КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

33 %
67 %
Information about КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
Business & Mgmt

Published on February 14, 2014

Author: Moby2Ltd

Source: slideshare.net

Description

Полезна статия на Моби2 на тема "КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ" Приложение в работата
www.moby2.com

с ЕМИЛИЯН КРУМОВ,
ОБУЧИТЕЛ И КОНСУЛТАНТ, МОБИ2 ООД

ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ 2 КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТАТА ЕМИЛИЯН КРУМОВ, ОБУЧИТЕЛ И КОНСУЛТАНТ, МОБИ2 ООД Преподавател в НБУ - Магистърска програма по клинична психология “Психоаналитична перспектива”. Мениджър “Човешки ресурси” и „Управление на качеството качеството“ в авиационния транспорт. Консултант в областта на екипната съвместимост, корпоративната идентичност и мотивацията на персонала. Води тренинги и обучения на теми: “Работа в екип”, “Изграждане и развитие на екипи”, “Ефективни преговори”, “Управление и решаване на конфликти”, “Комуникативни умения”, “Алтернативни подходи за мотивиране на служителите”, “Трудовоправни отно-шeния”,”Сензитивност”. Какво всъщност е комуникацията? КОМУНИКАЦИЯТА - ИСТИНИ И ЗАБЛУДИ Обмен на мисли или мнения Информиране Говорене с хората Показване Изучаване на реакцията на другия Внимателно слушане, стремеж да разбираме околните Преценка на нагласите, убежденията, чувствата, мислите .. áð. 03/2008 Комуникацията е от решаващо значение за отношенията с хората около нас. Успокой се! Изслушай ме. Че аз така си говоря!

АКТИВНО СЛУШАНЕ 1. Поддържайте контакт с очи 2. Потвърждавайте чутото с движение на главата 3. Използвайте подходящо изражение на лицето 3. Избягвайте объркващи движения и жестове 4. Задавайте въпроси 5. Перифразирайте 6. Избягвайте да прекъсвате говорещия. 7. Не говорете твърде много 8. Плавно сменяйте ролята от слушащ към говорещ Активното слушане не означава съгласие с идеите на другия. Това е ниво на общуване, на което участниците се стремят да разберат чувствата и мислите на другия, без да ги отхвърлят, оценяват или наказват. Показва на говорещия, че неговото послание е ПОЛУЧЕНО от слушащия (“слушат ме, чуват ме”). Показва, че слушащият е възприел точно ИНТЕНЗИВНОСТТА на чувствата, които говорещият изпитва към темата на разговора. Показва, че слушащият ПРИЕМА (ЗАЧИТА) правото на говорещия да изразява чувствата си. ОКУРАЖАВА СПОДЕЛЯНЕТО, показването на чувства. Изгражда УСЕЩАНЕТО, че си разбран, зачетен... АКТИВНО СЛУШАНЕ -ТЕХНИКИ ПЕРИФРАЗАЗИРАНЕТО значи да кажете със свои думи какво мислите, че е казал другият. Показвате че се опитвате да разберете казаното, а не да поставяте прегради пред общуването. Прави се като използвате такива вмъкващи фрази като: “Това, което казваш....”, “С други думи.....”, “Значи, като цяло смяташ, че...”, “Чакай да видя, това, което се е случило с теб е....”, “Искаш да кажеш, че....”. Хората дълбоко оценяват, когато ги изслушват. Възспирате покачването на гнева(“охлаждате страстите”). Възспира погрешното разбиране, двусмислиците. Помага Ви да запомните казаното ( у другите също). Избягва се съденето, съперниченето, даването на съвети. Намалява пречките и бариерите в общуването. ОБОБЩЕНИЕ - слушащият “сгъстява” казаното от говорещия като запазва същността (смисъла). ГРУПИРАНЕ - слушащият помага на говорещия да подреди идеите си в някаква форма (по значение, по количество...) и обединява идеите в логически групи РАЗДЕЛЯНЕ - слушащият разделя идеята на помалки съдържателни части, за да намали объркване, неяснота и т. н. ЕФЕКТИВНО ГОВОРЕНЕ - ТЕХНИКИ ЕФЕКТИВНО ГОВОРЕНЕ - Споделяне на съдържанието на идеята и собствените чувства, без интерпретация на чувствата на другия. АЗ-ПОСЛАНИЕ ЕФЕКТИВНА ОБРАТНА ВРЪЗКА Описание на собствените чувства. Описание на поведението на другата страна, коетo провокира тези чувства. Описание на ефекта или последиците от това поведение върху говорещия. Примери: 1. Вместо “Защо не предаде отчета навреме? Явно работя с некомпетентни...” с “Аз-послание” съобщението ще звучи: “Обезпокоен съм, че не подготвихме навреме отчета. Поставен съм в много неприятна ситуация - трябва да давам обяснение пред ....” 2. Ваш колега е взел много важни служебни документи от бюрото Ви, без да Ви предупреди. До 10 ч. трябва да представите резултатите от работата, а без документите отчетът ще бъде непълен. В 9.30 срещате колегата в коридора. Посланието Ви: 1. Описание на чувствата, които изпитвате. 2. Описание на провокиращото поведение на другия. 3. Описание на ефекта, последиците за вас. Помнете “позитивната обратна връзка се приема полесно от другия и има многократно по-силен ефект от негативната”. Ì & ÅÅ КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ 3

ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ 4 ПРИ ЕФЕКТИВНАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА 1. Фокусирайте се върху конкретно поведение 2. Не насочвайте критиката към личността 3. Помнете целта заради която давате обратна връзка 4. Казвайте нещата навреме - отлагането отблъсква 5. Коментирайте с другия възможностите за коригиране на поведението му 6. Дайте конструктивна алтернатива на критикуваното поведение 7. Оценявайте преди всичко резултата от работата а не личността на другия 8. Използвайте обратими изрази, а не от ролята на властващ КАК ДА ПОДХОДИМ СПОРЕД НАШИЯ СЪБЕСЕДНИК? Нашият събеседник е: Как да подходим? Какво не трябва да правим? - Да говорите за неща, които не се отнасят към темата на срещата - Да замъглявате информацията и да оставяте неизяснени въпроси - Да не организирате добре представянето си Амбициозен, силен, със силна воля,независим и ориентиран към целта - Бъдете ясни, конкретни и говорете по същината на въпроса - Придържайте се към конкретната тема - Бъдете подготвени с помощни материали, които представите Магнетичен,ентусиазиран, приятелски настроен, любезен и обича да демонстрира себе си - Осигурете уютна и приятелска атмосфера - Не го занимавайте с много подробности - Задавайте въпроси относно начина, по който се чувства, за да извлечете неговото мнение и коментар Търпелив, предвидим, стабилен, отпуснат, скромен, надежден - Започнете с разчупване на ледовете - Представете вашата теза меко, не заплашително - Задавайте въпроси, започващи с “Как?”, за да извлечете неговото мнение - Да се втурнете изведнъж в темата на разговора - Да доминирате и да изразявате висока взискателност - Да го притискате към бърз отговор Прецизен, консервативен, перфекционист подреден, внимателен - Подгответе се добре предварително - Придържайте се към темата на разговора - Бъдете точни и реалистични - Да сте небрежен, шумен, неформален, шеговит - Да поставяте нереалистични крайни срокове - Да сте неорганизиран и нещата ви да са разбъркани БАРИЕРИ ПРИ ИЗСЛУШВАНЕТО НА ДРУГИТЕ ������������������ Сравняване със себе си. “Четене” /догаждане/ на мислите на другия. Отъждествяване. Бързане да се споделят собствените преживявания и опит преди да бъде изслушан събеседника. Даване на готови съвети. Вместо да се изслуша споделянето на другия. Репетиране на собствените си реплики. Предварително съставяне на мнение за говорещия. Основно правило при слушането е, че преценките следва да се правят след като бъде изслушано и оценено съдържанието на посланието. Филтриране. Избирателност към това което другият говори според конкретния ни интерес и “затваряне” за негативна информация. “Отнасяне” в собствените мисли. Дори казваното от 34 другия да е отегчително или напрягащо, “отнасянето” показва, че събеседника не е ценен и уважен. Изначално противопоставяне. Омаловажаване на - Да бъдете груб, рязък, студен, не словоохотлив - Да контролирате разговора - Да го затрупате с факти, схеми, алтернативи, абстракции другия. Настояване и търсене на възможности да се покаже правота за всичко. Отклоняване, внезапна смяна на темата или неприемането й на сериозно. Фиктивно предразполагане, формална подкрепа със стандартни изрази, без истинска съпричастност. Участвайте в тренинга „Подобряване на междуличностното общуване и екипната съвместимост“ с водещ Емилиян Крумов. Участието в това обучение дава възможност: да определяме обща посока в работата заедно да станем играчи от един отбор да успяваме с комуникацията помежду си да се разбираме по-лесно да поддържаме мотивацията си да решаваме проблемите си продуктивно да ”подреждаме” отношенията си с другите да сме съпричастни áð. 03/2008 Повече информация на интернет адрес: http://www.moby2.com/page.php?46 ЗАПИСВАНИЯ за това обучение може да направите на: training@moby2.com или на факс 02 491 33 22 и тел.: 491 23 53, Моби2 ООД, 1592 София, бул. Асен Йорданов 14, www.moby2.com ��������������������������������

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Работоспособност - marie-curie-bg.org

ИНДИВИДУАЛНИ УМЕНИЯ Много често им се слага етикет на" индивидуални приложими ...
Read more

Комуникативни умения и работа в екип - програма към курса

Комуникативни умения, креативност, решаване на проблеми и конфликти, презентационни ...
Read more

Комуникационни умения - likora.com

Обучението Комуникационни умения разглежда тези и много други въпроси от две ...
Read more

Active Mind

ActiveMind е консултантска компания, отговаряща на нуждите на своите клиенти от ...
Read more

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ | Arthur Adams - Бизнес тренинги и ...

Добре дошли на обучението КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. Всеки от нас е срещал онзи тип хора ...
Read more

комуникативна компетентност

Комуникативни умения и ... които определят спецификата на неговите комуникативни ...
Read more

KeyComKit Модул 1 - Комуникативни умения 3: Четене

След завършване на този Дял, вие ще можете да: Четете и разбирате различни видове ...
Read more

Комуникационни умения | Етикет БГ

Съществуват различни начини за подобряване на комуникационните умения.
Read more

комуникативни умения - Превод на английски език - Linguee

Много преведени примерни изречения, съдържащи „комуникативни умения”- Английско ...
Read more

Комуникативни умения | Пари и лични финанси

Много хора смятат, че имат страхотни комуникативни умения. Те искрено вярват, че ...
Read more