22º domingo toc 2016

50 %
50 %
Information about 22º domingo toc 2016

Published on August 25, 2016

Author: NuriaMNezElissetche

Source: slideshare.net

1. Dijo Jesús:

2. “Os cedros dixéronlles ás canas: Por que vosoutras, que sodes fráxiles e débiles, non vos rompedes durante a tempestade, mentres que nosoutros, que somos así de grandes, estamos rotos e, ás veces, arrincados?

3. Cando chega a tempestade e sopra o vento, nosoutras dobrámonos de aquí e de alá e por iso non nos rompemos, pero vosoutros estades en perigo por resistir ao vento”. As canas respondéronlles:

4. Antes de ser virtude cristiá,Antes de ser virtude cristiá, a humildade é un principio de sabedoríaa humildade é un principio de sabedoría Faite pequeno nas grandezas humanasFaite pequeno nas grandezas humanas e alcanzarás o favor de Deus;e alcanzarás o favor de Deus; porque é grande a misericordia de Deusporque é grande a misericordia de Deus e revela os seus segredos aos humildes”e revela os seus segredos aos humildes”.. EclesiásticoEclesiástico. ““Meu fillo, nos teus asuntos procede conMeu fillo, nos teus asuntos procede con humildade e quererante máis có home xeneroso.humildade e quererante máis có home xeneroso.

5. Xesús, invitado a comer por un fariseo,Xesús, invitado a comer por un fariseo, observa que os convidadosobserva que os convidados escollen os primeiros postos.escollen os primeiros postos. Ao redor da mesa xorden dúas ensinanzas:  unha para os invitados,  outra para o anfitrión.

6. - Cando te inviten a un banquete- Cando te inviten a un banquete non te coloques nos postos principais.non te coloques nos postos principais. É importante cultivarÉ importante cultivar a autoestima,a autoestima, pero máis importantepero máis importante aínda é recoñecer conaínda é recoñecer con humildade o posto que unhumildade o posto que un ocupa na vida.ocupa na vida.

7. É importante cultivar as boas relaciónsÉ importante cultivar as boas relacións cos iguais, pero máis importante aíndacos iguais, pero máis importante aínda é descubrir a gratuidade.é descubrir a gratuidade. - Cando ti ofrezas un banquete, invita os pobresCando ti ofrezas un banquete, invita os pobres que non poderán corresponderteque non poderán corresponderte.

8. A primeira fálanos de nós mesmos e da nosa vaidade.

9. “O que se enxalza será humillado” Temos coñecido persoas, ideoloxías e sistemas políticos que pretenderon converterse en deuses. A tiranía deses ídolos foi terrible. E a súa caída, fulminante. Só a Deus se poden atribuír honores divinos.

10. “O que se humilla será enxalzado”

11. Señor Xesús, manso e humilde de corazón, ti ensináchesnos coa túa vida que só se o gran de trigo morre no suco pode dar abundante colleita. Amén.

12. José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

Add a comment