Республиканский семинар по полиязычию г. Кошетау. Доклад от ИПК ПР СКО

47 %
53 %
Information about Республиканский семинар по полиязычию г. Кошетау. Доклад от ИПК ПР СКО
Education

Published on February 23, 2014

Author: ipksko

Source: slideshare.net

Description

Республиканский семинар по полиязычию г. Кошетау. Доклад от ИПК ПР СКО

Мектепте екі және көптілді орта қалыптастыру: қазіргі жағдайы және жетілдіру бағыттары Организация дву-и полиязычия в школьной среде: текущее состояние и направления улучшения Мурзалинова А. Ж. Кайнетова Г. К. Найманова Д. М. Дюсембаева Ж. Е «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Тілдерді меңгеру саласына қатысты оқушылардың функционалдық сауаттылығы - - қарым-қатынас мақсаты, саласы, жағдайына сәйкес әртүрлі тілдік ортада сөйлеу мақсатын жүзеге асыру үшін білім, білік, дағдыларын шығармашылық-қолданбалы түрде пайдалана алу. «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

«Үздік эссе-2013» Халықаралық байқауы «Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және көптілді тұлға тәрбиелеу» Ресей, Қазан қ. 2014 «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Кесте 1 - SWOT-талдау «Солтүстік Қазақстан облысы мектептерінде оқушылардың қазақ, орыс. ағылшын тілдерін меңгеруіне бағытталған лингвистикалық білім беруді ұйымдастыру тәжірибесі» Strengths (күшті жақтары) Weaknesses (әлсіз жағы) Лингвистикалық цикл мұғалімдері 1. Тілден басқа пән мұғалімдері қалыптасқан бірінші, екінші және үшінші тілдерді көзқарас бойынша оқушылардың бірінші, екінші сапалы оқыту арқылы лингвистикалық және үшінші тілдерді меңгеруіне жауапты емес білім берудің қажеттілігін түсінеді сезінбейді. Opportunities Threats (мүмкіндіктер) (қауіп) 1. Оқушыларға көптілді білім беру бағытында 1. Пәндік оқыту саласында тілдерді қолдануда бірінші, екінші, үшінші тілді меңгерту тілдік (оның ішінде шет тілі) тәжірибенің әдістемесі дамиды. жеткіліксіздігі. Лингвистикалық білім беру тәжірибесін жетілдіруге ұсыныстар 1. 1. Мектеп әкімшілігі – ПҚ БАИ-да қазақ мектеп-гимназиясы(НЗМ тәжірибесін енгізу бойынша тірек мектеп) үшін дайындалған әдістемелік ұсыныстарды басшылыққа алу, сонымен қатар тілден басқа пән мұғалімдерінің бірінші, екінші, үшінші тілдерді меңгеруіне қолдау жасап отыру (күтілетін нәтиже – НЗМ тәжірибесінде біртіндеп оқыту тәжірибесінде екі және көптілді білім беруді енгізу)

Strengths (күшті жақтары) Weaknesses (әлсіз жақтары) 2.Бірінші, екінші, үшінші тілдерді тереңдете 2. Мұндай факультативтік курстар мен үйірмелер оқытуға арналған факультативтік курстар мен мектептегі шынайы екі және көптілдік орта үйірмелер бар қолдамайды (оқушылар мен мұғалімдер арасында сыныптан тыс қарым-қатынаста), ал «Шет тілін оқыту барысында жасанды тілдік орта қалыптастыру – заманауи әдістеменің ең ең маңызды мәселесі» [5, 25 б.] Opportunities (мүмкіндіктер) Threats (қауіп) 2. Мектептегі инвариантты лингвистикалық 2. Тілдерді оқыту (екінші, үшінші) ББД аясында курстарға тіл туралы (бірінші, екінші, үшінші) қалып қояды, функционалдық және құзыреттілік білімдерін тереңдете және тілді тереңдете бағыт ауыса алмай отыр. үйрету арқылы қолдау жасау Лингвистикалық білім беру тәжірибесін жетілдіруге ұсыныстар 2. Аттестациялық комиссияға – лингвистикалық цикл мұғалімдерінің аттестациялық жұмыстарын қарағанда тілді функционалдық және құзыреттілік бағытта оқытуына көңіл аудару, оқушылар мен мұғалімдердің осы бағыттағы жетістіктеріне мадақтау қажет(күтілетін нәтиже – мұғалімдер тілдерді фукционалдық бағытта оқытуға көшеді) «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Strengths (сильные стороны) 3. В числе факультативных курсов – преподавание предметов на втором, третьем языках в условиях сотрудничества учителей языковых и неязыковых дисциплин (совместное планирование и проведение интегрированных уроков, взаимопосещение и рефлексия уроков) Weaknesses (слабые стороны) 3. 3. Ограниченное число школ, где введены такие факультативные курсы: - Областная специализированная гимназия –интернат для одаренных детей им. А. Досмухамбетова (физика, математика, география на английском языке ); - Областной специализированный лицей «ЛОРД» для одаренных детей (физика, биология на английском языке); -Казахская школа-гимназия (базовая школа по трансляции опыта НИШ) (биология, математика на английском языке). Учителя таких курсов не имеют специализированной профессиональной подготовки. В области работает один учитель, который имеет два соответствующих высших образования (учитель физики, математики и английского языка Строкина Л.В.) Opportunities (благоприятные возможности) Threats (угрозы) 3. Расширение возможностей выпускников школ при 3. Отсутствие должного качества предметного поступлении в вузы, подготовка их к обучению в (математического, биологического и др.) образования, полиязычных группах вуза сопровождаемая перегрузкой учащихся, снижением интереса к таким факультативным курсам и кружкам Рекомендации для улучшения практики лингвистического образования 3. Руководителям школ – подбирать будущие учительские кадры из числа студентов 3-4 курсов неязыковых специальностей, мотивированных на углубленное изучение английского языка (ожидаемый результат укомплектованность штатов востребованными учителями) ИПК ПР по СКО – обеспечить деятельность онлайн форума поддержки учителей для обмена материалами по применению предметно-интегрированного подхода CLTL (термин Дэвида Марша [8]), т.е. изучения предметов посредством второго или третьего языков и совершенствования владения языками через изучение предметных «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ (ожидаемый результат – локальное областей для одновременного достижения предметных и языковых целейБАИ АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО решение проблемы нехватки учителей-предметников)

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 4. Ежегодное участие школьников в 4. Результаты мониторинга участия в олимпиадах по предметам лингвистического олимпиадах по предметам лингвистического цикла показывают: цикла - отсутствие преемственности участия Анализируя итоги олимпиад за последние 2 года, выявили, что постоянных участников олимпиад по языковым дисциплинам всего 2 (Петров Богдан, ученик Советской СШ Аккайынского района и Назаренко Александр, ученик Первого лицея г. Петропавловска), что составляет 5% от общего числа участников; - малая вовлеченность участия в разрезе школ. Ежегодно участвуют и занимают призовые места одни и те же школы: гимназия BEST, казахско-турецкий лицей, Областная специализированная гимназия –интернат для одаренных детей им. А. Досмухамбетова, областной специализированный лицей «ЛОРД» для одаренных детей, Первый лицей, городская классическая гимназия, СШ № 6. Opportunities Threats (благоприятные возможности) (угрозы) 4. Укрепление статуса владения языком (- 4. Отсутствие стабильно развивающейся команды участников языковых олимпиад и ами) среди учащейся молодежи и их руководителей приводит к недостаточному развитию североказахстанской распространение эффективного методической школы би- и полилингвального обучения педагогического опыта учителей, чьи учащиеся демонстрируют стабильно высокие результаты на олимпиадах по предметам лингвистического цикла Рекомендации для улучшения практики лингвистического образования 4. Методическим службам - обобщить опыт учителей, чьи учащиеся демонстрируют стабильно высокие результаты на олимпиадах по предметам лингвистического цикла (ожидаемые результаты: авторские методики, представленные в методических пособиях, мастер-классы на постоянно действующей основе) ИПК ПР по СКО – планировать в курсовой подготовке темы «Функциональное сотрудничество учителей лингвистического цикла для овладения учащимися языками» (ожидаемый результат – формирование предметных компетенций учителей лингвистического цикла, интеграция БАИ их усилий в условиях взаимосвязанного «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ обучения языкам) АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Strengths (күшті жақтары) Weaknesses (әлсіз жақтары) 5. Мектеп оқушыларының салыстырмалы тіл білімі, қолданбалы лингвистика саласы бойынша ғылыми жобалар дайындауы, оларға мұғалімдердің жетекшілік етуі (қараңыз.: «Сопоставление слов разных языков вскрывает глубины различий между тем, что стоит за этими словами, т.е. между культурными представлениями о реальных предметах и явлениях действительности, и между самими предметами и явлениями» [7, с. 64]) Opportunities (мүмкіндіктер) 5. Жаппай мектеп оқушыларының салыстырмалы тіл білімі, қолданбалы лингвистика саласы бойынша ғылыми жобалар дайындауы, оларға мұғалімдердің жетекшілік етуі жоқ. 2012 және 2013 жылдардағы оқушылардың ғылыми жобалар жарысына «Тіл білімі» секциясында барлығы 179 жұмыс қатысқан болса, олардың 16 ғана салыстырмалы тіл біліміне арналған (28%). Threats (қауіп) 5. Оқушылардың басқа тілде ойлау қабілетінің 5. Ндарынды балалардың қажеттілігін дамуы, жобалауға үйрету, көптілді білім қанағаттандыра алмау, мектептің беделінің түсуі беруді қолдау (НЗМ тәжірибесін енгізу) Лингвистикалық білім беру тәжірибесін жетілдіруге ұсыныстар 5. Мектеп әкімшілігіне, әдістемелік бірлестіктердің, эксперимент алаңдары жетекшілеріне – мектеп тәжірибесіне шынайы екі және көптілді қолдануды енгізудің әдістемелік негізін дайындау(күтілетін нәтиже - үзілістердегі көптілді орта, екі және бірнеше тілде сыныптан тыс шаралар, екі және көп тіл бойынша мектепаралық, облыстық олимпиадалар) СҚО ПҚ БАИ - курстық жұмыстарда бірінші, екінші, үшінші тілдерді үйретуге қатысты жобаларды мадақтау; «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ жыл сайынғы инновациялық жобалардың жәрмеңке-фестивалінде по СКО лингвистикалық және көптілді білім беру АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР мәселелеріне көңіл бөлу; лингвистикалық және көптілділік бағыттағы байқауларды жиі өткізу, онда

Гибкая лингвообразовательная политика способна служить преодолению диссонансов в межкультурном взаимодействии и содействовать росту национального богатства казахстанского общества с его евразийской культурой. «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Add a comment

Related presentations