ใบสมัครผู้อำนวยการ

100 %
0 %
Information about ใบสมัครผู้อำนวยการ
Education

Published on March 20, 2014

Author: PhongpanotPh

Source: slideshare.net

-๑- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้อานวยการ ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ ระดับ ๙ (ผู้อานวยการ ระดับ ๙) ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ …………………………………………………………………………….. ๑. ชื่อ ____________________ชื่อสกุล ____________________ ๒. เพศ ชาย หญิง ๓. วัน เดือน ปีเกิด ________________ อายุปัจจุบัน ___ ปี วันหมดวาระปฏิบัติงาน _________ ๔. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ____________________ ระดับ ________ ประเภทตาแหน่ง บริหารระดับสูง บริหารระดับกลาง (ผู้อานวยการ, รองผู้อานวยการ) (ผู้บริหารกลุ่มงาน) กลุ่มงาน ____________________ สานักงาน ____________________ อาเภอ ____________ จังหวัด _______________ โทรศัพท์ __________________ โทรสาร ___________________ E-mail _________________________ ๕. สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ปัจจุบัน สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ______ ซอย/ตรอก ______________________ ถนน _______________________ แขวง/ตาบล ________________ เขต/อาเภอ ________________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ __________ โทรศัพท์ ___________________ โทรสาร ___________________ E-mail _________________________ ๖. ประวัติสุขภาพ เป็นโรคเหล่านี้ หรือไม่ ความดัน โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ภูมิแพ้ หอบหืด ไมเกรน อื่นๆ เป็น ไม่เป็น ๗. ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เลขที่สมัคร.............................. ระดับการศึกษา...

-๒- ระดับการศึกษา สถาบัน ประเทศ ปีที่สาเร็จการศึกษา โครงการทุน ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ __ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘. ประวัติการปฏิบัติงาน วันเข้ารับบรรจุเป็นบุคลากรสาหรับปฏิบัติงาน _____________ตาแหน่ง __________ ระดับ_____ ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม ________ ปี ________ เดือน การดารงตาแหน่งในสายงานบริหาร ชื่อตาแหน่ง ประเภทตาแหน่ง ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง รวมเวลาดารงตาแหน่ง (วัน/เดือน) ๑. ๒. ๙. การฝึกอบรมด้านบริหาร/วิชาการ (หลักสูตรสาคัญ) หลักสูตรที่อบรม ข้อหลักสูตร/การ อบรมอื่นๆ หน่วยงาน สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม ๑. ๒. ๑๐. การศึกษาดูงาน (ที่สาคัญ) การดูงาน เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน ๑๑. การปฏิบัติ...

-๓- ๑๑. การปฏิบัติงานพิเศษ (ถ้ามี) การปฏิบัติงานพิเศษ เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสาเร็จ ๑๒. ความสามารถพิเศษอื่นๆ ภาษาอังกฤษ _______________________________________ คอมพิวเตอร์ _______________________________________ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________ ๑๓. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ๑๔. วิสัยทัศน์ และผลงานด้านสมรรถนะ หลักการบริหาร จานวน ____ ชุด (ที่แนบท้าย) ๑) ______________________________________________________________________ ๒) ______________________________________________________________________ ๓) ______________________________________________________________________ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว (ให้จัดทาเอกสารเป็นรูปเล่มแยกต่างหากจากใบสมัคร) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือใส่ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ลงลายมือชื่อผู้สมัคร________________________ (________________________) วันที่ เดือน ปี ______________ การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ( ) คุณสมบัติครบถ้วน ( ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก _____________________________ ลงชื่อ ___________________ ผู้ตรวจสอบ (___________________)

Add a comment

Related presentations

Related pages

คุรุสภา

คุรุสภา
Read more

ใบสมัครงาน (Applicant Form)

ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงาน ...
Read more

ใบสมัคร รูปถ่ำย ผู้อ ...

4 - 4 15. บุคคลอ้างอิง 15.1 ชื่อ-นามสกุล ...
Read more

ใบสมัครผู้อำนวยการ ...

ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ Author:
Read more

คุรุสภา

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ ...
Read more

Document Details ...

... เลือกรายการ Home คลังเอกสาร แบบฟอร์มใบสมัครผู้อำนวยการ ...
Read more

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานฯ . ใบสมัคร_ผอ-สสว.pdf.
Read more

แบบฟอร์มใบสมัครงาน 1

ใบสมัครผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. ชื่อ
Read more

รับสมัคร ผู้อำนวยการ ...

ใบสมัคร ผู้อำนวยการ ...
Read more

รับสมัครผู้อำนวยการ ...

ประกาศ_ใบสมัครผู้อำนวยการ ศอ.บต.pdf ใบแสดงผลงาน ...
Read more