Швидкість хімічної реакції

50 %
50 %
Information about Швидкість хімічної реакції

Published on December 11, 2016

Author: olenameskova

Source: slideshare.net

1. Швидкість хімічної реакціїШвидкість хімічної реакції Залежність швидкості від різнихЗалежність швидкості від різних чинниківчинників

2. Швидкість реакціїШвидкість реакції – це зміна– це зміна концентрації речовини вконцентрації речовини в одиницю часу.одиницю часу. 11 Декабрь, 2016 Швидкість реакції – це швидкість перебігу хімічного процесу υ - різниця між початковою та кінцевою кількістю речовини - швидкість хімічної реакції V – об’єм системи )( секл моль V Cm ⋅⋅ ∆ = ∆ = τ ν τ υ Δν – проміжок часуτ

3. ЗавданняЗавдання Реакція відбувається за рівнянням:Реакція відбувається за рівнянням: АА22 + В+ В22 = 2АВ= 2АВ Концентрація речовини А на початкуКонцентрація речовини А на початку реакції складала 2,5моль в 1л суміші.реакції складала 2,5моль в 1л суміші. Через 30сек вона зменшилася до 1мольЧерез 30сек вона зменшилася до 1моль в 1 л реакційної суміші. Розрахуйтев 1 л реакційної суміші. Розрахуйте середню швидкість реакціїсередню швидкість реакції (0,05моль/л(0,05моль/л··сек)сек)

4. Вплив природи реагентів наВплив природи реагентів на швидкість хімічної реакціїшвидкість хімічної реакції 11 Декабрь, 2016 Мe +2HCl  МeCl2+H2 Mg Zn Fe

5. Вплив концентрації реагентів наВплив концентрації реагентів на швидкість реакціїшвидкість реакції 11 Декабрь, 2016 Зі збільшенням концентрації реагентів швидкість реакції зростає 2H2 + О2  2H2О

6. Вплив площі поверхні контактуВплив площі поверхні контакту реагентів на швидкість реакціїреагентів на швидкість реакції 11 Декабрь, 2016 Чим більша площа поверхні контакту, тим більше швидкість реакції Час перебігу реакції t t30 сек 10 сек

7. Вплив температури на швидкістьВплив температури на швидкість реакціїреакції 11 Декабрь, 2016 При збільшенні температури швидкість реакції збільшується Т=20о С Т=50о С t t30 с 5 с Час перебігу реакції

8. Залежність швидкості реакції відЗалежність швидкості реакції від температуритемператури Правило Вант-Гоффа: При збільшенні температури на кожні 10°С швидкість реакції збільшується в 2-4 рази 10 tt 1 2 12 γ υ υ − =

9. Вплив певних речовин на швидкістьВплив певних речовин на швидкість реакціїреакції 11 Декабрь, 2016 Каталізатори – речовини, що прискорюють хімічні реакції Інгібітори – речовини, що уповільнюють хімічні реакції Каталізатори та інгібітори знаходять експериментальним шляхом

10. ЗавданняЗавдання 1.1. У скільки разів збільшиться швидкістьУ скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції при підвищені температурихімічної реакції при підвищені температури від 40від 40°°С до 80С до 80°°С, якщо температурнийС, якщо температурний коефіцієнт дорівнює двом?коефіцієнт дорівнює двом? 2.2. Швидкість реакції при 0Швидкість реакції при 0°°С становитьС становить 1моль/л1моль/л··с. Температурний коефіцієнтс. Температурний коефіцієнт швидкості дорівнює 3. Обчисліть швидкістьшвидкості дорівнює 3. Обчисліть швидкість реакції при 30реакції при 30°°С.С.

11. Домашнє завданняДомашнє завдання  ПрочитатиПрочитати §§1515  Тренувальні вправиТренувальні вправи  С.17-18 №1,2,5,6 – письм.С.17-18 №1,2,5,6 – письм.  Творчі завдання с.18-19Творчі завдання с.18-19

Add a comment