2014 03 otar prestatieverhogende middelen onderhoud - rmw 2014

35 %
65 %
Information about 2014 03 otar prestatieverhogende middelen onderhoud - rmw 2014
Technology

Published on April 24, 2014

Author: agkneepkens

Source: slideshare.net

Description

Samenvatting van presentatie Prestatieverhogende middelen in onderhoud wegen. Artikel maakt vergelijking tussen topsport en kwaliteitsonderhoud infra. Zes basispunten worden benoemd. Dit zijn goed beleid, basiskwaliteit, experts bij begeleiding, onderzoek, vernieuwing en condities /randvoorwaarden.
Goed onderhoud moet goede invulling krijgen op deze punten. Artikel is tevens samenvatting van REDMIJNWEG 2014.

Nr.3 - 2014 OTAR Nr.3 - 2014OTAR 49 REDMIJNWEG koos dit jaar de aanval met het doel conditie van onze infrastructuur te ga- randeren. ‘Houd uw weg in goede conditie’ was dan ook het thema van de Red Mijn Weg (RMW) dagen die in maart plaatsvonden. Want 2014 gaat over sportprestaties en over positieve evenementen. Denk aan positieve missies zoals de schaatsers die kenden op de winterspelen, de uithoudingsslag bij gemeenteraadsverkiezingen waar politici ge- test werden, een top NSS-conferentie in Den Haag, maar ook het komende WK voetbal,… Altijd gaat het over presteren. In de infrawereld is het niet anders. In dit artikel licht de auteur de presentatie ‘prestatieverhogende middelen in onderhoud….’, toe, die hij op die dag hield. Tekst: Ir. A.G. Kneepkens, directeur TPA Nederland, projectleider REDMIJNWEG 2014 Terugblik Red Mijn Weg-dagen Prestatieverhogende middelen voor onderhoud

Nr.3 - 2014 OTAR50 E r zijn veel overeenkomsten tus- sen het leveren van toppresta- ties in de sport en in het wegbe- heer. Bij het leveren van topprestaties zijn er altijd enkele belangrijke aspecten die aandacht vragen, dat is bij infra niet anders dan sport. In dit artikel worden zes belangrijke punten genoemd, die re- levant zijn om de weg in conditie te hou- den, om topprestaties te leveren. BOBO-aspect Bij onderhoud is altijd een duidelijk be- leid nodig over wat het doel is om pres- taties te leveren. Dit kan ook benoemd worden als het onvermijdelijke BOBO- aspect dat nodig is bij het leveren van elke prestatie. Daarom geeft REDMIJN- WEG (voormalige) bestuurders spreek- tijd om hun visie te geven op het on- derhoud en hun rol daarbij. Om een prestatie, om goed onderhoud te kun- nen en mogen uitvoeren, dient er be- leid en visie aan ten grondslag te liggen, besloten en gedragen door het bestuur. Geen topprestatie zonder een top-plan. Basistalent Om prestaties te leveren moet bekend zijn wat de basiskwaliteiten zijn van de weg die de prestatie moet leveren. Hoe is de ‘patiënt’ eraan toe? Wat kan en mag worden verwacht bij een presta- tieverhogende injectie? Je wordt geen kampioen als er geen ‘talent’, geen in- houd is bij het product dat de presta- tie moet leveren. En zelfs bij het motto ‘meedoen is belangrijker dan’ geldt dat er wel potentie moet zijn. Presteren door specialisten In de sport kan een kampioen niet pres- teren zonder een team van specialisten om zich heen (coach, manager, fysio, arts). Dat geldt ook voor het functione- ren van de weg. Als de weg wordt be- handeld door hobbyisten, welwillende amateurs, dan kan het resultaat nooit echt top zijn. Juist technisch geschool- de deskundigen hebben de kennis en de tools om de weg op niveau te bren- gen, hem langer mee te laten gaan en hem uithoudingsvermogen te geven. Ontwikkelingen Sportsuccessen komen er omdat de sportwereld steeds zoekt hoe het beter kan. De klapschaats, de nieuwste voet- bal, hawkeye bij tennis, allemaal ontwik- kelingen om sport beter te maken. Dit geldt ook voor producten en technieken in de wegenbouw. Zonder goed en vast- houdend onderzoek was de introductie van Pentack, van EAB+ en ZOEAB, Meshtrack, et cetera er niet! Door te zoeken naar verbeteringen worden prestaties beter. Daarbij hoort ook als uit onderzoek blijkt dat mooie ideeën soms niet werken: leer van falen in de voorbereiding en win de wedstrijd. Vernieuwing Echte vernieuwing bij de gevestigde orde, maar ook met name nieuwkomers in het spel doen het niveau stijgen. Bij competitie is progressie mogelijk. Bij onderhoud zijn ondernemingen steeds bezig om bestaande technieken te op- timaliseren en om echte vernieuwingen, ook vanuit het buitenland, te testen om uiteindelijk de weg beter te laten functi- oneren. Ondernemers moeten niet bang zijn van nieuwkomers, maar het zien als de kans om zelf ook beter te (kunnen) worden. Topcondities Als de voorbereiding is gericht op het leveren van topprestaties, speel de wedstrijd dan niet onder erbarmelijke, onverantwoorde omstandigheden. Het heeft geen zin de lichtste, snelste fiets te ontwikkelen om het wereldrecord tijd- rijden te verbeteren als de recordrace in storm, bij regen op een slecht weg- dek plaatsvindt. Onderhoud van we- gen is niet anders. Let op dat de rand- voorwaarden presteren mogelijk maken. Onderhoud is maatwerk en vakwerk, topresultaat kan alleen als uitvoerings- condities voor een betere weg opti- maal zijn. Dit wordt te vaak vergeten en dan is de gehele voorbereiding verloren energie. Geen topprestatie zonder top- condities. Nabeschouwing Prestatieverhoging in wegonderhoud vereist aandacht om te kunnen pres- teren. Het inzetten van de burger in dit spel, als resultaat van transfers via bur- gerparticipatie, betekent geen top- maar amateursport. Dat wordt een verloren wedstrijd. Zonder kennis van zaken de burger op eigen gezag en zonder aan- dacht voor (spel)regels onderhoud la- ten uitvoeren aan de weg is dom en ri- sicovol. Ongetraind loopt die burger ook geen marathon! Aansprakelijkheid, vei- ligheid, kwaliteit worden dan losgelaten. Een supporter is geen topsporter, een weggebruiker géén wegenbouwer. Ga- ten in de weg dichten met ondeskundig materiaal en ondeskundig oordeel, dat is geen onderhoud. Dan is REDMIJN- WEG over enige tijd niet jaarlijks, maar dagelijks nieuws en toponderhoud als het Noors schaatsen. REDMIJNWEG 2014 Op REDMIJNWEG 2014, met ruim 200 gasten, spraken nog vijf andere des- kundigen. Robert Jan van den Berg (CROW) sprak over spelregels bij top- prestaties in de infrawereld. Immers, de Standaard RAW-bepalingen en de vele richtlijnen zijn steeds meer leidend voor alle partijen in de branche. En zeker de richtlijnen en de CROW-publicaties wor- den steeds meer als wet gezien, maar

Nr.3 - 2014 OTAR Nr.3 - 2014OTAR 51 het zijn nooit wetten omdat het in de wereld van bouw altijd maatwerk is, om- dat er altijd kansen moeten zijn om ver- nieuwing door te voeren. Met wetten is dat weer lastig. Belangrijk is dat afwij- ken van de richtlijn samengaat met ar- gumenten. Bezint eer ge begint. Bestuurders duidden de rol van de ‘bobo’, de beleidsmaker en bestuur- ders, in het spel van onderhoud en in- fra. Henk Plaizier (VVD-wethouder Beuningen), Charlie Aptroot (VVD-bur- gemeester Zoetermeer) en Ger Koop- mans (CDA-er, zelfstandig adviseur- bestuurder) gaven aan dat bestuurders alleen zinvol en passend beleid kunnen maken als de omgeving communiceert met de besluitvorming: de bestuurder. Zij speelden als het ware de bal richting de maatschappij. Het was een duidelijke oproep aan ambtenaar en ondernemer om niet bang te zijn de bestuurder uit zijn ivoren toren te lokken. “Wijs op de problemen en geef de varianten in op- lossingen. En breng daarbij andere as- pecten naar voren dan alleen het toe te passen steentje of bitumen….”. Ook al is er sprake van het wikken en wegen in keuzes ten opzichte van andere be- leidsvelden, met de juiste en actuele in- formatie kan er een betere keuze voor onderhoud infra worden voorgelegd aan de bazen van de bestuurders, de geko- zen vertegenwoordigers in de raad, en die dienen altijd te worden overtuigd. Tom van ’t Hek – voormalig topspor- ter en arts - maakte de vergelijking met sport en met de medische wereld. In conditie blijven, hoe dan? Een hot is- sue, preventie in plaats van genezen. Het besef dat nu uitgeven aan voorko- men (preventie) pas na jaren besparing oplevert is er bij iedereen, maar vooral het kortetermijndenken leeft en dus is er niets van preventie. De medische we- reld heeft het zicht op toekomst meestal niet verder dan morgen. Dat lijkt steeds meer op de houding die er is bij het be- heer van wegen. Van ’t Hek stelde dat presteren alleen kan als er passie en overtuiging is dat het beter kan. Vallen, opstaan en op- nieuw beginnen is de leidraad om uit- eindelijk te winnen. Vernieuwing spelregels onderhoud CROW reikte op REDMIJNWEG publi- catie nr. 318 ‘Meerjarig onderhoud van wegen specificeren en contracteren’ uit. Dit gaat in op het anders uitbeste- den van het beheer en onderhoud van wegen. Doel is beter onderhoud met UAVgc-contract. Deze publicatie geeft tips over het waarom én het hoe van het uitbesteden van meerjarig onderhoud. Door te werken met een UAVgc-con- tract heeft de opdrachtgever minder uit- voerende taken, maar wel meer contro- lerende taak. De opdrachtnemer krijgt er, in de voorbereidings- en uitvoerings- fase, juist extra procestaken bij. De op- drachtnemer krijgt andere verantwoor- delijkheden en moet kennis hebben van het beheren van de weg. Een nieuwe kans door anders te kijken naar onder- houd. De publicatie past in de visie van REDMIJNWEG om nieuwe wegen te zoeken om kansen voor onderhoud be- ter vorm te geven. TOK-Band en TOK-Staven gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren Voor een perfecte en duurzame waterdichte aansluiting van beton/staal en asfalt of tussen oud en nieuw asfalt. Speciaal als een hogere verwerkingssnelheid gewenst is, kan gebruik gemaakt worden van de TOKOMAT® -verwerkingsmachine. TOK-ASFALTDICHTINGEN www.imbemadenso.nl • T. 023 - 517 24 24 VOORKOM SCHADE!

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

2014 03 otar prestatieverhogende middelen onderhoud - rmw ...

Aandelen 2014 03 nl Strategie & Accenten Aandelen Strategie & Accenten is een uitgave van KBC Bank & Verzekeringen. Ze verschijnt tweemaal per maand. kbc ...
Read more

Terugblik Red Mijn Weg-dagen Prestatieverhogende middelen ...

Nr.3 - 2014 OTAR OTAR Nr.3 - 2014 49 ... (RMW) dagen die in maart plaatsvonden. ... Prestatieverhogende middelen voor onderhoud. Nr.3 - 2014 OTAR
Read more

RED MIJN WEG (@REDMIJNWEG) | Twitter

2014 03 otar prestatieverhogende middelen ... http://www. slideshare.net/agkneepkens/20 14-03-otar-prestatieverhogende-middelen-onderhoud-rmw-2014 ...
Read more

Onderhoud Gerrit Krolbrug juni 2014 - Documents

... voor autoverkeer van 2 tot 6 juni 2014. ... 2014 03 otar prestatieverhogende middelen ... Schilderen en Onderhoud: lesmateriaal 19 maart 2014 ...
Read more

ton kneepkens (@agkneepkens) | Twitter

Is onderhoud wegen te vergelijken met TOPSPORT? ... 9 2-2014 otar opinie ... Red Mijn Weg 2014 krijgt vroege start..... Volg RMW TWEETS.
Read more