ประวัติส่วนตัว

50 %
50 %
Information about ประวัติส่วนตัว
Data & Analytics

Published on June 27, 2014

Author: jutarattubtim

Source: slideshare.net

ใบงาน แบบสารวจ และประวัติของ นางสาวจุฑารัตน์ อกนิษฐ์กุล ชั้น ม 6/4 เลขที่ 28 1. ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑารัตน์ อกนิษฐ์กุล เลขประจาตัว 45574 เลขที่ 28 ชื่อเล่น ทับทิม กรุ๊ปเลือด โอ ที่อยู่ 172/18 หมู่ 1ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 091-1417292 ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด - ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) jutarat.aknk@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์)jutarat aknitkul ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) 604_28_Jutarat ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) jutarattubtim แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map 2. ชื่อบิดา นายสุพล อกนิษฐ์กุล โทรศัพท์ 085-0407505 ชื่อมารดา นางธนภรณ์ จิรสินการิน โทรศัพท์ 082-8887523 3. ชื่อผู้ปกครอง นางธนภรณ์ จิรสินการิน โทรศัพท์ 082-8887523 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ ค้าขาย 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน พระหฤทัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต คติธรรมประจาใจ ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ห้องน้าที่สะอาด

ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.09 จากโรงเรียน พระหฤทัย จังหวัด เชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 3.01 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ - 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก) - 11.คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ คณะมนุษย์ศาสตร์

Add a comment

Related presentations

Research/ Dissertation on “How online selling has changed the marketing perspectiv...

مشروع قانون يتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة

Remedial geo

Remedial geo

November 6, 2014

nnn

This brief examines 2013 demographic data recently released by the U.S. Census Bur...

Introduction into Big data

Introduction into Big data

October 22, 2014

This presentation shows you the advantages and the importance of Big Data in these...

Info om powerpoint

Info om powerpoint

November 10, 2014

Powerpoint

Related pages

ประวัติส่วนตัว - MindMeister Mind Map

ประวัติส่วนตัว, ที่อยู่, ความสามารถ, ประวัติการศึกษา ...
Read more

ประวัติส่วนตัว: ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว. ชื่อ นางสาวเพียงเพ็ญ นามสกุลพงษ์สม เพศ ...
Read more

ข้อมูลประวัติส่วนตัว - yambcom

ข้อมูลประวัติส่วนตัว ...
Read more

การเขียนประวัติส่วนตัว มีอะไรบ้าง จะเขียนส่งครู หรือเพื่อ ...

การเขียนประวัติส่วนตัว มีอะไรบ้าง จะเขียนส่งครู หรือ ...
Read more

ประวัติส่วนตัว

เราต้องยอม....จ่ายราคาในสิ่งนั้น" "การที่ต้องอดทน"ในสิ่ง ...
Read more

ประวัติส่วนตัว - Google Docs

For a better viewing and editing experience, install the free app.
Read more

ประวัติส่วนตัว - YouTube

ประวัติส่วนตัวลูกน้ำ ฐานิสา - Duration: 3:28. Per Srrer 956 views. 3:28
Read more

ประวัติส่วนตัวของสมาชิกวง COCKTAIL

ประวัติส่วนตัวของสมาชิกวง COCKTAIL. Cocktail ...
Read more

การเขียนประวัติส่วนตัว มีอะไรบ้าง มาดูตัวอย่างประวัติ ...

เผยเทคนิคการเขียนประวัติส่วนตัวแย่างละเอียด ทุก ...
Read more

ประวัติส่วนตัว - Google Docs

ชื่อ :นายวงศธร สัจสุวรรณ. ชื่อเล่น :บอล. อายุ :16 ปี. วัน เดือน ...
Read more