ในความรัก ไม่เน้นหลักไวยากรณ์

100 %
0 %
Information about ในความรัก ไม่เน้นหลักไวยากรณ์

Published on May 31, 2016

Author: ajmuu9

Source: slideshare.net

1. ในความรัก ไมเนนหลักไวยากรณ เลาเรื่อง tenses และ question tags

2. 1 • ภาษาไทยเขียน ‘กิน’ ตัวเดียว กําหนดเวลาใชคําอื่นๆ บอกขยายความ • ตางจากภาษาอังกฤษ ในที่นี้ ขอยกตัวอยางโดยการใชคําวา ‘have’ ในความหมายวา ‘กิน’ • แสดงใหดูทั้งรูป ปจจุบัน อดีต อนาคต และ ‘กาล’ หรือ tense ที่ ยอยลงไปอีก • บางประโยคอาจจะฟงดูประหลาดๆ แตขอใหเขาใจวา เพื่อแสดง ‘รูป’ ของกริยาใน tense ตางๆ เปนหลัก • แตจะเรียก tense อะไรก็ชางมันเถอะ

3. 2 2.1 Present tenses • I have rice everyday. กิน (ทุกวัน) • I am having rice now. กําลังกิน (ตอนนี้) • I have had rice and some snacks. กินไปแลว (ในอดีต ไมไดบอกวาเมื่อไหร) • I have been having rice since I was born. กิน (มาเรื่อยๆ) (ตั้งแตเกิดแนะ)

4. 2.2 Past tenses • I had rice this morning. กินไปแลว (เมื่อเชา) • I was having rice when a friend asked if I wanted to share some noodles. กําลังกินอยูในอดีต (ตอนที่เพื่อนถามวา อยากแบงกวยเตี๋ยวไปกินบางไหม) • I had had rice before I bought some bread. กิน (ใน อดีต) (กอนซื้อขนมปง) • I had been having rice for breakfast for years before I tried cereal. กินมาเรื่อยๆ (ในอดีต) (กอนลองกินซีเรียล)

5. 2.3 Future tenses • I will have rice tomorrow. (พรุงนี้) จะกิน • I will be having rice tomorrow at eight o’clock. (พรุงนี้ตอนแปดโมง) จะกําลังกินอยู • I will have had rice for ten meals in a row after dinner today. จะไดกิน (เสร็จในอนาคต) (ในที่นี้ คือ นับแลว จะไดกินขาวทุกมื้อติดกันสิบมื้อหลังจากกินอาหารเย็นวันนี้) • I will have been having rice for thirty years by 2020. จะไดกินเรื่อยๆ (ในอนาคต) (ในที่นี้ คือ พอถึงป 2020 ก็จะไดกินขาวมาเรื่อยๆ เปนเวลาสามสิบป)

6. 3 • หนุมสิงคโปรเอยทักถามทางสาวไทยที่ปายรถเมล • That’s how they met. เขาเจอกันรูจักกันแบบนั้น • หนุมสิงคโปรพูดไทยไมเปน สาวไทยพูดจีนไมได ตองใชภาษาอังกฤษกัน • เคยไปเยี่ยมคูนี้ที่สิงคโปร ไดยินสาวไทยบอกสามีวา • “Ok ละ, you drop us here. Then you go park ละ. I go first and wait at restaurant. • We eat there last week ละ. Remember? After we eat, we go shopping together.” • ไมตองกระจายกริยาใหยุงยาก จะทําเดี๋ยวนี้ กําลังทําอยู จะทําหลังกินขา เคยทํา แลวสัปดาหกอน ใชกริยาชองหนึ่งหมด ก็ดูรูเรื่องกันดี

7. 4 • ในความรัก ไมเนนหลักไวยากรณ

8. 5 Question tags • We will go there next Monday, won’t we? • You have had lunch already, haven’t you? • He does not like spicy food, does he? • They can’t come today, can they? • She visited them last year, didn’t she? • She loves travelling, doesn’t she?

9. 6 • ประโยคขางตนเริ่มดวยประโยคบอกเลา ลงทายดวยประโยคคําถาม • ในภาษาอังกฤษ เรียกสวนที่เปนคําถามวา question tags, tag questions, tail questions เปนคําถามที่เปนติ่งอยูขางทาย คนที่ใช ถูกตอง แสดงวามีความรูไวยากรณดีทีเดียว • หลักใหญๆ คือ ตองใชกริยาชวยที่ถูกตอง และถาขางหนาเปน positive ขาง หลังตองเปน negative หรือ ถาขางหนาเปน negative ขางหลังตอง เปน positive สลับกัน • ความยากอยูที่การหากริยาชวย โดยเฉพาะอยางในสองประโยคหลังสุดที่ไมเห็น กริยาชวยชัดเจนในประโยค • แตเรื่องความหมายไมซับซอนเลย นาจะแปลวา “ใชไหม” ขางทายไดทุกประโยค

10. 7 • เมื่อมีคําถาม ตองมีคําตอบ • เวลาตอบ ในภาษาอังกฤษ อยาคิดมาก • ใหตอบตามจริง Yes, she does. No, she doesn’t. • Yes ตองไปกับประโยคบอกเลา No ตองไปกับประโยคปฏิเสธ • พูดแบบไทย ….ไมไปดวยกันหรือ....ฮื่อ (yes) ไมไป • ตกลงไปหรือไมไปแน ฝรั่งฟงแลวงง

11. 8 • ไปเยี่ยมสาวไทยที่แตงงานไปกับหนุมอังกฤษ ทั้งคูใชภาษาอังกฤษเปน สื่อกลาง • ไดยินเธอพูดประโยคขางตนทั้งหมด โดยที่ question tag ของ เธอมีแบบเดียวคือ …, isn’t it? (ไมใชหรอกหรือ) • นารักจัง.... เหมือนกับใช question tag แบบภาษาฝรั่งเศส มีอยู รูปเดียวจริงๆ คือ ...., n’est-ce-pas? (อานออกเสียงประมาณ วา ‘แนซะปะ’ )

12. 9 • ในความรัก ไมเนนหลักไวยากรณ

13. 10 • คูแรกมีลูกดวยกันหนึ่งคน อยูดวยกันประมาณยี่สิบป กอนฝายชายจาก ไปอยูกับหญิงอื่น • คูหลังไมมีลูกดวยกัน อยูดวยกันประมาณยี่สิบป กอนฝายชายจากไปอยู ภพอื่น • ในทั้งสองกรณี ไมไดเปนเพราะไวยากรณ

14. 11 • แตถาจะไปสอบ ไปทํางาน คงอาศัยความรักอยางเดียวคงไมได • รูไวยากรณไวบางละกัน นะ...นะ...

Add a comment