වෘත්තීය අවස්ථා වැඩි පරිගණක ක්ෂේත‍්‍රය දිනමිණ, පරිගණක දැනුම

50 %
50 %
Information about වෘත්තීය අවස්ථා වැඩි පරිගණක ක්ෂේත‍්‍රය දිනමිණ, පරිගණක දැනුම
Career

Published on July 26, 2009

Author: wikramanayake

Source: slideshare.net

Description

G N Wikramanayake (2006) වෘත්තීය අවස්ථා වැඩි පරිගණක ක්ෂේත‍්‍රය දිනමිණ, පරිගණක දැනුම (in Sinhala), Colombo: ANCL, vol. 2, Aug 19, p. 2.

Add a comment

Related presentations

Tyrone  aurelio

Tyrone aurelio

November 10, 2014

CONOCE LO QUE LLEVO DENTRO

E portfolio-1

E portfolio-1

November 10, 2014

E-Portfolio

John's presentation to EMBA students on knowledge work, the innovation ethics and ...

Looking for an icebreaker that helps team members learn more about each other, imp...

Quantas vezes você pensou sobre diferentes formas de conseguir ter mais foco. São ...

Os segredos do sucesso - Dale Carnegie O livro de Dale Carnegie "Como Ganhar Ami...

Related pages

තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ...

දිනමිණ, පරිගණක ... පරිගණක දැනුම ... සහ වෘත්තීය අවස්ථා on ...
Read more

Gihan Wikramanayake | University of Colombo, Sri Lanka ...

... සහ වෘත්තීය අවස්ථා ... පරිගණක දැනුම ... තරග දිනමිණ, පරිගණක ...
Read more

Sri Lanka Education Forum » වෘත්තීය ...

මෙය වැඩි දියුණු ... පරිගණක ... රැකියා අවස්ථා සංඛ් ...
Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ විෂය ...

දැනුම පමණක් ... ගැනීමට අවස්ථා සපයා ... පරිගණක ...
Read more

Gihan Wikramanayake | University of Colombo, Sri Lanka ...

Gihan Wikramanayake, ... දැනුම සහ වෘත්තීය අවස්ථා more. ... පරිගණක දැනුම මැන බලන ...
Read more

Asiru Karunarathna

Get updates from Asiru Karunarathna on Facebook. Log in or sign up for Facebook today. Log into Facebook
Read more

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය ආශ ...

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය ආශ‍්‍රිතව ලොව පැතිරෙන නව ප‍්‍රවනතා
Read more

Archive of posts filed under the ජනන යන්ත් ...

නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් ඊයේ රාත් ...
Read more