿®¸ §©ºð»ºå«-·º«¼µ ¿®å¶®»ºå ¿¯Ùå¿ÛÙåú§¹±²ºñ «Î»º® ¿®å¶®»ºå ¿¯Ùå¿ÛÙ屮ϫ¼µ ¬¿®Ä ©´á ©´®®-³å ¶¦°ºÓ«¿±³ ¬»º«ôº ÑÜ忬³·º½Î»º õ ®® ¿ùæ½·º¿ªå©·ºÛÍ·º¸ ±®¼Üå °µ°µá ôµôµñ ¿ùæ°µ°µð·ºå ®¼±³å°µá ¿ùæ©·ºª¼×·º ®¼±³å°µÛÍ·º¸ ±®Üå·ôº ¿cÌ©´å©¼µ¼Ë« °¼©ºúͲº ª«ºúͲº ¿¶§³¶§§¹±²ºñ ¬¨´å±¶¦·º¸ «Î»º®«¼µ ®¶®·º®¿©Ù˦´å§¹¾Ö ¦µ»ºå¶¦·º¸ ¿®å ¿±³ ¿®å½Ù»ºå®-³å«¼µ ¬»º©Ü¿¾¾Üø¬«ôºù®Ü¿ù涮·º¸¶®·º¸½·º÷ « ð®ºå±³ ª¼×«ºªÍÖ §-Էͳ°Ù³¶¦·º¸ ¿¶¦Ó«³å½Ö¸§¹±²ºñ ¬¿®¸ þ³©º§µØ®-³å ¿ð¿ð¯³¯³¶¦·º¸ ¿¦³º¶§Û¼¼µ·ºú»º ¾¼µþ³©º§µØ ¬¦ÙÖËÛÍ·º¸ °¼»º®¼µåªºþ³©º§µØ ¬¦ÙÖÇ©¼µÇ« ¬½¹½¹ c¼µ«º¿§å½Ö¸Ó«§¹±²ºñ ¬¿®¸ ¬¿Ó«³·ºå«¼µ «Î»º® ¿ú姹ŵ «Î»º®Ä §ú¼±©º ®-³å«ª²ºå Û׶¦·º¸ ©°º¦µØá °³¶¦·º¸ ©°º®-Õ¼å©Ù»ºå¬³å ¿§å½Ö¸Ó« §¹±²ºñ http://www.cherrythitsar.org

¬¿®¸«µ¼ ®²º±²º¸ ¬½¹®Ï ®²¼ÕyåÛÙ®ºåÛ¼µ·º®²º¸ §»ºå§Ù·º¸ «¿ªåŵ ½Ø°³åú¿±³ ¬½-¼»º©Ù·º «Î»º®Ä ú·º¨Ö$ ·ôº°Ñº «©²ºå« «¼»ºå¿¬³·ºå½Ö¸¿±³ ꫺«-»º©°º§Ù·º¸£ «ß-³ «¿ªå«¼µ ½Ð ½Ð cÙ©º¯¼µ½Ö¸ú§¹±²ºñ ꫺«-»º©°º§Ù·º¸ «ß-³úÍ·º£ Ä «ß-³ ®-³å°Ù³«¼µª²ºå ¦©º®Í©º ½Ø°³å½Ö¸ú ¶§»º§¹±²ºñ ®úÖ©úÖÛÍ·º¸ ¿úå¿»°Ñº®Í³§·º ½Ð ½Ð ©µØ¿ÛÍåú¿±³ °¼µåú¼®º®×®-³å«¼µ ¯ú³ÑÜåð·ºåÒ·¼®ºå« ÑÜ忯³·º ¬³å¿§å ª®ºå/Ì»º ±Ù»º±·º½Ö¸§¹±²ºñ ¨¼µòòò¨¼µòòò¿±³ ¿®©;³ ¿°©»³®-³å±³ «·ºå§½Ö¸®²º ¯µ¼ªÏ·º 绺婰º§Ù·º¸Ä ú·º½µ»º±Ø£ «¼µ ®Í©ºå©®ºå ¶§ÕÛ¼µ·º®²º ®Åµ©º§¹ñ ÿ«-åÆ´å©·ºªÍ§¹±²º£ ŵ¿¶§³ú»º ¬³å»³°ú³ ¿«³·ºå ¿ª³«º¿¬³·º úú¼Í½Ö¸¿±³ «´²Ü®×®-³å¿Ó«³·º¸ ì©;Õ§©;¼£Åµ ¿¶§³ªÏ·º ¶§²º¸°µØ ªµØ¿ª³«º§¹®²ºª³å ®±¼Û¼µ·º¿±³ °³©°º½µ «¼µ ¿úå½Ù·º¸ ú½Ö¸§¹Äñ °³¿úå±´ ¯¼µ¿©³¸ °³©°º§µùº ¿úåú¶½·ºå ¬©Ù«º Ó«²ºÛ´å ¿«-»§º®× ®-³å°Ù³ ¶¦°ºú±«Ö¸±¼µË§·º ¬¿®Ä ¾ð¿»»²ºå®-³å ¬©Ù«ºª²ºå ®²º±¼µºË®Ï ©»º¦¼µå ®¶¦©ºÛ¼ºµ·º§¹¿±³ ¿«-åƴ嫼µº c¼µ¿±¿ªå°³å°Ù³ ®Í©º©®ºå©·º¬§º§¹±²ºñ «®Y³¿ª³«Ä §»ºå§Ù·º¸®-³å ¬³åªµØå Ó«²ºÛ´å ¿§-³ºcÌ·º °Ù³¶¦·º¸ ªÍ§Û¼µ·º§¹¿°ñ ¿®ÌåÞ«¼Õ·º¿±³ ú»Ø˶¦·º¸ ªÌ®ºå®¼µåÛ¼µ·ºÓ« §¹¿°±©²ºåñ ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿ËúÍ÷ ïéáêáîððî http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø íë ¾¾ÑÜå±µ½¿¶§³¶§©Ö¸ ¿®úÍ·º¾¾ÑÜå±µ½¿¶§³¶§©Ö¸ ¿®úÍ·º¾¾ÑÜå±µ½¿¶§³¶§©Ö¸ ¿®úÍ·º¾¾ÑÜå±µ½¿¶§³¶§©Ö¸ ¿®úÍ·º¾¾ÑÜå±µ½¿¶§³¶§©Ö¸ ¿®úÍ·º îððï ½µÛÍ°ºá Û¼µð·º¾³ª îçú«º¿»Ç« ¬®ú§´úÒ®¼ÕËá ¿©³·º¿ªåªØµå¿«-³·ºå©¼µ«º®Í³ «-·ºå§©Ö¸ ¬¿®ª´¨µ ¿ù欮³úÖË ¿®Ù忻ǧÙÖ«¼µ «Î»º¿©³º ©«º¿ú³«º½Ö¸§¹©ôºñ ¨Øµå°Ø¬©¼µ·ºå ¬½®ºå¬»³å®°½·º ¬»ôº»ôº ¬ú§ºú§º« ¿ú³«ºúͼª³Ó«©Ö¸ ¯ú³á ¯ú³®®-³åá °³½-°º±´®-³å»ÖÇ °«³åª«º¯Øµ«-¿»©µ»ºå ¯ú³ª·ºåôµ»º¿®³·º¿®³·º»ÖÇ °«³å¿¶§³¶¦°º§¹©ôºñ ¯ú³« ë¼µð·ºåÒ·¼®ºåá ½·ºß-³å ¿ú̬¶®Õ¿©®öbÆ·ºå¨Ö®Í³ ¿ùæ¿®úÍ·º ¬¿Ó«³·ºå¿ú娳å©Ö¸ §»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø¿¯³·ºå§¹å ¦©ºª¼µ«ºú©ôºñ ±¼§º ¿«³·ºå©ôºß-³ñ ¬Öù¹¿ªå«¼µ ªØµå½-·ºå¶¦°º¿¬³·º ¨µ©º °®ºå§¹ñ §ú¼±©º °¼©ºð·º°³å§¹©ôº£ ª¼µÇ ¿¶§³§¹©ôºñ ¬ÖùܧÙ֮ͳ§Ö §»ºå©°º§Ù·¸ºúÖËú·º½µ»º±Ø«¼µ ¿úå½Ö¸©Ö¸ ¯ú³® ð·ºåð·ºå¶®·º¸ ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷»ÖÇ ¿©ÙË¿©³¸ ¯ú³ª·ºåôµ»º http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷íê ¿®³·º¿®³·ºúÖË°«³å«¼µ ¶§»º¿¶§³¶§ª¼µ«º©ôºñ ¯ú³®« ª²ºå ¿ú̬¶®Õ¿©¬©Ù«º¯¼µ¿©³¸ ¬¿® ¿ùæ¿®úÍ·º ¿¶§³ ©Ö¸¬¨Ö« ©½-Õ¼Ëų¿©Ù«¼µ ½-»º¨³å½Ö¸Ò§Üå ¬«-Ѻå½-Õ§º ¿ú媼µ«ºú©³ñ ªØµå½-·ºå±³¨µ©ºú®ôº¯¼µú·º ¿úå°ú³¿©Ù ¬®-³åÞ«Üå§Öª¼µÇ ¯¼µ§¹©ôºñ ¬ÖùܧÙ֮ͳ§Ö §»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø «¼µ ªØµå½-·ºå¬¶¦°º ¦»º©ÜåÓ«®ôºª¼µÇ ¯Øµå¶¦©ºª¼µ«ºÓ«Ò§Üå ¨§º¿®å±·º¸¿®å¨¼µ«º©³¿©Ù¿®åÓ«¦¼µÇ ¬¿®ª´¨´¿ù欮³ úÖË ¿®Ù忻ǧÙÖ¬Ò§Üå®Í³ ®Û[¿ªåÒ®¼ÕË ¿¬³·º¿©³º®´ú§º®Í³¿»©Ö¸ ¬¿®¿ùæ¿®úÍ·º¯Ü«¼µ ¯«º±Ù³å½Ö¸Ó«§¹©ôºñ ®Û[¿ªå¿ú³«º©¼µ·ºå ¬¿®¿ùæ¿®úÍ·º¯Ü 𷺿»«-§¹ñ ùÜú«º¯¼µú·º «Î»º¿©³ºª³®ôº ®Í»ºå±¼ª¼µÇ ¬¿®«ª²ºå ¿®Ï³º¿»«-§¹ñ °«³å¿ú³¿¦³¿ú³»ÖǬ§-Õ¼Þ«Üå°³¿úå¯ú³® ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷®¿®åú«º©Ö¸¿®å½Ù»ºå«¼µ «Î»º¿©³º ¿®åª¼µ«º§¹©ôºñ úôºúÌ»ºå¦©ºúÌ»ºå»ÖÇ ¿®å©³¶¦°º©Ö¸¬¶§·º «Î»º¿©³º¸MѺ¬©¼µ·ºå ®ú ú¿¬³·º¿®å©³¶¦°º¿©³¸ ¬¿®¸ ½®-³ ®¿¶¦ª¼µÇ®¶¦°º©Ö¸¬©Ù«º ¿¶¦ª¼µ«ºúͳ§¹©ôºñ ¬»³å ®Í³úͼ©Ö¸ ¯ú³®ð·ºåð·ºå¶®·º¸«¿©³¸ ±´¿®å©µ»ºå« ©²º¸ ©²º¸®©º®©º®¿¶¦½Ö¸¾Ö ¿úͳ·º©¼®ºå¿¶¦±Ù³å©Ö¸ ¬¿®¸«¼µ ®¿«-®»§º»ÖÇ °«³å»³¨¼µå¿»¿ªúÖËñ ¬¿®¸¯Ü«¶§»ºª³¿©³¸ ª®ºå®Í³ ¯ú³®« ¯ú³úôº ¬¿®¸«¼µ±»³åª¼µ«º©³ñ ¾³¶¦°ºª¼µÇ ¬Öùܪ¼µ¿®å©³ªÖª¼µË ¯¼µ§¹©ôºñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø íé ¬·º©³ß-Ôå¿«³·ºå©°º½µú¦¼µÇ¯¼µ©³ ¬³å»³¦¼µÇ®ª¼µ¾´å ª¼µÇ «Î»º¿©³º¨·º©ôºñ ¬¨´å±¶¦·º¸ ¬±«º¬úÙôºÞ«Üåú·º¸ ¿»Ò§Ü¶¦°º©Ö¸±´®-³å«¼µ ¿®å©Ö¸¬½¹®Í³ ±´©¼µÇ»Öǧ©º±«º©Ö¸ «¼°*¿©Ù«¼µ úÍ·ºåúÍ·ºåª·ºåª·ºå±¼ú¿¬³·º ¿®å±·º¸©ôºª¼µÇ «Î»º¿©³º¨·º§¹©ôºñ ¿»³·º ±´©¼µÇ®úͼ¿©³¸©Ö¸¬½¹«-®Í ¯¼µú·º ±¼µÇ¿ª³ ±¼µÇ¿ª³»ÖÇ ¿©Ùå°ú³ ¿¶§³°ú³¿©Ù ®¶¦°º¿° ½-·ºª¼µÇ§¹ñ ¬½µ ð·ºåð·ºå¶®·º¸« ±´ ¿®å±·º¸¿®å¨¼µ«º©³ ¿©Ù«¼µ¿®åÒ§Üå ¿¬ð®ºåcµ§ºúÍ·º©°º¿½©º®Í³ ¿®úÍ·ºúôºª¼µÇ »³®²ºÞ«Üå½Ö¸©Ö¸ cµ§ºúÍ·º®·ºå±®ÜåÞ«Ü媲ºå¶¦°ºá ¬¯¼µ¿©³º Þ«Ü媲ºå¶¦°º©Ö¸ ¿ùæ¿®úÍ·ºúÖË ¬©tÕ§D©;¼«¼µ §»ºå©°º§Ù·º¸úÖ˧»ºå©°º§Ù·º¸úÖ˧»ºå©°º§Ù·º¸úÖ˧»ºå©°º§Ù·º¸úÖ˧»ºå©°º§Ù·º¸úÖË ú·º½µ»º±Øú·º½µ»º±Øú·º½µ»º±Øú·º½µ»º±Øú·º½µ»º±Ø ¬®²º»ÖÇ ©·º¶§ªµ¼«º§¹Ò§Üñ ¬¿®¿ùæ¿®úÍ·º«¼µ ¯ú³®ð·ºåð·ºå¶®·º¸« ¬·º©³ß-Ôå ªµ§ºú³®Í³ ¬¿®« ¬¿®¸¬¿Ó«³·ºå«¼µ ¬¿®¿¶§³©³ ¬¶§·ºá ¬¿®»ÖÇ¿½©ºÒ§¼Õ·ºúͼ½Ö¸¦´å©Ö¸ ¬Ûµ§²³úÍ·º©°ºÑÜåÑÜåúÖË ®Í©º½-«º°«³å§¹ú·º §¼µÒ§Ü嶧²º¸°Øµª¼®º¸®ôº ¨·º©ôºª¼µÇ ¿¶§³½Ö¸§¹©ôºñ ¬¿®¸¯Ûl«¼µ ¶¦²º¸¯²ºå¿§å¦¼µÇ¬©Ù«º ¯ú³®« ¬»º©Ü ¿¾¾Üø¿ù涮·º¸¶®·º¸½·º÷«¼µ ©ôºªÜ¦µ»ºå ¯«º±ÙôºÒ§Üå ¬·º©³ß-Ôå½Ö¸§¹©ôºñ §¼µÒ§Ü嶧²º¸°ØµÛ¼µ·º¦¼µÇ ¬©Ù«º «Î»º¿©³º« ¾¾ÑÜå±µ½¨Ø±Ù³å¿ú³«ºÒ§Üå ¬¿® ¿ùæ¿®úÍ·º»ÖÇ §©º±«º©³ ¿¶§³¿§å§¹ª¼µÇ ®Í©º½-«º¿©³·ºå ½Ö¸§¹©ôºñ ¿¯åcص«¯·ºå½¹° ¾¾ÑÜå±µ½« ª«º»ÖÇ¿©³¸ ®¿úå Û¼µ·º¿©³¸¾´åß-³ñ ª¼µ½-·ºú·º ¬±Ø±Ù·ºåô´±Ù³å§¹¿©³¸ ¯¼µ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷íè ©³¿Ó«³·º¸ ««º¯«º»ÖǬ±Ø±Ù·ºåô´ª³½Ö¸©Ö¸ ¾¾úÖË °«³å®-³å«¼µ ¿¦³º¶§¿§åª¼µ«º§¹©ôºñ ª ª ª ¿ùæ¿®úÍ·º»ÖÇ ¿©Ù˽ָӫ§Øµ«¼µ ¿¶§³ú®Í³¶¦·º¸ ½-°º¬®Ï«¿» °úª¼®º¸®ôºñ ¬±«ºÞ«Ü媳¿©³¸ ½µÛÍ°º±«&ú³Æº¿©Ù ¿©³¸¶¦·º¸ ©¼©¼«-«- ®®Í©º®¼¿©³¸§¹¾´åñ ïçíéóíè ¿ª³«º« ¶¦°º®ôº¨·º©ôºñ ¬ÖùÜ©µ»ºå« «Î»º¿©³º« «-Õ¼«ºª©º®Í³¿»©ôºñ ú»º«µ»º®Í³ª³Ò§Üå Þ«¼Õ尳忧®ôº¸ ú§º©²º¦¼µÇ®©©ºÛ¼µ·º©³¿Ó«³·º¸ «-Õ¼«ºª©º¶§»ºª¼µ«ºá ú»º«µ»ºª³ª¼µ«º cµ»ºå«»º¿»ú©Ö¸¬½-¼»º¿§¹¸ñ ¬Öùܬ½-¼»º®Í³ ùöص®öbÆ·ºå« «Î»º¿©³º¸ð©tÕ«¼µ ¿©³·ºåª³©ôºñ «Î»º¿©³º «ª²ºå ¿«³·ºå¿±³®³»ª³åá ®¿«³·ºå¿±³®³»ª³å ¿©³¸ ®±¼¾´åñ «Î»º¿©³º¸ð©tÕ¿ªå«¼µ ¨²º¸¿§å§¹ª¼µÇ ¾ôº©µ»ºå«®Í ®¿¶§³¾´åñ ù¹«µ¼ª²ºå ®³»ºúôºª¼µÇª²ºå «Î»º¿©³º¸«¼µôº«Î»º¿©³º ®¨·º§¹¾´åñ «Î»º¿©³º¸ °¼©º¨Ö ®Í³ ±´©¼µÇ «Î»º¿©³º¸«¼µ ªµ¼½-·º§¹¿°á «Î»º¿©³º¸«¼µ ©»º¦¼µå ¨³å§¹¿°ª¼µÇ§Ö ±¿¾³¨³å©ôºñ ±´©¼µÇ ¨²º¸½-·º®Í»ºå®±¼á ®¨²¸º½-·º®Í»ºå®±¼ «¼µôº«±Ù³å¿¶§³ú·º ®¿«³·ºå¾´å¿ªñ ù¹¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³º« ù¹«¼µ ®³»ºúôºª¼µÇ ®¨·º©³§¹ñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø íç ¾³¿½æ®ªÖ¯¼µ¿©³¸ °³¿úå¯ú³»ÖÇ ¬ôºùÜ©³Ó«³å®Í³ ¨³å±·º¸¨³å¨¼µ«º©Ö¸ °²ºåª¼µÇ§Ö «Î»º¿©³º ¿¬³«º¿®¸§¹ ©ôºñ ùöص®öbÆ·ºå« ¬Öùܪ¼µ¿©³·ºå©ôº¯¼µ©³»Öǧ©º±«º Ò§Üå¿©³¸ª²ºå ¿«-åÆ´åúͼ©Ö¸ª´ ©°º¿ô³«º«¼µ «Î»º¿©³º ¿¶§³½-·º§¹¿±å©ôºñ ùöص®öbÆ·ºå»ÖÇ «Î»º¿©³º¸«¼µ ¿¬³·º ±Ùôº¿§å½Ö¸©³«¿©³¸ ùöµ»º©³ú³§¹§Öñ ±´»ÖÇ «Î»º¿©³º« ©°ºÒ®¼ÕË©²ºå±³å¿©Ùñ ¬±«º«¿©³¸ «Î»º¿©³º¸¨«º ¯ôºÛÍ°º¿ª³«º·ôº©ôºñ ¬ÖùÜ©µ»ºå« ±´« ùöµ»º®öbÆ·ºå ®Í³ ¿©³º¿©³º¿ªåӱƳúͼ©ôºñ ªôº©Ü§à¼© ÑÜå¿®³·º Þ«Üå«¿©³·º ±´Ë«¼µ ú©µ¿©Ù ¾³¿©Ù¿ú妼µÇ ªÌÖ¿§å¨³åú ©ôºñ ¬ú·º©µ»ºå«¿©³¸ ÛÍ°º±°º«´å¬©Ù«º¨µ©º®ôº¸ ®öbÆ·ºå¯¼µú·º ú©µ¿©Ù¾³¿©Ù«¼µ ÑÜå¿®³·ºÞ«Ü嫼µôº©¼µ·º ¿ú婳ñ ¿»³«º¿©³¸ ùöµ»º©³ú³«¼µ ¿úå½Ù·º¸¿§å½Ö¸©ôºñ ¬ÖùÜ©µ»ºå« ùöص®öbÆ·ºå®Í³ ¬ôºùÜ©³¿©Ù« «¼µªÍ¾´å »ÖÇ «¼µ½-·ºå°¼»ºñ ùܬ¿Ó«³·ºå«¼µ¿©³¸ «Î»º¿©³º¿úå½Ö¸©Ö¸ cµ§ºúÍ·º¿ª³«cµ§ºúÍ·º¿ª³«cµ§ºúÍ·º¿ª³«cµ§ºúÍ·º¿ª³«cµ§ºúÍ·º¿ª³« ¾ð±Ø±ú³¾ð±Ø±ú³¾ð±Ø±ú³¾ð±Ø±ú³¾ð±Ø±ú³ ¨Ö®Í³ ¿úå½Ö¸Ò§Ü姹ҧÜñ ¬ôºùÜ©³ ¬¦ÙÖË«¼µ ùöµ»º©³ú³« «¼µ±µ½¯Ü«ð©tÕ «Î»º¿©³º¿©³·ºå ¿§å®ôº¯¼µÒ§Üå ¿©³·ºå½Ö¸©³ñ ¨³å§¹¿©³¸ñ ¬ÖùÜ«©°º¯·º¸ ©«ºÒ§Üå «Î»º¿©³º ùöص®öbÆ·ºå®Í³ §·º©¼µ·º°³¿úå¯ú³ ¶¦°ºª³©ôºñ ¬Öùܮͳ «Î»º¿©³º¿úå©Ö¸ ð©tÕ©°º§µùº«¼µ «¼µ©·º¿®³·º« ±¼§ºÞ«¼Õ«º±Ù³å©³ñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ìð ð©tÕ»³®²º« ª·ºô´ú©³ª·ºô´ú©³ª·ºô´ú©³ª·ºô´ú©³ª·ºô´ú©³ ©Ö¸ñ ±´©·º®Åµ©º§¹¾´åñ °³¦©º§ú¼±©º«ª²ºå Þ«¼Õ«º½Ö¸©³§Öñ ¬ÖùÜð©tÕ Æ³©º¿Ó«³·ºå¿ªå«¼µ «Î»º¿©³º ¿¶§³¶§ÑÜå®ôºñ ð©tÕƳ©º¬¼®º« «-Õ¼©ºª©º®Í³ ©²º½Ö¸©³§¹ñ 𻺿¨³«º®·ºå»ÖÇ ±´ËÆ»Ü婼µÇ «-Õ¼«ºª©º®Í³¿»Ó«©ôºñ 𻺿¨³«º®·ºåúÖË ©§²º¸©°º¿ô³«º« Ò®¼Õˬµ§º¬¶¦°º»ÖÇ «-Õ¼«ºª©º«¼µ ¿¶§³·ºåª³ú©ôºñ ª´§-Õ¼ª´ªÙ©º¯µ¼¿©³¸ 𻺿¨³«º®·ºå« ®·ºå ©¶½³å±Ù³å ®¿»»ÖÇ¿©³¸ñ ·¹¸¬¼®º®Í³ §Ö¿»¯¼µÒ§Üå ¿½æ¨³å©ôºñ ¬Öùܮͳ «Î»º¿©³º« ¬°§¼µ·ºå®Í³ «©²ºå« ¾³«¼µ¿¶§³¨³å±ªÖ¯¼µ¿©³¸ 𻺿¨³«º®·ºå « ø«»º¿©³¸§¹úÖË÷ §»ºå¿± ¿ú³ö¹¶¦°º¿»©ôºñ Ò®¼Õˬµ§º «¿ªå«¼µ 𻺿¨³«º®·ºå« ±´Ë¿ú³ö¹¬¿Ó«³·ºå ¿¶§³¶§ Ò§Üå ¿ô³«º-³å½-·ºå ¿¯åð¹å«¼°*¿©Ù¾³¿©Ù ¿¯Ùå¿ÛÙå ¦´å©ôºñ ùÜ¿ú³ö¹»Öǧ©º±«ºÒ§Üå «Î»º¿©³º«¿úÍ˧¼µ·ºå®Í³ 𻺿¨³«º®·ºå ·ôº·ôº©²ºå« ¿±³·ºå«-»ºå½Ö¸ª¼µÇ ùÜ¿ú³ö¹ °ÙÖ«§º½Ö¸©Ö¸¬¿Ó«³·ºå ¾³²³ ¿¶§³¶§¨³å©ôºñ ±Øµå¿ô³«º±³å ©°º¬¼®º©²ºå®Í³ ¿»Ó«ú¿©³¸ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå« ±´Ë¯ú³«¼µª²ºå ±»³å©ôºñ ¯ú³ «¿©³º«¼µª²ºå ±»³å©ôºñ 𻺿¨³«º®·ºå« ¶®°ºð «Î»ºå¿§æ¾«º«¼µ ±¿¾Ú³»ÖÇ ®Ó«³½Ð½úÜå¨Ù«ºú©ôºñ ¬¼®º®Í³ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå»ÖÇ ð»º¿¨³«º«¿©³º§Ö «-»ºú°º½Ö¸ ú³« ©°º¿ô³«º»ÖÇ©°º¿ô³«º ô¼µ¦¼©ºª³Ó«©ôºñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ìï ô¼µ¦¼©ºª³Ó«Ò§Üå¿©³¸®Í 𻺿¨³«º«¿©³º« cµ©º©ú«º ±©¼ú©ôºñ ùÜð©tÕ«¼µ ¿úå©Ö¸¿»ú³®Í³ «Î»º¿©³º« ¾ôº±´Ë«¼µ ÑÜ婲ºÒ§Üå¿úå½Ö¸±ªÖ¯¼µ¿©³¸ 𻺿¨³«º«¿©³º¿»ú³®Í³ ¿®úÍ·º«¼µ ÑÜ婲º ¿úå½Ö¸©ôºñ żµ©µ»ºå«¿©³¸ ù¹«¼µ ®¿¦³º¶§½Ö¸§¹¾´åñ Ƴ©º¿«³·º°c¼µ«ºð·º¿¬³·º °¼©º¨Ö®Í³ ¨³åÒ§Üå ¿ú婳§¹ñ 𻺿¨³«º«¿©³ºúÖË°c¼µ«º« c¼µå±³å ©ôºñ ¿ª³ºªÜ¿¦³«º¶§³å¶½·ºå ®úͼ¾´åñ ±¼µÇ¿§®ôº¸ Û´å²Ø¸ ©Ö¸°¼©ºúͼ©ôºñ Ó«·º»³©©º©ôºñ 𻺿¨³«º®·ºå¿»ú³ ®Í³¿©³¸ «Î»º¿©³º« «¼µ©·º¿®³·º«¼µ °¼©º±Ù·ºå¨³å©ôºñ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå¿»ú³®Í³ «Î»º¿©³º°¼©º«´å½Ö¸©³« øùÜ°«³å ¿©Ù «Î»º¿©³º żµ©µ»ºå« ®¿¶§³½¸Ö¦´å§¹¾´åñ ¬½µ «¼µð·ºå Ò·¼®ºå»ÖÇ °«³å°§º®¼¿©³¸®Í ¨µ©º¿¶§³¶¦°º©³§¹÷ ¿¬åÓ«Ô ¿§¹¸ñ ¬Öùܪ¼µ Ƴ©º¿«³·º¿©Ù«¼µ °¼©º¨Ö®Í³¨³åÒ§Üå ¿úåú ¿©³¸ ¿ú媼µÇ ±¼§º¿«³·ºå©³¿§¹¸ñ ®¼»ºå«¿ªå« ±©¼½-«º½-·ºåú¿©³¸ øð©tը֮ͳ §¹åc¼µ«ºª¼µ«º±ª³å¿©³¸ «Î»º¿©³º ®®Í©º®¼¿©³¸¾´å÷ ñٳåá ¿½Ùå®-Õ¼åòòò ·¹¸¬¼®º®Í³¿»Ò§Üå ·¹¸«¼µ ¿±Ù忯³·º¶¦³å ¿ô³·ºåú±ª³åñ ·¹Å³ ¿±Ùå»ÖÇ«¼µôº ±³å»ÇÖ«¼µôºñ ·¹ ®Í³å®¼®Í³¿§¹¸£ª¼µÇ ¿¶§³©ôºñ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå«ª²ºå ëλº¿©³º ®Í³å®¼§¹©ôº ®®úôºñ «Î»º¿©³º¸«¼µ ½Ù·º¸ªÌ©º §¹ñ «Î»º¿©³º ®®«¼µ ±»³åªÙ»ºåª¼µÇ§¹£¿§¹¸ñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ìî ¬ÖùÜ«©²ºå« «Î»º¿©³º« ¿®úÍ·º«¼µ Ƴ©º¿«³·º ¨³å½Ö¸©³ñ ±´Ë¿ô³«º-³å¶§»ºª³¿©³¸ ®¼»ºå®« ©°¼®º¸°¼®º¸¿©ÙåÒ§Üå °¼©º¨Ö®Í³ ®½-®ºå¿¶®Ë¾´åñ ©°º¿»Ç«-¿©³¸ ±´Ë¿ô³«º-³å«¼µ ¦Ù·º¸¿¶§³©ôºñ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå«¼µ ¬¼®º®Í³®¨³å§¹»ÖÇ¿©³¸ñ ÛÍ°º¿ô³«º°ªØµåúÖË°c¼µ«º« c¼µåc¼µåÞ«Üå¿©Ù§Öñ ®¼»ºå®«ª²ºå ¶¦°º±®Ï«µ¼ ¦Ù·º¸¿¶§³©ôºñ ¿ô³«º-³å«ª²ºå ¿Ó±³ºòòò ±´Ë½®-³ ¯Ûlúͼúͳ¿§®¿§¹¸ª¼µÇ§Ö ¿©Ùå©ôºñ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå «ª²ºå ¬¼®º®Í³¿»©ôº¯¼µ¿§®ôº¸ ¿»³«º¨§º ®®Í³åú ¿¬³·ºª¼µÇ ©©ºÛ¼µ·º±®Ï¿úͳ·ºÒ§Üå «ª§º¿©Ù¾³¿©Ù ©©º ¿»©ôºñ ©°º²ªØµå ¶§»º®ª³¾Ö ®¼µåª·ºå½¹»Üå®Í ¶§»ºª³ ©³©¼µÇ ¾³©¼µÇ¿§¹¸ñ 𻺿¨³«º®·ºå« ±´ËÆ»Üå±²º»ÖÇ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå«¼µ Ó«²º¸Ò§Üå ±»³åª³©ôºñ ù¹»ÖÇ ±´Ë®¼»ºå®«¼µ ¿¦-³·ºå¦-©ôºñ ®·ºå ±´Ë«¼µª«º½Øª¼µ«º§¹«Ù³¿§¹¸ñ ùÜ¿©³¸ ®¼»ºå®« úÍ·º ¾ôºª¼µ¿¶§³©³ªÖñ «Î»º® ±´Ë«¼µª¼µ½-·ºª¼µÇ úÍ·º¸«¼µ¿¶§³©³ ®Åµ©º¾´åñ «Î»º®¬¶§°º«¼µ «Î»º® úÍ·º¸«¼µ úÍ·ºåúÍ·ºåª·ºå ª·ºå 𻺽ؿ¶§³©³¿§¹¸ñ ùÜ¿©³¸ 𻺿¨³«º®·ºå« ¾µú³å ¿Å³ Ƴ©º©°º½µ«¼µ ¿¶§³¶§©ôºñ «Î»º¿©³º« ¬Öùܪ¼µ ¬«¼µå¬«³å»ÖÇ¿úå½Ö¸©³§¹ñ ùÜƳ©º« ¿©³º¿©³º¿ªåúÍ³å ©Ö¸¬©Ù«º ¿©³ºcص©»ºcصª´ª²ºå ¦©º¦´å®Í³®Åµ©º¾´åñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ìí ¾µú³å¿Å³Æ³©º« ùܪ¼µß-ñ ±¼§º½-°ºÓ«©¸Ö Æ»Üå ¿®³·ºÛÍØÛÍ°º¿ô³«º®Í³ Æ»Ü嶦°º±´« ¿±¿«³·º¿§¹·ºåªÖ ¶¦°º©ôºñ ®¼»ºå®« ±´Ë¿ô³«º-³å«¼µ ±¼§º½-°º©³¯¼µ¿©³¸ ·¹®-³å¿±±Ù³åú·º ±´ ¿»³«º®¼»ºå® ô´®Í³§Öª¼µÇ ¿±³«¶¦°º ©ôºñ ¿ô³«º-³å« ·¹ ¿»³«º®¼»ºå® ®ô´§¹¾´å«Ù³ª¼µÇ ¬©»º©»º¿¶§³¿§®ôº¸ ®ú¾´åñ ùÜ¿©³¸ ø«»º¿©³¸§¹úÖË÷ ±´Ë©»º¯³«¼µ ±´ ¶¦©º½-ª¼µ«º©ôºñ ùÜ¿©³¸®Í ®¼»ºå®« ¿Ó±³ºòòò±´ ·¹¸«¼µ ùÜ¿ª³«º½-°º§¹ª³åá ±´Ë©»º¯³«¼µ ¿©³·º ±´¶¦©º§°ºª¼µ«º§¹ª³å¯¼µÒ§Üå ½-°º©Ö¸¿Æ³ ¬¿§æ®Í³ §Ü©¼¶¦°ºª³©ôºñ °¼©º½-®ºå±³®×¿Ó«³·º¸ ¿ú³ö¹¾ô¿©Ù ª²ºå ¿§-³«º«·ºå±Ù³å©ôºñ ¶§»ºÒ§Üå «-»ºå®³ª³©ôºñ ùÜ¿©³¸ ®¼»ºå®©¼µÇúÖ˽ذ³å¬§º©Ö¸ °²ºå°¼®º«¼µ ¿©³·¸º©¶§»º ©ôºñ ¿ô³«º-³å«ª²ºå ®¼»ºå®¬©Ù«º ªµ¼¬§º©ôº¯¼µ ©³ ±¼©ôºñ ¾µú³åúÍ·º«¼µôº¿©³º©¼µ·º« ¿ô³«º-³å®-³å ų «¼µôº¸®¼»ºå®¬¿§æ®Í³ Ó«·ºÓ«·º»³»³»ÖÇ ¶§Õ°µ¿°³·º¸¿úͳ«º ú®ôº¯¼µ©³ ¿Å³¨³å½¸Ö§¹©ôºñ ®¼»ºå®«¼µ ¯Ûl¿¶¦¿¦-³«º®¿§åÛ¼µ·º¿©³¸©Ö¸ ¿ô³«º-³å « §µÐJ³å§-Õ¼©°º¿ô³«º«¼µ¿½æÒ§Üå §¼µ«º¯Ø¿§å«³ ±´Ë ®¼»ºå®úÖ˯Ûl ¶¦²º¸¿°©ôºñ ®¼»ºå®«ª²ºå ¿ô³«º-³åúÖË Ó±Æ³«¼µ ®ªÙ»º¯»ºÛ¼µ·º©³¿Ó«³·º¸ ª«º½Øú©ôºñ ùܪ¼µ»ÖÇ §µÐJ³å§-Õ¼¿ªå»ÖÇ Æ»Ü嶦°º±´©¼µÇ ¿§-³º§¹å¿»Ó«©³«¼µ Ó«³úͲº ¶®·ºª³ú¿©³¸ ¿ô³«º-³å« °¼©º®½-®ºå±³¿©³¸¾´åñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ìì ùÜð©tÕ¿Ó«³·ºå«¼µ ¿¶§³¶§Ò§Üå¿©³¸ 𻺿¨³«º®·ºå« ±´ËÆ»Ü嫼µ ¿¦-³·ºå¦-©³¿§¹¸ñ ·¹ ¿«-»§º§¹©ôº«Ù³ñ ®·ºå ±´Ë«¼µª«º½Ø ª¼µ«º§¹¿§¹¸ñ ©«ôºª¼µÇ ®·ºå©¼µÇ ÛÍ°º¿ô³«º ª´±¼úÍ·ºÓ«³å ®¿»½-·º¾´å¯¼µú·º¿©³·º®Í úÙ«º §µ»ºå±Ü忪忻ӫ§¹ª¼µÇ ¿¶§³©³¿§¹¸ñ ù¹¿§®ôº¸ ®¼»ºå® «ª²ºå ª«º®½Ø¾´åñ ¿»³«º¯Øµå¿©³¸ ¾ôºª¼µ¶¦°ºª³ ±ªÖ¯¼µ¿©³¸ 𻺿¨³«º®·ºå« ·¹úͼ¿»ú·º ±´ Ò®¼Õˬµ§º «¿ªå«¼µª«º½Ø®Í³®Åµ©º¾´åª¼µÇ ¿©Ù宼©ôºñ ¨Øµå°Ø¬©¼µ·ºå ¿®³º¿©³º»ÖÇ ±´ ½úÜå¨Ù«º±Ù³å©ôºñ ±¼§º®Ó«³¾´åñ ±´Ë ¿úÍ˦©º°³¿úå«¿ªå« 𻺿¨³«º«¿©³º¯Ü¿¶§åª³Ò§Üå ¯ú³«¿©³º ¯ú³¿©³¸ ¶¦·º¸ ¿ú»°ºª¼µÇ¿±±Ù³åÒ§Üñ «Î»º¿©³º©¼µÇª²ºå úͳ©³ ¬¿ª³·ºå«¼µ ¾ôºª¼µ®Í úͳª¼µÇ®ú¾´å¿§¹¸ñ 𻺿¨³«º «¿©³º« ¾ôºªµ¼¶¦°º©³ªÖª¼µÇ ¿®åÓ«²º¸ª¼µ«º¿©³¸ ¯ú³Å³ ©°º½¹®Í ¬ú«º®¿±³«º°¦´å¿±³«ºÒ§Üå ¿ú«´å ©ôº¯¼µ©³ ¿Å³ùܪ¼µ«´åú©ôº«Ù¯¼µÒ§Üå ¶®°º¨Ö½µ»º½-±Ù³å ª¼µ«º©³ ¶§»º®¿§æª³¿©³¸¾´åª¼µÇ ¿¶§³¶§©ôºñ ùÜ¿©³¸ ®¼»ºå®ªµ§º©Ö¸±´« ¾³¿Ó«³·º¸ ùܪ¼µªµ§º©ôº¯¼µ©³ ±¿¾³¿§¹«º±Ù³åÒ§Üå ¬·º®©»º °¼©º®¿«³·ºå¶¦°º©³ ¿§¹¸ñ ¬Öùܪ¼µ¶¦°º¿»©µ»ºå®Í³ Ò®¼Õ˧¼µ·ºcØµå« °³¿úå«¿ªå ©°º¿ô³«º« ¿¶§åª³¶§»º©ôºñ cصå®Í³ Ò®¼Õˬµ§º«¿ªå ±´Ë«¼µôº±´ ¿±»©º»Öǧ°º¿±±Ù³åҧܪ¼µÇ ª³¿¶§³¶§»º©ôºñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ìë ¬Öùܮͳ ®¼»ºå®« ¿½ÙªÖ±Ù³å©ôºñ ð©tÕ«¼µ «Î»º¿©³º« ¬Öùܪ¼µ ¬¯Øµå±©º¨³å©ôºñ ¬Öù¹ «Î»º¿©³º«¼µôº§¼µ·º °¼©º«´å»ÖÇ¿úå½Ö¸©Ö¸ª·ºô´ú©³¯¼µ©Ö¸ð©tÕ§¹ñ ùÜð©tÕ«¼µ «¼µ©·º¿®³·º¦©ºú¿©³¸ °³¦©º§ú¼±©º ®-³å»²ºå©´ ¿»³«º¯«º©ÙÖ ¿ú姹ÑÜ媼µÇ ©¼µ«º©Ù»ºå©ôºñ §ú¼±©º¬ª¼µ ª¼µ«º¦¼µÇ¬©Ù«º «Î»º¿©³º¯«º¿ú彸Öú©ôºñ ôµ©;¼úͼ°Ù³ Ƴ©º¿§¹·ºå¿§åú©³¿§¹¸ñ ¿ú¨Ö«-±Ù³å©Ö¸ 𻺿¨³«º®·ºå«¼µ ©Ø·¹±²º©°º¿ô³«º«¿©ÙËÒ§Üå «ôº ±Ù³å©ôºñ ¬±«ºúÍ·º¿§®ôº¸ ¬©¼©º¿®¸±Ù³å©ôº¿§¹¸ ß-³ñ ±´Ë¾ð«¼µ ±´®±¼¿©³¸¾´åñ úÙ³±³å¿©Ù« ±´Ë«¼µ úÙ³ÑÜå¾µ»ºåÞ«Üå¿«-³·ºå®Í³ ¨³åÓ«©ôºñ «-»ºú°º©¸Ö 𻺿¨³«º«¿©³ºª²ºå §´¿¯Ù忱³« ¿ú³«º©³¿§¹¸ ß-³ñ ª¿©³º¿©³ºÓ«³¿©³¸ ±´Ë®¼¾®-³å« °¼©º¿¶§ª«º ¿§-³«º¶¦°º¿¬³·º 𻺿¨³«º®·ºåðôº½Ö¸©Ö¸ ªôº«Ù«º¿©Ù úͼú³«¼µ ±Ù³åÓ«²¸ºú¿¬³·ºª¼µÇ ¿½æª³½Ö¸©ôºñ ¾µ»ºåÞ«Üå ¿«-³·ºå®Í³ 𻺿¨³«º®·ºå«¼µ ±Ù³å¿©ÙË©ôºñ ù¹¿§®ôº¸ ¬©¼©º¿®¸¿»©³¯¼µ¿©³¸ ®¼»ºå®«§Ö ¶§»º§¼µåô´ú©ôºñ ·ôº·ôº©µ»ºå«¿©³¸ ôµ©;¼úͼ©³¿©Ùá ®úͼ©³¿©Ù ±¼§º ®±¼¾´åñ ¿úå½Ö¸©³§Öñ °¼©º§¼µ·ºå¯¼µ·ºú³ ¿«³·ºå±Ù³å¿©³¸ cµ§º§¼µ·ºå¯¼µ·ºú³«ª²ºå ¶§»º¿«³·ºåª³Ò§Üå ¬¼®º¿¨³·º¿úå ±µ½ ¶§»ºú±Ù³å©ôº¿§¹¸ß-³ñ §ú¼±©º«ª²ºå ±¿¾³«- ±Ù³å©ôº¿§¹¸ñ ùÜð©tÕ«¼µ «¼µ§µ©µ ø«¼µ©·º¿®³·º÷« http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ìê ùöص®öbÆ·ºå«©°º¯·º¸ «Î»º¿©³¸º«¼µ ±´Ë¬©Ù«º cµ§ºúÍ·ºÆ³©º ²Ì»ºå¿ú忧姹ª¼µÇ «®ºåªÍ®ºåª³©ôºñ ±´« Ú´·³ Ú¿®» ®öbÆ·ºå¨Ö« ̱§ É·º» ¯¼µ©Ö¸ cµ§ºúÍ·ºÆ³©º«³å Ƴ©º ¬«-Ѻ忪忧å©ôºñ ¾³úͼ®Í³ªÖñ ª«º©°ºð¹å¿ª³«ºúͼ ©Ö¸°«&Ô¿ªå¿§¹¸ñ «Î»º¿©³º« ¿¬ð®ºå®Í³ úͼ¿»©Ö¸ ®·ºå±®Üå¿©Ù¨Ö« ¿®úÍ·ºúÖË°c¼µ«º«¼µ ¿°³¿°³«¿¶§³½Ö¸©Ö¸ ð©tծͳ«©²ºå« ±Ù·ºåô´¨³åÒ§Üå ¶¦°º¿»Ò§Üñ ¿¬ð®ºå®Í³ ¿®úÍ·ºúͼ©ôºá ¿®¶®·º¸úͼ©ôºñ ®·ºå±³å« ®Û[¿ªå« ®·ºå±³å ²Ù»ºÇ¿úÌ¿§¹¸ñ «¼µ§µ©µ« «Î»º¿©³º¸ð©tծͳ ®¼»ºå®°c¼µ«º«¿ªå¿©Ù ¿ú娳婳«¼µ Þ«¼Õ«º±Ù³å©³ñ ù¹»ÖÇ «Î»º¿©³º« ½-°º¬®ÏƳ©º²Ì»ºå«¼µ ¿ú忧媼µ«º©ôºñ ¬ÖùÜ©µ»ºå« «Î»º¿©³º¸«¼µ ùöص®öbÆ·ºå« ð©tÕ¬©Ù«º êð¼Âó¿§å©ôºñ ùÜ©µ»ºå« «Î»º¿©³º«ª²ºå cµ§ºúÍ·º Ƴ©º²Ì»ºå±¿¾³ ®±¼¿±å¿©³¸ «Î»º¿©³º¸Æ³©º²Ì»ºå ¨Ö« żµÅ³®¶¦©ºú¾´åá ùÜų®¶¦©ºú¾´å»ÖÇ ö-Üå®-³å ©³ ¿§¹¸ñ ùÜ¿©³¸ ±´©¼µÇ« ½·ºß-³å ¿¬å¿¬å¿¯å¿¯å¿»§¹ñ cµ§ºúÍ·ºÆ³©º²Ì»ºå¯¼µ©³ ð©tÕ©°º§µùºª¼µ½-Ö˪¼µÇ®ú¾´åñ ¶¦©º ±·º¸¶¦©ºú®Í³§Öª¼µÇ¿¶§³©ôºñ ùÜ¿©³¸¸ «Î»º¿©³º«ª²ºå ®½ØÛ¼µ·º¾´å¿§¹¸ñ ¬Öùܮͳ «¼µ§µ©µ« c¼µ«º«Ù·ºå¿§æ«¼µ ½·ºß-³å «¼µôº©¼µ·º ª¼µ«ºÓ«²º¸§¹ª¼µÇ ¿¶§³©ôºñ «Î»º¿©³º¸«¼µ ùܪ¼µ ¬½Ù·º¸¬¿ú忧å½Ö¸©Ö¸¿«-åÆ´å «Î»º¿©³º ¾ôº¿©³¸®Í http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ìé ®¿®¸§¹¾´åñ ¯ú³¨Ö®Í³ ©§²º¸©°º¿ô³«º«¼µ ùܪ¼µ¬½Ù·º¸ ¬¿ú忧å©ôº¯¼µ©³ ¬·º®©»º úͳ姹©ôºñ ù¹¿§®ôº¸ «Î»º¿©³º« ¶··ºå¿±å©³ñ ½·ºß-³å cµ§ºúÍ·º c¼µ«º©Ö¸¿»ú³ ª¼µ«º¿»úú·º «Î»º¿©³º °³¿úå§-«º©ôº ¿§¹¸ñ ùÜ¿©³¸ «¼µ§µ©µ« ùܪ¼µªµ§º§¹ «¼µ±µ½á ½·ºß-³å«¼µ ùöص®öbÆ·ºå« êð¼Âó¿§å©ôºñ «Î»º¿©³º« ¿¬ð®ºåҽث¼µ ª³ú©Ö¸¬©Ù«º íð¼Âó¿§å ®ôºñ ©°ºª çð¼Âóúҧܯ¼µú·º ½·ºß-³å®¼±³å°µ«¼µª²ºå ú»º«µ»º¿½æ¨³åª¼µÇúҧܿ§¹¸ª¼µÇ ¿¶§³ ©ôºñ ŵ©º©ôºá ±´Ë¿«-åÆ´å¿Ó«³·º¸§Ö «Î»º¿©³º¸®¼±³å°µ «¼µ ú»º«µ»º¿½æÛ¼µ·º½Ö¸©ôºñ ùܪ¼µ»ÖÇ§Ö «Î»º¿©³º ¿¬ð®ºå«¼µ¿ú³«º½Ö¸Ò§Ü¿§¹¸ñ ¿¬ð®ºå ¿ú³«º©ôº¯¼µ¿©³¸ ¿®úÍ·º»ÖÇ¿©ÙËҧܿ§¹¸ñ ¬ú·º« ª´½-·ºå ®¿©Ù˽ָ¦´å¾Ö ±´Ë«³c¼µ«º©³«¼µ ®Í»ºåÒ§Üå¿úå½Ö¸©³ñ ¬½µ ª´½-·ºå¿©ÙËҧܯ¼µ¿©³¸ ±´Ë«¼µ ¬»Ü嫧º ¿ª¸ª³ª¼µÇúÒ§Üñ ¿®úÍ·ºÅ³ ¬úÍ«º¬¿Ó«³«ºÞ«Üå©ôºñ ¬ªÙ»º±¼®º¿®ÙË ©ôºñ c¼µå±³å©ôºñ §Ù·º¸ª·ºå©ôºñ ¿»³«º§¼µ·ºå«-¿©³¸ ±´ ±Ü½-·ºå§¹ ¯¼µª³ú©ôºñ «Î»º¿©³º« ±Ü½-·ºå ¬·º®©»º ð¹±»³§¹©ôºñ «Î»º¿©³º ±Ü½-·ºå¯¼µ©©º®Í»ºå ¿¬ð®ºå« ®±¼¾´åñ ¿®úÍ·º©¼µÇá ¶§²ºªÍ¿¦©¼µÇ ±Ü½-·ºå¯¼µ ©³«µ¼ «Î»º¿©³º« ±Ù³å ±Ù³å»³å¿¨³·º©ôºñ ùܪ¼µ»ÖÇ ©°º°©°º° ±´»Öǫλº¿©³º ú·ºåÛÍÜ媳©ôºñ ±´°¼®ºå ®Åµ©º¿©³¸¾Ö ªµ§º±³å¬½-·ºå½-·ºå ú·ºåÛÍÜ媳©ôº¿§¹¸ñ ¯¼µÓ«§¹°¼µÇß-³ñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ìè ¬ÖùÜ«¿» ½-°º¬®Ïc¼µ«º¶¦°ºª³©ôºñ ¬Öùܮͳ «¼µ§µ©µ« «Î»º¿©³º¸«¼µ ¬½Ù·º¸¬¿ú忧婳ª²ºå ¶¦°ºÛ¼µ·º ©ôºñ ©³ð»º¿§å©³ª²ºå ¶¦°ºÛ¼µ·º©ôºñ ù¼µ·ºô³¿ª³¸½º ®Í»º±®Ï«¼µ «Î»º¿©³º¿ú忧åÒ§Üå ±´« ¶§·º½-·º©ôº¯¼µú·º ¿©³·º «Î»º¿©³º¸«¼µ¿¶§³Ò§Üå®Í ¶§·º©ôºñ ©½-ռ˿»ú³¿©Ù®Í³ «Î»º¿©³º« ¿ªô´¿ª±¼®ºå«¼µ§¹ ¿¶§³¶§©ôºñ «-Õ¼«º ª©º®Í³ «Î»º¿©³º« ¶§Æ³©ºù¹c¼µ«º©³¿©Ù¾³¿©Ù ªµ§º ½Ö¸©³¯¼µ¿©³¸ ù¹¿©Ù©©º¿»Ò§Ü¿ªñ §²³»Öǧ©º±«ºú·º «Î»º¿©³º¸®Í³ ¬úÍ«º®úͼ§¹¾´åñ ±´®-³å¿ð¦»º®Í³«¼µª²ºå ®¿Ó«³«º¿©³¸§¹¾´åñ ¬ÖùÜ¿©³¸®Í ¿®úÍ·º« «Î»º¿©³º¸«¼µ §¼µÒ§Üå¿©³¸ª«º½Ø±Ù³å©ôºñ ±³®»º §¼»º§¼»º ¿¶½³«º¿¶½³«º ®²ºå®²ºå«§º«§º«¿ªå«¼µ ±´ ¬±¼¬®Í©º ¶§Õª³©ôº ¿§¹¸ñ °«³å¿¶§³®Í³ ¬ú§º¨Ö®Í³¿¶§³±ª¼µ ¿¶§³¿¬³·º ¶§·º ½Ö¸©³ «Î»º¿©³º§¹§Öñ ¬ú·º©µ»ºå«¿©³¸ ¿¬ð®ºå§Øµ°Ø« ¿ªå¿ªå©ÙÖË©ÙÖË ¿¶§³ú©ôºñ ¬Öù¹«¼µ «Î»º¿©³º« ¶§·º ©ôºñ ¬Öùܪ¼µ ®ª¼µ½-·º¾´åñ ùܪ¼µ¿¶§³¿§å§¹¯¼µÒ§Üå ¶§·º©³ ¿§¹¸ñ ¿®úÍ·º«¼µ ¬ÖùÜ«°Ò§Üå ú·ºåÛÍÜå¿©³¸©³§Öñ ¿»³«º©°º½¹ ½-°º¿ú°·ºc¼µ«º©¸Ö¬½¹«-¿©³¸ «Î»º ¿©³º¸¬¿§æ®Í³ úͼ½Ö¸¦´å©Ö¸ ¿®úÍ·ºúÖË¿«-åƴ嫼µ ¿¶§³§¹ú¿°ÑÜåñ ±´«¿©³¸ ¬®Í©º®¨·º ¶¦°º½-·º¶¦°º®Í³§¹ñ ±¼µÇ¿§®ôº¸ ¿«-åÆ´åúͼ©Ö¸±´«¼µ ¾ôº¿©³¸®Í ®¿®¸©©º©³ «Î»º¿©³º http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ìç ¬«-·º¸§¹¿»Ò§Üñ ½-°º¿ú°·º «-¿©³¸ ù¹c¼µ«º©³ ¿®³·º©·º ¿®³·ºc¼µ«º±®ÏƳ©º«³å©¼µ·ºå®Í³ «Î»º¿©³º« ù¼µ·ºô³ ¿ª³¸½ºù¹c¼µ«º©³¶¦°º¿»Ò§Üñ ®¼»ºå® «³c¼µ«º©³¿©Ù¾³¿©Ù ¯¼µú·ºª²ºå «Î»º¿©³º« 𷺶§ú©ôºñ ½-°º¿ú°·ºÆ³©º«³å« ú»º«µ»º« ±´¿È屳婰º ¿ô³«º ©Ü¾Ü¿ú³ö¹¶¦°º©Ö¸¬©Ù«º ¯ú³ð»ºúÖ˲̻ºÓ«³å ½-«º¬ú ®¼©tܪ³®Í³ ±Ù³åÒ§Ü廳åú®ôºñ ®¼©tܪ³®Í³ ±´Ë ®¼¾®-³åúÖË®¼©º¿¯Ù¶¦°º©Ö¸ ¿ùæ¿°³ú·º©¼µÇ±³å¬®¼¬¼®º®Í³ ±Ù³å¿»ú®ôºñ ±®Üå« ¿®úÍ·º¿§¹¸ñ ¥²º¸±²ºª³®ôº¯µ¼ ¿©³¸ ±®Ü媵§º©Ö¸ ¿®úÍ·º« ¬¼®º±»ºÇúÍ·ºå¿ú媵§º©ôºñ ùܬ½»ºåc¼µ«º¿©³¸ «¼µ©·º¿®³·º« ¿®úÍ·º«¼µ ±Ü½-·ºå¯¼µú·ºå ±»ºÇúÍ·ºå¿ú媵§º©³«¼µ c¼µ«º©ôºñ ©Ø¶®«º°²ºå¬úͲº»ÖÇ «-§º½¼µå¿©Ù«¼µªÍÖú·ºå ®¿©³º©¯ ®¼µ«º«c¼µ¦µ»ºå«¼µ ±Ù³å ¨¼©Ö¸¬©Ù«º «-«ÙÖ±Ù³å©ôºñ ùÜ¿»ú³®Í³ ©¶½³å ©°º¿ô³«º¿ô³«º±³¯¼µú·º¿©³¸ ½-«º½-·ºå¬ªµ§º¶§Õ©º ®Í³ ¿±½-³©ôºñ ®¼µ«º«c¼µ¦µ»ºå« ¶®»º®³¶§²º®Í³ú©³®Í ®Åµ©º¾Öñ ö-§»º«¼µ ®Í³ú©³ñ ¿®úÍ·º¯¼µ¿©³¸ ½-«º½-·ºå§Ö ®¼µ«º«c¼µ¦µ»ºå®Í³ª¼µ«ºÓ«©ôºñ ®¼µ«º«c¼µ¦µ»ºå ¬±°º¿ú³«ºª³¿©³¸ ¿¬ð®ºå®Í³úͼ©Ö¸ ±´¿©Ù¬³åªØµå ¬±Ø°®ºåú©ôºñ ¬±Ø¦®ºå¯ú³ ®°*©³ 𹩳»³¾Ü«¼µôº©¼µ·º ¬±Ø¦®ºå©ôºñ ±Ü½-·ºå¿©Ù ¯¼µÓ« ©³¿§¹¸ß-³ñ ¬ÖùÜ©µ»ºå« ¿¬ð®ºå®Í³ úͼ±®Ïª´¿©Ù¯¼µú©³ñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ëð ±Ü½-·ºå®¯¼µ©©º©Ö¸±´ ¿½Ù媼µ¿Å³·º¶§ú®ôºª¼µÇ¿©³·º ¬½-·ºå½-·ºå ¿¶§³Ó«¿±å©ôºñ §©º±«º±®Ï ª´¿©Ù ¬«µ»º¯¼µú©³ñ ¿®³·º¿®³·º°¼µåúÖË ¿ô³«w® ¿¨³·º¨³å©Ö¸ ©¼µ·ºå½-°º°¼»ºÆ³©º ¬¦ÙÖË øƳ©º¬¦ÙÖË»³®²º¿©³¸ «Î»º¿©³º ±¼§º®¿±½-³¿©³¸¾´å÷« ®·ºå±³å§¹®«-»º ª³¯¼µú©³ñ ±Ü½-·ºå¯¼µ©ôº¯¼µ¿§®ôº¸ ¯¼µ·ºå®§¹ßص®§¹ ¯¼µú©³ß-ñ «Î»º¿©³ºª²ºå ¯¼µú®ôº¿§¹¸ñ ±´®-³å¿©Ù«¿©³¸ ¿¬³ºÞ«ÜåÅ°º«-ôº¿©Ù ¯¼µ«µ»ºÓ«Ò§Üñ ·¹¾³¯¼µ®ªÖª¼µÇ °Ñºå°³åÓ«²º¸©ôºñ «Î»º¿©³º« ±Ü½-·ºåÞ«Üå¿©Ù¾³¿©Ù§Ö ú©³«¼µåñ ùÜ¿©³¸ ¬ÅÖ¿©Ù¾³¿©Ù§¹¿¬³·º «Î»º¿©³º « ¿¬³·º¿¶®±³Æا©º§-ռ嫼µ¯¼µ¦¼µÇ ¿úÙ媼µ«º©ôºñ ¿¬³·º¿¶®±³Æا©º§-Õ¼å¨Ö®Í³ ¾³§¹±ªÖ¯¼µ¿©³¸ òòò òòò¿§¹¸ñ ¬Öùܱܽ-·ºå¯¼µª¼µ«º¿©³¸ ¿®³·º¿®³·º °¼µå« ųòòò «¼µ±µ½á «Î»º¿©³º¸®¼»ºå® ½·ºÛÍ·ºåúÜ«¼µ ½-¿§å °®ºå§¹ª¼µÇ¿¶§³©ôºñ ¬ÖùÜ©µ»ºå« ±´« ú²ºå°³åþ³å¶§ Ƴ©º«³å c¼µ«º¿»©³«¼µåñ ±´« ±´¿Èå±³åß-ñ ¿»³«º Ò§Üå¿©³¸ ¿ù¹±«ª²ºåÞ«Üå©ôºñ §Ù·º¸§Ù·º¸ª·ºåª·ºå¿¶§³ ©©º©ôºñ ¯Ö½-·ºª²ºå ¯Ö©©º©ôºñ ±´Ë«¼µ ¿ù¹±«µ®r³ úª¼µÇ¿©³·º ¿½æÓ«©ôºñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ëï ±´« ¬Öùܪ¼µ¿¶§³¿©³¸ «Î»º¿©³º ½·ºÛÍ·ºåúÜ«¼µ ±Ü½-·ºå ½-¿§åú©ôºñ ½·ºÛÍ·ºåúÜ« °³®©©º¾´åß-ñ Ûשº©¼µ«º½- ¿§åú©³ñ ¬Öùܬ½-¼»º®Í³ ¿¬ð®ºå«¼µ½·º¿®³·º« ª³©ôºñ ùÜ©µ»ºå« ¿¬ð®ºå®Í³ ±Ü½-·ºå¯¼µ©³ ¶§²ºªÍ¿¦»ÖÇ¿®úÍ·º§Ö úͼ©ôºñ ¿®úÍ·º« ±Ü½-·ºå¯¼µ ©©º©³®Åµ©º¾´åñ ª´©¼µ·ºå «¿©³¸ ±´Ë«¼µ ±Ü½-·ºå¯¼µ©©º©ôºª¼µÇ ¨·ºÓ«©ôºñ «Î»º¿©³º« ¬©Ù·ºå±¼®¼µÇ¿¶§³©³ñ ±Ü½-·ºå¯¼µ©ôº¯¼µ©³ ¶¦°ºcص¿©³¸¯¼µ©©ºÓ«©³½-²ºå§Ö¿§¹¸ñ ¬«Ù»ºÇ¬ªÙ»ºÇ¾³²³ ®ªµ§º©©º¾´åñ c¼µåc¼µå°·ºå°·ºåÞ«Üå ¯¼µ©³«¼µ« ¿®úÍ·º¸ ®´¶¦°º¿»©³ñ ±´¯¼µ½Ö¸©Ö¸ ¿¬³·º¶½·ºåúÍ°º§¹å«¼µ «Î»º¿©³º©¼µÇ ¶®»º®³¶§²º®Í³ »³®²º¬Þ«Üå¯Øµå ¬®-ռ屮Ü嬯¼µ¿«-³º©°º ¿ô³«º ¶§»º¯¼µ¦´å©³§Öñ ù¹¿§®ôº¸ ®¿¬³·º¶®·º¾´åñ ¾³¶¦°ºª¼µÇªÖ¯¼µ¿©³¸ ¿«³·ºåªÙ»ºå¬³åÞ«Ü媼µÇñ «¼µ½·º¿®³·º« «Î»º¿©³º ±Ü½-·ºå½- ¿§å¿»©³«¼µ Ó«³å±Ù³åÒ§Üå ½·ºß-³å±Ü½-·ºå¯¼µ ®ª³å¶¦°ºª³©ôºñ «Î»º ¿©³º ©°º§µùº°§º¿§å®ôº©Ö¸ñ ªÍ®SZԱܽ-·ºå¿§¹¸ñ ªÍ®SZÔ ±Ü½-·ºå «Î»º¿©³º¸¯Ü ¾³¿Ó«³·º¸¿ú³«º±ªÖ¯¼µ¿©³¸ ¾ôº±´®Í®¯¼µ½-·ºª¼µÇ ¿ú³«º©³ñ Ò®¼ÕË®¯ú³Ò·¼®ºå «¼µôº©¼µ·º ª²ºå ¿¬ð®ºå«¼µª³Ò§Üå ±Ü½-·ºå¿©Ù¾³¿©Ù ¿úå¿§å¦´å ©ôºñ ¯ú³Ò·¼®ºå¿úå©Ö¸ »©º±Ï·º¿»³·ºª¼µ ±Ü½-·ºå®-¼Õå«- ¿©³¸ ¬ªµ¬ô«º ±´Ë¨«º·¹ ¯¼µ½-·ºÓ«©³¿§¹¸ñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ëî «Î»º¿©³º«ª²ºå »©º±Ï·º¿»³·º«¼µ ¯¼µ½-·º½Ö¸©³§Öñ ù¹¿§®ôº¸ ¯¼µ½Ù·º¸®ú½Ö¸¾´åñ ùܪ¼µ»ÖÇ þ³©º¶§³å±Ù·ºåÓ«¿ú³ ¯¼µ§¹¿©³¸ß-³ñ «Î»º¿©³º ±Ü½-·ºå¯¼µ½¹»Üå®Í³ ¿®úÍ·º« «§ºª³Ò§Üå °«³å©°º½Ù»ºå§Ö ¿¶§³±Ù³å©ôºñ ùÜ°«³å«¼µ «Î»º¿©³º ½µ¨«º¨¼ ®¿®¸ ±ª¼µ ±´Ë¿«-åƴ嫼µª²ºå ®¿®¸§¹¾´åñ ±´«¼µôº©¼µ·º« ¿©³¸ ½µ¿»¿¶§³ú·º ±¼½-·º®Í ±¼¿©³¸®ôºñ c¼µ«º«Ù·ºå¿§æ ®Í³ ±´Ë¬¿§æ ¿°©»³¨³åÒ§Üå ±·ºÓ«³å¿§å½Ö¸©³«¼µ ¿«-åÆ´å©ØµÇ¶§»º¿±³¬³å¶¦·º¸ ±´«ª²ºå ¿¶§³±Ù³å©Ö¸°«³å §¹ñ ±´¿¶§³±Ù³å©Ö¸°«³å« ë¼µ±µ½ ®¿Ó«³«º»ÖÇ¿»³ºñ ®¿Ó«³«º»ÖÇ£ ©Ö¸ñ ùÜ°«³å«¿ªå« ©°º¦«º«Ó«²º¸ú·º¿©³¸ ¬³å¿§å °«³å§Öñ ©°º¦«º«Ó«²º¸¶§»ºú·ºª²ºå ©¿°<«¼µ ®Í·º°³« ª³Ò§Ü嬳忧屪¼µ ¶¦°º¿»©ôºñ öÜ©¾«º®Í³ «Î»º¿©³º ¾ôº¿ª³«º¬¿©ÙˬޫØÕúͼ©ôº¯¼µ©³ ±´®±¼¾´åñ ±¼µÇ¿§ ®ôº¸ ±´Ë¿°©»³« ¨·ºúͳå©ôºñ ®¼µ«º«c¼µ¦µ»ºå¿úÍˮͳ «Î»º¿©³º ¿Ó«³«º¿»®Í³§Ö¨·ºÒ§Üå ¬³å¿§å±Ù³å½Ö¸©Ö¸ °«³å §¹ñ «Î»º¿©³º« Ƴ©º½Øµ¿§æ®Í³ ¶§ÔåÒ§Ö¶§á ·¼µô¼µ¶§á ®·ºå±³å ª²ºå ªµ§º½Ö¸¦´å©ôºñ ª´úÌ·º¿©³ºª²ºå ªµ§º½Ö¸¦´å©ôºñ «µ»º«µ»º¿¶§³úú·º ¬§-Õ¼¿©³º«¿©³·º «½Ö¸¦´å©Ö¸ ¬¿«³·º §Öñ ¬Öù¹«¼µ ±´®±¼¾Ö»ÖÇ «Î»º¿©³º¸«¼µ¿¶§³±Ù³å©Ö¸ ¬³å¿§å °«³å§Öñ ¬ÖùÜ¿«-åƴ嫼µ «Î»º¿©³º ùÜ¿»Ç¨«º¨¼ ®¿®¸ §¹¾´åñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ëí ¬Öù¹ «Î»º¿©³º ¿¶§³¶§½-·º©Ö¸ ¿®úÍ·º ¬¿Ó«³·ºå§¹§Öñ ¿»³«º¯Øµå ¿¶§³¶§ÑÜå®ôºñ «Î»º¿©³º ±³å©¼µÇcµ§ºú²º±³å©¼µÇcµ§ºú²º±³å©¼µÇcµ§ºú²º±³å©¼µÇcµ§ºú²º±³å©¼µÇcµ§ºú²º c¼µ«º©Ö¸¬½-¼»º®Í³ Ó«²ºÓ«²º¿Èå ¿§æ¿»Ò§Üñ Ó«²ºÓ«²º ¿È导µ©³ª²ºå ½·ºß-³å±¼©Ö¸¬©¼µ·ºå «Î»º¿©³º ¿®Ù娵©º½Ö¸ ©Ö¸®·ºå±®Ü姹ñ ¬Öùܬ½-¼»º®Í³ Ó«²ºÓ«²º¿Èå« ¿®úÍ·º ¨«º ±³¿»Ò§Üñ ù¹¿§®ôº¸ ±³å©¼µÇcµ§ºú²º®Í³ Ó«²ºÓ«²º ¿È嫼µ ®±Øµå¾Ö»ÖÇ ¾³¿Ó«³·º¸ ¿®úÍ·º«¼µ ±Øµå½Ö¸ú±ªÖ¯¼µ ©³ «Î»º¿©³º¿¶§³¶§½-·º¿±å©ôºñ «Î»º¿©³º ±³å©¼µÇ cµ§ºúͲºc¼µ«º®ôº¸¬½-¼»º®Í³ ¿®úÍ·º« ¿¬ð®ºå«¨Ù«ºÒ§Üå ¶®»º®³¸¬±Ø®Í³ ¬ªµ§ºªµ§º¿»©ôºñ ¬ÖùÜ«¿» ®Û[¿ªå ¶§»º¿©³¸®ôºª¼µÇ ªµ§º¿»©¸Ö¬½-¼»º¿§¹¸ñ °®ºå¿½-³·ºå¨Ö®Í³ ¿»Ó«©ôºñ ¬ÖùÜ«³å« §¼µ«º¯Ø ¿±³«º¿±³«ºªÖ¿©³¸ ®ú½Ö¸§¹¾´åñ ¬ªÙ®ºå«³å®¼µÇ ¨·º§¹úÖËñ ±³å©¼µÇcµ§ºú²ºÆ³©º«¼µ «Î»º¿©³º¿¶§³¶§®Í Ó«²º Ó«²º¿È嫼µ®±Øµå¾Ö ¾³¿Ó«³·º¸ ¿®úÍ·º«¼µ¿½æ±Øµå½Ö¸ú±ªÖ ¯¼µ©³ úÍ·ºå±Ù³å®ôºñ ùÜ«³å®Í³ «¼µ¿Æô-³Þ«Üåúôºá ¿®úÍ·º úôºá «Î»º¿©³ºúôº §¹½Ö¸©ôºñ ¬·º®©»º c¼µå±³åÒ§Üå ¾µú³å©ú³åÓ«²º²¼Õª¼µ«º°³å©Ö¸ ®¼»ºå«¿ªå©°º¿ô³«º «¼µ ¾³±³¿úå ß»ºå¶§Ò§Üå ®¼»ºå«¿ªå¿©Ù«¼µ «-Ôå¿«-³º ¿°³º«³å¿»©Ö¸ «®r¤³»ºå¯ú³¿©Ù úͼ©ôº¯¼µ©Ö¸¬¿Ó«³·ºå «Î»º¿©³º¶§½-·ºª¼µÇ c¼µ«º½Ö¸©Ö¸«³åª²ºå ¶¦°º§¹©ôºñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ëì ùÜƳ©º®Í³ ¿ô³«º-³åªµ§º©Ö¸ «¼µ¿Æô-« ¬öÚª»º«¼µ ±Ù³åÒ§Üå °Üå«ú«ºªµ§º·»ºå¬©Ù«º ±Ù³å¿ª¸ª³©ôºñ ¿¶½³«ºª©°ºÛÍ°º ±Ù³åÒ§Ü忪¸ª³ú®Í³ñ ¬ÖùÜ©µ»ºå« ª´¨µ °Üå«ú«º«ª²ºå ¿§æ½¹°«¼µåñ ¿ô³«º-³å®úͼ©Ö¸¬½¼µ«º ®Í³ ¬¿ù檵§º©Ö¸ ¿ùæ¿°³ú·º« ©ú³å¬³å¨µ©º¦¼µÇ «®r¤³»ºå ¯ú³¯Ü¿½æ±Ù³å©ôºñ ¿ùæ¿°³ú·º« c¼µåc¼µå±³å ±³å¿§¹¸ñ ±´Ë«-¿©³¸ª²ºå ¬®ôºÞ«Ü导µ¿©³¸ ¯ú³« ®¶§°º®Í³å¾´å¿§¹¸ñ ¿®úÍ·º«¼µ¿©³¸ ¯ú³« ²y¼ÕËÒ§Üå ¿°³º«³å ª¼µ«º©Ö¸¬©Ù«º «¼µôºð»ºúª³©ôºñ ùÜ¿»ú³®Í³ «Î»º¿©³º¾³¿Ó«³·º¸ Ó«²ºÓ«²º¿È嫼µ ®±Øµåú±ªÖ¯¼µ©³ ¿¶§³¶§®ôºñ Ó«²ºÓ«²º¿Èåų ¬ÖùÜ ¬½-¼»º©µ»ºå« cµ§ºúÍ·º¿°-å«Ù«º®Í³ ¿°-忽濫³·ºå©Ö¸ ®·ºå ±®Üåá ¬Ûµ§²³¬ú¯¼µú·ºª²ºå ®úÍ«º®¿Ó«³«º ¾³®¯¼µ ªµ§ºðظ©ôºñ ±´« Ƴ©º«ª³©³«¼µåñ ÛÍ°º¿ô³«º ôÍѺ ª¼µ«ºú·º Ó«²ºÓ«²º¿Èå« ±³©³®Í»º©ôºñ ù¹¶¦·º¸ ¾³¿Ó«³·º¸ ®±Øµå±ªÖñ Ó«²ºÓ«²º¿È媼µ «³c¼µ«º©³®-Õ¼å« ª·º¶§»ºª³ú·º c¼µåc¼µå±³å±³å𻺽خôº¸ cµ§º®úͼ¾´åñ Û¼µ·º·Ø¶½³å®Í³ ¿¶½³«ºª ©°ºÛÍ°º¿»Ò§Üå®Í¶§»ºª³©Ö¸¿ô³«º-³å«ª²ºå ùܧý¼±¿Ûx ų ±´Ë¿±Ùå ±´Ë±³å®Åµ©º®Í»ºå ±¼®Í³¿§¹¸ñ Û¼µÇ¿§®ôº¸ Ó«²ºÓ«²º¿È媼µ ®¼»ºå®®-Õ¼å« ªÍ°º©ôºá §¹å©ôºñ ¿®úÍ·º ª¼µcµ§º®-Õ¼å«-¿©³¸ c¼µå©ôºñ ±»³å°ú³ª²ºå¿«³·ºå©ôºñ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ëë ±´Ë°¼©º¨Ö®Í³®§¹¾Ö»ÖÇ ¬¿°³º«³å½Øª¼µ«º ú©ôº¯¼µ©³ ª²ºå±¼±³©ôºñ ù¹¿Ó«³·º¸®¼µÇªµ¼Ç Ó«²ºÓ«²º¿È嫼µ ®±Øµå¾Ö ¿®úÍ·º«¼µ ±Øµå½Ö¸©ôºñ ¬Öùܪµ¼§Ö ±Ü½-·ºå¯¼µ©Ö¸¿»ú³®Í³ª²ºå ¿®úÍ·ºÅ³ ¬«Ù»ºÇ¬ªÙ»ºÇ®§¹¾Ö c¼µåc¼µå±³å±³å§Ö ¯µ¼½Ö¸©Ö¸¬©Ù«º ùÜ¿»Ç ¨«º¨¼ ¿®úÍ·º¸®´¯¼µ©³ úͼ¿»©ôºñ «Î»º¿©³º¿¶§³½-·º©¸Ö ¿®úÍ·º¸¬¿Ó«³·ºå«¿©³¸ ùÜ¿ª³«º§¹§Öñ ±´ «-»ºå®³§¹¿°ª¼µÇ «Î»º¿©³º ¯µ¿©³·ºå §¹©ôºñ «Î»º¿©³º «-»ºå®³§¹¿°ª¼µÇ ±´ª²ºå ¯µ¿©³·ºå ¿»®Í³§¹ñ «Î»º¿©³º ®Û[¿ªå¿ú³«º©Ö¸¬½¹©¼µ·ºåª²ºå «Î»º¿©³º¸Æ»Üå»ÖǬ©´ ±´Ë¯Ü ¿ú³«º¿¬³·º±Ù³å§¹©ôºñ «Î»º¿©³º»Öǧ©º±«ºÒ§Üå¿©³¸¾Ö ú³®©¼µÇá «¼µð·ºåÒ·¼®ºå©¼µÇ ±´Ë¯Ü ¿ú³«º½Ö¸Ó«©³®Åµ©ºª³åñ «Î»º¿©³º «-»ºå®³¿» ¿±å©ôº¯¼µú·º¿©³¸ ±´Ë¯Ü ©°º¿½¹«º¿ª³«º®-³å ¿ú³«º Û¼µ·ºÑÜ宪³å ®¿¶§³©©º¾´åñ ¿»³«º¯Øµå ©°º¿½¹«º ¿ª³«º¶¦°º¶¦°º¿©³¸ ¯Øµ½-·º§¹¿±å©ôºß-³ñ ª ª ª ¾¾« °¼©ºúͲºª«ºúͲº»ÖÇ ±´»ÖÇ ½·º®·º½Ö¸¦´å©Ö¸ ªµ§º¿¦³º«¼µ·º¦«º ¬¿®¿ùæ¿®úÍ·º¬¿Ó«³·ºå ¿¶§³¶§½Ö¸§¹ ©ôºñ ½µ¯¼µú·º ¾¾« ¬±«º çíÛÍ°ºúͼ¿»Ò§Ü¶¦°ºÒ§Üå ¬¿® http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ëê ¿ùæ¿®úÍ·º« ¬±«º èêÛÍ°º¬úÙôº úͼ¿»Ó«§¹Ò§Üñ ¾¾¿ú³ ¬¿®§¹ ¶®»º®³¸cµ§ºúÍ·º ¿ª³«¬©Ù«º «-«º±¿ú ¿¯³·º§µöb¼ÕªºÞ«Üå®-³å¶¦°ºª¼µÇ ùܨ«ºùÜ ¬±«º úͲºÛ¼µ·ºÓ«§¹¿°ÑÜ媼µÇ ¯µ¿©³·ºå®¼§¹©ôºñ ¯ú³® ð·ºåð·ºå¶®·º¸ ©·º¶§®ôº¸ 绺婰º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø£«¼µ »³å¿¨³·ºÓ«²º¸Ó«§¹ÑÜå°¼µÇñ ð·ºåÒ·¼®ºåð·ºåÒ·¼®ºåð·ºåÒ·¼®ºåð·ºåÒ·¼®ºåð·ºåÒ·¼®ºå http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ëé §»ºå©°º§Ù·ºËúÖÇ ú·º½µ»º±Ø «®Y³¿ª³«Þ«Üåų ±·ºåúÜ¿®Ìå¨Øµ¿»©Ö¸§»ºå«¿ªå ¿©Ù¿Ó«³·º¸ ªÍ§©·º¸©ôº¿»©ôº¯¼µú·º ¾ôº±´®-³å ¶··ºåÛµ¼·º§¹¸®ªÖñ §»ºå«¿ªå¿©Ù®Í³ ¬ªÍ«µ¼ôº°Üúͼ±ªµ¼ ¾ð«¼µôº°Ü ª²ºåúͼ¿»Ó«®Í³§¹ñ ¿»³«ºÒ§Üå ¶¦Ô¶¦Ô¶§³¶§³ »Ü»Üð¹ð¹ ¬¿ú³·º°Øµ°Øµ úͼ±ªµ¼ ¬¿©Ùå°Øµ°Øµª²ºå úͼ¿»Ó«ÑÜå®Í³§¹§Öñ §»ºå¯¼µ©³ ªÍªÍ§§§Ù·º¸Ò§Üåú·º ½´å©Ö¸±´á §»º¯·º©Ö¸±´úͼ®Í öµÐº©·º¸©ôºª¼µÇ ¿©Ùå©Ö¸±´«¿©Ùåá ¿®Ìå¿®Ìå§-Ø˧-ØË«¿ªå»ÖÇ ªÍªÍ«¿ªå §Ù·º¸½Ù·º¸úú·º§Ö ¶§²º¸°ØµªØµ¿ª³«ºÒ§Üªµ¼Ç ¿«-»§º ÛÍ°º±¼®º¸±´«ª²ºå Ó«²ºÛ´å®×«¿ªå ©°¼®º¸°¼®º¸»ÖÇ¿§¹¸ñ ¬¼µòòò¾³§Ö¶¦°º¶¦°º §»ºå«¿ªå¿©Ù¿Ó«³·º¸ «®Y³¿ª³« Þ«Üåų ªÍ§¿»½Ö¸§¹Ò§Üñ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ëè ¦-©º¯¼µ «ß-³ª¼§º¶§³¿ªå« «Î»º®úÖˬ¿©Ù姻ºå§Ù·º¸ «¿ªå©°º§Ù·º¸¿§æ«¼µ ª³»³å¿ªúÖËñ ®½´å¬³å3 ¯´åÓ«³å «-»º½Ö¸¿ª±¿ª³ñ ®½´åú«º3 ¯´å¨«º «-»º½Ö¸¿ª±¿ª³ñ ®½´åª¼µ3 ¯´å²¼Õ¨«º©Ù·º ±´Ë«Ø§·ºÅµ ©®·º½-»º½Ö¸¿ª±¿ª³òòò ©Ö¸ñ «Î»º®úÖˬ¿©Ùå§Ù·º¸«¿ªåų ª¼§º¶§³·ôº «ß-³ ªÍªÍ«¿ªå¿Ó«³·º¸ ú·º½µ»ºÛ¼µå¨ª¼µÇ ª³¿§¿©³¸®ôºñ ªÍªÍ§§§Ù·º¸ª»ºåÒ§Üå ú»ØÇ¿©Ù©±·ºå±·ºå ¿®Ìå§-ØË¿»§¹ª-«º »ÖÇ §»º¯·º½Ù·º¸®Þ«ØÕ©Ö¸ §»ºå«¿ªå¿ªñ ¬Öùܪ¼µ ¿®Ìå¿®ÌåªÍªÍ §»ºå®-ռ忪忩ٯ¼µú·º °¼©ºð·º°³åÓ«Ò®Ö ®Åµ©º§¹ª³åñ «Î»º®úÖËú·º¨Ö®Í³ ®ð¸Ø®úÖ¿®å½Ù»ºå¿©Ù §ªØµ°Üª¼µÇñ ®½´å ú«º¦Ùôº¿«³·ºåªÙ»º°Ù³§·º ½§ºÓ«ÔÓ«Ô±·ºå¿¬³·º ¿®Ìå§-ØË ¿»©Ö¸ ¿úÌÛÍ·ºå¯Ü©°º§Ù·º¸Å³ «¼µôº¸«¼µôº«¼µ ¾ôºªµ¼ ¯´å¿©Ù ®-³å ¯·º¶®»ºå®¼½Ö¸¿§ª¼µÇ ¬½µ¨«º©¼µ·º §·ºôØ»»ºå¶®·º¸¨«º®Í³ ªÍ¿»Û¼µ·º¿±å©³ªÖñ ¿®å½Ù»ºå¿§¹·ºå®-³å°Ù³Å³ «½µ»º¶®Ô娴媼µÇñ ¥¥¥¥¥ http://www.cherrythitsar.org

§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±§»ºå©°º§Ù·º¸úÖËú·º½µ»º±Ø ëç ì¿® ¾³¶¦°ºª¼µÇ ¬§-Õ¼Þ«Ü嶦°º©³ªÖ£ «Î»º®úÖË ¿®å½Ù»ºå«¿ªåų ¬¿®¸Ûשº¦-³å®Í³ «½µ»º §¹¿©³¸©ôºñ ¬¿®« ±Ù³å«-ռ嫿ªå¿©Ù¿§æ¿¬³·º úôºª¼µÇñ ¬¿®«¿ª ¿Å³ùÜ «®Y³¿ª³«Þ«Ü嬩٫º §»ºå§Ù·º¸ªÍªÍ«¿ªå ÃúÍôº¯ô¸º¿ªå§Ù·º¸£Þ«Üå®-³å¿©³·º §Ù·º¸Ò§Üå½Ö¸Ò§Ü ®Åµ©ºª³åñ Ó«²º¸§¹ÑÜå¿©³¸ §¹å¿ú«¿ªå¿©Ù ©Ù»ºÇª¼µÇñ ø¬¿ª³·ºå°²º±´®·ºåÞ«Ü媼µ ¯¼µú·º¿©³¸ ª«º §-Ѻ忩٪²ºå«-ª¼µÇ¿§¹¸÷ ù¹¿§®ôº¸ª²ºå ¬¿®¸«¼µ¿©³¸ ùÜ¿®å½Ù»ºå¿©Ùų «ª´«-Ü°ôºª¼µÇ§Ö ®¯ØµåÛ¼µ·º¿©³¸§¹¾´åñ ñ®Ü嫪²ºå ù¹c¼µ«º©³ÑÜå±µ½©¼µÇá ÑÜå½-·ºå°¼»º©¼µÇ ¿®å±ª¼µ§Ö ¿®å¿»ÑÜå®Í³ª³åñ «¼µ±µ½©¼µÇ«¿ª ¬¿®¸«¼µ ¬Ò®Ö°©ôºñ ¬¿®« ú©Ö¸§¼µ«º¯Ø¿ªå¿©Ù «-°º«-°ºª-°º ª-°º«¿ªå °µ©©º¿©³¸ ÃÅÖ¸òòò ®úÍ·º »·º ¾ôº«¼µ«¼µÇ¦¼µÇ °µ¿»©³ªÖ£©Ö¸ñ ¬¿®« żµå¬©¼©º¯Ü«¼µ ªÙ®ºå©¿»¶§»º §¹¿ú³ñ ¬¿®¿úòòò ì¿®úÍ·º£¯¼µ©Ö¸ ¾ð ¿ú³«º±²º¬¨¼ îúÍ·º£¬¶¦°º ¶¦©º±»ºå½Ö¸©Ö¸ ¾ð½úÜåų ±®Ü嬧¹¬ð·º ¬¿®¸ §ú¼±©º¬³åªØµå¬©Ù«º ¬¿úåÞ«ÜåªÍ©Ö¸ ì¿Ó«³·ºå ¬ú³£ ®-³å§¹ñ ¬ÖùÜ ¬¿Ó«³·ºå¬ú³¿©Ùų ¬Ðµ¶®Ô®×»º ¿©Ù»ÖÇ ¦ÙÖË°²ºå¨³å©Ö¸ ¬°¼µ·º¬½Ö®Åµ©º¿ª¿©³¸ ®¶®·ºÛ¼µ·º ¿§¾´å¿§¹¸ ¬¿®úôºñ ù¹¿§®ôº¸ ¬Öùܬ¿Ó«³·ºå¬ú³¿©Ù «¼µ http://www.cherrythitsar.org

ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ð·ºåð·ºå¶®·º¸ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷ø»»ºå¿©³º¿úÍË÷êð ú·º½µ»º±Ø¿©Ù»ÖÇ ¦ÙÖË°²ºå¨³å©³¯¼µ¿©³¸ ±®Ü忪 ¬¿®¸ ú·º½µ»º±Ø¿©Ù«¼µ ±Ø°ÑºúͳúÑÜå¿©³¸®ôºñ ©°º°Øµ©°º½µ¿±³ ¬¿Ó«³·ºå¿Ó«³·º¸ ¬¿®¸ú·º¨Ö®Í³ ¨¼úÍ »³«-·ºú®ôº¯¼µú·º ¬Öùܬ®Í³å¬©Ù«º ±®Üå ¿»³·º©úª¼µÇ¯Øµå®Í³ ®Åµ©º§¹¾´åñ ù¹¿§®ôº¸ ¬¿®úôºá ±®Üå ®ª¼®º®¼µå®ª¼®r³»ÖÇ ®¼µ«º®Ö ª¼µ«ºÑÜå®ôº¿»³ºª¼µÇ «Î»º®ú·º¨Ö®Í³ °¼µå©¨¼©º¨¼©º ¿©³·ºå§»º®¼½Ö¸§¹¿±åúÖËñ ¬¿®¸«¼µ ¿®åú®ª³åá ®¿®å±·º¸ ¾´åª³å¯¼µ©Ö¸ ¿®å½Ù»ºå¿©Ùų «Î»º®úÖËú·º¨Ö®Í³ ¬Þ«¼©º ¬»ôº°°º½·ºåª¼µÇ§¹§Öñ ÿ®åòòò ¿®åòò

Add a comment

Related presentations

Related pages

စာဖတ္ ခ်စ္သူမ်ားအတ ...

ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)
Read more

ဇာတိကမၻာ: ျမန္မာ ebook ...

ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)
Read more

မန္မာ ebooks မ်ား(စာအုပ္ ...

ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)
Read more

စြယ္ စုံ: All Ebooks ...

... ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ... ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္) ...
Read more

မန္မာ e-Books မ်ား - အသည္းက ...

ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)
Read more

မန္မာ E-Book စာအုပ္ေပ ...

ျမန္မာ E-Book စာအုပ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ Menu. About; Contact; More. Programming; Softwares ...
Read more

ကယ္မင္း(မကန ...

ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ နည္းပညာမ်ားစုေ၀းရာ Blog ကို လာေရာက္ လည္ပတ္ ...
Read more

မိုးကုတ္သား(ေရပူ)

ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)
Read more

မန္မာ ebooks မ်ား(စာအုပ္ ...

Tips--Guide News & Myanmar Ebook Share ေလ့လာဖတ္ရွုမိသမ်ွကို ျပန္လည္မွ်ေ၀သည္
Read more

ခ်မ္းလင္းေန Chanlinnay ...

ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)
Read more