ενδοσχολικός εκφοβισμός 2014 88ΔΣ

33 %
67 %
Information about ενδοσχολικός εκφοβισμός 2014 88ΔΣ

Published on March 6, 2014

Author: 88DIMATH

Source: slideshare.net

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 88ο Δ.Σ. Αθηνών 6 Μαρτίου 2014

Ασ πάρουμε μια «πρώτη γεύςη» του φαινομένου…  https://vimeo.com/61473750

Τι είναι ο (ενδο)ςχολικόσ εκφοβιςμόσ;  Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ ςυμβαύνει όταν κϊποια παιδιϊ χτυπούν ό φοβερίζουν επίτηδεσ ϊλλα παιδιϊ. Όταν χρηςιμοποιούν τη δύναμή τουσ και το κϊνουν ξανά και ξανά προσ το ίδιο παιδί.  Η ενδοςχολική βία ςτον κόςμο των μεγάλων (κάτω)  http://www.youtube.com/watch?v=EpT9 PL8RCw0

Μιλάμε για ςχολικό εκφοβιςμό, όταν ένα παιδί ςτο ςχολείο… - χτυπάει και ςπρώχνει ξανά και ξανά... - μιλάει άςχημα ή διώχνει από την παρέα και το παιχνίδι έναν άλλον… - κοροΰδεύει ή απειλεί κάποιον... - παίρνει ή χαλάει πράγματα που ανήκουν ςε άλλον… - δεν κάνει παρέα έναν ςυμμαθητή του, επειδή είναι «διαφορετικόσ»... - http://www.youtube.com/watch?v=FeTB8YshKNY

 Όλα αυτά είναι μορφέσ εκφοβιςμού και βίασ που ςυμβαίνουν ανάμεςα ςτα παιδιά τησ ίδιασ τάξησ ή διαφορετικών τάξεων , μέςα και έξω από το ςχολείο.

Οι μορφέσ του ςχολικού εκφοβιςμού αναλυτικά:  Σωματικόσ: φυςικόσ τραυματιςμόσ ό απειλό τραυματιςμού προσ κϊποιον. Εκδηλώνεται με ςπρωξύματα, ςκουντόματα, αγκωνιϋσ, γροθιϋσ και κλοτςιϋσ, τρικλοποδιϋσ, χτυπόματα με αντικεύμενα, τςιμπόματα και δαγκωνιϋσ.

 Λεκτικόσ: ςυςτηματικό χρηςιμοπούηςη υβριςτικών εκφρϊςεων, φραςτικών επιθϋςεων, προςβολών και απειλών, αγενών ςχολύων και ειρωνεύασ, χρόςη παρατςουκλιών.

 Εκφοβιςμόσ με εκβιαςμό: εκούςια απόςπαςη χρημϊτων ό προςωπικών αντικειμϋνων, η οπούα ςυνοδεύεται από απειλϋσ ό και τον εξαναγκαςμό ςε αντικοινωνικϋσ πρϊξεισ.

 Έμμεςοσ ή κοινωνικόσ: προςπϊθεια για κοινωνικό απομόνωςη ό αγνόηςη ατόμου, για ϊςκηςη επιρροόσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ώςτε να αιςθανθούν αντιπϊθεια για κϊποιο ςυγκεκριμϋνο ςυμμαθητό τουσ, διϊδοςη κακόβουλων φημών και ψευδών.

 Ηλεκτρονικόσ: αποςτολό απειλητικού ό υβριςτικού υλικού μϋςω του ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, των υπηρεςιών MMS και SMS που παρϋχουν τα κινητϊ τηλϋφωνα και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικόσ δικτύωςησ, χρόςη ό παραπούηςη των προςωπικών δεδομϋνων κϊποιου ατόμου, αποκλειςμόσ του από μια δικτυακό ομϊδα, κλόςεισ ςτο κινητό του από ϊγνωςτο νούμερο.

 Ρατςιςτικόσ: διϊδοςη αρνητικών ςχολύων εξαιτύασ τησ καταγωγόσ, τησ κοινωνικόσ τϊξησ, τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ, τησ διαφορετικότητασ.

 Σεξουαλικόσ: υβριςτικϊ ςχόλια, ςκύτςα και γκρϊφιτι με ςεξουαλικό περιεχόμενο, ανόθικεσ χειρονομύεσ, ανεπιθύμητο ϊγγιγμα…

Οι ρόλοι στον σχολικό εκφοβισμό…  Ο θύτησ      Το θύμα Ο φύλοσ του θύτη Ο απαθόσ παρατηρητόσ Ο ενεργόσ παρατηρητόσ Εςύ ποιον ρόλο διαλϋγεισ;  http://www.youtube.com/watch?v=EBEenHZEb74

Τι κάνω για να ςταματήςω τον εκφοβιςμό;  Μιλϊω ςτουσ δαςκϊλουσ      μου. Μιλϊω ςτουσ γονεύσ μου. Δεν παρατηρώ απαθόσ. Παύρνω το μϋροσ του θύματοσ. Υπεραςπύζομαι το θύμα. Δεν φοβϊμαι!

Η παρουςύαςη δημιουργόθηκε για εκπαιδευτικούσ ςκοπούσ. Πηγϋσ: http://www.antibullyingnetwork.gr/ http://www.epsype.gr/

Add a comment

Related pages

Bullying-Ενδοσχολικός εκφοβισμός - YouTube

Bullying-Ενδοσχολικός εκφοβισμός ... 2014. Το βίντεο ... Εκφοβισμός—Νίκησε τον Νταή ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Ενδοσχολικός εκφοβισμός: Δράσεων συνέχεια

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014. Ενδοσχολικός εκφοβισμός: ... Ενδοσχολικός εκφοβισμός: Δράσεων ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Καρφί ή ήρωας; - Καταπολεμώντας την ...

Ενδοσχολικός εκφοβισμός: ... Αναρτήθηκε από Ioanna Chatsikou στις Τετάρτη, Μαρτίου 05, 2014.
Read more

Σχολικός εκφοβισμός 2014 - researchgate.net

Σχολικός εκφοβισμός 2014 Δρ. Ειρήνη Αρτέμη Σελίδα 2 ... Ο Ενδοσχολικός Εκφοβισμός 1.
Read more

Βullying /Cyber bullying /ενδοσχολικός εκφοβισμός /λεκτική ...

... 2014 in Beauty // OSiS+ Glamination από τη ... Βullying /Cyber bullying /ενδοσχολικός εκφοβισμός /λεκτική ή ...
Read more

Κέντρο Μελέτης Κρυπτόλεξο

Κέντρο Μελέτης Κρυπτόλεξο, Athens, Greece. 332 likes · 22 were here. Καθημερινή Μελέτη Μαθητών ...
Read more

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ - BULLYING on Pinterest | Bullying ...

... Σχολικός Εκφοβισμός Bullying, ... (2014-15) “Λέμε ΟΧΙ ... Βια Σχολικος, Ενδοσχολικός ...
Read more

ενδοσχολικός εκφοβισμος - YouTube

Skip navigation Upload. Sign in
Read more