ธนพรรณ ใจป นตา

67 %
33 %
Information about ธนพรรณ ใจป นตา

Published on March 16, 2014

Author: pearmizu

Source: slideshare.net

㺧ҹ ẺÊíÒÃǨáÅлÃÐÇѵԢͧ ¹Ò§ÊÒǸ¹¾Ãó 㨻¹µÒ ªÑé¹ Á.6/3 àÅ¢·Õè 42 1. ª×èÍ-Ê¡ØÅ ¹Ò§ÊÒǸ¹¾Ãó 㨻¹µÒ àÅ¢»ÃШíÒµÑÇ 41731 àÅ¢·Õè 42 ª×èÍàÅ‹¹ ¹Ø¡¹Ôê¡ ¡Ã؍»àÅ×Í´ o ·ÕèÍÂÙ‹ 23/1 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ´§¢ÕéàËÅç¡ ËÁÙ‹ 4 µ.᪋ªŒÒ§ Í.Êѹ¡íÒᾧ ¨.àªÕ§ãËÁ‹ 50130

á¼¹·Õè仺ŒÒ¹àÃÔèÁ¨Ò¡âçàÃÕ¹ÂؾÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ â·ÃÈѾ··ÕèµÔ´µ‹Íä´Œ 0826193697 2. ª×èÍºÔ´Ò ¹Ò¾ԷÂÒ ã¨»¹µÒ â·ÃÈѾ· 0844850582 ª×èÍÁÒÃ´Ò ¹Ò§¹Ô¸Ô¹Ñ¹· 㨻¹µÒ â·ÃÈѾ· 0819513847 3. ª×èͼٌ»¡¤Ãͧ ¹Ò§¹Ô¸Ô¹Ñ¹· 㨻¹µÒ â·ÃÈѾ· 0819513847 ¤ÇÒÁà¡ÕèÂǾѹ¸¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹໚¹ ÁÒÃ´Ò ÍÒªÕ¾ ÃѺ¨ŒÒ§

4. ¨ºªÑé¹ Á.3 ÁÒ¨Ò¡âçàÃÕ¹ ª‹Í§¿‡Ò«Ô¹à«Ô§ÇÒ³ÔªºíÒÃا à¹×éÍËÒ/ÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ·Õèà¤ÂàÃÕ¹ÁÒ ä´Œá¡‹ / Microsoft Word / Microsoft PowerpointÍ×è¹ æ photoshop â»Ãá¡ÃÁ·Õ趹Ѵ - â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÍÂÒ¡ãËŒâçàÃÕ¹¨Ñ´¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ - 5. ÁÕà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ㪌ʋǹµÑÇ ÁÕ ¶ŒÒÁÕ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ 㪌ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹ 㪌 6. ¤ÇÒÁ㽆½˜¹ã¹Í¹Ò¤µ ÍÂÒ¡ÁÕ§Ò¹·Õè´Õ·íÒ áÅÐÁÑ蹤§ áÅÐàÅÕ駾‹ÍáÁ‹ä´ŒÊºÒ ¤µÔ¸ÃÃÁ»ÃШíÒ㨠àÇÅÒáÅÐÇÒÃÕäÁ‹à¤Â¤ÍÂã¤Ã ÊÔ觷Õ赌ͧ¡ÒÃãËŒ·Ò§âçàÃÕ¹¨Ñ´ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ µŒÍ§¡ÒÃˌͧàÃÕ¹»ÃШíÒ·ÕèÁÕµÙŒà¡çº¢Í§ áÅÐˌͧàÃÕ¹»ÃШíÒ à¹×èͧ¨Ò¡ ¡ÃÐ້Ò˹ѡ áÅÐàÊÕÂàÇÅÒµ‹Í¡ÒÃŒҠˌͧàÃÕ¹ ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ 7. ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÁѸÂÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ 3.14 ¨Ò¡âçàÃÕ¹ª‹Í§¿‡Ò«Ô¹à«Ô§ÇÒ³ÔªºíÒÃا ¨Ñ§ËÇÑ´ àªÕ§ãËÁ‹ 8. ¤Ðá¹¹à©ÅÕè Á.5 1.96 9. ·Ñ¡ÉÐ/¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ Ç‹Ò¹éíÒ ÀÒÉÒ¨Õ¹ 10. ¡ÒÃä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂõԺѵà ¤Ô´àÅ¢àÃçÇ ÃдѺàËÃÕÂ޷ͧᴧ, ¤Ô´àÅ¢àÃçÇ ÃдѺàËÃÕÂ޷ͧ ¨Ò¡ Ã.Ã.ª‹Í§ ¿‡Ò«Ô¹à«Ô§ÇÒ³ÔªºíÒÃا 11. ÍÂÒ¡àÃÕ¹µ‹Í´ŒÒ¹¹Ôà·ÈÈÒʵÏ

Add a comment

Related pages

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

๑๑๖ นายสุทัด ป นตา ... อินจันทร ใจป ... นางนนท ธนพรรณ ...
Read more

สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ...

ต่างๆ ทัว่ โ ลก โดย รว่ ม มอื ก นั ใ น ดา้ น ตา่ งๆ อาทิ ความ ...
Read more