μάθηση

20 %
80 %
Information about μάθηση
Education

Published on October 19, 2008

Author: eylignou

Source: slideshare.net

Αρχές – Θεωρήσεις αναφορικά με τη μάθηση των μαθηματικών

Κονστρουκτιβιστικές Θεωρήσεις H γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά μέσα από τις αισθήσεις ή την επικοινωνία αλλά οικοδομείται ενεργά από το άτομο. Οι γνωστικές δομές του ατόμου είναι βασικές στον τρόπο που οργανώνει τον κόσμο γύρω του (προσαρμογή) και όχι για την ανακάλυψη μιας αντικειμενικής οντολογικής πραγματικότητας Η γνώση συνίσταται από ενέργειες και αναστοχασμούς πάνω σε αυτές.

H γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά μέσα από τις αισθήσεις ή την επικοινωνία αλλά οικοδομείται ενεργά από το άτομο.

Οι γνωστικές δομές του ατόμου είναι βασικές στον τρόπο που οργανώνει τον κόσμο γύρω του (προσαρμογή) και όχι για την ανακάλυψη μιας αντικειμενικής οντολογικής πραγματικότητας

Η γνώση συνίσταται από ενέργειες και αναστοχασμούς πάνω σε αυτές.

Κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις Η νοητική ανάπτυξη του ατόμου εξελίσσεται από το κοινωνικό στο ατομικό (interpersonal – intrapersonal) Τα αντικείμενα έχουν μια σχετική σημασία που διαμεσολαβείται στο άτομο μέσα από τη χρήση των εργαλείων Ο γνωστικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας της γλώσσας αποτελεί τη βάση της δραστηριότητας

Η νοητική ανάπτυξη του ατόμου εξελίσσεται από το κοινωνικό στο ατομικό (interpersonal – intrapersonal)

Τα αντικείμενα έχουν μια σχετική σημασία που διαμεσολαβείται στο άτομο μέσα από τη χρήση των εργαλείων

Ο γνωστικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας της γλώσσας αποτελεί τη βάση της δραστηριότητας

Ρεαλιστική Εκπαίδευση Σύνδεση με την πραγματικότητα Ανάδειξη του κόσμου της φαντασίας Χρήση μοντέλων (π.χ αριθμητική γραμμή)

Σύνδεση με την πραγματικότητα

Ανάδειξη του κόσμου της φαντασίας

Χρήση μοντέλων (π.χ αριθμητική γραμμή)

Οικοδόμηση εννοιών ( Van Hieles) Τα αντικείμενα της μαθησιακής διαδικασίας εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο υλικό Αντικείμενο έρευνας είναι οι σχέσεις μεταξύ αριθμών ή μεταξύ σχημάτων Αντικείμενο έρευνας είναι οι ίδιες οι σχέσεις Τα σύνορα ανάμεσα στα επίπεδα αλληλοδιαπλέκονται Τα επίπεδα είναι ιεραρχικά

Τα αντικείμενα της μαθησιακής διαδικασίας εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο υλικό

Αντικείμενο έρευνας είναι οι σχέσεις μεταξύ αριθμών ή μεταξύ σχημάτων

Αντικείμενο έρευνας είναι οι ίδιες οι σχέσεις

Τα σύνορα ανάμεσα στα επίπεδα αλληλοδιαπλέκονται

Τα επίπεδα είναι ιεραρχικά

Πώς γίνεται η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο Εξοικείωση με το αντικείμενο (πληροφόρηση) Εξερεύνηση υπό συνθήκες (επαφή με τις μαθηματικές δομές μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων) Έκφραση – Ανάλυση (περιγραφή σχέσεων και δομών) Ελεύθερος προσανατολισμός (ελεύθερη εξερεύνηση του πεδίου με τη χρήση των διαθέσιμων μέσων οργάνωσης) Ολοκλήρωση (ενσωμάτωση του προιόντος μάθησης στο σύνολο των διαθέσιμων γνώσεων και ικανοτήτων)

Εξοικείωση με το αντικείμενο (πληροφόρηση)

Εξερεύνηση υπό συνθήκες (επαφή με τις μαθηματικές δομές μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων)

Έκφραση – Ανάλυση (περιγραφή σχέσεων και δομών)

Ελεύθερος προσανατολισμός (ελεύθερη εξερεύνηση του πεδίου με τη χρήση των διαθέσιμων μέσων οργάνωσης)

Ολοκλήρωση (ενσωμάτωση του προιόντος μάθησης στο σύνολο των διαθέσιμων γνώσεων και ικανοτήτων)

Lawer : η έννοια του μικρόκοσμου (π.χ ο μικρόκοσμος των χρημάτων, της μέτρησης) Bauersfeld : περιοχές υποκειμενικών εμπειριών (γνωστικών και συναισθηματικών). Η ενεργητική και αναστοχαστική εμπλοκή του υποκειμένου καθορίζει τη μάθηση του και επηρεάζεται από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (διαπραγμάτευση) – Ολιστική μάθηση (άτυπη)

Lawer : η έννοια του μικρόκοσμου (π.χ ο μικρόκοσμος των χρημάτων, της μέτρησης)

Bauersfeld : περιοχές υποκειμενικών εμπειριών (γνωστικών και συναισθηματικών). Η ενεργητική και αναστοχαστική εμπλοκή του υποκειμένου καθορίζει τη μάθηση του και επηρεάζεται από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (διαπραγμάτευση) – Ολιστική μάθηση (άτυπη)

Lesh : Ποικίλες δομικές εκδηλώσεις της έννοιας (δίκτυο σχέσεων στο εσωτερικό της έννοιας) Σχέσεις με άλλες εννοιολογικές περιοχές (δίκτυο σχέσεων μεταξύ των εννοιών) Μορφή που παίρνει στα διάφορα συστήματα αναπαράστασης (υλικό, εικόνες, σύμβολα, διαγράμματα) Ή έννοια μέσα από την επίλυση προβλήματος Δεν δίνεται έμφαση στις παραγωγές των παιδιών και στην αλληλεπιδραστική μάθηση

Lesh :

Ποικίλες δομικές εκδηλώσεις της έννοιας (δίκτυο σχέσεων στο εσωτερικό της έννοιας)

Σχέσεις με άλλες εννοιολογικές περιοχές (δίκτυο σχέσεων μεταξύ των εννοιών)

Μορφή που παίρνει στα διάφορα συστήματα αναπαράστασης (υλικό, εικόνες, σύμβολα, διαγράμματα)

Ή έννοια μέσα από την επίλυση προβλήματος

Δεν δίνεται έμφαση στις παραγωγές των παιδιών και στην αλληλεπιδραστική μάθηση

Η έννοια του προβλήματος πλαισίου (λεκτικό πρόβλημα, ιστορία, παραμύθι) Το πλαίσιο επηρεάζει τις στρατηγικές επίλυσης Τα προβλήματα πλαίσια βοηθούν στο σχηματισμό έννοιας, μαθηματικού μοντέλου, εφαρμοσιμότητα, άσκηση ικανοτήτων σε εφαρμοσμένες καταστάσεις Γεφύρωση ανάμεσα στη διαισθητική – άτυπη γνώση και της αναστοχαστικής, τυπικής, συστηματικής γνώσης μέσα από τη χρήση εργαλείων (διαγράμματα, σχήματα , πίνακες)

Η έννοια του προβλήματος πλαισίου (λεκτικό πρόβλημα, ιστορία, παραμύθι)

Το πλαίσιο επηρεάζει τις στρατηγικές επίλυσης

Τα προβλήματα πλαίσια βοηθούν στο σχηματισμό έννοιας, μαθηματικού μοντέλου, εφαρμοσιμότητα, άσκηση ικανοτήτων σε εφαρμοσμένες καταστάσεις

Γεφύρωση ανάμεσα στη διαισθητική – άτυπη γνώση και της αναστοχαστικής, τυπικής, συστηματικής γνώσης μέσα από τη χρήση εργαλείων (διαγράμματα, σχήματα , πίνακες)

Αναπαραστάσεις μαθηματικών εννοιών οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν ορισμούς εννοιών αλλά concept images , συνδυασμούς όλων των νοητικών εικόνων και ιδιοτήτων που έχουν συνδέσει με την έννοια χρήση διαγραμμάτων (περιορισμοί και δυνατότητες) χρήση υλικών χρήση υπολογιστών

οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν ορισμούς εννοιών αλλά concept images , συνδυασμούς όλων των νοητικών εικόνων και ιδιοτήτων που έχουν συνδέσει με την έννοια

χρήση διαγραμμάτων (περιορισμοί και δυνατότητες)

χρήση υλικών

χρήση υπολογιστών

Οπτικοποίηση στα μαθηματικά Η ικανότητα να περιστρέφουμε, χειριζόμαστε, μεταφέρουμε ένα αντικείμενο Παραδείγματα δραστηριοτήτων (το πρόβλημα με τις οδοντογλυφίδες) -να προβλέψουν πόσα τετράγωνα θα υπάρχουν όταν έχουν 5 x 5 μοτίβο (αφού έχουν δει τα προηγούμενα) -να φτιάξουν κουτιά από ένα φύλλο χαρτιού δεδομένου όγκου -Υπάρχουν 216 μικροί κύβοι που τοποθετούνται σε 6 x 6 x 6 μεγάλο κύβο. Μια σειρά από μικρούς κύβους αφαιρείται από κάθε έδρα του μεγάλου κύβου. Πόσοι μικροί κύβοι απομένουν;

Η ικανότητα να περιστρέφουμε, χειριζόμαστε, μεταφέρουμε ένα αντικείμενο

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

(το πρόβλημα με τις οδοντογλυφίδες)

-να προβλέψουν πόσα τετράγωνα θα υπάρχουν όταν έχουν 5 x 5 μοτίβο (αφού έχουν δει τα προηγούμενα)

-να φτιάξουν κουτιά από ένα φύλλο χαρτιού δεδομένου όγκου

-Υπάρχουν 216 μικροί κύβοι που τοποθετούνται σε 6 x 6 x 6 μεγάλο κύβο. Μια σειρά από μικρούς κύβους αφαιρείται από κάθε έδρα του μεγάλου κύβου. Πόσοι μικροί κύβοι απομένουν;

Εργασία Χρησιμοποιώντας κάποιες βασικές ιδέες των προηγούμενων θεωριών σκεφτείτε και συζητείστε μεταξύ σας ποια χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει μια δραστηριότητα που θα σχεδιάζατε για να δώσετε στους μαθητές Σκεφτείτε τι ιδιαίτερο θα μας έδινε ένα διερευνητικό περιβάλλον

Χρησιμοποιώντας κάποιες βασικές ιδέες των προηγούμενων θεωριών σκεφτείτε και συζητείστε μεταξύ σας ποια χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει μια δραστηριότητα που θα σχεδιάζατε για να δώσετε στους μαθητές

Σκεφτείτε τι ιδιαίτερο θα μας έδινε ένα διερευνητικό περιβάλλον

Add a comment

Related presentations

Related pages

Μάθηση - Βικιπαίδεια

Μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο υποβαλλόμενος στην διαδικασία, μαθητής ...
Read more

Διερευνητική Μάθηση - why.gr

Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν χρησιμοποιώντας τα χέρια τους με το πακέτο ...
Read more

Μάθηση - facebook.com

Μάθηση, Néa Iráklia, Serrai, Greece. 264 likes · 5 talking about this · 203 were here. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ...
Read more

Microsoft – Επίσημη αρχική σελίδα

Η αποστολή και οι αξίες μας στην Microsoft είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε όλο τον ...
Read more

Μάθηση στη Στέγη - facebook.com

Μάθηση στη Στέγη. 36,023 likes · 1,127 talking about this. Εκπαίδευση για τα παιδιά και διά βίου μάθηση ...
Read more

Jele | Μάθηση και εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παιδιά του ...

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά 1ης, 2ας και 3ης δημοτικού - Jele.gr
Read more

Μηχανική μάθηση - Βικιπαίδεια

Μηχανική μάθηση είναι υποπεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που αναπτύχθηκε από τη ...
Read more

Καινοτόμος Μάθηση | Φροντιστήριο Μέσης Εκπαιδευσης

Μια πολύ δύσκολη χρονιά έφτασε και τυπικά με τη λήξη των εξετάσεων και την ...
Read more

μάθηση - Wiktionary

μάθηση: μαθήσεις ...
Read more

Kronos Learning » Μάθηση

Γυμνάσιο. Α’ Γυμνασίου; Β’ Γυμνασίου ... Λύκειο; Ποιοί Είμαστε
Read more