2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน 22 ชีวิตเมื่อครบรอบ

57 %
43 %
Information about 2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน 22 ชีวิตเมื่อครบรอบ
Spiritual

Published on March 6, 2014

Author: Taweedham_Dhamtawee

Source: slideshare.net

Description

ชีวิต เมื่อครบรอบ
คู่มือชีวิต ตอน 22 โดย นพพร เทพสิทธา
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

คู่มือชีวิต ตอน 22 ชีวิต เมื่อครบรอบ โดย นพพร เทพสิทธา เนชันสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1135 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ่ สรรพสิ่งบนโลก รวมทังชีวิตของเราทุกคน ล้ วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ้ และ ถูกกาหนดด้ วยกาลเวลา กาลเวลาถูกกาหนดจากการหมุนโคจรของโลก โลกหมุนรอบ ตัวเองครบหนึงรอบ เรี ยกว่า 1 วัน และ เมื่อโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึงรอบ เรี ยกว่า 1 ปี ่ ่ เมื่อโลกหมุน สรรพสิ่งบนโลกก็หมุนตาม และมีลกษณะความเปลี่ยนแปลงเป็ นรอบเป็ นวัฏจักร ั ชีวิตของเราก็เช่ นกัน มีวงจรชีวิตในแต่ ละรอบวันที่แน่ นอน และ ในขณะเดียวกันก็ เติบโตทีละช่ วงทีละวัยอย่ างไม่ มีวันหวนกลับ จนกว่ าจะถึงจุดสุดท้ ายของชีวิต คนส่วนใหญ่มกไม่ร้ ูสกว่า ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบวัน จะรู้สกก็ต่อเมื่อชีวิต ั ึ ึ ผ่านเวลาหลายปี บ้ าง ครบรอบ 25 ปี บ้ าง ครบรอบ 60 ปี บ้ าง เมื่อเปลี่ยนช่วงวัยบ้ าง หรื อ เมื่อ เกิดเหตุการณ์ครังสาคัญๆของชีวิตบ้ าง ้ ทังๆที่จริงๆแล้ ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ้ ทังร่ างกาย ความรู้ สึกนึกคิด และจิตใจ หากไม่ใช่คนที่สนใจเฝาสังเกตความเปลี่ยนแปลง ้ ้ ของตนเองบ่อยๆ หรื อ เป็ นผู้มีสติพจารณาร่างกายและจิตใจเป็ นเนืองนิตย์ ก็คงไม่เห็นความ ิ เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นนี ้ คนส่วนมากจะสนใจการเปลี่ยนแปลงของ ตัวเลขอายุ และสิ่งภายนอกที่มีผลเกี่ยวพันกับชีวิต มากกว่า สาหรั บคนที่มีเปาหมายในชีวิตชัดเจน หรื อ กาลังแสวงหาความหมายของชีวิต ้ จะให้ ความสาคัญกับ ชีวิต เมื่อครบรอบ และ ชีวิตในช่ วงวัยต่ างๆ เพื่อทบทวนว่า อะไร ในชีวิตที่เปลี่ยนไป? ดีขึ ้นหรื อเลวลง? ชีวิตเป็ นไปตามแบบที่เราตังใจไว้ หรื อไม่? ทาไมเป็ น ้ เช่นนัน? ทาอย่างไรจึงจะทาให้ ชีวิตบรรลุเปาหมายได้ เร็วขึ ้น หรื อดีขึ ้นกว่าที่ผ่านมา ? ้ ้

ชีวิตในช่ วงวัยเด็ก เป็ นชีวิตที่อยู่ในโลกแห่ งความสุขและจินตนาการ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก คิดแต่จะทานขนมอร่อย เล่นสนุก ทาอะไรแปลกๆ ไปเที่ยวที่ใหม่ๆ ดูทีวีอ่านหนังสือแฟนตาซี และ ฝั นอยากเป็ นอะไรต่างๆนานา ยกเว้ นเด็กบางคนที่ด้อยโอกาส ครอบครัวลาบากยากไร้ ถูกบังคับให้ ทางานตังแต่เด็ก หรื อ เด็กบางคนที่มีโอกาส แต่โอกาสถูก ้ ยัดเยียดด้ วยความคิดของผู้ใหญ่และวิชาความรู้ที่ต้องท่องจามากมาย จนไม่มีพื ้นที่ของตนเอง สตีฟ จอบส์เคยพูดถึงคาพูดหนึงในพุทธศาสนา “จิตของผู้เริ่มต้ น (Beginner’s Mind)” ่ และกล่าวว่า “เป็ นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทกคนควรมี จิตของผู้เริ่มต้ น” ซึงเขาอธิบายต่อไปว่า ุ ่ “มันเป็ นจิตที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็ นจริง ซึงค่อยๆทาให้ เราตระหนักถึงแก่นแท้ ่ ของสิ่งเหล่านัน จิตของผู้เริ่มต้ น ก็คือการนาหลักการของเซนมาปฏิบติจริ ง เป็ นจิตบริสทธิ์ที่ ้ ั ุ ปราศจากอคติ การคาดหวัง การตัดสิน ความลาเอียง ให้ คิดว่า จิตของผู้เริ่มต้ น เป็ นเหมือน จิตของเด็กน้ อย ซึ่งเต็มไปด้ วยความอยากรู้ อยากเห็น ความสงสัย และความประหลาด ใจ” สตีฟ จอบส์ ชอบข้ อความหนึงมาก ซึงเขาใช้ เป็ นข้ อเตือนใจตัวเองเสมอและแนะนาให้ คน ่ ่ อื่นนาไปใช้ คือ “จงอยู่อย่ างหิวโหย จงอยู่อย่ างโง่ เขลา (Stay Hungry, Stay Foolish)” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ เอกของโลก เคยกล่าวไว้ ว่า “การแสวงหาความ จริงและความงาม คือ กิจกรรมที่อนุญาตให้ เรายังคงเป็ นเด็กได้ ตลอดชีวิต” จิตของเด็กน้ อย นอกจาก การแสวงหาและความบริสุทธิ์แล้ ว ยังเปี่ ยมไปด้ วย จินตนาการ ที่ค่อยๆหมดไปเมื่อเป็ นผู้ใหญ่ มากขึน ้ เพราะถูกแทนที่ด้วยความยึดติดใน กรอบความคิด ความรู้ และ ประสบการณ์ อย่างน่าเสียดาย จินตนาการเป็ นบ่อเกิดของ วิสยทัศน์ นวัตกรรม การปฏิรูป และ ความเจริญก้ าวหน้ า ั อัลเบริต ไอน์สไตน์ กล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้ ว่า “จินตนาการสาคัญยิ่งกว่ าความรู้ เพราะ ความรู้ มีข้อจากัด ในขณะที่จนตนาการโอบอุ้มคนทังโลก กระตุ้นให้ ก้าวหน้ า และ เป็ น ิ ้ บ่ อเกิดของวิวัฒนาการ ถ้ าจะพูดอย่ างตรงไปตรงมา จินตนาการเป็ นปั จจัยแท้ จริงของ การค้ นคว้ าทางวิทยาศาสตร์ "

น่าเสียดายที่ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษา จิตของเด็กน้ อย ไว้ ได้ เพราะชีวิตย่อม เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ทกอย่างก็มีหนทางของมัน การแสวงหา จิตของผู้เริ่มต้ น ุ สามารถใช้ วิถีแห่ งเซน อย่างที่สตีฟ จอบส์เคยใช้ และประสบความสาเร็จมาแล้ ว หรื อ การ แสวงหาความจริงและความงาม ก็เป็ นอีกหนทางหนึงตามที่ไอน์สไตน์แนะนา นอกจากนี ้ยัง ่ มีอีกหลายหนทางในการแสวงหาความจริงของชีวิตและธรรมชาติ การมีจิตที่บริสทธิ์และเป็ น ุ กลาง ทังในพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน, วิถีแห่งเต๋า, ภควัทคีตา, และ คาสอนของมหา ้ ปราชญ์ทงหลาย เช่น ท่านกฤษณมูรติ เป็ นต้ น ั้ พอเข้ าสู่ช่วงวัยเรี ยน ชีวิตมีความรับผิดชอบเรื่ องการเรี ยนเพิมขึ ้น มีแต่คนมากรอกหูว่า ่ ต้ องเรี ยนให้ มาก เรี ยนให้ สง เรี ยนให้ เก่ง หรื อ เรี ยนอะไรก็ได้ ทาอะไรก็ได้ ที่ทาให้ ได้ งานดีมี ู รายได้ งาม ชีวิตจะได้ สขสบาย ทาให้ แปลความหมายได้ ว่า ชีวิตก็มีเท่านี ้แหละ ต้ องเรี ยนแล้ วก็ ุ ทางานหาเงิน น่าแปลกที่ ไม่มีการสอนวิธีการเรี ยนรู้ที่ถกต้ องและเหมาะสมกับแต่ละคน, ไม่ ู สอนให้ เรี ยนรู้ ชีวิต โดยเฉพาะชีวิตในแต่ละรอบแต่ละวัย และ ไม่สอนให้ ร้ ูจกคิดถึงความหมาย ั และเปาหมายของชีวิต ราวกับว่า เป็ นเรื่ องไม่สาคัญ และ ทุกคนต้ องคิดเองรู้เอง ้ กลอนบทหนึงของคุณวิทยากร เชียงกูล ที่เรี ยบง่ายแต่ให้ ความหมายกินใจ ่ “ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้ ายให้ กระดาษฉันแผ่ นเดียว” เปาหมายของชีวิตในวัยเรี ยน มีแค่ “ปริญญาบัตร” หรื อ “ใบรับรองความรู้” แผ่นนี ้แผ่น ้ เดียวเท่านันหรื อ? และเมื่อได้ ใบนี ้แล้ ว ก็เท่ากับมีใบเบิกทางออกจากชีวิตในวัยเรี ยน เข้ าสู่ชีวิต ้ ในวัยทางาน ที่ทงชีวิตก็ยงคงมีเปาหมายทาเพื่อกระดาษอีกแผ่นหนึงแทน คือ “ธนบัตร” เพราะ ั้ ั ้ ่ มีกระดาษแผ่นนี ้แล้ ว ทุกอย่างในชีวิตก็จะตามมา เช่นนันหรื อ? นอกจากใบปริญญา แล้ วอะไร ้ ล่ะ ที่เราควรแสวงหา หรื อ เป็ นเปาหมายของชีวิตในช่วงนี ้? น ้าใจ? มิตรภาพ? ความเชื่อมัน? ้ ่ ความภูมิใจ? ปั ญญา? คุณธรรม? ชีวิตในวัยเรี ยนดูเต็มไปด้ วยคาถามที่ยงไม่มีคาตอบ ั

เมื่อเข้ าช่วงวัยทางาน ตอนเริ่มงาน ชีวิตทังร่างกายและจิตใจเต็มเปี่ ยมด้ วยพลังความ ้ มุ่งมัน อยากจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่ขวางหน้ า ่ สร้ างผลงาน สร้ างความสาเร็จ สร้ าง ความก้ าวหน้ า สร้ างความรัก สร้ างครอบครัว สร้ างความสุข สร้ างทุกสิ่งที่อยากสร้ าง และ ทา ทุกอย่างที่วยเด็กใฝ่ ฝั นอยากจะทา ในขณะเดียวกันก็ต้องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ได้ ปริญญา ั ชีวิตใบแล้ วใบเล่า แพ้ ไปในที่สด ุ ที่ยงไม่ได้ ก็พยายามเรี ยนและสอบซ่อมไปเรื่ อยๆจนกว่าจะได้ หรื อไม่ก็ยอม ั ความหมายและเปาหมายของชีวิตเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ ตามแรงผลักดันจาก ้ ภายนอกและแรงปรารถนาภายใน ชีวิตต้ องพร้ อมตัดสินใจตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลง รวดเร็วเห็นได้ ชด ทังในรอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน และ รอบปี ั ้ เมื่อเข้ าช่วงกลางและช่วงปลายของวัยทางาน ชีวิตเริ่มหมุนช้ าลง เริ่มมองหาความ มันคง สัมพันธภาพ และ ดุลยภาพของชีวิต ระหว่างงานกับคน งานกับสุขภาพ งานกับ ่ ครอบครัว เงินกับเวลา วัตถุกบจิตใจ คุณค่าที่จบต้ องได้ กบคุณค่าที่จบต้ องไม่ได้ ความสุขทาง ั ั ั ั กายกับความสุขทางใจ ฯลฯ การสร้ าง เริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็ น การรักษาและการปล่อยวาง เปิ ด โอกาสให้ คนรุ่นต่อไปรับช่วงต่อ ชีวิตที่ผ่านประสบการณ์มายาวนาน พอหมุนช้ าลง ก็เริ่มตก ผลึกทางความคิด ในเรื่องความหมายและเปาหมายของชีวิต เพื่อเตรี ยมตัวสาหรับชีวิตเมื่อ ้ เกษี ยณ หรื อ ชีวิตในรอบต่อไป ชีวิต เมื่อครบรอบ 60 ปี ทังไทยและจีนถือเป็ นรอบชีวิตที่มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะ ้ จีนในสมัยโบราณกว่า 3,000 ปี มาแล้ วเชื่อว่า รอบ 60 ปี คือ 1 รอบชีวิตของคน ที่มีชีวิตอยู่จน ครบรอบเดียวกันกับพลังงานที่ตนเกิด ได้ สะสมพลังจากดินและฟา (หยินหยาง) และ พลังจาก ้ ธาตุทง้ั 5 (ไม้ -ไฟ-ดิน-ทอง-น ้า) มาครบทัง้ 12 จักรราศี พร้ อมที่จะเริ่มต้ นชีวิตรอบใหม่ที่มีพลัง มากกว่าเดิม หรื อ พูดในอีกนัยหนึง ก็คือ ช่วงชีวิตก่อน 60 ปี เป็ นช่วงลงทุนสร้ างรากฐานและ ่ ชดใช้ หนี ้สิน ชีวิตในช่วงหลัง 60 ปี ไปแล้ ว เป็ นช่วงกาไร เก็บเกี่ยวผล และลงทุนต่อ คุณค่าที่สาคัญที่สดของชีวิต เมื่อครบรอบ 60 ปี ได้ แก่ “ปั ญญา” ที่ผ่านการบ่มเพาะ ุ เปลี่ยนแปลง และ วิวฒนาการ จากการหมุนเวียนรอบแล้ วรอบเล่าของชีวิตในแต่ละวินาที แต่ ั

ละนาที แต่ละชัวโมง แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี จนครบ 60 ปี เป็ น “ความฉลาดทางจิต ่ วิญญาณ” ที่ทาให้ เราเข้ าใจชีวิตและธรรมชาติตามความเป็ นจริง และทาให้ ชีวิตมีความสาเร็จ และความสุขความเจริญที่แท้ จริงในทุกๆด้ าน ทังด้ านงาน ครอบครัว สังคม และ ส่วนตัว ้ เราจะพบว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขณะจิต ทังร่างกาย ความรู้สึกนึกคิด และ ้ จิตใจ หมุนวนเป็ นวัฏจักร เกิดขึ ้น ตังอยู่ และดับลง ถ้ าจิตใจเราสงบพอ มีสติ รู้ทนธรรมชาติของ ้ ั ชีวิตที่เกิดดับในแต่ละรอบ เราก็จะมีปัญญา ในการควบคุมชีวิตให้ เป็ นไปตามที่เราต้ องการ ไม่ ต้ องรอให้ ชีวิต ครบวัน รอบเดือน รอบปี หรื อ รอบ 60 ปี เราจะพบว่า ชีวิตต้ องตัดสินใจตลอดเวลา และทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การ เปลี่ยนแปลงจะทาให้ เกิดการตัดสินใจ เป็ นเหตุปัจจัยซึงกันและกัน ต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ ้นสุด การ ่ ตัดสินใจที่ดีที่สด ควรอยูบนพื ้นฐานของธรรมะ สอดคล้ องกับธรรมชาติของชีวิต จะทาให้ ชีวิต ุ ่ เรามีแต่ความสุขความเจริญ ผิดพลาดน้ อยที่สด ถึงผิดพลาดก็ยงสามารถแก้ ไขได้ โดยง่าย ุ ั ชีวิต เมื่อครบรอบ คือ สิ่งที่ธรรมชาติสอนให้ มนุษย์ เรี ยนรู้ ธรรมชาติด้วยตนเอง เพื่อให้ เข้ าใจความหมายและเปาหมายที่แท้ จริงของชีวิต ขอเพียงเราเข้ าใจ เราก็จะสามารถใช้ ้ ชีวิตแต่ละรอบได้ อย่างคุ้มค่าที่สด จนถึงจุดสุดท้ ายของชีวิต ุ

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

เนชันสุดสัปดาห์ - เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1135

คู่มือชีวิต. ชีวิต เมื่อครบรอบ; ... 22 เธ . วิว ...
Read more

สารบัญเนชั่นสุดสัปดาห์

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1135 ... (ตอนแรก) ... ชีวิต เมื่อครบรอบ .
Read more