උදාර දිවියකට මාවත

50 %
50 %
Information about උදාර දිවියකට මාවත

Published on January 19, 2016

Author: saltglobal

Source: slideshare.net

1. nqoaêh iy l=i,;djhka muKla id¾:l;ajh f.k fkdtkafkaa wehs@ Wodr Èúhlg udj; “Tnf.a cSú;fha fjkila we;s lrkak” iyNd.sjkakkayg w;ajk m%;s,dN  Tnf.a isyskh ienElr .ekSuguy;aWkkaÿjla we;slr.ekSug Wmldßfõ'  Tnf.a jD;a;Suh udj; ydcSú; b,lali|yd fm!oa.,slúi÷ï  id¾:l /lshd wheÿï m;%hla ieliSu  Tng iqÿiq /lshdj fiùug wm Tng iyhjkafkuq  m<uqfjks udi 12 i|yd meh 18l fm!oa.,sl mqyqKqj ld i|ydo@  mdie,a yerhkakka" /lshd fidhkakka"  Wmdê wfmalaIlhska";reK jD;a;slhka  Wiiaùï n,dfmdfrd;a;=fjka isákakka" wi;=gqfiajlhska  ia:Sr /lshdjlg fhduqùug fkdyelswh  jHjidhlhska iy wdrïNlhska  wdodhula bmhSfï wjYH;dj we;s úY%dulhska iy .Dykshka wehs@  Tn lrk fohu y;a<eÈhdjlska lsÍug ud¾. fidhdÈu  Tnf.a wkd.;h ms<sn|j meyeÈ,s f;dard.ekSïlsÍug  Tnf.a isyskh ienElr .ekSug  id¾:l;ajfha uQ,sli;HwjfndaOlr.ekSug  lsisúfgl wkaflfkl=f.a isyskfha cSj;afkdù Tn"Tnjkak  ish¨u Wiia m%Odk úOdhl ks<OdÍka" id¾:l fouõmshka" .=rejreka" u,, l%Svlhska okafka fudkjdo@ ixúOdkh flfiao lKavdhïfydamqoa.,slj wu;kak flúka 0778113539 fyda info@wowabroad.com m%Odk ld¾Hd,h ( 83$4" o fu,amdr" lgqneoao

2. cSú; .ufka iEu fudfyd;lu ksjerÈ ;Srk .ekSug ñksiqkag Wmldr lsÍu' mqyqKqlre Yùkam%kdkaÿ - wdrïNl - fida,aÜ .af,dan,a wdh;kh id¾:l;aj mqyqKqlrefjla f,i udf.a ld¾HNdrh jkafka úuiqfuka" l=;=y,fhka iy ishqï wNsfhda. u.ska fiajdodhlhdf.a m%ùK;dj t<shg .ekSuhs' fiajdodhlhdg Tyqf.a$wehf.a Wmßuhg wefokakg uu Wmldrlrñ' ;ukaf.a j¾:udk ;;ajh yeisÍï .ek is;Sug uu fiajdodhlhdg Wmldrlrñ' mqyqKqlrefjla f,i udf.a ld¾HNdrh Wmfoia §u" wjjdolsÍu" m%;sldr fyda WmfoaYkhg jvd úfYaIh' nqoaêhyd l=i,;djh id¾:l;ajh f.kfkdtkafkawehs@ ish¨uWiia m%Odk úOdhl ks<OdÍka" id¾:l fouõmshka" .=rejreka" u,, l%Svlhska okafka fudkjdo@ Wodr;ajhg udj; hkq ish,a, fjkia lrk ir, woyils' fjkia fkdjk is;=ú,s rduqj ;=< iaÒr úfYaI ,laIK f,i ñksiqka úYajdi lrkafka Tjqkaf.a nqoaêh fyda l=i,;djh jeks uQ,sl .=Kdx.hkah' ;u nqoaêh fyda l=i,;djh j¾Okh lr .ekSu fjkqjg Y%S ,dxlslhkaf.a ld,h jeh jkafka tajd f,aLK .; lsÍugh' th jerÈh' j¾Okh jk is;=ú,s rduqj ;=< lemùfuka iy fjfyiSfuka ;ukaf.a uQ,sl yelshdjka fndfydauhla j¾Okh lr.; yels w;r nqoaêh yd l=i,;djh ienúkau wdrïNl flakaøh nj wms úYajdi lrhs' fuu ±lau" úYd, ch.%yKh lg w;HjYH bf.kSug wdYdj iy WfoHda.h we;s lrhs' Wodr ñksiqka ish¨ fokdgu jdf.a fuu .=kdx.hka ;sìK' jHdmdr" wOHdmkh iy l%Svd hk f,dalhka ;=< fuh m%fndaOh iy M,odhs;djh we;slrhs' th iïnkaOlï j¾Okh lrhs' th isÿjkafka flfia ±hs Tn olskafka fuu udj; Tn f;dard .;a úgh' wkawh lshkafka fudkjdo@  udf.a cSú;fha wjqreÿ 16 ke;sfj,d ;snqKq udf.a ySkh ux fydhd.;a;d'  Tng l:d l<miq ´fku flfklag iykhla ±fkkjd lsh,d uu ys;kjd'  /lshd fidhd .ekSu i|yd m%dfhda.sl Wmfoia Tyq ,ndfokjd'  iïuqL mÍlaIkj,ska iu;aùug udf.a yelshdjka ÈhqKqlr .kak Yùka Woõ l<d'  ienE fjkila we;slsÍu Yùkaf.a f,dl= wdYdjla' Tyq mqyqKqlrkafklag jvd ñ;=frla'  ´kEu uÜgul mqoa.,fhla iu. fyd|ska iïnkaOfjkak Tyq olaIhs' jhi" ;;ajh" miqìu Tyqg ndOdjla fkdfõ'  fjkilawe;slsÍugf,dl= wdYdjla ;sfhk ñ;=frla'  mqyqKq ieisjdrhkaf.ka miq uu is;k wdldrh fjkia jqkd'  fmdÿfõ .;a; uug ;sfhk fohskauf.a Wmßuh lr jvd;a fyd| ñksfil= ùug th Wmldß jqkd'  ug Woõ lrñka ug f.dvkef.kak Woõlrk hula ug wjYHfj,d ;snqKd" fïflka uu f.dvla foaj,a bf.k .kakjd'  uu úfYaIfhka SWOTiy SMARTmdvï j,ska úfYaIfhka bf.kf.k ;sfhkjd'  kdhlfhl= jYfhka‘§fï’fldgi jf.au kdhlfhl= ;ukaf.a o¾Ykh fnod .; hq;= nj;a Tyq$weh ke;=j;a tu o¾Ykh mej;Su ms<sn|j ug is;kak lreKq ,ndÿkakd'

Add a comment

Related pages

TEEN DEVELOPMENT | LAMP ACADEMY – CHRISTIAN FAITH

උදාර දිවියකට මාවත – සෝල්ට් ග්ලෝබල් සංවිධානය. සමාජය තුළ ...
Read more

යහපත් දිවියකට... - LAKE HOUSE HOME ...

ඩී. ආර්. විජයවර්ධන මාවත, ... යහපත් දිවියකට... ... ඒ උදාර දිනය තුළ ...
Read more

Agganna Sutta | තණ්හා සෑඩපහර ...

Agganna Sutta. Once the Lord was ... ගැටලු ලිහන සදහම් මාවත; ... මේ තරුණ භික්ෂුව ...
Read more

Dhamma talk by Venerable Ajahn Brahmawansa Thero in Sri ...

නිදහස වෙත යන සොඳුරු මාවත; ... නොපිරිහෙන ගිහි දිවියකට; ... උදාර ...
Read more

ටිකක් හිනාවෙන්න ...

උදාර September 19, 2011 at 3:15 PM. ... නවම් මාවත. එක දවසක් හැන්දෑවක – පරණ ...
Read more

බුදු දහම : October 2013

හබරන වෙහෙරහේන යෝගාශ්‍රමයේ මැල්ලවගෙදර සමණධම්ම හිමි අමා ...
Read more

බොරු එපා .. ඇත්ත මෙන්න ...

201 Comments to “බොරු එපා .. ඇත්ත මෙන්න.. ගිරුවායේ සිට මහින්දගෙන් ...
Read more

www.chiefsec.wpc.gov.lk

1350000 2001. 410000 2001. 450000 2001. 500000 2001. 75000 2102. 40000 2102. 95200 2102. 95200 2102. 460000 2001. 2000000 2001. 1855749.6 2001. 98500 2001 ...
Read more