αφαίρεση με δανεικό κανόνας και ασκήσεις

67 %
33 %
Information about αφαίρεση με δανεικό κανόνας και ασκήσεις
Education

Published on February 26, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Όνομα:___________________________ 8 βγάηω 2 μασ κάνει 6 Στθν αφαίρεςθ: Όταν πάνω είναι πιο πολλά Προχωράω δυνατά! 7 βγάηω 5 μασ κάνει 2 Όταν κάτω είναι πιο πολλά, πάω μεμιάσ ςτο γείτονα. Τθν πορτοφλα του χτυπώ 10 δανεικά ηθτώ. Ευθφσ αυτόσ θα μου τα δώςει απ’ το ηόρι θα με ςώςει. Στο λεπτό πίςω τα δίνω τθν αφαίρεςθ τθ λφνω. 3 βγάηω 5δε γίνεται. Δανείηομαι μια δεκάδα από το γείτονα και το 3 γίνεται 13. Επιςτρζφω αμζςωσ αυτό που δανείςτθκα. 13 βγάηω 5 μασ κάνουν 8. 4 και 1 το δανεικό μασ κάνουν 5. 9 βγάηω 5 μασ κάνουν 4. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Κάνε τισ παρακάτω αφαιρζςεισ προςζχοντασ το δανεικό! Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Αφαίρεση με δανεικό κεφ. 35-36

Αποφάσισα την αφαίρεση με δανεικό να ... αφαίρεση με δανεικό κανόνας και ... ασκήσεις ...
Read more

Αφαίρεση με δανεικό 1 - Η Δευτέρα ...

Αφαίρεση με δανεικό 1 ... κανόνας και ασκήσεις ... 79. αφαίρεση με δανεικό, κανόνας και ...
Read more

Αφαίρεση με δανεικό - Τα ...

Αφαίρεση με δανεικό. ... ορίστε, δείτε παρακάτω και θα τα μάθετε κι εσείς όλα! ...
Read more

Αφαίρεση με δανεικό - YouTube

Πώς μάθαμε με τα αστεράκια μου την αφαίρεση με δανεικό. ... και Αφαίρεση με ...
Read more

Η Δευτέρα στον ... αέρα ...

79. αφαίρεση με δανεικό, κανόνας και ασκήσεις ... 79. αφαίρεση με δανεικό, κανόνας και ...
Read more

προσθεση με κρατούμενο - YouTube

Αφαίρεση με δανεικό ... Πρόσθεση και αφαίρεση ... Πρόσθεση και Αφαίρεση με ...
Read more

Β τάξη - Μαθηματικά - Κάθετη ...

... επαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και ... αφαίρεση με δανεικό (13539) Β τάξη ...
Read more

ΘΑΛΗΣ - Ασκήσεις αφαίρεσης

Διψήφιοι και αφαιρετέος και μειωτέος. Με ... Όλες οι ασκήσεις με ... Αφαίρεση με ...
Read more