စြယ္စံုလက္ေဆာင္ (အၾကည္ေတာ္)

50 %
50 %
Information about စြယ္စံုလက္ေဆာင္ (အၾကည္ေတာ္)
Books

Published on March 19, 2014

Author: satsaluu

Source: slideshare.net

w w w .foreverspace.com .m m

¶§²º¿¨³·º°µ®Ò§¼Õ«ÙÖ¿úå ù¼µÇ¬¿úå ©¼µ·ºåú·ºå±³å°²ºåªØµå²Ü/Ù©º®× ®Ò§¼Õ«ÙÖ¿úå ù¼µÇ¬¿úå ¬½-Õ§º¬¶½³¬³Ð³ ©²º©Ø¸½¼µ·ºÒ®Ö¿úå ù¼µÇ¬¿úå ©°º®-ռ屳åªØµåÄ °¼©ºþ³©ºÛÍ·º¸ ¬«-·º¸°³ú¼©[ ¶®·º¸®³å¿úåá ¬®-Õ¼åöµÐºáƳ©¼öµÐº¶®·º¸®³å¿úåÛÍ·º¸ ôѺ¿«-å®×¬¿®Ù¬ÛÍ°º®-³åá ¬®-ռ屳å¿ú媫wг®-³å®¿§-³«º§-«º¿¬³·º ¨¼»ºå±¼®ºå¿°³·º¸¿úͳ«º¿úåá ®-Õ¼å½-°º°¼©ºþ³©º úÍ·º±»º¨«º¶®«º¿úåá ©°º®-ռ屳åªØµå «-»ºå®³Ó«Ø¸½¼µ·º¿úåÛÍ·º¸ §²³ú²º¶®·º¸®³å¿úåá °¼µ«º§-Õ¼å¿ú嫼µ¬¿¶½½Ø3 ¬¶½³å°Üå§Ù³å¿úå«à®-³å«¼µª²ºå ¾«º°Øµ¦ÙØËÒ¦¼Õ婼µå©«º¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåá ¿°-å«Ù«º°Üå§Ù³å¿úå°»°º §Ü¶§·º°Ù³ ¶¦°º¿§æª³¿úåá ¶§²º©Ù·ºå¶§²º§®Í ¬©©º§²³ÛÍ·º¸¬ú·ºå¬ÛÍÜå®-³å¦¼©º¿½æ3 °Üå§Ù³å¿úå¦ÙØËÒ¦¼Õå ©¼µå©«º¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåá Û¼µ·º·Ø¿©³º°Üå§Ù³å¿úå©°ºú§ºªØµå«¼µ ¦»º©ÜåÛ¼µ·º®×°Ù®ºå¬³å±²º Û¼µ·º·Ø¿©³ºÛÍ·º¸©¼µ·ºåú·ºå±³å¶§²º±´©¼µÇĪ«ºðôº©Ù·ºúͼ¿úåá Û¼µ·º·Ø¿©³º©²ºÒ·¼®º¿úåá ú§ºúÙ³¿¬å½-®ºå±³ô³¿úåÛÍ·º¸ ©ú³åѧ¿ù°¼µå®¼µå¿úåá ¬®-Õ¼å±³å ¶§»ºª²º°²ºåªØµå²Ü/Ù©º¿úåá ½¼µ·º®³±²º¸ ¦ÙÖË°²ºå§Øµ ¬¿¶½½Øѧ¿ù±°º ¶¦°º¿§æª³¿úåá ¶¦°º¿§æª³±²º¸ ¦ÙÖË°²ºå§Øµ ¬¿¶½½Øѧ¿ù±°ºÛÍ·º¸¬²Ü ¿½©º®Ü¦ÙØËÒ¦¼Õ婼µå©«º¿±³Û¼µ·º·Ø¿©³º±°º©°ºú§º©²º¿¯³«º¿úåá ¶§²º§¬³å«¼µå §µ¯¼»ºc¼µå ¬¯¼µå¶®·ºð¹ùÜ®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ Û¼µº·º·Ø¿©³º©²ºÒ·¼®º¿¬å½-®ºå¿úåÛÍ·º¸ Û¼µ·º·Ø¿©³º©¼µå©«º¿ú嫼µ ¿Ûͳ·º¸ôÍ«º¦-«º¯Üå±´®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ Û¼µº·º·Ø¿©³ºÄ ¶§²º©Ù·ºå¿ú嫼µ 𷺿ú³«º°Ù«º¦«º ¿Ûͳ·º¸ôÍ«º¿±³ ¶§²º§Û¼µ·º·Ø®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ ¶§²º©Ù·ºå¶§²º§ ¬¦-«º±®³å®-³å¬³å ¾Øµú»º±´¬¶¦°º ±©º®Í©º¿½-®×»ºåÓ«ñ ª´®×¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º °Üå§Ù³å¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º Û¼µ·º·Ø¿úåÑÜ婲º½-«º øì÷ú§º ¶§²º±´Ç±¿¾³¨³å ùµ¼Ç©³ð»º¬¿úå±µØ姹å w w w .foreverspace.com .m m

°Ùôº°Øµª«º¿¯³·º ¿©³ºð·ººÒ®¼ÕË®°³¬µ§º©¼µ«º ¬®Í©ºøèè÷á ùµ©¼ô¨§ºá íè󪮺åá ¿«-³«º©Ø©³åñ ¦µ»ºå óíéçìèéá îìëîèì w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ì ¬Ó«²º¿©³ºÄ°³¬µ§º¬®Í©º°Ñº øîç÷ °³®´½Ù·ºË¶§Õ½-«º¬®Í©º ó ëððêêëðêðé ®-«ºÛͳ¦Øµå½Ù·ºË¶§Õ½-«º¬®Í©º ó ëððéðéðêðé ¬¦Øµå§»ºå½-ÜùÜƵ¼·ºå ó «¼µ¯»ºå ¨µ©º¿ð±´ ó ÑÜåª×¼·ºð·ºå®µ¼å øÒ®Ö ó ðíçðð÷ éé½á í誮ºåá ¿«-³«º©Ø©³åÒ®¼ÕË»ôºñ ®-«ºÛͳ¦µØåÛÍ·º¸ ó ÑÜåð·ºå¿«-³º¨Ù»ºå ø®µØ¿úÙ姵ØÛͼ§º©µ¼«º÷ ¬©Ù·ºå§µØÛͼ§º±´ ¬®Í©ºøèð½÷á ±ØªÙ·ºª®ºåá ßÅ»ºåÒ®¼ÕË»ôºñ ¬©Ù·ºå¦ª·º ó «¼µÑÜåÛÍ·º¸ ²Ü®-³å °³¬µ§º½-Õ§º ó Ó«ÔÓ«Ô¿®Ìå §ØµÛͼ§º¶½·ºå ó §¨®¬Þ«¼®º îððé ½µÛÍ°ºá Ó±öµ©ºª ¬µ§º¿ú ó ëðð ©»º¦¼µå ó îððð «-§º §ØµÛͼ§º®Í©º©®ºå w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ëµ ¿½¹·ºå°ÑºÓ«²º¸Ò§Üå ®¼©º¿¯Ù©µ¼ÇÄ °¼©º¨Ö©Ù·º ±©º§µØ®Í³å¿»Ò§Üŵ ô´¯Ó«¿§ª¼®º¸®²ºñ ®Åµ©º§¹ñ ±©º§µØ ®®Í³å§¹ñ ô½µ «Î»º¿©³º ¯«ºª«º¿ú屳宲º« °Ùôº°µØ «-®ºå«Ö¸±µ¼Ç ¬ú³ú³ úͳ¿¦Ù3ú¿±³ ¾µ©º¬µ§º ¬¿Ó«³·ºå ®Åµ©ºú§¹ñ ¿»ú³°µØ §µØ°Ø°µØ °Ùôº°µØ Ó«®ºå©©ºú®ºå©©ºªÙ»ºå ¿±³ ¿»³·º¿©³º®-³å¬¿Ó«³·ºå ¿ú屳宲º¶¦°º3 Å´Äñ ¾ôº±´¿©Ù»²ºåñ «ÎÛµº§ºÄ ¿»³·º¿©³º¿ú³·ºåú·ºå ®-³å§·º¶¦°ºÄñ ±´©µ¼ÇÓ«®ºå½Ö¸§µØ«µ¼ ¬ÛÍ°º½-Õ§º3 ¶§»ºª²º ¿úå±³åá Ƴ©ºª®ºå¯·º¶§¶½·ºå±³¶¦°º±²ºñ ø¬®Í»º®¿©³¸ ¬¶¦°º¬§-«º«¿©³º¿©³º ¬Ó«²º¿©³º« «Ö«Öñ÷ ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸ «ÎÛµº§ºô½µ¯«ºª«º¿ú屳嶧®²º®Í³ ¬®Í»º©«ôºÅµ®ô´¯¿°ªµ¼ñ ±µ¼Ç¿±³ºá ¶¦°ºú§º®Í»º«µ¼ ¬¿¶½½Ø½Ö¸¿Ó«³·ºå𻺽ا¹±²ºñ ¬þ¼«¬¿Ó«³·ºåú·ºå®Í³ «ÎÛµº§ºÄ½-°ºªÍ°Ù³¿±³ ¿»³·º¿©³º®-³å«µ¼ ½-°º½·º±®×ÛÍ·º¸ «-Ü°ôº¶½·ºå±³¶¦°ºÄñ ±µ¼Ç¿±³ºá "ð©tÕ§¹ ¬®²º»³®®-³å®Í³ ¬°°º¬®Í»º®-³å±³ ¶¦°º3 »³®²º§¹¬°º«µ¼¿©³º¬³åªµØå "ð©tÕ¦©ºÒ§Üå ±µØåú«º ¬©Ù·ºå «ÎÛµº§º¬³å Ûשºª³§¼©ºÓ«§¹ñ ø®²º±²ºÛÍ·º¸Ûשº §¼©ºú®²º«¼µ ±¼Ó«®²º¨·ºÄñ÷ Ûשº§¼©ºú»º§-«º«Ù«º§¹«á úͼú·ºå°ÙÖª·º®ô³å®-³å «ÙÖ±²º¬¨¼ «Ù«º«Ù«º«Ù·ºå«Ù·ºå ¯«ºª«º¿úå±³å±Ù³å®²º¶¦°º¿Ó«³·ºå 𻺽ث©¼¶§Õ ª«º®Í©º¿ú娵¼å¬§º§¹±²ºñ "«³å °Ùôº°µØª«º¿¯³·ºÄ §Ð³®©²ºåñ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ê ±®Ü婵¼¸«µ¼¿©³·º ¶§¿±å ò ò ò ¾³å«Î©º¿ªå« ®µ»ºÇªµ§º¿¯³·ºå¦©º¿ª³«º¿ªå ¿±å¿±å¿ªå ò ò òÅÜÅÜ ò ò ò ±®Üå«¿©³Ç ò ò ®Ó«²ºÇúÖªµ¼Ç ½Ð§ÖÓ«²º¸ª¼µ«º©ôº ò ò òÅÜż ò ò ò w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º éµ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º è Ãê³ß-³ «¼µ«µ¼Þ«Üåá «³ú³¬µ¼¿« ±Ù³å¯µ¼ ú¿¬³·º££ ÃÃżµ«º ®µ©º¯¼©º»ÖÇ®¼©º«§º££ «¼µ¿«-³º±ÜÅ°«³å¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³º ¿Ó«³·º±Ù³åÄñ Ó«²º¸ÑÜåòòò«³ú³¬µ¼¿« ±Ù³å¯µ¼ ®©Ö¸ñ ùÜ®µ¼«º»ÖÇùÜßµ¼«º« º¯¼©º¿§¹«º¿»¿±³ ®·ºå±³åÞ«Üå ®¼©º«§º¨´ª§-°ºÛÍ·º¸ ¿©³©Ù·ºå±³å ½»ºå±cµ§º¿¯³·º±ª¼µ£ «Î»º¿©³º¸®-«º°¼¨Ö®Í³ ¾ôºª¼µ®Í ª®µ¼·ºå®«§ºñ ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸ Ãÿ©³º§¹Ò§Ü ¬°º«µ¼ú³á ùܮͳª²ºå ¿±³«ºª«º°Þ«Üå»ÖÇ££ Ãîŵ©º¾´å «µ¼«µ¼Þ«Üåúñ «Î»º¿©³º« w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º çµ ¬¼®º¶§»º¿ú³«ºú·º ®¼»ºå®¿úÍ˧¹å°§º¦Ù·º¸ú¿©³¸©³ ®Åµ©º¾´åñ ù¹¿Ó«³·º¸ ®¼»ºå®¿úÍË ¿¶§³ªµ¼Ç®ú©Ö¸ °«³å¬³åªµØ嫼µ Ò®¼Õ˨֮ͳ©·º «³ú³¬µ¼¿« ®µ¼«º¨Ö ®×©º¨²º¸±Ù³åú®ôº££ «Î»º¿©³º ±´Ç«µ¼»³åª²º§¹±²ºñ ®¼»ºå®¬c¼µ¿±¯µØ嬫ôºù®Ü ¯µ¿§åªÏ·ºá ¬«ôºù®Ü ¯ôº¸ÛÍ°º¨§º«Ù®ºå ¿«-³º±ÜÅ ¶¦°º¿»¿ª³«º Ò§Üñ øù¹¿©³·º ±´©µ¼Ç¬¼®º¿¨³·º±«º« ¯ôº¸ÛÍ°ºÛÍ°º ¿ª³«º§Öúͼ¿±åª¼µÇ÷ ±´Ç½®-³ ¬¼®º¿úÍË¿ªÍ«³å¬¼§ºú©³»ÖÇñ ŵ¼« ®µ¼«º©µ¼·º°»º°¼©º ð·ºÒ§Üåá »³åúÙ«º«¼µ«ºªµ¼«º©³»ÖÇ ±©·ºå«µ¼°µØ¿ú³ñ øù¹¿Ó«³·º¸±©·ºå°µØ ¿«-³º±Üůµ¼Ò§Üå »³®²ºÞ«Ü婳÷ñ Ã곧¹ «µ¼«µ¼Þ«Üåúá ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º©µ¼Çá ®-ռ嫵¼®-ռ婼µÇª²ºå¿ú³«ºÛÍ·º¸ ¿»Ò§Ü££ ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·ºá ®-ռ嫼µ®-Õ¼å ¬±ØÓ«³å¿©³¸ «Î»º¿©³º °¼©ºð·º°³å ±Ù³å±²ºñ ®¿©ÙË©³Ó«³Ò§Ü«¼µåñ ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸§·º ÃÃ«Ö ù¹¶¦·º¸ª²ºå±Ù³åÓ«ú¿¬³·ºß-³££ ¿¶§³®ôº¸±³¿¶§³©³ «µ¼ôºª²ºå©°º½¹©¿ª¿©³¸ ®µ¼«º«¿ªå ¾³¿ªå»Öǽֽ-·º±³åñ «Î»º¿©³º©µ¼Ç ¿±³«º¿»±²º¸¯µ¼·ºÛÍ·º¸ «³ú³¬µ¼¿«¯µ¼·º« ±¼§º®¿ðåñ ÛÍ°ºª®ºå¿«-³º®Ü姼ÙÕ·º¸©°º½µ¶¦©º±²ºÛÍ·º¸ ¿ú³«ºÒ§Üñ «Î»º¿©³º©µ¼Ç «³ú³¬µ¼¿«¯¼µ·º¿úÍË¿ú³«º±²ºÛÍ·º¸òòò ÃÃÅôº ¯ú³¬Ó«²º¿©³º©¼µÇª³©ôº¿Å¸á ¿»ú³¿«³·ºå ¿«³·ºå¿ªå ¶§·º¿§å§¹ÑÜ壣 ¬®Í©º®¨·º¯µ¼·º¨Ö®Í ¿¬³º±ØÓ«³å¿©³¸ «Î»º¿©³º ¿½¹·ºå»§»ºå Þ«Üå±Ù³å®¼Äñ Ó«²º¸ªµ¼«º¿©³¸ ¯©º¿«³¸ª©º¿«³¸ ¿«³·º®¿ªå©°º ¿ô³«ºñ «Î»º¿©³º©µ¼Ç¯Ü ¿¶§åª³±²º«µ¼ ¶®·ºúÄñ ÃÃŵ¼«ºá ¿±Ò§Üñ ·¹¸«µ¼ ±¼¿»©ôºòòò¿©³«ºòòò©°º½¹®Í ®¿«³·ºå½Ö¸©Ö¸ »³®²º¿ªå¿©³¸§-«º§¹Ò§Ü££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïð «Î»º¿©³º ¨µ¼±µ¼Ç¿©Ù娷º ¿»©µ»ºå®Í³§·º Ãê³ ¯ú³ª³¿ªá °¼®ºå«³å¿»ªµ¼«º©³ ®Ü婵¼Ç«µ¼±©¼ú¿¦³º ¿©³·º®ú¾´å££ Å´¿±³ ¿¬³º±ØÛÍ·º¸¬©´ ¿¶§åª³¿±³ ¿«³·º®¿ªåÛÍ°º ¿ô³«ºá «Î»º¿©³º¸«¼µ ¦µ©º¿ª±²º¸·§¼ úͼ±²º¿©³·º ®¨·º¾Ö ¶¦©º¿«-³º«³ «µ¼¿«-³º±ÜŪ«º«µ¼ ±Ù³å¿¶§å¯ÙÖÄñ ÃÃÅ·º££ ¬Ø¸¬³å±·º¸¶½·ºåÛÍ·º¸¬©´ ¬»Üå®Í ¨Ù«º¿§æª³¿±³ ¬±Ø« ÃÃÅÜå ÅÜå ÅÜåá ¬°º«µ¼« ªµØå½-·ºå «¼°*á cµ§ºúÍ·º«¼°*¿©Ù»ÇÖ ®¬³å ¾´å¿ªá ÅÜå ÅÜå ÅÜå «-»º©Ö¸ ¬¿§¬¿©¿©Ùªµ¼¿©³¸ «¼µå¿½-³·ºå«¼µå «-·ºå ¾ôº¿ªÏ³«º±Ù³åÛµ¼·º®ªÖá ÅÜå ÅÜå ¬½µ¿©³·º ªµØå½-·ºå©°º¬µ§º ª«º°±§ºÒ§Üå ²Ü®©µ¼Ç«µ¼ ±©¼úªµ¼Ç ÅÜå ÅÜ壣 Å´¿±³ ¬±ØÞ«Üå¨Ù«ºª³±¶¦·º¸ «Î»º¿©³ºª²ºå ¬Ø¸¬³å ±·º¸±²º¨«º§¼µ3 ¬Ø¸¬³å±·º¸±Ù³åÒ§Üå ®-«ºªµØ嶧Ô嫳 ÃÃÅ·º ù¹ ù¹Þ«Üå« ¬Ó«²º¿©³ºá ¬Ó«²º¿©³º¯µ¼©³ ù¹Þ«Ü壣 «Î»º¿©³º¸Ä ¬ª»ºÇ©Ó«³å ¬¿®åñ ù¹«µ¼¿«³·º®¿ªå®-³å« «Î»º¿©³º¸«¼µ ®±¼»³å®ª²ºÛµ¼·ºúͳ¿±å¿±³ ¿©³±³å±´·ôº¿ªå ±¦Ùôº ®-«º¿°³·ºå½ÖÓ«²º¸ú·ºå ÃÃÅÙ»ºÇ «µ¼ôº»ÖÇ©ÙÖ¿»©Ö¸±´«µ¼¿©³·º «¼µôº®±¼¿¬³·º©µØåúª³åñ ®±¼ú·º®Í©º¨³å ¿Å³ù¹ Ûµ¼·º·Ø¿«-³º °³¿úå¯ú³Þ«Üå¬Ó«²º¿©³º©Ö¸££ ŵ¯µ¼3 ¿«-³º±ÜÅú·º¾©º§¼»º«¿ªå«µ¼ ©¾µ»ºå¾µ»ºå ¨µú³ ©½Ù§º½Ù§º¶®²º±ØÛÍ·º¸ ¬©´á ŵ¼ ª´®Í³ ©ÅÜåÅÜåÛÍ·º¸¿»Äñ ¿»³«º ±´«¼µôº ©µ¼·º« «Î»º¿©³º¸«¼µ ®-«º¿°³·ºå¨µ¼åÓ«²º¸Ò§Üå ¿«³·º®¿ªåª«º«µ¼ Ûٳ快-³±§º±ªµ¼±§ºÒ§Üå ÃÃÅÜåÅÜå ù¹ «µ¼ôº¸úÖË©§²º¸ ¿ªå§¹ñ ÅÜå ÅÜåá ¬¼®º®Í³¨®·ºå½-«º w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïï µ »ÖÇ ¬ð©º¿ªÏ³º§Ö ½µ¼·ºå©³¯µ¼¿©³¸ «¼µôº¸¬ªµ§º«¼µ¾ôº±¼Ûµ¼·º§¹¸®ªÖ££ Ãÿ¬å¿ª ±´Ç½®-³¯ú³©°º¯´á §¹úö´Þ«Ü廳忻ҧÜå ª´Ò§¼»ºå ª´¬á ª´Ç¬Ûx¿ªå¶¦°º¿»úúͳ©ôºòòò££ ¿Ó±³ºòòò·¹Å³á ùܧ٧ٮ²ºå®²ºåß¼µ«ºúÌÖúÌÖ»ÖÇ ¬Ó«²º¿©³º ¯¼µ©Ö¸¯ú³ »³å¿»ª-«º ®±¼Û¼µå»³å½Ö¸ú§¹¸«ª³åñ ·¹Å³ ª´Ò§¼»ºåá ª´¬á ª´Ç¬Ûx «¿ªå§¹¸«ª³åñ Ó«²º¸°®ºå§¹ÑÜåá ¬Ó«²º¿©³º¯µ¼©³á ŵ¼®Í³ Ûשº½®ºå¿®Ùå°°á ®²ºå®²ºå§Ù§Ùá úÙúÙÞ«Ü姹ª³åŵ ¿úúÙ©ºú·ºå ±´Ç«µ¼ Ó«²º¸ªµ¼«ºá «¼µôº¸«µ¼ôº«¼µôº ¶§»ºÓ«²º¸ªµ¼«ºÛÍ·º¸ Æ¿ðÆð¹ ¿»®¼¿©³¸Äñ ¿«³·º®¿ªå« ¬Ó«²º¿©³º©°º¶¦°ºªÖ «µ¼¿«-³º±ÜŪ«º «µ¼¯ÙÖ Ò§Üåòòò ê³ Ó«²ºÓ«²º£ ¿¬³·º®³ ¿½æ§µØ«µ¼« Ó«²º¸§¹ª³åá Ó«²ºÓ«²º©Ö¸ñ ÃÓ«²ºÓ«²ºá ¬¨Ö®Í³ «µ¼»Ü«µ¼úÖ©¼µÇª²ºå ¿ú³«º¿»©ôº£ »Ü«µ¼úÖ§¹ ¿ú³«º¿»©ôº¯µ¼¿©³¸ «Î»º¿©³ºð®ºå±³±Ù³åúÄñ «µ¼úÖð·ºåø»Ü«µ¼úÖ÷¿ú³«º¿»Ò§Ü¯µ¼ ¬½µ«¼°*« ¿¶¦úÍ·ºåªµ¼ÇúÒ§Üñ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸ þôº òòò¾ôº®Í³ªÖ »Ü«µ¼úÖ£ ¯µ¼¿©³¸ ¿«³·º®¿ªå« ¬¨Ö«µ¼ª«º²¼yÕ¨µ¼å¶§ú·ºå Ãŵ¼¬¨Ö®Í³¿ª ®¿©Ù˾´åª³åòòò ÅÙ»ºÇ®¿¶§³ªµ¼«º½-·º¾´åñ ¾³®Íª²ºå®±¼¾Ö»ÖÇ ®-³åà ¿«³·º®¿ªåÄ®¿«-®»§º¿úúÙ©º±Øñ ¬½»ºå«¿®Í³·º¿»3 ¾³®Í±Ö±Ö«ÙÖ«ÙÖ®¶®·ºúñ ¬¿±¬½-³Ó«²º¸®Íñ »Ü«µ¼úÖ§¹ ¿ú³«º¿»©ôº¯µ¼¿©³Ë «Î»º¿©³ºð®ºå±³±Ù³åúÄñ «µ¼úÖð·ºåø»Ü«µ¼úÖ÷¿ú³«º¿»Ò§Ü¯µ¼ ¬½µ«¼°*« ¿¶¦úÍ·ºåªµ¼¸úÒ§Üñ ¨µ¼¸¿Ó«³·ºË w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïî ÃÃÅ·º££ ¶®·ºúÒ§Üñ ¬¿®Í³·º¨Ö®Í³ ¬±³å¬¿ú³·º ¿®Í³·º¿©³·º¿§¹·º ¿©³·ºÛÍ·º¸®µ¼Ç cµ©º©ú«º®¶®·ºúñ Ãÿų££ ð·ºåª«º¿»¿±³±Ù³å¶¦Ô¶¦Ô©°º°µØÛÍ·º¸ ¿¾å»³å®ÍÞ«Ü害忱³ ®-«ºªµØå«Ù·ºåÞ«ÜåÛÍ°º«Ù·ºåñ ÃÃų «µ¼ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º»ÖÇ «µ¼ ®-ռ嫵¼®-ռ壣 «Î»º¿©³º¶®·ºú©³« »Ü«µ¼ú֮ŵ©º¾Ö «Î»º¿©³ºÄ°³»ôºÆ·ºå ¿ú³·ºåú·ºå®-³å ¶¦°ºÓ«¿±³ ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º ÛÍ·º¸®-ռ嫵¼®-Õ¼åñ «Î»º¿©³ºª²ºå Æ¿ðÆð¹ ¶¦°º±Ù³åÒ§Üå ÃÃÅ·º ¾ôº®Í³ªÖ »Ü«µ¼úÖ££ Å´¿±³¬¿®å«µ¼ ¿«³·º®¿ªå« ®-«ºÛͳ«¼µ °´§µ§ºÒ§Üå «µ¼ªÙ®ºå ¿ðÛµ¼·º«µ¼ ª«º²¼yÕ娵¼å«³ ÃìÖùܮͳ ®¶®·º¾´åª³åá ¬Ö ù¹¯ú³»Ü«µ¼úÖ ®Åµ©ºªµ¼Ç úÍ·º¸¾Þ«Üå ª³åñ ±´Ç¿¾å»³å« ®µ¼«º½Ù«ºÞ«Ü嫼µ·º¨³å©Ö¸ úÜ¿ð¿ð®-«ºªØµå§¼µ·ºúÍ·º« ¯ú³®-ռ嫵¼®-Õ¼åá ®±¼ú·º ®Í©º¨³åñ ¿»³«º©°º½¹ ¿®åú·º¬¿«³·ºå ¿¶¦¿©³¸®Í³®Åµ©º¾´åòòù¹§Ö££ ¯µ¼ªµ¼«º¿±³ºá «Î»º¿©³¸º ®-«ºªµØå®Í³ ¨³å°ú³¿»ú³®úͼ¿ª³«º ¿¬³·º ¶§Ôå«-ôº±Ù³åúÄñ ¿«-³º±ÜÅ« ¬Ó«²º¿©³ºá ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º« »Ü«µ¼úÖñ ¾ôºªµ¼¶¦°º«µ»º©³ªÖá ù¹¯µ¼·¹«¿ú³¾ôº±´ªÖá °±²º¸¬¿©Ùå ®-³å §ªµØ°Ü¨¿»Äñ ¬©»ºÓ«³®Í ±©¼ú«³ ÃÃù¹»ÖÇ¿»°®ºå§¹ÑÜåá ®öbÆ·ºå ö-³»ôº®-³å®Í³á ¬Ó«²º¿©³º©µ¼Ç »Ü «µ¼úÖ©µ¼Ç þ³©º§µØ« ùܪµ¼®Åµ©º§¹¾´åñ §¼»º§¼»º¿ªå¿©Ù§¹££ ¯µ¼©³«µ¼ ¿«³·º®¿ªå« °¼¼©º®úͲºÛµ¼·º°Ù³¶¦·º¸ ÃÃúÍ·º¾³±¼ªµ¼ÇªÖá ±´©µ¼Ç« þ³©º§µØc¼µ«ºú·º ¿ª¿ªÏ³¸cµ¼«º©³ úÍ·º¸££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïí µ ÃÃÅ·º ª´«¿¾³ªØµåª¼µ¿ª¿ªÏ³¸ªµ¼Çú©ôº££ «Î»º¿©³¸ºúÖË ¬Ø¸Þ±©Þ«Ü嬿®å«µ¼ ¿«³·º®¿ªå« ÃÃúÍ·º©µ¼Çªµ¼±³®»ºª´¿©Ù« ¾ôºú®Í³ªÖñ ¯ú³©µ¼Çªµ¼§²³úÍ·ºöµcµ ¿©Ù«¿©³¸ ¿ª¿ªÏ³¸ªµ¼Çú©ôº££ Ãþôºªµ¼¿ªÏ³¸ªÖ££ Ãñ´©µ¼Ç½Ûw³«µ¼ôºúÖË©°º¿»ú³®Í³ ¿ª¿ªÏ³¸ªµ¼Çú©Ö¸¾³å«Î©º« ¿ªå ©°º½µ§¹©ôº££ ÃÃŵ©ºúÖ˪³å«Ùôº££ Ãñ®Ü婵¼Ç«µ¼¿©³·º¶§¿±åòòò¾³å«Î©º¿ªå« ®µ»ºÇªµ§º ¿¯³·ºå¦©º¿ª³«º¿ªå ¿±å¿±å¿ªåòòÅÜÅÜòòò ±®Üå«¿©³¸ ®Ó«²º¸úÖªµ¼Ç ½Ð§ÖÓ«²º¸ª¼µ«º©ôºòòòÅÜż òòòÅÜ Å¼ ½°º££ ¿Ó±³º ®Ó«²º¸úÖªµ¼Ç±³ ®µ»ºÇªµ§º¿¯³·ºå¦©º¿ª³«º¿ªå ¶®·º ©³ñ Ó«²º¸®-³å Ó«²º¸úÖú·ºá ¬·ºå¿ª ¾³å«Î©º« ¾³å«Î©º¿»ú³§Ö ¨³å§¹ñ Ó«²º¸ÑÜåá ¬Ó«²º¿©³º»ÖÇ «µ¼»Ü«µ¼úÖ«µ¼ ®µ»ºÇªµ§º¿¯³·ºå¦©º¿ª³«º ¿ªå¯µ¼Ò§Üå »³®²º¦-«º¨³å©³ñ ø¬®Í»º¿©³¸ ª®ºåª«º±ÜåÞ«Üå¿©Ù÷ Ãê³ ²Ü¿ªå¬Ó«²º¿©³ºñ ùÜ»³å¨µ¼·º££ ÃÃŵ©º«Ö¸ ¬°º«µ¼Þ«Üå»Ü«µ¼úÖ££ ¿¬³·º®³ ±´©µ¼ÇÛÍ°º¿ô³«º« ¾ôº«©²ºå« ªµ§º°³åª³ ©ôº®±¼á ¬©µ¼·º¬¿¦¹«º²Ü¿»ªµ¼«ºÓ«©³ñ ®-ռ嫵¼®-ռ嫿©³¸ ®µ¼«º»«ºÞ«Üå «¼µ·ºÒ§Üå ¬·ÖúÖË ¿®Ï³ºª·º¸¶½·ºå«Ù·ºå¶§·º«µ¼ ÅÖ¿»©ôºñ ¿Ó±³º ®Ó«²ºËúÖªµ¼¸±³ ®µ»ºÇªµ§º¿¯³·ºå¦©º¿ª³«º¿ªå¶®·º©³ñ Ó«²ºË®-³å Ó«²ºËúÖú·ºá w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïì ÃÃùÜ«Ù·ºå¶§·ºÞ«Ü嫵¼ òòò©µ¼Ç¶¦©º¦´å©ôºòòòùÜ ¶®«º§·º°¼®ºå¿©Ù ¿¶½³«º¿±ÙË«³òòò²¼Õ®ÙÖ¿»òòò ùÜ¿«³·ºå«·ºÞ«Ü媲ºåòòòŵ¼å òòò ¬ú·ºªµ¼ ®ªÍ¿©³¸¾´å££ ±´Ç«µ¼¿¾å« ¿·åÓ«²º¸¿»¿±³ ¿«³·º®¿ªå« ±Ü½-·ºå«µ¼°¼©º §¹ª«º§¹ ÅÖ¿»¿±³®-ռ嫵¼®-ռ嫼µ Ó«²º¸Ò§Üå Ãëµ¼®-ռ嫵¼®-Õ¼åúÖ¸ ®-«ºªµØ嫶§Ô嶧Ô忪忻³º ¦³å¿ªåÓ«³§°º ¿»©³ «-¿»©³§Ö££ ¯µ¼©³«µ¼ ®-ռ嫵¼®-Õ¼å« ±Ü½-·ºå¯«º®¯µ¼¾Ö Ãîŵ©º¾´å ²Ü®¿ªåúÖËñ ¬°º«µ¼« ¿»Ç¾«º¯µ¼ ®-«ºªµØå¿®Íå¿®Íå ¿ªåá ²¾«º«-®Í ®Å³åùú³å ¬Þ«Ü嬫-ôº¶§Ô媳©³ñ ±Ü½-·ºå¯µ¼ ú·ºª²ºåùܪµ¼§Öñ ®µùºð·º¿ª ¶§Ôå¿ªá ®µùº 𷺿ª¶§Ô忪§Ö ÅÖ ÅÖ ÅÖ££ ÃÃÅ·º ±´®-³å¿©Ù« ±Ü½-·ºå«µ¼ ÛͪµØå±³å»ÖÇ ¯µ¼©³¯µ¼ñ ¾³ª¼µÇ ®-«ºªµØå« ¶§Ô嶧Ô媳ú©³ªÖ££ ®-ռ嫵¼®-Õ¼å« ±´ÇÛÍ°ºªµØ嶧Ô嫼µ ª«º²¼yÕ嶧»º²Ì»º¶§ú·ºå Ãñ´®-³å¿©Ù¿©³¸ ®±¼¾´åñ ¬°º«µ¼«¿©³¸ ¿Å³ùÜÛÍ°ºªµØå»ÖÇ«µ¼ ¯µ¼©³ñ ®µùº«µ¼±´®-³å¿©Ùªµ¼á ÛͪµØå±³å¨Ö®±Ù·ºå¾Ö££ ÃÃùÜÛÍ°ºªµØå¨Ö±Ù·ºå©³ñ ù¹¿Ó«³·º¸ ±Ü½-·ºå¯µ¼¿«³·ºåÒ§Üå ²Ü®¿ªå ©¼µÇ«µ¼ ¿©ÙËҧܯµ¼á ¿Å³ùÜÛÍ°ºªµØå« ¶§Ôå ¶§Ô嶧Ô媳©³ñ ù¹¿©³·º ²Ü®¿ªå ©µ¼Ç« ¬°º«µ¼®µùºð·º©µ»ºå ©°º¶§Ôå§Ö¶®·ºªµ¼Ç ¬Å¼ñ ¬°º«µ¼Ç®Í³« ÛÍ°ºªµØ嶧Ôå ÛÍ°º¶§Ôåúͼ©ôº ²Ü®¿ªåúÖË ©°º¶§Ôå« ¿Å³ùܬ¨Ö®Í³ðÍ«º¨³å©ôº££ «Î»º¿©³º ¬ª»ºÇ©Ó«³å ªÍ²º¸Ó«²º¸ª¼µ«º¿©³¸ ª³åª³åò òòú·º¾©º«¼µ§µ©º¶§¿»©³«ª³åñ ¿©³º¿±åúÖËñ ¿Ó±³º ±´¿¶§³ªµ¼«º®Í ª´©°º¿ô³«º®Í³ ¾ôºÛͶ§ÔåúͼªÖ¯µ¼ ±²º¸ ¬¿©Ùå®-³å𷺪³úÄñ ŵ¼¾«ºÓ«²º¸ª¼µ«º¿©³¸ª²ºå ¬Ó«²º¿©³º©°º¶¦°ºªÖ ¿«-³º±ÜÅÛÍ·º¸ »Ü«µ¼úÖ ©°º¶¦°ºªÖ ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º©µ¼Ç ¿«³·º®¿ªå¿©Ù»ÖÇ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïë µ °«³å¿«³·ºå¿»Ó«Ò§Üñ «µ¼ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º« ±´Ç»³å« ¿«³·º®¿ªå«¼µ §µ½µØå½-·ºå ¬§ºá ¿½¹·ºå½-·ºå¿ªå¯¼µ·ºÒ§Üå ±´ÇúÖËúÍ°º¯ôº¿§æ¯³®´cµ¼·ºåÞ«Üå©ðÖðÖ»ÖÇ ÃÃùܪµ¼ ²¿ªåúÖË££ ±´Ç½®-³ ²Ü®¿ªå¿©³·º §Ü¿¬³·º ®¿¶§³Û¼µ·º¿©³¸ñ Ãò¿ªåúÖË ¬°º«µ¼« ½§º«-Ö«-Ö§Ö¿ª££ ¿«³·º®¿ªå« ±´Ç¿½¹·ºå«µ¼Ó«²º¸Ò§Üå Ãïا·ºª³åÅ·º££ «¼µªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º ¿½¹·ºå½¹Ò§Üå Ãïا·º« ¿¯å¯µ¼å¨³å©³§¹ñ ¬°º«µ¼ ½§º«-Ö«-Ö§Ö ¯µ¼©³ ŵ¼¿ª ªµØå½-·ºåð©tÕ«¼µ ¿¶§³©³££ Ãì·ºå ŵ©º©ôº¿»³ºá ¬½µ ©¿ª³á¯ú³»Ü«µ¼úÖ ð©tÕ¿©Ù±¼§º ®¿©ÙË¿©³¸±ªµ¼§Ö££ Ãþôº¿©ÙË¿©³¸®Í³ªÖá ¬°º«µ¼« ¬½µ¬³å«°³å¾«ºªÍ²º¸ ¿»©³¿ª££ Ãÿӱ³º££ ¾³®Í¬³å«°³å¾«ºªÍ²º¸©³®Åµ©ºñ ªÏ§º©°º¶§«ºö-³»ôº ®Í³ ¬³å«°³å¬ôºùÜ©³ ªµ§º¿»©³§Öñ ù¹«µ¼ ±´«§·º¯«º3 ÃÃ¬Ö ¬³å«°³å»ÖÇ §©º±«ºú·º «µ¼ôº«¬«µ»ºÛÍØË°§º©ôºñ ѧ®³«Ù³ °§¼»º®Í³¯µ¼ cµ¼®»º««º±ª¼©º»ÖÇá úÜåôÖ««º±ª¼©º ¯µ¼Ò§Üå ²Ü®¿ªå¿©³Ë ±¼®ª³å§Öñ ¬½µ©¿ª³ ¾ª³°Üô³ ¬¿©³º ©«ºª³©ôº¿»³º w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïê ÛÍ°º±·ºå«»³®²ºÞ«Üå©ôº££ Ã쳪´å««º±ª¼©º§¹ ¨²º¸ªµ¼«º§¹ ¬°º«µ¼ú³££ «Î»º¿©³º¬¶®·º«©º«©ºÛÍ·º¸ 𷺿¶§³Äñù¹«µ¼ «¼µªÙ®ºå « ®-«º¿¨³·º¸»ÜÞ«ÜåÛÍ·º¸ «Î»º¿©³º¸«¼µ Ó«²º¸Ò§Üå Ãð«³å¿«³·ºå ¿¶§³¿»©µ»ºå ®¿»³«º»ÖÇ«µ¼«µ¼Þ«Üåá «Î»º¿©³º ®Þ«¼Õ«º¾´å££ Å´3 «Î»º¿©³¸º«µ¼ ªÍ²º¸¿Å³«ºÒ§Üå®Í ¿«³·º®¿ªå¾«º¶§»º ªÍ²º¸±Ù³åÒ§Üå Ãòܮ¿ªå¿©³¸ ±¼®ª³å§Öñ ¬½µ©¿ª³ ¾ª³°Üô³ ¬¿©³º ©«ºª³©ôº¿»³º££ ÃÃúÍ·º££ ±´Ç°«³å¿Ó«³·º¸ ¿«³·º®¿ªå« ±´Ç§½µØåÛÍ°º¦«º ±´¶§»º¦«ºÒ§Üåá «µ¼ªÙ®ºå«¼µ ¿Ó«³·ºÒ§ÜåÓ«²º¸¿»Äñ ù¹«µ¼ «µ¼ªÙ®ºå« ¿¯å¯µ¼å¨³å¿±³ ±´Ç¿½¹·ºå« úÍ°º¯ôº¿§æ¯³®´cµ¼·ºåÞ«Ü嫵¼ ¾ôº¶§»º²³¶§»º ¶§»º«µ§ºÒ§Üå ÃÃŵ¼¿ª °§¼»º« ¾ª³°Üô³¿ª ©«ºª³©ôºªµ¼Ç££ ±´ ¿¶§³½-·º©³« ߪ·º°Üô³¿¾³ªµØ嬱·ºåñ ù¹«¼µ ¬±Ø ¨Ù«º ®Í³å¿¶§³¿»¿©³¸ ¿«³·º®¿ªå«¿Ó«³·º¿·å¿»±²ºáá ù¹«µ¼ «Î»º ¿©³º« Ó«³å¶¦©º3 Ãþª³°Üô³« ©«º®Í³¿§¹¸ ¬°º«µ¼úñ ¬°º«¼µÇ¿Ó«³«ºª¼µÇ ©Ù»ºÇ¿»ú©³«µ¼å££ «Î»º¿©³¸º°«³å«µ¼ «µ¼ªÙ®ºå« ®-«º¿¨³·º¸»ÜÞ«Üå»ÖÇ ªÍ®ºåÓ«²º¸¶§»ºÒ§Üå ÃÿŸª´ «µ¼«µ¼Þ«Üåá «-Õ§º¿¶§³¨³åÒ§Ü屳忻³ºá «-Õ§º°«³å ¿¶§³©µ»ºå 𷺮¿»³«º»ÖǪµ¼Çá ¯«º¿¶§³ú·º½·ºß-³åª²ºå «-Õ§º¬¿Ó«³·ºå ±¼©ôº ¿»³ºá °¿»±³å ¿»©«º¿ú©«º¦Ù³åá °¼©ºÞ«Ü婳¿©³¸ ¿¶§³®¿» »ÖÇ °¼©º©¼µú·º©°º½µ½µªµ§ºª¼µ«ºú®Íòòò±´®-³å®ªµ§ºúú·º «¼µôº¸«¼µôº«¼µôº ¶§»ºªµ§º©Ö¸¿«³·ºòòò¬Ò®Ö¿¯åªÍ»º¨²º¸¿»ú©³±³Ó«²º¸òòò££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïé µ «µ¼ªÙ®ºå« °¼©ºÞ«Üå°Ù³¶¦·º¸ °³å§ÙÖ«¼µª«º¶¦·º¸§µ©º3 ¿¶§³±²ºñ ù¹«µ¼ ±´Ç»³å« ¿«³·º®¿ªå« Ã뿪«¿½- ¬¿§¬¿©¿©ÙúÖË°«³å«µ¼ öcµ®°µ¼«º§¹»ÖÇ «µ¼«µ¼ úÖ úôºá ²Ü®¿ªå©¼µÇ ßŵ±µ©ú¿¬³·º ¯«º¿¶§³§¹ÑÜåñ °¼©ºð·º°³åªµ¼Ç§¹££ ¿«³·º®¿ªåúÖË °«³å¿Ó«³·º¸«µ¼ªÙ®ºå®-«ºÛͳ ½-«º¶½·ºå¶§·º¿§-³¸ ª¼µ«ºÒ§Üå Ãÿ»³«ºá úͼ¿±å©ôº ²Ü®¿ªåúÖËá «®Y³®Í³ cµ§º¿½-³ªÍ½-²ºúÖË ¯µ¼Ò§Üå »³®²ºÞ«Üå¿»©Ö¸ ¿¾³ªµØå±®³å« ¶®»º®³¶§²º±³å«Ùôº¸££ ÃÃÅ·ºÅµ©ºª³åá ¾ôº±´®-³åªÖ ££ ±´Ç°«³å¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³º§·º °¼©ºð·º°³å±Ù³åÄñ «®Y³¿«-³º ¿¾³ªµØå±®³å¨Ö®Í³ ¶®»º®³¶§²º±³å ©°º¿ô³«º§¹©ôº¯µ¼©³ ©°º½¹®Í ®Ó«³å¦´å3¶¦°º±²ºñ ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³º®Í§·º°3 Ãþôº±´®-³åªÖ ¬°º«µ¼££ «Î»º¿©³¸º¬¿®å«µ¼ «µ¼ªÙ®ºå« ¬±¼®ä«ôº¿±å¿±³ ±´·ôº «¿ªå«¼µ Ó«²º¸±ªµ¼Ó«²º¸Ò§Üå ®¼»ºÇ®¼»ºÇ Þ«ÜåÒ§ØÕ嫳 ÃìÖù¹§Öòòò ßŵ±µ©¯µ¼©³¬Öù¹§Ö òòò «Öòòòò ®±¼ú·º ªµ¼«º®Í©º¨³å «®Y³¿«-³º úÜåôÖ««º±ª°º¬±·ºå®Í³££ úÜåôÖ®«ºùú°ºÅµ «¼µôº¸°¼©º ¨Ö®Í³±³ ®Í©º¨³åªµ¼«ºúÄñ ù¹«µ¼ ±´®Í§·º¯«º3 Ãë®Y³¿«-³º úÜåôÖ««º±ª°º¬±·ºå®Í³ «Î»º¿©³º©µ¼Ç¶®»º®³ ¶§²ºúÖËòòò «½-·º¶§²º»ôº¦³å«»ºÇ ¿ù±« ª´·ôº©°º¿ô³«º «®Y³ ¿«-³º¿»©³¿©³·º ½·ºß-³å©¼µÇ®±¼½Ö¸¾Ö«µ¼å££ ±´Ç°«³å¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³º§µ¼3 ¿½¹·ºåcקº±Ù³åúÄñ «½-·º¶§²º »ôº òòò¦³å«»ºÇ¿ù±« òòòò¿¾³ªµØå±®³åñ ¾ôº±´ªÖñ «Î»º¿©³º±¼©³ ¶®»º®³¿¾³ªµØå±®³å¨Ö« °¼µå ¶®©º®·ºå©¼µÇ ¿¬³·º¿¬³·ºÑÜ婼µÇ¿ª³«º±³±¼©³ñ ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸±¼½-·º w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïè °¼©º¶¦·º¸ Ãæ³å«»ºÇ¿ù±« òòò¾ôº±´®-³åªÖ¬°º«µ¼££ «Î»º¿©³¸º°«³å«µ¼ «µ¼ªÙ®ºå®Í ®¼»ºÇ®¼»ºÇÞ«ÜåÒ§ØÕåÒ§Üå ©°ºªµØ婲ºå ¿¶§³½-ªµ¼«º±²ºñ Ãÿùåß°º¦³å«»ºÇ££ ÃÃß-³££ ±´Ç°«³å¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³º§¹å°§ºÞ«ÜåÅÒ§Üå ¿Ó«³·º¿»®¼±²ºñ ù¹«µ¼±´®Í§·º ¯«º3 Ãû³®²ºú·ºå« ¿ùåß°ºá ±´«¦³å«»ºÇ®Í³¿®Ù媼µÇ ±´Ç¿®Ùåú§ºÆ³©¼ «µ¼ »³®²º¨Ö¨²º¸¨³å©³á¿ùåß°ºø¦³å«»Çº÷££ Ãÿӱ³º££ ¿Ó±³ºòòò¬³å«°³å¬ôºùÜ©³Þ«Üåá Å·º ¿¾³ªµØå ¬¿Ó«³·ºå ©²ºå¶¦©º¿»©Ö¸ª´Þ«Üåá ¿¾³ªµØå§Ùֱٳ姹¯µ¼ ¬ú«º¯µ¼·º½-²ºå¿ú³«º ¿ú³«º¿»©ôº¨·º§¹¸ñ ¨µ¼¬½-¼»º®Í³§·º «µ¼¿«-³º±ÜÅ« ©°º°½»ºå¨«³ ª«º±Üå ª«º¿®³·ºå©»ºå3 Ãë¼µôº¸¨Üåá «µ¼ôº¸»»ºåá «¼µôº¸«-·Í¹»ºå»ÖÇ ·¹¬Ó«²º¿©³º§¹¿©³º®´ ®ôº££ ±´Ç «-ôº¿ª³·ºªÍ©Ö¸ ¿¬³º±Ø¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³ºª²ºåª»ºÇÒ§Üå ŵ¿¬³º3 ªØµåªØµåªØµåªØµåÛÍ·ºË ªµ¼«º½-±Ù³å¿ªÄñ ¿Ó±³º ò ò ò °³±®³å¿§±®³å®-³å ¬·º¬·ºå§¹©³¿©³·º °³±Ø¿§±Ø «¿ªå»Ö¸§¹ª³å w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º ïç µ ¿¾å¾ÜÓ«²º¸«³ ÃÃÅ·º Åôº ¾ôº±´«®-³åª³¦®ºåªµ¼Ç ±Ù³å®Í³ªÖ ¬°º«µ¼££ «Î»º¿©³¸º¬¿®å«µ¼ ¿«-³º±ÜÅ« °¼©º§-«º±Ù³å±ªµ¼ ®-«º¿®Í³·ºÞ«Üå Ó«Õ©ºÒ§Üå ÃÃų òò¾³¿©Ùª³¿¶§³¿»©³ªÖñ ¾³«¼°*»ÖÇ ¾ôº±´ª³ ¦®ºåú®Í³ªÖ ½·ºß-³å«ªÖ££ ÃÃÅ·ºòòò½µ»«§Ö òò¬°º«µ¼ ¿¶§³©ôº¿ªá ·¹¬Ó«²º¿©³ºá §¹¿©³º®´®ôº¯µ¼££ ¯µ¼¿©³¸ ¿«-³º±ÜÅ« °¼©º§-«º±ªµ¼ ¿½¹·ºå«µ¼ú®ºåú·ºå Ã繿©³º®´®ôº¯µ¼©³á ¬·º ¬·ºå§¹±Ù³å®Í³ ¿¶§³©³ß-ñ ½·ºß-³å «ª²ºå »³®²º« ¬Ó«²º¿©³º¯µ¼©Ö¸¬©µ¼·ºå ¨Üå±Ø»»ºå±Ø§¹¿¬³·º ¿¶§³ú©³ òòò«Ö òòòªµ¼«º±Ù³åÑÜå®ôº££ ŵ¯µ¼3 ¬¼®º±³¾«º¨¨Ù«º±Ù³åÄñ ±´Ç¿»³«º« ¿«³·º® ¿ªå« ÃÃÓ«²ºÓ«²ºòòò Ó«²ºÓ«²ºòòò§¹¿©³º®´½»ºå« ¬¿»³«º ¾«º¿¯³·º®Í³££ ŵ¿¬³º3 ªØµåªØµåªØµåªØµåÛÍ·º¸ ªµ¼«º½-±Ù³å¿ªÄñ ¿Ó±³º òò °³±®³å¿§±®³å®-³å ¬·º¬·ºå §¹©³¿©³·º °³±Ø¿§±Ø «¿ªå»ÖÇ §¹ª³åñ ±´ ¨Ù«º±Ù³åÒ§Üå ±¼§º®Ó«³½·º®Í³§·º «Î»º¿©³º©¼µÇ ¬½»ºå¨Ö ª´©°º¿ô³«º ¿¶§å𷺪³©³¿©ÙËúÄñ Ó«²º¸ªµ¼«º¿©³¸ °³»ôºÆ·ºå ¿ª³«®Í³ °©µ¼·º±°º ¿¬³·º°µ¼å±´Åµ ª´±¼®-³å¿±³§¨®á ®´ª¬° öÜ©ö-³»ôº®Í ¬ôºùÜ©³ «µ¼¿¬³·º°µ¼å±´ñ Ãÿ«-³º±ÜÅ¿ú³á ¿«-³º±ÜÅá ¿«-³º±ÜÅ££ ±´« ¬ú§º¬»²ºå·ôº §µá ¬Ö ¬ú§º¬»²ºå·ôº±³ ¿¶®¶§·º ¿§æ®Í¨Ù«º3 ª´Þ«ÜåªÙôº¬¼©ºªÙôºªÏ·º ¿¶®¶§·ºÛÍ·º¸ ®ªÙ©º¿±³¿Ó«³·º¸ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îð «¿ªåªÙôº¬¼©º«¼µ ªÙôº¨³åúúͳ¿±³ «¼µ¿¬³·º°¼µå±´« ¬¿®³ ©¿«³¿®åÄñ ù¹«µ¼ «Î»º¿©³º« ¿¶¦®²ºÞ«Ø©µ»ºå®Í³§·º ¿¾å»³å« ®-ռ嫵¼®-Õ¼å®Íð·º3 ÃùÜ«¼µ®ª³¾´å ¬°º«µ¼á ¾³«¼°*úͼªµ¼ÇªÖá ¾³®-³å ¶¦°ºªµ¼ÇªÖ£ ®-ռ嫵¼®-ռ嬿®å«µ¼ ¿¬³·º°µ¼å±´®Í þ³¶¦°ºú®Í³ªÖ«Ùá ·¹¸¾³±³·¹ ¥²º¸½Ø§ÙÖ©°º½µ®Í³ °³åú·ºå ¿±³«ºú·ºå ±Ù³åÓ«³å²§ºªµ¼Ç ¬Ø±Ù³å«¼µ ª«º«¿ªå»ÖÇ«¿ª³º¿»©³«µ¼ þ³©º§µØú¿¬³·ºcµ¼«ºÒ§Üå ±´Ç®öbÆ·ºå¨Ö ®Í³Ã°³»ôºÆ·ºåªµ§º¿»©³ ¬Ø©µ¼¿»Ò§Ü ¯µ¼©Ö¸ ¿¬³·º°µ¼å±´£ ¯µ¼Ò§Ü娲º¸ªµ¼«º©ôº«Ùòòò¿©³«ºòòòùÜ¿«³·º ¿©ÙË®-³å ¿©Ù˪µ¼Ç«¿©³¸«Ù³òòòÅ·ºåòòò¿ù润Աܸ¬¼®º±Ù³åÒ§Üå ¬®×»ºÇ«µ¼ Þ«¼©º§°ºÑÜå®ôº£ ¯µ¼Ò§Üå ¿¯³·º¸Þ«Üå ¿¬³·º¸Þ«ÜåÛÍ·º¸ ¶§»º¨Ù«º±Ù³å¿ª±²ºñ «µ¼¿¬³·º°µ¼å±´ ¨Ù«º±Ù³åÒ§Üå ±¼§º®Ó«³½·º®Í³§·º ¬¿»³«º ¿¯³·ºð·º±Ù³å¿±³ ¬Ó«²º¿©³º¬©µá ©Ø½¹åúÙ«º«¿ªå«µ¼·ºÒ§Üå Ò§ØÕåÒ¦ÜåÒ¦ÜåÛÍ·º¸ ¶§»º¨Ù«ºª³±²ºñ Ãëµ¼¿¬³·º°µ¼å±´ ¶§»º¨Ù«º±Ù³åÒ§Ü媳å ÅÜå ÅÜ壣 «Î»º¿©³º«§Ö Ãö§»º±Ù³åÒ§Üá ¿«-³º±ÜÅ¿©ÙËú·º ¬®×»ºÇÞ«¼©º½-·º©ôº¯µ¼Ò§Üå ¿¶§³ ±Ù³å©³§Ö££ ¯¼µ©³«µ¼ ¬Ó«²º¿©³º ©¶¦°ºªÖ ¿«-³º±ÜÅ«½§º©²º©²º ±Ù³åÓ«³å²§ºªµ¼¸ ¬Ø±Ù³å«¼µ ª«º«¿ªå»Ö¸«¿ª³º¿»©³«µ¼ þ³©º§µØú¿¬³·ºcµ¼«ºÒ§Üå ±´Ç®öbÆ·ºå¨Ö®Í³ ð³»ôºÆ·ºåªµ§º¿»©³ ¬Ø©µ¼¿»Ò§Ü¯µ¼©ÖË ¿¬³·º°µ¼å±´£ ¯µ¼Ò§Üå w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îï µ ÛÍ·º¸ ÃÃù¹ ¿«-³º±ÜÅ «¼°*§¹á ¬Ó«²º¿©³º»ÖÇ ¾³®Í®¯µ¼·º§¹¾´åñ ª³ ²Ü®¿ªå «¼µ«µ¼Ç ¬»³åª³¨µ¼·º££ ¯µ¼Ò§Üå½µ»« ±´Ç«µ¼¬¿»³«º»»ºå¿¯³·ºªµ¼«º¶§¿±³ ¿«³·º® ¿ªå«¼µ ±´Ç«§ºª-«º®Í³ ¿»ú³¿§åªµ¼«º±²ºñ ÃÃÓ«²ºÓ«²º ¬½µ¾³¿©Ù¿úå¿»ªÖÅ·º££ ÃÃcקº©ôº²Ü®úÖË cµ§ºúÍ·º¿©Ù¿ú³á ð©tÕ¿©Ù¿ú³¿§¹¸ñ ªµØå½-·ºå ð©tÕ« ¬½µ¿úå¿»©³ ªÍ¬¼µå«ÙÖ©Ö¸££ «Î»º¿©³º±´Ç«µ¼ ¬Ø¸¬³å±·º¸°Ù³¿·åÓ«²º¸¿»®¼±²ºñ ¿Ó±³º «¼µôº¸ ®Í³¿©³¸ ±´©µ¼Ç¿©Ù¬¼®ºª³Ò§Üåá ¬·º©³ß-Ôå¿©Ùªµ§º ±¼½-·º©³¿©Ù¿®å©³á ®öbÆ·ºå¿©Ùá ö-³»ôº¿©Ù¨Ö¨²º¸¦µ¼Ç ®Í©º¿»©³ñ ¬½µ¿©³¸ ùÜ«²Ü®¿ªå ®-³åá ¿®³·ºå®¿©³º®-³å«µ¼ úÍ·ºå¶§¦¼µÇų«µ¼åñ ÃÃð©tÕ»³®²º¿ªå« ªÍªµ¼«º©³ñ ªÍ¬¼µå«ÙÖ©Ö¸ñ ð©tÕƳ©º ¿Ó«³·ºå¿ªå ¿¶§³¶§§¹ÑÜ壣 ÃÃùܪµ¼ ²Ü®¿ªåúÖË ð©tÕƳ©º¿Ó«³·ºå« «¼µôº·ôº°Ñºá¿½-³©µ»ºå ªÍ©µ»ºå« «µ¼ôº¸«µ¼ Þ«¼Õ«º½Ö¸©Ö¸££ ¬·º©³ß-Ô媵§º©ôº¨·ºÒ§Üå «Î»º¿©³º¿¶§³½Ö¸±®Ï©°ºªµØå ®«-»º ±´ÇúÖË¿®³·ºå®¿©³º«¼µ ¬¿±¬½-³ úÍ·ºå¶§¿»±²ºñ «¼µôº«µ¼ôº©µ¼·º úÍ·ºå¶§ ªÏ·º¿©³·º "®Ï °µØ®²º®¨·ºñ °¼©º§-«º ª«º§-«ºÛÍ·º¸ «µ¼ªÙ®ºå©µ¼Ç ¾«º ªÍ²º¸Ó«²º¸¿©³¸á ¬¿®Í³·º¨Ö®Í³«ª²ºå¶¦°ºá ±´Ç¬±³å«»öµ¼¿®Í³·º ¯µ¼¿©³¸ ë«Î§ºá ««Î§º£ ¬±Ø±³ Ó«³å¿»ú±²ºñ ¾³ªµ§º¿»±²º ®±¼ñ ¬¿±¬½-³ Ó«²º¸®Íñ ¿Ó±³º ®µ¼«ºÞ«¼Õ婧º¿»©³«µ¼åá ù¹¿Ó«³·º¸¿úͳ¸ø½º÷¶¦°ºÒ§Üå ë«Î§ºá ««Î§º£ ¶®²º¿»©³ñ «µ¼®-ռ嫵¼®-Õ¼å Ó«²º¸¿©³¸ª²ºåá ¿«³·º®¿ªå«¼µ °´åúÖ©Ö¸ ®-«ºªµØ嬰µØÛÍ·º¸ Ó«²º¸Ò§Üåá ÛÍ°ºªµØ嶧ÔåÞ«Üå «¼µ·º¨³å©ôºñ ø®µ¼«º w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îî «cµ¼¦µ»ºåÛÍ°ºªµØ嫵¼¶§ÔåÒ§Ü嫼µ·º¨³å©³¿¶§³©³¿»³ºñ °µØ©Ùֱܽ-·ºå¯µ¼¦µ¼Ç©Ö¸÷ ¯µ¼®ôº¸¯µ¼¿©³¸ª²ºå ¨´å¬¼®º±·º»ÖÇ®ùܯµ¼¨³å©Ö¸ ¿¦¿¦æð¹úÜ ©¼®º°µ¼·º¿©Ùª¼µ ¿¶®³ªÙ·º¸ú·ºå òòò¯µ¼Ò§Üå ¬«-ôºÞ«Ü嫼µÛ¼Í§º¨²º¸©³ òòò©°º ðµ¼·ºåªØµå«¼µ±Ù«º±Ù«º½¹±Ù³å§¹¿ú³ª³åñ ŵ¼«³ª³¬µ¼¿«®ùÜ« ª²ºåß-³ ·¹å°¼®ºå©»ºå®Í³ ¬¿ªå¿§-³«ºª¼µÇ ¿©ÙË©Ö¸ª´¿ªÏ³«º¿·¹«º¿»©Ö¸ ·¹å±²º«-¿»©³§Ö òòò «Î»º¿©³ºª²ºå ¬³cµØ¿¶§³·ºåúÒ§Üå¿ú³±¿¾³ÛÍ·º¸òòò Ãì°º«¼µÇ®¼»ºå®¿ú³òòò¬°º«¼µÇ¬¿§æ ¬ú·º«ª¼µ ¯¼µå¿±åª³å££ ÃÃùܮͳ «¼µ«¼µÞ«Üåú òò½·ºß-³å©µ¼Ç«-Õ§º«¼µ®¼»ºå®¿Ó«³«º©ôº ®¼»ºå ®¿Ó«³«º©ôº»ÖÇ òòò°Ù§º¿¶§³¿»Ó«©³ òòò©«ôº®¼»ºå®¿Ó«³«º©Ö¸ ¿»ú³®Í³ ®-ռ嫼µ®-ռ嫼µ «-Õ§º¦·º¦-³å¿©³·º®®Ü¾´åòòò££ ¬Ó«²º¿©³º©¶¦°ºªÖ ¿«-³º±ÜÅ« «Î»º¿©³¸º«¼µ«§º¿¶§³ ±²ºñ ®-ռ嫼µ®-ռ嫿©³¸±©¼®¨³å®¼ñ ±´úÖË¿¦å¦ú¼©º ¬¯µ¼¿©³º ¬·ÖúÖË Ã¬Ó«²º¸£ ¯µ¼©Ö¸±Ü½-·ºå«¼µ °¼©ºúͼª«ºúͼ¿¬³º¯µ¼¿»Äñ Ãû³«-·º¿¬³·º°´å òòòò»ö¹åcµ¼·ºåª¼µ òòò®·ºå®-«ºð»ºå®-³å«¼µ ú·º¯µ¼·ºú·ºå òòò§´¿ª³·º¿»Ò§Ü ®µ»ºå©Ü彫º¨»ºªÙ»ºå©Ö¸ òòò¬Ó«²º¸ òòò££ ¿¬³·º®³ Ƴ©º/Ì»ºå¿úå¯ú³®¼µÇª³å®±¼á ±cµ§º¿¯³·º§¹ §¹ ±ß-á ¬Ó«²º¸¯µ¼©Ö¸¿»ú³®Í³ ±´Ç¿«³·º®¿ªå¾«ºªÍ²º¸Ò§Üå ÛÙ³å®-«º ¿°³·ºåÞ«Üå»ÖÇ ¯©º½»ÖªÍ²º¸ª¼µÇ Ó«²º¸±ß-ñ ±´Ç½®-³ Ó«³Ó«²º¸ªÍ²º¸Ó«²º¸©³§Ö¶¦°º®Í³§¹ñ ù¹¿§®ôº¸ß-³»öµ¼ ¶§ÔåÒ§Üå±³å ®-«ºªØµåÞ«Ü嫼µ §µ¼¶§ÔåÒ§ÜåÓ«²º¸©³¯µ¼¿©³¸ òòòñ ¿«³·º®¿ªå ½®-³ Ó««º±Üå¨Ò§Üå cÍÔcÍÔ姹¨Ù«º®©©º§Öñ «Î»º¿©³º°Ñºå°³åÓ«²º¸©ôºá ±´©µ¼Ç±Øµå¿ô³«º¬«-P¿©Ù½Î©ºá ½¹å¿©³·ºå¿©Ù«-Õ¼«º½µ¼·ºåá ±»ºª-«º«¼µôº°Ü«¼µ·ºÒ§Üåú·º ¾µú³å¿úÍË ±Ù³å½- w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îí µ ¨³åú·º¿©³·º ¿úÍå¿Å³·ºå¾Üª´åcµ§ºÞ«Üå¿©Ù ¬öÚ¿©¿©Ù«Ù³¿»©ôº ®Í©ºÒ§Üå ¾ôº±´®Í Ó«²º²¼Õ®Í³ ®Åµ©º¾´åª¼µÇ òòòñ ¨³å§¹¿©³¸ òòòñ ùܮͳ«¼µ¿«-³º±ÜÅ«¯«ºÒ§Üå ÃÃŵ©º©ôº «¼µ«¼µÞ«Üåú òòò¬½µ®¼»ºå®¬¿Ó«³«º¯Øµå°³»ôº Æ·ºå±®³å½¹å§©º«¼µ «-Õ§ºòòò®-ռ嫼µ®-ռ嫼µ ªÌÖ¿§åªµ¼«ºÒ§Ü òòò££ ±´Ç°«³å«¼µ «Î»º¿©³º°¼©ºð·º°³å±Ù³åÒ§Üå òòòò ÃÃŵ©ºªµ¼Çª³å¬°º«¼µú òòò®-ռ嫼µ®-Õ¼å« ®¼»ºå®©«ôº¿Ó«³«º úªµ¼Çª³å òò££ ¯µ¼¿©³¸ ¿«-³º±ÜÅ« òòò Ãÿӫ³«ºú§Øµ«¿©³¸ ¿¶§³®¿»»ÖÇ «¼µ«¼µÞ«Üåú³ òòò©°º¿»Ç ®-ռ嫼µ®-ռ嬪µ§º±Ù³å¦µ¼Ç «³å¨Ù«º°Ü婳 òòò¶¦°º½-·º¿©³¸±´°Üå©Ö¸«³å« ±´Ç¬¼®º¿úÍ˶§»º¶¦©ºú©Ö¸«³å òòò±´°Üå©Ö¸«³åª²ºå ±´Ç¬¼®º¿úÍË«¶§»º ¬¶¦©º òòò¬Öùܮͳòòò±´Ç®¼»ºå®«Ã¿¬¸£½»ÖÇ¿ª½-Ѻ©«ºªµ¼«º©³ òòò «³å¿§æ®Í«®»ºå«©»ºå¶§»º½µ»º½- òòò¬¼®º¿§æ¬¿®³©¿«³ ¿¶§å©«º ±Ù³åÒ§Üå òòò££ Ãö¦Ô¿ªå òò¶¦Ô¿ªå òòò¿®³·º¸«¼µ¿½æªµ¼«º©³ª³åÅ·º òòò ¶¦Ô¿ªå¿®³·º¸«¼µ¿½æªµ¼«º©³ª³åÅ·º òòò££ ¯µ¼Ò§Ü嶧»º¿®å©³ß- òòòñ ¿Ó±³º òòòùÜ¿ª³«º¿ªå®-³å¿¶§³©©º¿±å©ôºñ ±´Ç«-¿©³¸ ±´°Üå©ÖË«³åª²ºå ±´Ç¬¼®º¿úÍÇ« ¶§»º ¬¶¦©º ò ò ò¬Öùܮͳ ò ò ò±´Ç®¼»ºå®«Ã¿¬Ë£½»Ö ¿ª½-Ѻ©«ºªµ¼«º©³ ò ò ò w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îì Ó«²º¸ÑÜå òòñ ©°º½¹«á«Î»º¿©³ºúôºá «µ¼¿¬³·º±ÏØðµ¼·ºå ø«-Õ¼«º®¿ú³÷úôºá Ƴ®ÐÜ ö-³»ôº« ¿¬³·º¿¬³·ºø®·ºå®Å³®µ¼å÷úôºá ùÜƵ¼·ºå ª´¿Æ³º±°º úôºá®Üåú¨³åcص§µ¼·º «¼µð·ºå±¼»ºåúôº «-Õ¼«º¨Üåcµ¼å ¾µú³å¦´å±Ù³åÓ«©³ñ ±Ù³åú®Í³«®»«º¬¿°³Þ«Üåá ú¨³å«®»«º øê÷»³úܨ٫º®Í³ òòñ ú¨³å¿©³·º®¨Ù«º¿±å¾´å §µª·ºåú·ºðôº§¼µ«ºÒ§Üå òòò Ãëµ¼«¼µÞ«Üå òòò¯ÙÖªµ¼«ºÓ«ú¿¬³·º££ ±´Ç°«³å«¼µ«Î»º¿©³º®úÍ·ºå¾´å òòòù¹¿Ó«³·º¸ òò Ãþ³¯Ù֮ͳªÖ¬°º«¼µ££ ¯µ¼¿©³¸ òòò«¼µ¿«-³º±ÜÅ« òòò¿¬³·º®³ °¼©º¿©³·º¯µ¼å ±Ù³å¿±å òòòñ Ãý·ºß-³å«ª²ºå òòò¬ú«º¿±³«º¦µ¼Ç ¿¶§³©³¿§¹¸££ «Î»º¿©³º®-«ºªØµå§¹¶§Ôå±Ù³åú©ôºá «Î»º¿©³º¸°¼©º¨Ö®Í³ ®»«º ¬¿°³Þ«Üå¬ú«º¿±³«º¦µ¼Ç¯µ¼©³ ªØµåð®°Ñºå°³å®¼¾´å òòòÒ§Üå¿©³¸ ¾µú³å±Ù³åÓ«®Í³¿ªñ ù¹¿Ó«³·º¸ òòò «Î»º¿©³º« òòò Ãÿ» òòò¿»§¹ÑÜå òòò¬°º«¼µú³ òòò®»«º« ¬½µ®Íª·ºå ©µ»ºå££ ¿¶§³¿»©³¿©³·º¿»³«º«-ÑÜå®ôº §µª·ºå¦Ù·º¸±Ø Ã濪³«º££ ½»ÖÓ«³åúÒ§Üå òòò¬Öùܨ֫ß-³ òòò¿¶§³®¿»»ÖÇ¿©³¸ òòò «Î»º¿©³º ±´Ç«¼µÓ«²º¸©ôºñ «Ö òòò°Ñºå°³åÓ«²º¸§¹ÑÜå ¾µú³åª³Ò§Üå òòò°¼©º¿©Ù«¾ôº ¿ú³«º¿»ªÖá °Ñºå°³å±³Ó«²º¸á ©²ºåú©³cµ¼åcµ¼å¿ªå©²ºå½µ¼½»ºåá «¼µ±¼»ºå Ûµ¼·ºúÖË©²ºå½µ¼½»ºåá ¬°¬¯Øµå©³ð»ºô´§¹©ôºñ ù¹¿§®ôº¸¨®·ºå°³å©³ « ¾µú³åŵ¼å òòò¾«º¿¶½ú·ºåá »»ºåÑÜ娮·ºå¯µ¼·ºá ±´Ç¬Þ«¼Õ«º òòø¿¬å ¿ª Þ«¼Õ«º¿©³¸ òòòÞ«¼Õ«º°ú³ òòò¨®·ºåÅ·ºå¿©Ù«¿«³·ºå©³«¼µå÷ ¨³å¿©³¸ òòòñ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îë µ ¾µú³å±Ù³å§¹©ôº¯µ¼ ¿½¹·ºå«¼µ®¿®³¸¾´å òòòñ ©°Ù©º°Ù©ºñ ø«Ö òòò·ôº«-Õ¼å·ôº»³¿§æÒ§Ü÷ ¾µú³å«¿» ¶§»º¯·ºåª³¿©³¸ß-³ òòòñ «·º§Ù»ºå°½»ºå«¿» °Ò§Üå ¬ú«º§µª·ºåªÍ²º¸®Ó«²º¸¿©³¸¾´åñ Ãÿ©³ºÒ§Ü òòò®¿±³«º¿©³¸¾´åòòò®¿±³«º¿©³¸¾´åòòò££ ±´Çų±´ °Ù©º¶··ºå¿»©³ òòò¾ôº±´®Íª²ºå ©µ¼«º©³® ŵ©º¾´å òòñ Ãþ³¶¦°ºªµ¼ÇªÖ òòò¾³ª¼µÇ®¿±³«º©³ªÖ££ ¯µ¼¿©³¸ òòòñ Ãîú¿©³¸¾´åß- òòò®¼»ºå®« ¬»ØÇúú·º ®ªÙôº¾´åòòòò££ ©Ö¸ òòòá «¼µ·ºå °Ñºå°³å±³Ó«²º¸ òòò®¼»ºå®«¼µ ®µ¼·º½µ»°º¯ôº ¿«-³º«¿» Þ«¼Õ¿Ó«³«º¿»©³ òòòñ ¬½µ ±´Ç¨«º ®-ռ嫼µ®-Õ¼å« ®¼»ºå®§µ¼¿Ó«³«º¿±å©ôº¯µ¼¿©³¸ñ ®-ռ嫼µ®-Õ¼å« ®¼µ·º¿§¹·ºå©°ºú³¸¿ªå¯ôº¿ª³«º« Þ«¼Õ¿Ó«³«º ¿»©³ª³å òòòòñ ®-¼Õ嫵¼®-¼ÕåÛÍ·¸º ¿«-³º±ÜÅ«µ¼ Ó«²¸º3 ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º« ¿¬³ºÅ°º úôº¿®³«³ òòò ÃÃųå ųå òò¬°¨Ö« ùܪµ¼¶¦°º®ôº®Í»ºå±¼ú·º «-Õ§ºªµ¼ ®¼»ºå® ®ô´»ÖË¿§¹¸ß- ųå ųå òòò££ ¿¬³·º®³ òò ¬¼®º±Ù³åÒ§Üå ±´ËúÖˬcÙôº¿ú³«º¿»©Ö¸«¿ªå«µ¼ ª«º¯ÙÖ¿©³·º ¶§ªµ¼«º½-·º¿±å òòñ ¿¶§³¿»©³¿©³·º¿»³«º«-ÑÜå®ôº §µª·ºå¦Ù·ºË±Ø Ã濪³«º££ ½»ÖÓ«³åúÒ§Üå ò ò ò w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îê ÃÃù¹ òòù¹¯µ¼ «µ¼»Ü«µ¼úÖ« ª´§-¼ÕÞ«Ü媳åÅ·º òò££ ±´Ë»³å« ¿«³·º®¿ªåúÖË ¬¿®å òòñ ù¹«µ¼ ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º« ±´Ë ®-«ºÛͳ¨«º ¬¯®©»ºÞ«Üå¿»©Ö¸ ®-«º®Í»ºÞ«Ü嫵¼ §·¸º©·ºÒ§Üå òòò Ãì°°º¿§¹¸«Ùôº òò ¿ú ®¿ú³§¹¾´å òòÅÖ ÅÖ ¿ú®¿ú³©³®Í ¿±³«º©Ö¸¬ú«º«µ¼ ¿ú®¿ú³®¼ªµ¼Ë ¬±²ºåÞ«ÜåÒ§Üå ¬±³å¶§³¶§³©«º ª³©³±³Ó«²¸º¿©³¸ òò££ ±´Ë°«³å«µ¼ ¿«³·º®¿ªå« ®-«º¿®Í³·ºÓ«Õ©ºÒ§Üå òòò Ãîŵ©º¿±å¾´å¨·º©ôº ®Ü婵¼ËÓ«³å¦´å©³« «µ¼»Ü«µ¼úÖ« ¬¼®º¿¨³·º»ÖÇ©Ö¸ òò££ ¯µ¼©³«µ¼ »Ü«µ¼úÖ©°º¶¦°ºªÖ ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º« ¬±³å¨«º¬¯ ®©»º ¶¦Ô¿»¿±³ ±´Ë±Ù³åÞ«Ü嫵¼Ò¦ÖÒ§Üå òò ÃÃÅÖ ÅÖ ÅÖ ÛÍ°º¿ªå¯ôº ªØµåªØµåÞ«ØËÞ«Ø˽ؽָ©Ö¸ «µ¼ôº¸úÖË¿»³«º ¯Øµå¿©³·º«µ»ºå«µ¼ ¾ôº±´®Í Ò§ØÕåÒ§ØÕåÞ«Üå ®±¼®ºå§µ¼«ºÛµ¼·º¿±å§¹¾´å«Ù³ òò òÅÖ ÅÖ òòò££ ¿¬³·º®³ òò Ó«²¸ºÑÜåòòòªµ§º§Øµñ ùÜ«ß-³«µ¼ ®¼©º¿¯Ù©µ¼Ë®Í©º ®¼ Ó«¿±åúÖ˪³åòòñ ±´ËúÖË ®öÚª³¿¯³·º ¦¼©º°³®Í³ ±´«µ¼ôº©µ¼·º ¿úå ¨³å©Ö¸«ß-³Þ«Üåòòòñ ¾³©Ö¸ òòò ÛÍ°º±Øµå¯ôºªØµåªØµå Þ«ØËÞ«Ø˽ؽָ©Ö¸ «µ¼ôº¸úÖË ¿»³«º¯Øµå¿©³·º«µ»ºå«µ¼ ±´® Ò§ØÕåÒ§ØÕåÞ«Üå ±¼®ºå§µ¼«º±Ù³åÒ§Üòòòñ ÅÖ ÅÖ ÅÖ ÛÍ°º¿ªå¯ôºªØµåªØµå Þ«ØÇÞ«ØǽؽÖË©ÖË «µ¼ôºËúÖÇ¿»³«º¯Øµå¿©³·º«µ»ºå«µ¼ ¾ôº±´®Í Ò§ØÕåÒ§ØÕåÞ«Üå ®±¼®ºå§µ¼«ºÛµ¼·º¿±å§¹¾´å«Ù³ òò ò w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îé µ ¯µ¼©³¿ª òòò ¬½µ®Í¬ÖùÜ«ß-³« ¾ôº±´®Í ®±¼®ºå§µ¼«º¿±å¾´å¯µ¼Ò§Üå ¿«³·º ®¿ªå«-Ô«ß-³¶¦°º¿©³¸©ôºñ «Î»º¿©³ºª²ºå ¿¶§³¦µ¼Ë§¹å°§ºô³åª³3 ¦Ù·¸º¿¶§³®²º ޫذѺº®Í³§·º òòò ÃÃųå òòùܮͳª´°Øµ¿»§¹ª³å££ ¯µ¼±²¸º ¬±ØÓ«³åú3 ªÍ²¸ºÓ«²¸ºªµ¼«º¿©³¸ úÖ¿«-³º¶®·¸º¿½æ §S*®ØùÜcµ¼·ºåÛÍ·¸º ú©Ü®öbÆ·ºå¬ôºùÜ©³ ±Ïܱ´¿¬³·º ©µ¼ËÛÍ°º¿ô³«ºñ ±´©µ¼Ë«µ¼¶®·º¿©³¸ «µ¼ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º«òò ÃÃų «µ¼úÖ¿«-³º¶®·¸º©µ¼Ë «µ¼±ÏÜ©µ¼Ë§¹ª³å òòùÜ¿»Ë¿»³«º«-©ôº ¿»³££ ¯µ¼©³«µ¼ ŵ¼ÛÍ°º¿ô³«º «ª²ºå ¿«³·º®¿ªå¿©Ù ¿ð¸Ó«²¸º ª¼µÇòòÛשº½®ºå«µ¼ ±§ºÒ§Üå ÃÃùܮͳ¿ª ±Ïܱ´¿¬³·º ¿¦³·º§¼©º¿»ªµ¼Ë ££ ŵ¯µ¼«³ «Î»º¿©³º©µ¼Ë ðµ¼·ºå¨Ö𷺨µ¼·ºªµ¼«º±²ºñ ù¹«µ¼ ¿«-³º ±ÜÅ« òò Ãëµ¼±ÏÜ ¿¦³·º§¼©ºÒ§Üåҧܪ³å òòò££ ¯µ¼¿©³¸ ±Ïܱ´¿¬³·º« ±´Ë¿cÍË« ½Ù«º¨Ö ¬ú«º©°ºð«º ½»ºË ¿ª³·ºå¨²¸º«³ òòò Ã缩ºÒ§Ü¿ªß-³ òòò°³®´¿©Ùª²ºå°Øµ òòá ùÜƵ¼·ºå¿©Ùª²ºåúªµ¼Ë ¬¿°³Þ«Üå ¿¦³·º§¼©ºªµ¼«º©³ òò££ ù¹«µ¼ ¿«-³º±ÜŮͯ«º3 ÃÃù¹¯µ¼ ¿¦³·º©·º¿©³¸ ¾ôº¿©³¸ ©·ºªÖ ££ ±´Ë¬¿®å«µ¼ ±Ïܱ´¿¬³·º« ®-«º¿®Í³·ºÓ«Õ©ºªµ¼«ºÒ§Üå òòò Ãº¶¦»º ©·ºú®Í³¿ª ££ ±Ïܱ´¿¬³·º ¬¿¶¦°«³å«µ¼ «µ¼¿«-³º±ÜÅ®Í Ò§ØÕåÒ¦ÜåÒ¦ÜåÛÍ·¸º Ãî¿°³ªÙ»ºå¾´åª³åß-³££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îè ¯µ¼¿©³¸ ±Ïܱ´¿¬³·º« ¬ú«º«µ¼ öÙ§º½»Ö ¿®³¸½-«³ ¶§©º ±³å¿±³ ¿ª±Ø¶¦·¸º òò Ãî¿°³¾´å òòá «-Õ§º« ¬½-¼»º«µ¼©¼«-®ÍÞ«¼Õ«º©³á ®ôصú·º ©¶½³åª´¿©Ù¿®åÓ«²¸º á ª°Ñº ¯ô¸º·¹åú«º§µ¼·ºå¯µ¼ú·º ±Ïܱ´¿¬³·º©µ¼Ë ¿¦³·º©·º¿»«-á ¿»¨Ù«º½-¼»º±³ ®Í³åú·º®Í³å®ôºá±Ïܱ´¿¬³·º ¿¦³·º©·º ½-¼»º ®®Í³å¾´å òò££ «µ¼±Ïܱ´¿¬³·ºúÖË ¶§©º±³åúÖú·¸º§Øµ«¼µÓ«³åÒ§Üå «Î»º¿©³º§·º ½Ù¼½»Ö úôºú¿©³¸©ôºñù¹«µ¼ ±Ïܱ´¿¬³·º« «Î»º¿©³¸º«µ¼ ®-«º¿¨³·¸º »ÜÞ«ÜåÛÍ·º¸ Ó«²¸ºÒ§Üå òòò Ãà «µ¼«µ¼Þ«Üå ½·ºß-³å« ¾³ ½µ¼åúôº©³ªÖá «-Õ§ºúÖˬ½-¼»º©¼«-§Øµ «µ¼ ½·ºß-³å®ôصªµ¼Ëª³å á ¬½µ ª«º¿©Ù˶§ ú®ª³å ££ ¯µ¼¿©³¸ «Î»º¿©³º ®-«ºÛͳ§µ¼å«µ¼ ±©ºÒ§Üå òòò ÃÃôص§¹©ôº «µ¼±ÏÜúôº òò ôص§¹©ôºá «Î»º¿©³ºúôº®¼©³« «µ¼úÖ¿«-³º¶®·¸º«µ¼Ó«²¸ºÒ§Üå úôº®¼©³§¹££ ¯µ¼Ò§ÜåúÖ¿«-³º¶®·¸º¾«ºªÍ²º¸ªµ¼«º©ôºñ ±´Ç°«³å§·º ®¯µØ媵¼«ºá úÖ¿«-³º¶®·º¸¨Ø®Í ¨Ù«ºª³¿±³ ¬±Ø»«ºÞ«Üå« ÃÃųå ųå Å³å ¬ÖùÜ ¿»ú³®Í³¿©³¸ ±Ïܱ´¿¬³·º©µ¼Ç»ÖÇ «µ¼ôº©µ¼Ç¾ð« ¶½³å±Ù³åҧܣ£ «µ¼úÖ¿«-³º¶®·º¸¿½æ §S*®ØùÜc¼µ·ºå°«³åñ «Î»º¿©³º« Ó«³å¶¦©º3 Ãþ³®-³å«Ù³±Ù³åªµ¼ÇªÖ ¬°º«µ¼££ «Î»º¿©³º¸¬¿®å«µ¼ úÖ¿«-³º¶®·º¸« ÃÃŵ¼®Í³¿ªá ½µ»¿¶§³©³Ó«²º¸§¹ª³åñ ±Ïܱ´¿¬³·º©µ¼Ç ©°ºª ©°º½¹ ¿¦³·º©·ºú©ôº¯µ¼©³¿ª££ Ãì·ºå ¬Öù¹ ¾³¶¦°ºªµ¼ÇªÖ¬°º«µ¼á ±´Ç¦³±³©·º½-¼»º©»ºªµ¼Ç ©·º©³§Ö££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º îç µ Ãþ³¶¦°ºú®Í³ªÖß-ñ «-Õ§º©µ¼Ç ªµØå½-·ºå±®³å¿©Ù«-¿©³¸ ¬ÖùÜ «¼°* ¿¬å¿¬å¿¯å¿¯åªµ§ºªµ¼Ç ú©ôºñ££ Ãïµ¼°®ºå§¹ÑÜå ¬°º«µ¼ ßŵ±µ©¿§¹¸££ «Î»º¿©³º¸°«³å«µ¼ úÖ¿«-³º¶®·º¸« ¿úÍ˦»º½Ù«º¿ú»²ºå»²ºå °§ºÒ§Üå ÃÃùܪµ¼ß- «µ¼«µ¼Þ«Üåú «-Õ§º©µ¼Ç ªµØå½-·ºå±®³å¿©Ù«-¿©³¸ ¬ÖùÜ«¼°* ¬ª-·ºª¼µª¼µÇ ®ú¾´åñ «¼µôº¾ôºÛÍ¿¦³·º¿úå®Í³ªÖñ ѧ®³ ¯ôº¸¿¶½³«º ¿¦³·º¶¦°º¶¦°ºá ¯ôº¸úÍ°º¿¦³·º¶¦°º¶¦°ºá «µ¼ôº¸°¼©ºÞ«¼Õ«º¿úåñ ¿¬å«µ¼ôº¸°¼©º Þ«¼Õ«º¶¦°º®Íá ¿¦³·º«µ¼ ¿¬å¿¬å¿¯å¿¯å ¨µ¼·º¶§·ºªµ¼Çú©ôº££ ±´« ½µØ»ÖÇÒ·¼¿»©Ö¸ ªµØ½-²º«µ¼ ¬»²ºå·ôº®ú·ºå¿¶§³±²ºñ ù¹«µ¼ «Î»º¿©³ºª²ºå ±¼½-·º±Ù³å«³ ÃÃùÜ¿©³¸ ¿¦³·º¶§·º¿©³¸ ¾ôº¬½-¼»ºªÖ££ Ãê´úÍ·ºå©Ö¸¬½¼-»º ¶§·ºú©³¿§¹¸ñ ª´±Ø¿©Ù Ó«³å¿»ú·ºá §©ºð»ºå «-·º« ¬±Ø¿©ÙÓ«³å¿»ú·º °³¬«-¬¿§¹«º¿©Ùá ð©tÕ¬±Ù³å ¬ª³¬¿Ó«³¿©Ù ¶§»º°°ºú©³ ¦Üåøªº÷®ª³¾´åñ ª´¿¶½©¼©º»ÖÇ ²¬ ½-¼»º®-Õ¼å¿©Ù®Í ¿ª©¿¬å¿¬å»ÖÇ ¿¦³·º¶§·ºªµ¼Ç ¬¿«³·ºå¯µØåñ ù¹¿Ó«³·º¸ ú§º«Ù«º«¿©³·º¿¶§³Ó«©ôºñ ²¬½-¼»ºª´¿¶½©¼©ºÒ§Ü ²»«ºÒ§Ü¯µ¼ ±Ù³å®Ó«²º¸»ÖÇ úÖ¿«-³º¶®·º¸©µ¼Ç ¿¦³·º¶§·º¿»Ò§Ü¯µ¼Ò§Ü壣 ¿Ó±³º ¿ªÑ ®Ñ©³ «Ø¿«³·ºåñ ¿«³·ºåª¼µ«º©Ö¸»²ºåñ ¬³åªµØå ®Í©º±³å°ú³Þ«Ü姹§Ö¿»³ºñ úÖ¿«-³º¶®·¸º¾«º ªÍ²¸ºªµ¼«º¿©³¸ª²ºå ¿ú³«ºª³©³®Í ®Ó«³ ¿±åá ¿«³·º®¿ªå©°º¿ô³«ºÛÍ·¸º ¬Ó«²º¯µ¼«º¿»Ò§Üñ ¿Ó±³º úÖ¿«-³º¶®·¸º ª«ºð«ºÒ®Ü寵¼©³ù¹¿Ó«³·¸º¿¶§³©³«µ¼åñ ©·º§¹å®Í³ «§º§¹¿»©³ñ ¬Ö¿ª òòò ª-·º¶®»º©³«µ¼ ¿¶§³©³§¹ñ Ãëµ¼«µ¼cµ¼·ºå á «µ¼«µ¼cµ¼·ºå òò «µ¼«µ¼cµ¼·ºå «¿ª³·º»³®²º«µ¼ ¾³¶¦°ºªµ¼Ë §S*®ØùÜcµ¼·ºåªµ¼Ë ®Í²¸º¨³å©³ªÖÅ·º££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º í𠯵¼¿©³¸ úÖ¿«-³º¶®·¸º« «®Y³¿«-³º ¬¯µ¼¿«-³ºÞ«Üå ¿ú³¸°©Üå𧺠ð®ºå½-Õ§º©µ»ºå ¨Ù«º±²¸º¬±Ø®-¼ÕåÛÍ·¸º ¬«º«ÙÖcÍ©°Ù³¨Ù«ºª³±²º«òò ÃÃù¹ ¬þ¼§D³ôº±¼§º¶§²¸º°Øµ©Ö¸ »³®²º¿§¹¸ ±®Ü忪åúôº ££ ¿«³·º®¿ªå« ±´Ë«µ¼¿·åÓ«²¸º¿»±²ºñ ù¹«µ¼ úÖ¿«-³º¶®·¸º®Í ¯«º3 Ã쿱¬½-³»³å¿¨³·ºá ¬°º«µ¼cÍ·ºå¶§®ôº££ Ãà ŵ©º ŵ©º ££ ¿«³·º®¿ªå« ¿½¹·ºå²¼©º±²ºñ ÃçS*®Ø ¯µ¼©³ §S*®Ø ¿ª££ Ãà ¿Ó±³º ££ Ãà ùÜcµ¼·ºå ¯µ¼©³« ùÜcµ¼·ºå ¬ÖùÜÛÍ°º½µ¿§¹·ºåªµ¼«º¿©³¸ §S*®ØùÜcµ¼·ºå ©Ö¸ òòò«Ö òò ¬þ¼§D³ôº®¶§²¸º°Øµ¾´åª³å ££ ¯µ¼¿©³¸ ¿«³·º®¿ªå ®-«ºªØµå ¬¿ú³·ºª«º±Ù³å«³ òò ÃÃÅôº òòŵ©º§¹úÖËòò²Ü®¿ªå ©µ¼Ë¿©³·º ®°Ñºå°³å®¼¾´åñ¾³©Ö¸ §S*®ØùÜcµ¼·ºå¯µ¼©³ §S*®Ø»ÖÇòòò ¬³ òòùÜcµ¼·ºå òò¬ÖùÜÛÍ°º½µ¿§¹·ºåªµ¼«º¿©³¸ §S*®ØùÜcµ¼·ºå òò Åôº òòªÍªµ¼«º©³ òò «µ¼«µ¼cµ¼·ºåcÍ·ºå¶§ªµ¼«º¿©³¸ ª²ºå cÍ·ºå±Ù³å¿©³¸©³§Ö ££ ù¹«µ¼ úÖ¿«-³º¶®·º¸« ¯«ºÒ§Üå ÃÃù¹¿§¹¸ ²Ü®¿ªåúÖË «ß-³¸MÐºá «ß-³¸¬±Ø ¯µ¼©³££ ±´ÇúÖË ¿¬³·º¶®·º«ÙÖúÍ©Ö¸ ¬±ØÞ«Üå« ®µ¼«º½Ù«º« ¨Ù«ºª³ ¿±³¬±Ø¨«º §¼µ¿¬³·º¿»3 ®µ¼«º½Ù«ºÞ«Üå ½Ö¨³å¿±³ ®-ռ嫵¼®-ռ姷º ¿Ó«³·ºÒ§Üå ±´Ç«µ¼ ¶§»ºÓ«²º¸ ¿»±²ºñ ®-ռ嫵¼®-ռ嫼µ ¶®·º¿©³¸ úÖ¿«-³º¶®·º¸« ÃÃų ®-ռ嫵¼®-Õ¼å ®·ºå ¬ú«º¶§»º¿±³«ºÒ§Üª³å££ ¯µ¼¿©³¸ ®-ռ嫵¼®-Õ¼å« ¬ú«º«µ¼ öÙ§º½»Ö¿®³¸«³ Ã쯻ºåªµ§ºªµ¼Çß-³££ ®-ռ嫼µ®-ռ尫³å«µ¼ úÖ¿«-³º¶®·º¸« ÃÃÅ ®¯»ºåªµ¼Ç ú®ª³å«Ùá ®·ºå§Ö Ò§Üå½Ö¸©Ö¸ª« ¬ú«º¶¦©º w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º íï µ ¨³å©ôº¯µ¼££ Ãìµ¼ ¬Öù¹« ®¼»ºå® ®ô´ú¿±å½·ºá ®¼»ºå® ®ú®Í³°¼µåªµ¼Ç ¶¦©º ¨³å©³ß-ñ ¬½µ «µ¼ôºªµ¼½-·º©Ö¸ ®¼»ºå®ª²ºåúÒ§Üñ «¼µôºÞ«¼Õ«º©Ö¸ ¬ú«º ª²ºå ¶§»º¿±³«ºªµ¼ÇúÒ§Ü ÅÜż££ ¯µ¼Ò§Üå ¶§»º¿¶¦±²ºñ ®Í»ºÄñ ®-ռ嫵¼®-Õ¼å®Í³ ®¼»ºå® ®ú½·º ©°º§©º¬ªµ¼¿ª³«º®Í³ «Î»º¿©³¸º¬¼®º«µ¼ª²ºå ¦¼©º°³§¼µÇú·ºå¿ú³«ºª³§¹±²ºñ «Î»º¿©³º ª²ºå ±´¬¼®º¿ú³«ºª³©³¶®·º¿©³¸ ð®ºå±³±Ù³åÒ§Üå ÃÃų ª³ «µ¼®-ռ嫵¼®-Õ¼å «¼°*Ò§Üåú·º «Î»º¿©³º©¼µÇ ¾Üô³±Ù³å «°ºú¿¬³·º££ ¯µ¼©³ «¼µ®-ռ嫵¼®-Õ¼å« Ãë-Õ§º ®ªµ§º¿©³¸¾´å «µ¼«µ¼Þ«Üå «-Õ§º ±µú³¿®úô«µ¼ ú³±«º§»º ¾µú³å®Í³ ªÍÔªµ¼«ºÒ§Ü££ ¯µ¼Ò§Üå ½§º©²º©²º¿¶§³±Ù³å¿±åÄñ «Î»º¿©³º¸®Í³¿©³¸ ¬Åµ©ºÞ«Ü娷º ¿ªå°³å¬³å«-ªµ¼Çñ ®¼»ºå®ª²ºåú ¬ú«ºª²ºå ¶§©º¯µ¼¿©³¸¿ªñ ¿Ó±³º ¬½µ¿©³¸ ®¼»ºå®®ú½·º ¾µú³å®Í³ ªÍÔ½Ö¸©³¿ªåá ¾ôº ¾µú³å®Í³ ¶§»º¿©³·ºåª³±²º ®±¼ñ ±´Ç½®-³ ®´å¿ª¶§Ô忪«¼µ¶¦°ºªµ¼Çá ¬Ö¿ª ®»ºå¿ªÒ§Ö¿ª«¼µ ¶¦°ºª¼µÇñ ¨µ¼¬½-¼»º®Í³§·º Ò·¼®º½-«º±³å¿«³·ºå¿»¿±³ «µ¼¿«-³º±ÜÅ ÃÃÓ«²ºËª²ºå¿¶§³§¹ÑÜå ¬°º«µ¼ú³ñ ®ôº«®Y³¿©Ù« ±µØå¯ôºË¿ªåá ÛÍ°º¯ôºË©°ºá ±µØå¯ôºË¿¶½³«º½-²ºå§Öų«µ¼á ¬°º«µ¼¸§µØ«££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º íî « ©°º°½»ºå¨3á Ãÿ§å°®ºå ùÜ®µ¼«ºá ·¹¯ú³ ¬Ó«²º¿©³º §ú¼±©º®-³å«µ¼ ¬¯¼µ»ÖÇ ©·º ®Åµ©º¾´åñ ¬¯¼µ»ÖÇ ªµ¼«º¦«º©Ö¸ ¬«»Öǧ¹ ©ÙÖ¦«º¿¦-³º¿¶¦¶§®ôº££ ¯µ¼Ò§Üå ®-ռ嫵¼®-Õ¼å¯Ü«®µ¼«º½Ù«º¯ÙÖªµ«³«¦µ¼Ç ½µ»º¦µ¼Ç ªµØ½-²º ¶§·ºð©ºªµ¼«º±²ºñ ¿«³·º®¿ªå®-³å« ¬Ó«²º¿©³º ¬«¶®·ºÓ«ú®Í³ ®µ¼Çª«º½µ§ºª«ºð¹å©Ü嬳忧åÓ«±²ºñ Ãÿ§å ù¹®Í ©µ¼Ç «µ¼«µ¼Ó«²º«Ù££ ÃÃÓ«²ºÓ«²º¿ªå«µ¼ ¬³å¿§åÓ«§¹©ôº££ Ãÿ©³º¿©³ºá ¿©³º¿©³º «Ö££ ¯µ¼Ò§Üå ±Ø¿±å±Ø¿Ó«³·ºÛÍ·º¸ ¨¿¬³ºÓ«±²ºñ Ó«³å¨Ö®Í³ Ó«²º¸¿»ú±²º¸ «Î»º¿©³º °¼©º§´±Ù³åÒ§Üå ÃÃÓ«²º¸ª²ºå ªµ§º§¹ÑÜå ¬°º«µ¼ú³á ®±·º¸¿©³º¾´å ¨·º©ôº££ Ãþ³ªµ¼ÇªÖ ££ ±´®¼µ«ºÓ«²º¸ Ó«²º¸Ò§Üå ¶§»º¿®å±²º Ãëµ¼ôºð»º« ¿»Ç¿°¸ª¿°¸Þ«Üåñ ÛÍ°ºúͲºª®-³å¬§·º§»ºå½Ø ¿¯³·º¨³åú©Ö¸«¼µôºð»ºÞ«Üå §-«º«-¿»§¹ÑÜå®ôº££ ¯µ¼¿©³¸ ±´Ç½Ûx³«¼µôº»ÖÇ ®ªµ¼«º¿¬³·º Þ«Ü害åªÍ±²º¸ ±´Çð®ºå ß¼µ«º ±´¶§»ºÓ«²º¸«³ ÃÿŸª´ «µ¼«µ¼Þ«Üåá ùܮͳ «-Õ§º ¬©²ºªµ§º¿»©³ 𷺮¿»³«º §¹»ÖÇ££ ¯µ¼Ò§Üå Þ«¼®ºåÄñ ù¹«µ¼ «Î»º¿©³º«ª²ºå ¬©Ù»ºÇ©«º«³ Ãëµ¼ôºð»º ¿»Ç¿°¸ª¿°¸Þ«Üå»ÖÇ®µ¼Ç§¹ ¬°º«µ¼ú³ñ ¬¨Ö« «¿ªå± »³åªµ¼Ç§¹ñ «¿ªå« ½µ®Í ¿½¹·ºå¶§ÔcµØ ¿ªåúͼ££ ¯µ¼¿©³¸ «µ¼¿«-³º±ÜŪ²ºå »ö¼µ®²ºåÒ§Üå±³å®-«ºÛͳޫÜå §¼µ®²ºå ±Ù³åÒ§Üåá Ãÿ©³ºá ©»º©¼©ºá «-Õ§ºúÖË ±Ùôºª-©Ö¸ ½Ûx³«¼µôº«µ¼ ®¿°³º«³å w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º íí µ »ÖÇ££ ¯µ¼Ò§Üå ¨Þ«¼®ºå±²ºñ ¿»³«º ±´®Í§·º¯«º3 ÃÃù¹®-Õ¼åá ®ôº«®Y³¿©Ù®Í³±³ úͼ©©º©Ö¸¬½-Õ¼åß-ñ ®ôº«®Y³¿©Ù ®Í³±³ úͼ©©º©Ö¸¬½-ռ壣 ±´Çß¼µ«º§´§´Þ«Üå¿úÍ˨µ©ºÒ§Üå ¿¶§³ªµ¼«º¿±³°«³å¿Ó«³·º¸ «Î»º ¿©³ºª²ºå ¬´ª²ºª²º ¶¦°º±Ù³åúÄñ Ó«²º¸ÑÜåá ®ôº«®Y³¿©Ù®Í³±³ úͼ©©º©Ö¸ ¬½-Õ¼å©Ö¸ñ ±´Çßµ¼«ºÛÍ·º¸ ®ôº«®Y³ ¾ôºªµ¼®Í ¯«º°§º3®úñ ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸ ÃÃÓ«²º¸ª²ºå ¿¶§³§¹ÑÜå ¬°º«µ¼ú³ñ ®ôº«®Y³¿©Ù« ±µØå¯ôº¸ ¿ªåá ÛÍ°º¯ôº¸©°ºá ±µØå¯ôº¸¿¶½³«º½-²ºå§Ö ų«µ¼á ¬°º«µ¼Ç§µØ«££ «Î»º¿©³º¸°«³å§·º ®¯µØ媵¼«ºá «µ¼¿«-³º±ÜÅ« Ó«³å¶¦©º3á Ãë-Õ§º½Ûx³«¼µôºª²ºå Ó«²º¸§¹ÑÜåá ±µØå¯ôº¸¿ªåá ÛÍ°º¯ôº¸©°ºá ±µØå¯ôº¸¿¶½³«º§¹§Ö££ ¿«-³º±ÜÅ« ½¹å«¼µª«º½µØ¶¦·º¸ ®¼»ºå®¿¨³«ºá ¿¨³«ºú·ºå ¿¶§³ªµ¼«º±²º¸¬©Ù«º «Î»º¿©³º§¼µ3 ¿½¹·ºåcקº±Ù³åú±²ºñ ®úͼ±²º¸ ¦³å¦·º«µ¼ §°º©·º¨³å¿±åÄñ «Î»º¿©³ºª²ºå ±´Ç©°º«µ¼ôºªµØå Ó«²º¸§¹ ±²ºñ ±µ¼Ç¿±³º ±µØå¯ôº¸¿ªåá ÛÍ°º¯ôº¸©°ºá±µØå¯ôº¸¿¶½³«º«¼µ¾ôº ¿»ú³®Í ®¿©ÙËúá ¨µ¼Ç¿Ó«³·º¸ Ãþôº®Í³ ±µØå¯ôº¸¿ªåá ÛÍ°º¯ôº¸©°ºá ±µØå¯ôº¸¿¶½³«º úͼªµ¼ÇªÖ ¬°º«µ¼ú³££ ¯µ¼¿©³¸ «¼µ¿«-³º±ÜÅ «Î»º¿©³º¸ ®-«ºÛͳ«¼µ ª«º²¼yÕ廫º»«º ¶¦·º¸ ¿·¹«º¿·¹«º¨µ¼å«³ Ã®½-·ºå ®Í©º¨³åá ¿±±Ù³åú·ºª²ºå ¿»³·º¾ð¨¼ ®Í©º¨³åá ¿Å³ùܮͳӫ²º¸££ ¯µ¼Ò§Üå ±´Ç¿½¹·ºå«µ¼ «¼µ·º¶§«³ Ãÿ½¹·ºå ±µØå¯ôº¸¿ªåá ú·ºÛÍ°º¯ôº¸©°ºá ßµ¼«º ±µØå¯ôº¸¿¶½³«º w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º íì ù¹ ®ôº«®Y³¬½-Õ¼å®Åµ©ºªµ¼Ç ¾³ªÖ££ ±´Çð®ºåßµ¼«º«µ¼ §µ©º¶§¿»¿±åÄñ Ó«²º¸ÑÜå ¬½-ռ嫵¼ ¿»ú³¿¶§³·ºå½-ռ娳姵Øñ ±´Ç¬½-Õ¼å»ÖÇ ±´¿©³¸ «Ù«º©¼ñ «Î»º¿©³º«±³ ¬¶®·º«§ºÒ§Üå ÃÃù¹¯µ¼ª²ºå©·º§¹å¯µØÞ«Üå ¿»³«º¯µ©º¨³åªµ¼«º§¹ß-³££ ¯¼µ¿©³¸ «µ¼¿«-³º±ÜÅ« ®-«º¿®Í³·ºÓ«Õ©ºÒ§Üå Ãý·ºß-³å ¾³«µ¼ ¿¶§³©³ªÖ «µ¼«µ¼Þ«Ü壣 Ãì°º«µ¼§Ö ¿¶§³©ôº¿ªñ ¿½¹·ºå±µØå¯ôº¸¿ªåá ú·ºÛÍ°º¯ôº¸©°º ßµ¼«º±µØå¯ôº¸¿¶½³«º¯µ¼££ Ã췺壣 ÃìÖùÜ¿©³¸ ®ôº«®Y³¿©Ù»ÖÇ¿¶§³ú·º ±µØå¯ôº¿¶½³«ºúͼ©Ö¸ ©·º§¹å¯µØÞ«Üå ¬°º«µ¼Ç½Ûx³«µ¼ôº®Í³ ¿úÍË¿ú³«º¿»ªµ¼Çá ¬Öù¹§ú¼±©º®-«º ½Ù«ºª³®Í»º ¿»®Í³°µ¼åªµ¼Ç ¿»³«º¯µ©º¿§å§¹ªµ¼Ç££ ¯µ¼¿©³¸±´Ç®²ºå»«º¿»¿±³ ®-«ºÛͳ®Í Ûשº½®ºåÞ«Üå®Ö¸«- ±Ù³å«³ ÃÃùܮͳ «µ¼«µ¼Þ«Ü壣 Ãý·ºß-³ ¬°º«µ¼££ Ãý·ºß-³å §¹å°§º§¼©º®ª³åñ «-Õ§º«µ¼ôº©µ¼·º ½·ºß-³å«µ¼ ¬¶§·º¯ÙÖ ¨µ©ºú®ª³å££ ¿½¹·ºå ±µØå¯ôºË¿ªåá ú·º ÛÍ°º¯ôºË©°ºá ßµ¼«º ±µØå¯ôºË¿¶½³«º ù¹ ®ôº«®Y³¬½-Õ¼å®Åµ©ºªµ¼¸ ¾³ªÖ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º íë µ ¯µ¼Ò§Üå Þ«¼®ºåª¼µ«º¿©³¸ «Î»º¿©³ºª²ºå ¿Ó«³«ºª»ºÇ«³ ÃÃŵ©º«Ö¸á ŵ©º«Ö¸á «Î»º¿©³º ©¼©º©¼©º¿»§¹¸®ôº ¬°º«µ¼££ ¯µ¼Ò§Üå Ò·¼®ºªµ¼«ºú±²ºñ ®Ò·¼®ºªµ¼Çª²ºå ®¶¦°ºá ±´Ç§µØ« ©«ôºªµ§º®²º¸§µØñ «Î»º¿©³º Ò·¼®º±Ù³å®Í ¿«-³º±ÜÅ« ¿«³·º®¿ªå¾«º ªÍ²º¸«³ Ãòܮ¿ªå «µª³å±Ü½-·ºå¿ªå ¨²º¸ªµ¼«º§¹ÑÜ壣 ŵ¼«ª²ºå ©«ôº¨²º¸¿§åÄñ ±Ü½-·ºå±Ø¨Ù«ºª³±²ºÛÍ·º¸ «µ¼¿«-³º±ÜŮͳ «µª³å«ÛÍ·º¸±Ü½-·ºå«µ¼ °©·ºªµ¼«º±²ºá ÃÃúųåö-³åªÜ¿úá ¯´¯»ºú ų嶧³å¿úËá ½Î»º©³å©ÖúܿŸ££ ±´Ç¬¯µ¼ ±´Ç¬«ÛÍ·º¸ ¶®Ôåä« ¿»Äñ «µª³å® Ó«³§°º½-¼»º±´ §°º Äñ «µª³å®©·º§¹åª×§º½-¼»º ±´ ß¼µ«ºª×§º¶§Äñ «µª³å®« ¿½¹·ºå¿§æ ±´Ç ª«º©·ºÒ§Ü嫽-¼»º ¿«-³º±ÜÅ«ª²ºå ¿½¹·ºå¿§æª«º©·ºÒ§Üå «Äñ ±´Ç¬¯µ¼ÛÍ·º¸¬««µ¼ Ó«²º¸Ò§Üå «µ¼ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º« ®¿«-»§ºá Ãÿ©³«º ù¹±«º±«º ¿«-³º±ÜÅ ¿«-³©³££ «µ¼ªÙ®ºåúÖË°«³åñ «Î»º¿©³º« Ãþ³¶¦°ºªµ¼ÇªÖ ¬°º«µ¼££ Ãþ³¶¦°ºú®Í³ªÖ«Ùñ Ó«²º¸§¹ª³åñ ±´Ç«-¿©³¸ ¬¯µ¼ ¬«»ÖÇ ¿¦-³º¿¶¦¿»Ò§Üå ·¹¸¬ªÍ²º¸ «-¿©³¸££ Ã곮ͳ¿§¹¸ ¬°º«¼µúôº òòò££ «Î»º¿©³ºÛÍ°º±¼®º¸ªµ¼«º±²ºñ ±¼§º®Ó«³§¹ñ ¬Ó«²º¿©³º©¶¦°ºªÖ ¿«-³º±ÜÅÛÍ·º¸ »Ü«µ¼úÖ©¶¦°ºªÖ ªÙ®ºå¿ðÛµ¼·º ®µ¼«º½Ù«ºªµ¿»Ó«Ò§Üñ ÃÿŸ¿«³·ºá ®·ºå©°º§µùº¯µ¼ Ò§ÜåÒ§Üñ ùܬªÍ²º¸ ·¹¸¬ªÍ²º¸«Ù££ Ãý·ºß-³å¯µ¼½-·º ®µ¼«º½Ù«º«µ¼ ®-ռ嫵¼®-Õ¼å¯Ü« ¿©³·ºåß-³££ ±´©µ¼Ç ¬¶··ºå§Ù³å¿»±²º«µ¼Ó«²º¸Ò§Üå ®-ռ嫵¼®-ռ嫪²ºå ®µ¼«º ½Ù«º«¼µ ¿§¹·ºÓ«³å¨Ö ªÍ®ºå¦Ù«º«³ Ãñ©¼;úͼ©Ö¸ª´ ª³ô´££ w w w .foreverspace.com .m m

¿©³ºð·ºÒ®Õ¼Ç®°³¬µ§º©¼µ«º íê ¯µ¼¿©³¸ ±´Ç¯Ü«®µ¼«º½Ù

Add a comment

Related presentations