Διατροφή Φρούτα και Χορταρικά

71 %
29 %
Information about Διατροφή Φρούτα και Χορταρικά
Education

Published on March 11, 2014

Author: varalig

Source: slideshare.net

ΜΑΘΗΜΑ:ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΓΤΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΒΑΡΒΑΡΓ΢ΟΤ ΥΡΙ΢ΣΙΝΑ

Θρεπτικοί ςφμμαχοί του οργανιςμοφ μασ ανεξαρτιτωσ εποχισ, τα φροφτα φθμίηονται για τθν τεράςτια ποικιλία και τθν ςαγθνευτικι τουσ γεφςθ. Τα περιςςότερα από αυτά μάλιςτα, είναι πλοφςια ςε βιταμίνεσ και κρεπτικά ςυςτατικά και για αυτόν ακριβώσ τον λόγο ςυνιςτάται θ κακθμερινι κατανάλωςι τουσ ςαν ςυνοδευτικά των γευμάτων ι αντί αυτών ςκζτα, ςε φρουτοςαλάτεσ, ςε χυμοφσ ι smoothies, όπωσ και αν τα καταναλώςουμε δεν παφουν να παραμζνουν άκρωσ κρεπτικά και εφγευςτα.

• ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ΢ ΣΟΤ΢: • Πυρθνόκαρπα: π.χ. κεράςια κ.α. • Γιγαντόκαρπα: π.χ. μιλα κ.α • Εςπεριδοειδι: π.χ. πορτοκάλια κ.α. • Εξωτικά φροφτα: π.χ. ανανάσ, μπανάνα κ.α.

Υπάρχουν όμωσ κι άλλα φροφτα π.χ. μοφρα και τα ‘καλοκαιρινά’ φροφτα: καρποφηι και πεπόνι. Επίςθσ ςε αυτι τθν ομάδα ανικουν: 1) Τα ξερά φροφτα 2) Οι κομπόςτεσ 3) Οι χυμοί των φροφτων

• Τα λαχανικά είναι κρεπτικά για τον οργανιςμό κακώσ χαρίηουν υγεία και ευεξία. Είναι από τισ λίγεσ τροφζσ που ςυςςωρεφουν τόςεσ πολλζσ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ και ζχουν αναμφιςβιτθτα, ςθμαντικι διατροφικι αξία. Μπορεί ςτουσ περιςςότερουσ να μθν είναι ιδιαίτερα «ςυμπακι». Κάποιοι μάλιςτα τα κεωροφν άνοςτα. Όμωσ, οι ευεργετικζσ τουσ ιδιότθτεσ είναι αμζτρθτεσ. Τα λαχανικά προςτατεφουν τον οργανιςμό από καρδιακζσ πακιςεισ, ζχουν αντικαρκινικι και αποτοξινωτικι δράςθ, ενώ είναι ςθμαντικοί «ςφμμαχοι» όςων κζλουν να χάςουν κιλά.

• ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ΢ ΣΟΤ΢: • Φυλλϊδθ λαχανικά: π.χ. βλίτα • Φρουτϊδθ λαχανικά: π.χ. τομάτα • Άλλα ηαρηαβατικά: π.χ. καρότα

• Σα λαχανικά μποροφμε να τα καταναλϊςουμε ςκζτα ι ςυνοδευτικά με άλλθ ομάδα τροφίμων όπωσ : • Ωμζσ ςαλάτεσ • Βραςμζνα λαχανικά • ΢υνταγζσ λαδερϊν • Χορτόπιτεσ • ΢υνταγζσ με ηαρηαβατικά και κρζασ

Ζλλειψι των φροφτων και των λαχανικϊν • Αν ζχουμε ζλλειψθ φροφτων και λαχανικϊν κα πάκουμε αβιταμίνωςθ • Σα εξισ ςυμπτϊματα μποροφμε να πάκουμε με τθν αβιταμίνωςθ • Δυςκολία ςτθ νυχτερινι όραςθ • ΢υχνά κρυολογιματα, βιχασ, φτερνίςματα • Ζντονθ τριχόπτωςθ και ξθροδερμία

• Πρζπει να τρϊμε αρκετά φροφτα και λαχανικά, τα οποία περιζχουν αντιοξειδωτικζσ βιταμίνεσ. Η κακθμερινι κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν ζχει αποδειχκεί ότι προςτατεφει από τον καρκίνο και τθν αρτθριοςκλιρυνςθ. Άρα πρζπει να τα καταναλϊνουμε ςε κακθμερινι βάςθ γφρω ςτισ 3-4 φορζσ τθν θμζρα.

Οι πθγζσ μασ: www.in2life.gr clickatlife.gr http://www.onmed.gr/ygeia/paidiat riki/306476/okto-endeixeis-oti- echete-avitaminosi/#ixzz2vZLEDuVD

Add a comment

Related presentations

Related pages

Γαστρονομία - Υγιεινή Διατροφή: ΦΡΟΥΤΑ!

Τα φρούτα και τα χορταρικά, γεμάτα βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, νερό και ...
Read more

Οικιακή Οικονομία Α Γυμνασίου - 3.4 Φρούτα και χορταρικά

Create interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach. Get it on the web or iPad!
Read more

Οικιακή Οικονομία Α Γυμνασίου - 3. Διατροφή

Διατροφή; 3.1 Τροφή και ... 3.4 Ομάδα 2η: Φρούτα και χορταρικά 3.5 Ομάδα 3η: Δημητριακά και ...
Read more

Λαχανικά, χορταρικά και φρούτα [Αρχείο] - GreekBirdClub

GreekBirdClub > Καναρίνια > Διατροφή > Λαχανικά, χορταρικά και φρούτα. PDA.
Read more

ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Φυσικά τα λαχανικό και τα φρούτα ... διατροφή τους και ... και χορταρικά, ...
Read more

Ασπίδα για τον καρκίνο η διατροφή των μοναχών του Αγίου ...

Είναι μια λιτή, υγιεινή διατροφή χωρίς λιπαρά». ... πολλά χορταρικά και φρούτα.
Read more

Η δίαιτα της σούπας! Χάστε 12 κιλά σε 14 μέρες | Δίαιτες

Προσπαθήστε και φάτε πράσινα φυλλώδη χορταρικά ... φρούτα, χυμός και ... Διατροφή και ...
Read more

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ: Η διατροφή των ...

Οι Έλληνες στα αρχαία χρόνια φημίζονταν για τα κρασιά και τα φρούτα τους. Ακόμα η ...
Read more