เทคนิคการผสมเกษรข้าว

33 %
67 %
Information about เทคนิคการผสมเกษรข้าว
Education

Published on September 18, 2012

Author: e1234k

Source: slideshare.net

Description

พิมพ์ลภัส เชี่ยวชาญ

จัดทำำโดยนำงสำวพิมพ์ลภัส เชี่ยวชำญพืชศำสตร์ (เทียบโอน)

กรรไกร กรรไกร ถุง คิป กระดำ ษ

กระถำ พัน ธุ์ ง ข้ำ ว

กำรผสม เกสรกำรตัด แต่ง ใบข้ำ วก่อ นทำำ กำรผสมเกสร

เกษร ตัว ผู้นำำกระถำงข้ำวพ่อพันธุ์ทดอกกำำลัง ี่บำนหรือตัดช่อดอกพ่อพันธุ์ใส่ขวดแช่นำ้ำเตรียมรอไว้ เมือดอกข้ำวเริ่มบำน ่เกสรตัวผู้ทั้ง 6อันจะเริ่มโผล่ชูอับละอองเกสรทีอยูส่วนบนก้ำนเกสรตัวผู้ ่ ่

จำกนันเปิดถุงคลุมรวงต้นแม่พนธุ์ออก ้ ัแล้วนำำช่อดอกตัวผู้ทกำำลังบำนมำเคำะ ี่ให้ฝุ่นละอองสีเหลืองตกใส่ดอกแม่พันธุ์

กำรใช้ถ ุง กระดำษมำสวมรวงข้ำ วที่ผ สมแล้ว หลังกำรผสมแล้ว 1สัป ดำห์สำมำรถตรวจสอบควำมสำำ เร็จ ได้ หำกผสมติด

เมื่อ สวมถุงกระดำษเสร็จแล้ว

ใช้ถ ุง กระดำษครอบอีก ชัน ้หนึง แล้ว ตั้ง ไว้ก ลำงแจ้ง ่

นำำ ไปเพำะปลูก

เก็บ เกี่ย ว ผลผลิต

ประโยชน์ข องกำรผสม เกษรข้ำ ว 1.ลดกำรกลำยพัน ธุข ้ำ วที่ไ ม่ ์ ต้อ งกำร2.ได้เ ทคนิค ต่ำ งๆ ในกำรทำำ นำ ข้ำ ว

Add a comment

Related presentations