η μυστικη παπαρουνα

38 %
62 %
Information about η μυστικη παπαρουνα

Published on March 9, 2014

Author: mariapara4

Source: slideshare.net

Η ΜΤ΢ΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ ΢ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 1. Να εντοπίςετε μέςα από το κείμενο λέξεισ φράςεισ που περιγράφουν τουσ γεώςακουσ και την παπαροφνα. ΢τη ςυνέχεια να ςκεφτείτε τι μπορεί να ςυμβολίζει το καιένα. Γεώςακοι Παπαροφνα ΢υμβολίηουν: 2. Να αντιπαραιέςετε τα ςυναιςιθματα του αφηγητθ πριν και μετά την αποκάλυψη τησ παπαροφνασ. Να τεκμηριώςετε τισ απαντθςεισ ςασ με χαρακτηριςτικέσ φράςεισ του κειμένου που ια τισ υπογραμμίςετε ςτο βιβλίο.  πριν από τθν αποκάλυψθ τθσ παπαροφνασ 3. ΢υμβολίηει: ΢υναιςκιματα του αφθγθτι  μετά τθν αποκάλυψθ τθσ παπαροφνασ Αφοφ διαβάςετε πρϊτα τθν πιο κάτω πθγι Να επιςθμάνετε τισ δυςκολίεσ και τα ςυναιςκιματα των ςτρατιωτϊν από τθ ηωι ςτα χαρακϊματα κατά τον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. Να ςυςχετίςετε τα ςτοιχεία που κα εντοπίςετε με το απόςπαςμα που μελετιςατε (θ μυςτικι παπαροφνα). Θ ΗΩΘ ΢ΣΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΣΑ

Μζςα ςε αυτοφσ τουσ τάφουσ που τουσ ονόμαηαν χαρακϊματα με τα ςυςτιματα των υπογείων διαβάςεων και των διόδων μασ ζλειπαν ςχεδόν τα πάντα. Ζμακα γριγορα… να κρεμάω το ψωμί ςε ζνα ςφρμα τοποκετθμζνο ςτθν άκρθ του ορφγματοσ για να μθν το φτάνουν τα ποντίκια, να κοιμάμαι με βρεγμζνεσ αρβφλεσ γιατί το να προςπακιςεισ να τισ βγάλεισ κα ιταν μάταιο, να κοιμάμαι τυλιγμζνοσ ςε μια μουςκεμζνθ χλαίνθ, να κοιμάμαι τζςςερισ ϊρεσ ανάμεςα ςε κορφβουσ, ςε φωνζσ ανκρϊπων, ςε βρωμερζσ ανακυμιάςεισ. Φλοράν Φλεσ Ιδοφ Μια αποπνικτικι βρϊμα μασ ςφίγγει το λαρφγγι ςτο νζο μασ χαράκωμα προσ τα δεξιά του Επάρη. Βρζχει κατακλυςμιαία και βλζπουμε ότι οι πλευρζσ του χαρακϊματοσ ιταν ςκεπαςμζνεσ με καραβόπανο. Σθν άλλθ μζρα, τθν αυγι, ανακαλφπτουμε ότι το χαράκωμά μασ είχε ανοιχτεί ςτθ κζςθ ενόσ παλιοφ νεκροταφείου. Σο καραβόπανο ζκρυβε τθ κζα των πτωμάτων και των διαςκορπιςμζνων οςτϊν. ΢ε λίγεσ μζρεσ, όταν ο καιρόσ άρχιςε να ηεςταίνει, οι μφγεσ άρχιςαν να μασ κυκλϊνουν από παντοφ, θ όρεξθ χάκθκε. Όταν ζφταςαν ςτο χαράκωμα τα ξερά φαςόλια ι το ρφηι τα πετοφςαν πάνω από τα παραπζτα. Μόνο το κραςί και το ροφμι ιταν καλοδεχοφμενα. Δε γνωρίηω άλλο ψυχικό ςυγκλονιςμό που να ςυγκρίνετε με αυτόν που υφίςταται ο ςτρατιϊτθσ που βρίςκεται ςτο χαράκωμα όταν οι οβίδεσ πζφτουν γφρω του. Θ αςφάλεια πλθρϊνεται με ζνα φοβερό ςπάςιμο των νεφρων. Αυτό το ςφυροκόπθμα ςε καταδιϊκει και ςε κρατά καμμζνο ςε μια βρωμερι γαλαρία που μπορεί να γίνει, ςε λίγο, και ο αλθκινόσ τάφοσ ςου. Γκαμπριζλ ΢εβαλιζ Ο φόβοσ (κείμενα από το ζργο: Ηωι και κάνατοσ των Γάλλων, 1914-1918.

Add a comment

Related pages

Στρατής Μυριβήλης [Η μυστική παπαρούνα] | Σημειώσεις ...

Η συναισθηματική κατάσταση του αφηγητή, ο πόνος, η μοναξιά, η απελπισία και η διαρκής ...
Read more

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ - επιστητά

ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ : «Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ» (Η μυστική παπαρούνα) ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ:
Read more

alldayschool: Σ. Μυριβήλης - Η μυστική παπαρούνα

Η ελπίδα του αύριο είναι να διατηρούμε αναμμένους πυρσούς σήμερα! Λέο Μπουσκάλια, " ...
Read more

Η μυστική παπαρούνα - Στρατής Μυριβήλης (διήγημα)

Για μια στιγμή πάλι μου περνά η ιδέα πως ετούτη η μοναξιά είναι αληθινή.
Read more

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΤΟΥ Σ. Μυριβηλη ΣΕ ΚΟΜΙΚ του Π ...

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΤΟΥ Σ. Μυριβηλη ΣΕ ΚΟΜΙΚ του Π. Καρανάσιου Γιάννης ...
Read more

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ Κ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ / ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΙ 1.Στην αρχή ...
Read more

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ , του Σαμαράκη - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ , του ...

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ , του Σαμαράκη - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ , του Μυριβήλη: ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ...
Read more

Στρατής Μυριβήλης, μυστική παπαρούνα

Στρατής Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω, μυστική παπαρούνα . Το πόδι απόψε το νιώθω πολύ ...
Read more

www.odyssey.com.cy

Η ανακάλυψη όμως της παπαρούνας τον βοηθά να ξαναβρεί την ομορφιά και αξία της ζωής.
Read more

΢σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο

2 [Η ΜΤ΢ΣΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ], ΢ΣΡΑΣΗ ΜΤΡΙΒΗΛΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΢ΣΟΥΟΙ Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο:
Read more