การคูณพหุนามด้วยพหุนาม

100 %
0 %
Information about การคูณพหุนามด้วยพหุนาม

Published on June 28, 2016

Author: susuwan25

Source: slideshare.net

1. การคูณพหุนาม ครูจารุวรรณ บุญชลาลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

2. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม การหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนาม ทาได้โดย คูณแต่ละพจน์ของพหุนามหนึ่งกับทุกๆพจน์ของอีก พหุนามหนึ่ง แล้วนาผลคูณเหล่านั้นมาบวกกัน

3. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณของพหุนามต่อไปนี้ 1. 2( 4)(3 2)b b  วิธีทา 2 2 2( 4)(3 2) ( 4)(3 ) ( 4)(2)b b bb b      2 6 12 ) (4 8)( b b b   2 6 12 4 8b b b   2 6 ( 12 4 ) 8b b b    2 6 8 8b b 

4. 2 2 ( )( )x y xyx y   วิธีทา 2. 2 2 2 2 2 2 ( )( ) ( )( ) ( )( )x y xy xy xyx y x x y y x y        3 2 2 2 2 3 ( ) ( )x y y xyx xy x y     3 2 2 2 2 3 x y yx xy x xy y     3 3 x y  การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติการแจกแจง

5. 2 2 4 5) 2 4( (3 )a a aa    วิธีทา 3. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติการแจกแจง 2 2 2 2 2 2 4 5) 2 4 4 5) ) 4 5) 4 5)( (3 ) ( (3 ( (2 ) ( (4)a a a a a a a a aa a a            4 3 2 3 2 2 12 3 15 ) 8 2 10 ) 16 4 20)( ( (a a a a a a a a        4 3 2 3 2 2 12 3 15 8 2 10 16 4 20a a a a a a a a        4 3 3 2 2 2 12 (3 8 ) (15 2 16 ) (10 4 ) 20a a a a a a a a        4 3 2 12 11 6 20a a a a   

6. 2 2 3) 4( (7 )x x  วิธีทา 4. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติการแจกแจง 2 2 2 3) 4 2 ( 3)] 4( (7 ) [ (7 )x xx x     2 2 2 )( ) 2 )(4 ( )( 7 ( ) ( 3) 7 ( 3)(4)x xx x     3 2 14 8 21 12x xx    3 2 14 21 8 12x xx    วิธีที่ 1

7. 2 2 3) 4( (7 )x x  วิธีทา 4. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติการแจกแจง 2 2 2 2 3) 4 )(2 ) )( 3) (4( (7 ) (7 (7 )(2 ) (4)( 3)x xx x x x       วิธีที่ 2 3 2 ( 21 ) ) ( 12)14 (8xx x     3 2 21 1214 8xx x  

8. 2 2 8) 3 5( (11 )x xx   วิธีทา 5. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติกรแจกแจง 2 2 2 2 2 2 2 8) 3 5 )( ) )(3 ) )(5) (8)( ) 8)(3 ) 8)(5) ( (11 ) ( 11 ( ( 11 ( ( x x x x x x x x x x              4 3 2 2 ) ) ) (88 ) ) 40( 11 ( 3 ( 5 (24x x xx x        4 3 2 83 4011 3 24x xx x    

9. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม โดยการคูณตั้ง การหาผลคูณสาหรับพหุนามใดๆที่มีจานวนพจน์ ตั้งแต่ 3 พจน์ขึ้นไป แล้วทาการคูณแต่ละพจน์ของ พหุนามหนึ่งด้วยแต่ละพจน์ของอีกพหุนามหนึ่ง

10. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม โดยการคูณตั้ง ข้อสังเกต 1. คานึงถึงการเรียงลาดับดีกรี ผลการคูณนั้นจะ เรียงลาดับดีกรีด้วย 2. ถ้าพหุนามที่นามาคูณกันมีดีกรีไม่เท่ากัน นิยม ใช้พหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าเป็นตัวตั้ง แต่ถ้าพหุนามที่ นามาคูณกันมีดีกรีเท่ากัน จะใช้พหุนามใดเป็นตัวตั้งก็ได้

11. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติกรแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณของพหุนามต่อไปนี้โดยคูณในแนวตั้ง 1. 2 2 (4 5) 2 4(3 )a a aa    วิธีทา 2 4 5a a  2 3 2 4a a  2 16 4 20a a   2 (4 5)( 4)a a   2 (4 5)(2 )a a a  2 2 (4 5)(3 )a a a  3 2 8 2 10a a a  4 3 2 12 3 15a a a  4 3 2 12 11 6 20a a a a    ดังนั้น 2 2 4 3 (4 5) 2 4 11 6 20(3 ) 12a a a a aa a        

12. การคูณพหุนามด้วยพหุนาม ใช้สมบัติกรแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณของพหุนามต่อไปนี้โดยคูณในแนวตั้ง 2. 2 2 2 2 2 2 ( 2 ) 2( )a b c b ca    วิธีทา 2 2 2 2 4 2a c b c c   2 2 4 2 2a b b 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 2a a b b a c b c c     ดังนั้น 2 2 2 2a b c  2 2 2 2b ca   2 2 4b c 4 2 2 a a b 2 2 2a c 2 2 2 2 ( 2 )( )a b c c   2 2 2 2 ( 2 )(2 )a b c b  2 2 2 2 ( 2 )( )a b c a  2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 ( 2 ) 2 2 3 3 2( )a b c b c a a b b a c b c ca          

13. แบบฝึกหัด 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( 1)( 2)x x  2 (2 1) 1(2 )y yy   (4 3)(5 4)x x  2 2 2 ( )(4 3 ) y xxy x  2 2 2 ( )(5 3 5 ) y xyz xy y   3 2 2 ( 4 5 4) 10(2 )a a a aa    

Add a comment