ο έρωτας μέσα από την τέχνη

55 %
45 %
Information about ο έρωτας μέσα από την τέχνη
Education

Published on April 5, 2014

Author: mariapara4

Source: slideshare.net

Η αγάπη μέσα από τη τέχνη Διέλε Σξηαληνπ Υξηζηίλα Φηιηππνππνιίηε Γεσξγία Φύηξνπ Πεηξνύια Υξηζηνγηαλλνπνύινπ

Ζωγραυική

The Kiss - Gustav Klimt

The Lovers - Rene Magritte

The Kiss - Edvard Munch

Salvador Dali

Siesta - Van Gogh

Le Printemps (Spring) - Pierre Auguste Cot

Dance in the Country - Pierre Auguste Renoir

In The Garden - Pierre Auguste Renoir

Γλυπτική

Love - Robert Indiana

Λογοτεχνία

Ρσκαίνο & Ηνπιηέηα Σν έξγν Ρωμαίος και Ιοσλιέτα είλαη κηα ηξαγσδία πνπ έγξαςε ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ ν Οπίιιηακ ΢αίμπεξ, ην 1595, γηα δπν λεαξνύο θαηαηξεγκέλνπο εξαζηέο πνπ ν ζάλαηόο ηνπο ηειηθά ζπκβηβάδεη ηηο δηελέμεηο κεηαμύ ησλ θενπδαξρηθώλ νηθνγελεηώλ ηνπο “Ρσκαίε, σ Ρσκαίε! Αρ! ηη ιέγεζαη Ρσκαίνο; Αξλήζνπ ηνλ παηέξα ζνπ, παξαίηα η' όλνκά ζνπ, ή αλ δελ ζέιεο, κνλαρά πσο κ' αγαπάο νξθίζνπ θαη έπαπζα λα ιέγνκαη ηνπ Καπνπιέηνπ θόξε.”

ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ΢, ΒΗΣ΢ΔΝΣΕΟ΢ ΚΟΡΝΑΡΟ΢ "Pσηόθξηηε, ίληα ζέισ πιηό ηε δήζε λα καθξαίλσ; Πνηά νιπίδα πιηό κνπ 'πόκεηλε, θαη ζέισ λ' αληκέλσ; Γίρσο ζνπ πώο είλ' κπνξεηό ζηνλ Kόζκνλ πιηό λα δήζσ; Aλάζεκα ην Pηδηθόλ ζηά θύιαγελ νπίζσ! Mε ηε δσή ζνπ είρα δσήλ, θαη κε ην θσο ζνπ εζώξνπ', ηα Πάζε κνπ, ζπκώληαο ζνπ, επέξλνπ' ζαλ εκπόξνπ'. Tνλ εαπηό κνπ αξλήζεθα, θαη κεηά ζέλα-λ ήκνπ', ζην ζέιεκά ζνπ επξίζθεην Θάλαηνο θαη δσή κνπ. Ξύπλνπ κνπ ζ' είρα κεο ζην λνπλ, θνηκώληαο, ζη' όλεηξό κνπ, θ' εηνύηε ε ζύκεζε ήηνλε πάληα ην γηαηξηθό κνπ.”

΢ΤΡΑΝΟ ΝΣΔ ΜΠΔΡΕΔΡΑΚ ΤΠΟΘΕ΢Η Ο εθθεληξηθόο ΢πξαλό, επηθαλήο ηππόηεο ηνπ Σάγκαηνο ησλ Γαζθόλσλ,ζθαξώλεη ζηηράθηα κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ θεξδίδεη θη έλαλ αγώλα μηθνκαρίαο. Ζ θήκε ηνπ σο γελλαίνπ ηππόηε θαη πνηεηή είλαη πνιύ κεγάιε. Σν ίδην θαη ε κύηε ηνπ… Κη αλ ε πξώηε ηνύ έρεη επηηξέςεη λα θαηαθηήζεη ην Παξίζη, ε δεύηεξε ηνλ εκπνδίδεη λα θαηαθηήζεη απηήλ πνπ ηνπ έρεη θιέςεη ηελ θαξδηά, ηε λεαξή εμαδέιθε ηνπ Ρσμάλε. Πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλεη επηπρηζκέλε, απνθαζίδεη λα ζπζηάζεη ηα αηζζήκαηά ηνπ γηα λα βνεζήζεη ηνλ αληεξαζηή ηνπ.

Αλεκνδαξκέλα Ύςε Σα Ανεμοδαρμένα Ύψη είλαη κπζηζηόξεκα ηεο Έκηιη Μπξνληέ πνπ εθδόζεθε ην 1847. Ζ αθήγεζε επηθεληξώλεηαη ζηελ παζηαζκέλε αιιά θαηαδηθαζκέλε αγάπε κεηαμύ ηεο Κάζξηλ Έξλζν θαη ηνπ Υίζθιηθ, θαη ζην πσο απηό ην άιπην πάζνο θαηαζηξέθεη ηνπο ίδηνπο θαη πνιινύο αθόκα αλζξώπνπο γύξσ ηνπο. Σν έξγν ςπρνγξαθεί θαη αλαιύεη ηνλ Υίζθιηθ, πνπ νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ζπληέιεζαλ ζην λα απσζήζνπλ θαη λα εμνπδεηεξώζνπλ θάζε ςπρηθή αξεηή θαη λα ην κεηαβάιινπλ ζ' έλα ζηεγλό ππνθείκελν, κε αηζζήκαηα θαθόηεηαο θαη εθδίθεζεο.

Ο΢Α ΠΑΗΡΝΔΗ Ο ΑΝΔΜΟ΢ Μπζηζηόξεκα ηεο Μάξγθαξεη Μίηζει ηνπ 1936 πνπ δηεγείηαη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο όκνξθεο Scarlett O‟ Hara, από ηελ εθεβεία ηεο πνπ δηαζθεδάδεη ζαλ θαθνκαζεκέλε θόξε ζηηο επαύιεηο ηνπ Νόηνπ κέρξη πνιιά ρξόληα κεηά όηαλ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη αιιεπάιιειεο πξνθιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σνλ αλεπαλάιεπην ραξαθηήξα ηεο Scarlett πιαηζηώλνπλ ν Ashley, ν έξσηαο ηεο δσήο ηεο πνπ παληξεύεηαη όκσο ηελ θαινπξναίξεηε θαη γιπθηά μαδέξθε Melanie θαη βέβαηα ν γνεηεπηηθόο "άληξαο ηεο πηάηζαο" Rhett Batler κε ηνλ νπνίν δνπλ κηα παζηαζκέλε ζρέζε αγάπε – κίζνπο.

ΚΑΘΔ ΥΡΟΝΟ ΣΟΝ ΜΑΗΟ-ΔΜΗΛΤ ΓΚΡΔΗ΢ΟΝ (1999) Ζ κεγάιε αγάπε ηνπ Μάξηηλ θαη ηεο Κιαηξ ζπγθιόληζε ηελ κηθξή θνηλσλία ηνπ Λόλγθγνπλη Φνιο θη όπσο ήηαλ θπζηθό μεπέξαζε ηα όξηά ηνπ θαη κέζα απ' απηό ην βηβιίν ηαμηδεύεη ζ' όιν ηνλ θόζκν, γηα λα καο ζπκίζεη πσο κηα κεγάιε αγάπε κπνξεί λα ππνρσξεί ζηε ινγηθή, όκσο δελ πεζαίλεη, δεη πάληα ζηηο θαξδηέο απηώλ πνπ αγαπνύλ, αληέρεη ζηελ απόζηαζε ζην ρξόλν θαη δελ ινγαξηάδεη ην ζάλαην.

Κώζηαο Καξπσηάθεο, ηα γξάκκαηα ζνπ "Σα γξάκκαηά ζνπ ηα 'ρσ Αγάπε πξώηε ζε αηίκεην θνπηί, κεο ζηελ θαξδηά κνπ ηα γξάκκαηά ζνπ πλένπλέ ζνπ ηε ληόηε θη αλζίδνπλε ηελ όςηκε ραξά κνπ... Σα γξάκκαηά ζνπ πάλε, Αγάπε πξώηε βάξθεο ιεπθέο, ηε ζθέςε κνπ εθεί θάηνπ. Σα γξάκκαηά ζνπ ηάθνη, δελ ηειεηώλεη απάλσ ηνπο ε ιέμε ηνπ Θαλάηνπ.”

ΠΑΜΠΛΟ ΝΔΡΟΤΝΣΑ Γε ζε ζέισ παξά γηαηί ζε ζέισ. Γε ζε ζέισ παξά γηαηί ζε ζέισ, κα απ' ην ζέισ ζην δε ζε ζέισ πέθησ θη απ' ην θαξηέξα, όηαλ δε ζε πξνζκέλσ, πεξλώ απ' ην παγεξό ζην ππξσκέλν. ΢ε ζέισ κόλν γηαηί εζέλα ζέισ, ζε κηζώ κα γη' αγάπε ζνπ πξνζπέθησ, θη είλ' ηεο αζώαο αγάπεο κνπ ην κέηξν ζαλ ηπθιόο πνπ αγαπά λα κε ζε βιέπσ. Σν ζθιεξόςπρν ηνπ Γελάξε θέγγνο ηελ θαξδηά κνπ ζα ζηγνιηώζεη εθέηνο, αλνίγνληάο κνπ ζηα θξπθά ην ζηέξλν. Μόλνο ζηελ ηζηνξία απηή πεζαίλσ θαη πεζαίλσ απ' αγάπε αθνύ ζε ζέισ, ζε ζέισ, αγάπε, σο ην αίκα θη σο ην ηέινο.

"Μηθξή ΢ατηα ζε Κόθθηλν Μείδνλ" ΡΗΣ΢Ο΢ Σν ζώκα ζνπ ζηελ ακκνπδηά ε άκκνο θνιιεκέλε ζηε ζάξθα ζνπ ε άκκνο ζηα ρέξηα κνπ ζηε γιώζζα κνπ λα ζε αλαθαιύπησ πίζσ απ' ην ιεπηόηαην εκπόδην θ' ε άκκνο λα πέθηεη απ' ηα καιιηά καο λα θαηαθάζεηαη ζην βπζό ηεο ζησπήο θ' εκείο σξαίνη θξεζθνινπζκέλνη απ' ηα δηθά καο λεξά αλαδπκέλνη ζην θσο θαη ζην ζώκα ηνύηεο ηεο γεο.

Ο΢Τ΢΢ΕΑ΢ ΕΛΤΣΗ΢, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ Σν ινπινύδη απηό ηεο θαηαηγίδαο θαη, Μ' αθνύο; Σεο Αγάπεο Μηα γηα πάληα ην θόςαλε Καη δε γίλεηαη λ' αλζήζεη αιιηώο, Μ' αθνύο; ΢' άιιε γε, ζ' άιιν αζηέξη, Μ' αθνύο; Γελ ππάξρεη ην ρώκα Γελ ππάξρεη ν αέξαο Πνπ αγγίμακε ν ίδηνο, Μ' αθνύο; Καη θαλείο θεπνπξόο δελ επηύρεζε ΢' άιινπο θαηξνύο...

Από ηόζνλ ρεηκώλα θη από ηόζνπο βνξηάδεο, Μ' αθνύο; Να ηηλάμεη ινπινύδη, κόλν εκείο, Μ΄ αθνύο; Μεο ζηε κέζε ηεο ζάιαζζαο Από κόλν ην ζέιεκα ηεο αγάπεο, Μ΄ αθνύο; Aλεβάζακε νιόθιεξν λεζί, Μ΄ αθνύο; Με ζπειηέο θαη κε θάβνπο θη αλζηζκέλνπο γθξεκνύο άθνπ, άθνπ Πνηνο κηιεί ζηα λεξά θαη πνηνο θιαίεη -αθνύο; Πνηνο γπξεύεη ηνλ άιιν, πoηνο θσλάδεη -αθνύο; Δίκαη εγώ πνπ θσλάδσ θη εηκ΄ εγώ πνπ θιαίσ, Μ΄ αθνύο; ΢΄ αγαπάσ, ΢΄ αγαπάσ, Μ΄ αθνύο.

΢πγρώξα κε, Αγάπε κνπ,πνπ δνύζα πξηλ λα ζε γλσξίζσ ΣΑ΢Ο΢ ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ΢ (…) Όια κπνξνύζαλε λα γίλνπλε ζηνλ θόζκν αγάπε κνπ ηόηε πνπ κνπ ρακνγεινύζεο... Γηαηί πξηλ κπεηο αθόκα ζηε δσε κνπ είρεο πνιύ δήζεη κέζα ζηα όλεηξα κνπ αγαπεκέλε κνπ... Μα θαη ηη λα πεη θαλείο... Όηαλ ν θόζκνο είλαη ηόζν θσηεηλόο θαη ηα κάηηα ζνπ ηόζν κεγάια.. ΢ηελ πην κηθξή ζηηγκή καδί ζνπ έδεζα όιε ηε δσή...

Θα μαλαβξεζνύκε κηα κέξα θαη ηόηε όια ηα βξάδηα θη όια ηα ηξαγνύδηα ζάλαη δηθά καο... Θά 'ζεια λα θσλάμσ η'νλνκά ζνπ,αγάπε, κ' όιε κνπ ηε δύλακε... Να ην θσλάμσ ηόζν δπλαηά πνπ λα κελ μαλαθνηκεζεί θαλέλα όλεηξν ζηνλ θόζκν, θακηά ειπίδα λα κε πεζάλεη... (…) ΢πγρώξα κε, αγάπε κνπ, πνπ δνύζα πξηλ λα ζε γλσξίζσ...

Μηζώ ηα κάηηα κνπ, πνπ πηα δελ θαζξεθηίδνπλ ην ρακόγειό ζνπ... (…) , γηα λα γελλεζείο εζύ θη εγώ γηα λα ζε ζπλαληήζσ γη απηό έγηλε ν θόζκνο... (…) Κη όηαλ δελ πεζαίλεη ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, είκαζηε θηόιαο λεθξνί... Αλ βξνπλ έλαλ άλζξσπν λεθξό έμσ απ' ηελ πόξηα ζνπ, εζύ ζα μέξεηο, πσο πέζαλε ζθαγκέλνο απ' ηα καραίξηα ηνπ θηιηνύ, πνπ νλεηξεπόηαλε γηα ζέλα... Πνδνπάηεζε κε, λα έρσ ηνπιάρηζηνλ ηελ επηπρία λα κ'αγγίδεηο...

ΜΑΡΗΑ ΠΟΛΤΓΟΤΡΖ - Γηαηί κ „αγάπεζεο Γελ ηξαγνπδώ παξά γηαηί κ „αγάπεζεο ζηα πεξαζκέλα ρξόληα Καη ζε ήιην, ζε θαινθαηξηνύ πξνκάληεκα θαη ζε βξνρή, ζε ρηόληα, δελ ηξαγνπδώ παξά γηαηί κ‟ αγάπεζεο. Μόλν γηαηί κε θξάηεζεο ζηα ρέξηα ζνπ κηα λύρηα θαη κε θίιεζεο ζην ζηόκα, κόλν γη „απηό είκαη σξαία ζαλ θξίλν νιάλνηρην θη έρσ έλα ξίγνο ζηελ ςπρή κνπ αθόκα, κόλν γηαηί κε θξάηεζεο ζηα ρέξηα ζνπ.

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ΢ ΑΡΗΘΜΟ΢, ΚΗΚΖ ΓΖΜΟΤΛΑ Ὁ ἔξσηαο, ὄλνκα νὐζηαζηηθόλ, πνιὺ νὐζηαζηηθόλ, ἑληθνῦ ἀξηζκνῦ, γέλνπο νὔηε ζειπθνῦ, νὔηε ἀξζεληθνῦ, γέλνπο ἀλππεξάζπηζηνπ. Πιεζπληηθὸο ἀξηζκὸο νἱ ἀλππεξάζπηζηνη ἔξσηεο

Έηζη κηιώ γηα ζέλα θαη γηα κέλα-Οδπζζέαο Διύηεο Δπεηδή ζ'αγαπώ θαί ζηήλ αγάπε μέξσ Νά κπαίλσ ζάλ Παλζέιελνο Από παληνύ,γηά ηό κηθξό ηό πόδη ζνύ κέο ζη'αραλή ζεληόληα Νά καδάσ γηαζεκηά θη έρσ ηή δύλακε Απνθνηκηζκέλε,λά θπζώ λά ζέ πεγαίλσ Μέο από θεγγαξά πεξάζκαηα θαί θξπθέο ηήο ζάιαζζαο ζηνέο Τπλσηηζκέλα δέληξα κέ αξάρλεο πνύ αζεκίδνπκε

Αθνπζηά ζ' έρνπλ ηά θύκαηα Πώο ραηδεύεηο, πώο θηιάο Πώο ιέο ςηζπξηζηά ηό "ηί" θαί ηό "έ" Σξηγύξσ ζηό ιαηκό ζηόλ όξκν Πάληα εκείο ηό θώο θη ε ζθηά Πάληα εζύ η' αζηεξάθη θαί πάληα εγώ ηό ζθνηεηλό πιενύκελν Πάληα εζύ ηό ιηκάλη θη εγώ ηό θαλάξη ηό δεμηά Σό βξεγκέλν κνπξάγην θαί ε ιάκςε επάλσ ζηά θνππηά.

ΥΟΤΑΝ ΒΙΘΕΝΣΕ ΠΙΚΕΡΑ΢ Δγώ ζηε ζέζε ζνπ ζα κε αγαπνύζα (….) ζα έβαδα ζηνλ Φιεβάξε έλα ήιην Απγνύζηνπ, ζα πέζαηλα από επραξίζηεζε, δελ ζα κπνξνύζα θαλέλαλ αιιά απηόλ ηνλ έξσηα, ζα εθεύξηζθα νλόκαηα θαη ξήκαηα θαηλνύξηα, ζα έηξεκα από θόβν κπξνο ζηελ ακθηβνιία πσο ππήξμε κόλν έλα όλεηξν, ζα έθεπγα γηα πάληα από ζέλα, από εθεί, καδί κνπ.

Μενέλαος Λουντέμης Αλακνλή ΢ε πεξηκέλσ. Με ξσηάο γηαηί. Με ξσηάο γηαηί πεξηκέλεη θείλνο Πνπ δέλ έρεη ηί λα πεξηκέλεη Καη όκσο πεξηκέλεη. Γηαηί ζαλ πάςεη λα πεξηκέλεη Δίλαη ζα λα παύεη λα βιέπεη ΢α λα παύεη λα θνηηά ηνλ νπξαλό Να παύεη λα ειπίδεη ΢α λα παύεη λα δεί. Αβάζηαρην είλαη...Πηθξό είλαη Να ζηκώλεηο αξγά ζη'αθξνγηάιη Υσξίο λα είζαη λαπαγόο Ούηε ζσηήξαο Παξά λαπάγην.

ΘΔΑΝΩ ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΡΣΗΩΣΗ΢΢Α,ΔΡΩΣΑ΢ ΣΑΥΑ „Δξσηαο λαλ‟ ε ζησπή πνπ όηαλ ζε βιέπσ κνπ ην θιεη ζθηρηά ην ζηόκα, πνπ, θη όηαλ κείλσ κνλαρή, ζηέθσ βνπβή θη εθζηαηηθή ώξεο αθόκα;

Μουσική

 https://www.youtube.com/watch?v=jjdw1KLJP_8  https://www.youtube.com/watch?v=ks_qOI0lzho  https://www.youtube.com/watch?v=p3VgV31vm UE  https://www.youtube.com/watch?v=yfDo9AE5r8 w  https://www.youtube.com/watch?v=jdKr9noUM4 4  https://www.youtube.com/watch?v=Ctt9UKG1Dz E

Add a comment

Related presentations

Related pages

Μαρκ Σαγκάλ: Ο έρωτας στη ζωή ...

... μέσα από μία ... Ο έρωτας στη ζωή και την τέχνη ... στην τέχνη ...
Read more

WomanIdol - Ο Έρωτας του Αμπελουργού

Ο Έρωτας του ... από τη ζωή και την τέχνη, μέσα από μια απλή ανθρώπινη ιστορία. ...
Read more

Συμπαντική τέχνη μέσα από την ...

... αλλά μπορούν να δώσουν έμπνευση και στην τέχνη, ο ... Συμπαντική τέχνη μέσα από την ...
Read more

Το γυμνό στην τέχνη | Παιδείας ...

Γιατί ο έρωτας ή θα ... τέχνη απελευθέρωσης από τις ... μέσα από το Χάος ...
Read more

Η «εικονιστική τέχνη» της ...

Για την τέχνη ... μέσα από την ... που ξεκινά από την Αγγλία. Ο Πρώτος ...
Read more

«Η Αλεξάνδρα»: ο έρωτας ...

... όπως συχνά συμβαίνει με την τέχνη: ... μέσα από μια ιστορία σκοτεινή, ... ο έρωτας, ...
Read more

Α 05 Ο έρωτας στην απεικόνισή του ...

... Αγίας Παρασκευής από το μάθημα ... στη Τέχνη και η ... Ο έρωτας στην ...
Read more