Ο Βαρελάς

44 %
56 %
Information about Ο Βαρελάς
Education

Published on November 11, 2013

Author: iliasili

Source: slideshare.net

Description

Γλώσσα Δ΄: 2η Ενότητα - Ο Νερουλάς
Παλιά επαγγέλματα: Ο Βαρελάς
Εργασία από τις μαθήτριες :
Νικολέτα Κ.
Δέσποινα Σαρ.

Ο ΒΑΡΕΛΑ΢ Νηθνιέηα Κ. Δέζπνηλα Σαξ. 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Τάξη: Δ1

Ο βαρειάς

Ο βαρειάς Ο βαρειάς ήηαλ ηετλίηες, εηδηθός ζηελ θαηαζθεσή βαρειόζτεκωλ θαη ζθαθοεηδώλ ζθεσώλ, κηθρού ή κεγάιοσ κεγέζοσς, ζθεσώλ ποσ απαηηούζαλ ηδηαίηερε ηετληθή θαη εηδηθά εργαιεία γηα θακπύιες επηθάλεηες.

Πώς θαηαζθεσάδοληαλ ηα βαρέιηα Τν βαξέιη θαηαζθεπαδόηαλ από μύιν θαζηαληάο ή δξπόο. Τν μύιν πεξλνύζε από εηδηθή επεμεξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα θνβόηαλ ζε ιεπηέο ζαλίδεο, ηηο νπνίεο βξέραλε γηα λα κπνξνύλ λα πάξνπλ εύθνια ηελ θαηάιιειε θιίζε. Σηε ζπλέρεηα ηηο ελώλαλε θαη ηηο δέλαλε πξόρεηξα κε ζύξκα. Καηόπηλ πεξλνύζαλε ηα ζηδεξέληα ζηεθάληα θαη ηα ρηππνύζαλ, γηα λα ζθίμνπλ θαιά κε έλα εηδηθό εξγαιείν, ην καηζαθόλη. Μεηά ηνπνζεηνύζαλ ηνπο δύν επίπεδνπο ππζκέλεο από ιεπηά θύιια μύινπ.

Σην πάλω κέξνο ηνπ βαξειηνύ ππήξρε έλα άλνηγκα κε θαπάθη, απ' όπνπ έξηρλαλ κέζα ην πεξηερόκελό ηνπ. Σην θάηω κέξνο, ιίγν πάλω από ηε βάζε ηνπ, ή ζην θαπάθη ππήξρε κηα μύιηλε θάλνπια απ' όπνπ άδεηαδαλ ην ιάδη, ην θξαζί θιπ.

Ο βαρειάς Οη απνζήθεο ηωλ ζπηηηώλ ηα παιηά ρξόληα ήηαλ γεκάηεο κε βαξέιηα δηάθνξωλ κεγεζώλ. Κάζε βαξέιη πεξηείρε θαη από έλα είδνο. Κξαζί, ιάδη, ηζίπνπξν, ηπξί, ηνπξζί, όζπξηα θ.ά. Πξηλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ην βαξέιη, ην μεζθόληδαλ, ην έπιελαλ θαη έπεηηα ην απνιύκαηλαλ θαίγνληαο ζεηάθη.

Πεγή  Βηθηπαίδεηα

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ο βαρελάς - YouTube

Δρακόντεια μέτρα στο δικαστήριο Καλαμάτας για τη δίκη της δολοφονίας Κέρι και ...
Read more

Ο βαρελάς | Άγονη γραμμή

Ο βαρελάς ήταν ο ειδικός τεχνίτης που κατασκεύαζε βαρέλια. Λεγόταν και βαρελαντζής ή ...
Read more

Ισοβίτης ο "εγκέφαλος" κυκλώματος νονών - MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ...

Από κασκαντέρ του Χόλιγουντ ο Βασίλης Βαρελάς βρέθηκε να συντονίζει κυκλώματα ...
Read more

Ο Βαρελάς - Αρχική

Ο Βαρελάς : Ο βαρελάς ήταν τεχνίτης, ειδικός στην κατασκευή βαρελόσχημων ...
Read more

Ο Βαρελάς - Education - documents.tips

1. Ο ΒΑΡΕΛΑ΢ Νηθνιέηα Κ. Δέζπνηλα Σαξ.9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Τάξη: Δ1 2. Ο ...
Read more

Αρχική

Η Ιστορία μας Στις αρχές της δεκαετίας του ‘ 50 ο φαρμακοποιός Νικόλαος Βαρελάς ...
Read more

Υπάτιος Βαρελάς - Αρθρογράφος στην Εναλλακτική Δράση

Ο Υπάτιος Βαρελάς είναι Προπονητής Ζωής (Life Coach) με ειδίκευση σε EFT και NLP, Σύμβουλος ...
Read more

Τι δείχνουν οι πράξεις μας; - Εναλλακτική Δράση

Γράφει ο Υπάτιος Βαρελάς, Προπονητής Ζωής (Life Coach) Ο καθένας μας έχει μία συγκεκριμένη ...
Read more

Φθιωτικός Τυμφρηστός: Βαρελάς

Επιπλέον, τις ανάγκες των Αγιωργιτών εξυπηρετούσε και ο βαρελάς ...
Read more

Ο Κλεάνθης Βαρελάς ξεκινά εκστρατεία κατά της ...

Ως εδώ και μη παρέκει! Απηύδησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Μεγάρων Κλεάνθης ...
Read more