2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน 21 พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร กับกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้ยั่งยืน

44 %
56 %
Information about 2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน 21 พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร...
Spiritual

Published on February 22, 2014

Author: Taweedham_Dhamtawee

Source: slideshare.net

Description

"พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร กับกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้ยั่งยืน"
คู่มือชีวิต ตอน 21 โดย นพพร เทพสิทธา
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1134 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

คู่มือชีวิต ตอน 21 พระพุทธเจ้ าปลงอายุสงขาร กับกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้ ยงยืน ั ั่ โดย นพพร เทพสิทธา เนชันสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1134 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ่ ณ วันเพ็ญ เดือน 3 (มาฆะ) 9 เดือนหลังจากตรั สรู้ ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุ ย่ างเข้ า 36 ปี พระพุทธเจ้ าก็ทรงประสบความสาเร็จอย่ างสูง ในการวางรากฐานการ เผยแพร่ พระธรรม และให้ กาเนิดพุทธบริษัท องค์ กรแห่ งสังคม ที่มีอายุยาวนานกว่ า 2,500 ปี และ มีพระพุทธเจ้ าเป็ น CEO ทางธรรม คนแรกและคนเดียวตลอดกาล โดย ได้ ทรงประกาศโอวาทปาติโมกข์ ประกอบด้ วย วิสยทัศน์ กลยุทธ์ และพันธกิจ เพื่อกาหนด ั เปาหมายสูงสุด วิธีการหลักที่ทาให้ บรรลุเปาหมาย และภารกิจพื ้นฐานที่จาเป็ น ให้ ทกคนใน ้ ้ ุ พุทธบริษัทเดินไปทิศทางเดียวกัน โดยมีพระภิกษุเป็ นแกนนา ในวันนัน พุทธบริษัทพร้ อมแล้ วที่จะขับเคลื่อนองค์ กร เพื่อสร้ างและส่ งมอบสิ่งที่ ้ มีคุณค่ าอันประเสริฐสุดของชีวิตให้ แก่ สังคม พุทธบริษัท มีพระพุทธเจ้ าเป็ นสุดยอดผู้นาที่ ทรงมุ่งมันและบริหารงานด้ วยพระปรี ชาญาณ, มีพระธรรมเป็ นหนทางสาหรับสร้ างสิ่งที่มีคณค่า ่ ุ อันประเสริฐสุดของชีวิต, มีรอง CEO ทางธรรมครบ 2 รูป คือพระอัครสาวกซ้ ายขวา, มีพระ สาวกที่เป็ นบุคลากรคุณภาพและเป็ นผู้นาทางจิตวิญญาณ (Talent & Spiritual Leader) ที่ พระพุทธเจ้ าทรงสังสอนและอุปสมบทให้ ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอปสัมปทา) จนบรรลุธรรม ่ ุ มีทกษะความสามารถ (Competency) ระดับสูงสุด เป็ นพระอรหันต์ ไม่น้อยกว่า 1,250 รูป ซึง ั ่ ส่วนใหญ่มาจากชนชันสูง คหบดี เจ้ าลัทธิหรื อนักบวชผู้ได้ เคารพยกย่องจากชนทัวไป, มีอบาสก ้ ่ ุ อุบาสิกาที่บรรลุธรรมและพร้ อมสนับสนุนพุทธบริษัททุกด้ านทุกระดับ ตังแต่พระราชาแห่งแคว้ น ้

ที่มีอานาจยิ่งใหญ่ จนถึงบุคคลธรรมดาทัวไป, และ มีพระอารามเวฬุวน เป็ นศูนย์กลางการ ่ ั เผยแพร่พระธรรมและเป็ นศูนย์รวมพุทธบริ ษัทแห่งแรก จากวันนัน อีก 44 ปี ต่ อมา ในวันเดียวกันนี ้ คือ วันเพ็ญ เดือน 3 (มาฆะ) ขณะที่ ้ พระพุทธเจ้ าทรงประทับอยู่กบพระอานนท์ ที่ปาวาลเจดีย์ แขวงเมืองเวสาลี แคว้ นวัชชี พระ ั พุทธองค์ได้ ทรงตัดสินใจครังสาคัญที่สดอีกครังหนึงของชีวิต ได้ ทรงตังพระทัยว่า "นับแต่ นี ้ ้ ุ ้ ่ ้ ต่ อไปอีกสามเดือน พระองค์ จักดับขันธ์ ปรินิพพาน" เรี ยกว่ า พระพุทธเจ้ าทรงปลงอายุ สังขาร และหลังจากนันอีก 3 เดือน พระพุทธเจ้ าก็เสด็จไปดับขันธ์ปรินิพพาน ที่สาลวโนทยาน ้ เมืองกุสินารา แคว้ นมัลละ ในวันเพ็ญ เดือน 6 (วิสาขะ) เมื่อมีพระชมมายุครบ 80 ปี บริบรณ์ ู ในมุมมองของการบริหารจัดการ และ พุทธศาสนา 3.0 เห็นว่า พระพุทธเจ้ าทรง เป็ นสุดยอด CEO ทางธรรม ก่อนที่พระองค์จะทรงปลงอายุสงขาร ซึงถือว่าเป็ นการตัดสินใจ ั ่ ครังสาคัญ ้ ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อพระองค์เองและพุทธบริษัท พระองค์น่าจะได้ ทรง พิจารณาทบทวนถึง ชีวิต ความสาเร็จ และ พุทธบริษัท ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปั จจุบนและ ั อนาคต อย่างละเอียดรอบคอบก่อน แล้ วจึงทรงตัดสินใจ ดังนัน การปลงอายุสงขารของพระพุทธเจ้ า จึงไม่ใช่เป็ นแค่เพียงการกาหนดวันที่จะดับ ้ ั ขันธ์ปรินิพพาน หรื อ วันที่จะลงจากตาแหน่ง CEO ทางธรรม แต่ เป็ นหนึ่งในกระบวนการ บริหารจัดการที่สาคัญขององค์ กร ซึ่งเป็ นบทบาทหน้ าที่ของผู้นาสูงสุดขององค์ กร ที่ จะต้ องรับผิดชอบและดาเนินการอย่างสุขมรอบคอบและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ผู้นาสูงสุดของ ุ องค์กรจะต้ องหมันทบทวนผลการดาเนินงาน, พิจารณาเหตุปัจจัยสาคัญๆทังภายนอกภายใน ่ ้ ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร วิเคราะห์จดอ่อนจุดแข็งโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis), ุ และ วางแผนดาเนินการสาหรับอนาคตทังระยะสันระยะยาว อีกทังจะต้ องเตรี ยมผู้สืบทอด ้ ้ ้ ตาแหน่งที่เหมาะสมต่อไป ทังหมดก็เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยังยืนขององค์กร ้ ่ พระพุทธเจ้ า ได้ ทรงพิจารณาความชราภาพและความอาพาธเสื่อมลงตามลาดับ ของสังขารร่ างกายของพระองค์ ที่ได้ ทรงปฏิบติพทธกิจอย่างเต็มกาลังตลอดระยะเวลา 45 ั ุ

ปี นับจากที่ทรงตรัสรู้ ในพรรษาสุดท้ าย พระองค์ทรงประทับจาพรรษาอยู่ที่เวฬุวคาม ใกล้ เมืองเวสาลี แคว้ นวัชชี พระองค์ทรงประชวรหนัก แต่ทรงข่มไว้ ได้ ด้วยอิทธิบาท พระพุทธเจ้ า ได้ ทรงทาสิ่งที่ตังพระทัยไว้ ตอนออกบวชสาเร็จบริบูรณ์ เหตุหนึงที่ ้ ่ พระองค์ตดสินใจออกบวช คือ ต้ องการหาหนทางที่จะช่วยคนที่พระองค์รัก เมื่อครันยังทรงเป็ น ั ้ เจ้ าชายสิทธัตถะ ให้ พ้นจากความทุกข์อนเนื่องมาจากการเกิดแก่เจ็บตาย เมื่อพระองค์ตรัสรู้ ก็ ั ทรงเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์และแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา พระมารดาเลี ้ยงที่ดแลพระองค์ ู มาตังแต่เด็ก พระชายา พระโอรส พระประยูรญาติ เสนาอามาตย์ และประชาชน จนบรรลุธรรม ้ เป็ นพระอริยบุคคล หรื อไม่ก็กาลังเดินบนหนทางแห่งการดับทุกข์ เมื่อพระพุทธบิดาทรงประชวร หนัก พระองค์ก็เสด็จมาเฝาดูแลและแสดงธรรมโปรดจนสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ หลังจากพระ ้ พุทธบิดานิพพาน พระองค์พร้ อมด้ วยพระประยูรญาติก็จดถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราช ั ประเพณี พระองค์ได้ ทรงปฏิบติหน้ าที่ของพระโอรสต่อพระบิดาอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์แบบ ั พระพุทธเจ้ า ได้ ทรงหมุนกงล้ อแห่ งธรรมจักรครอบคลุมเกือบทุกแคว้ นในชมพู ทวีป อันประกอบด้ วย 16 แคว้ นใหญ่ 5 แคว้ นเล็ก, พระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สดทัง้ 4 แคว้ น ทรง ุ เป็ นพุทธบริ ษัทที่เคร่งครัด, พระรัตนตรัยได้ รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากมหาชน, พระธรรม วินยที่ทรงแสดงและบัญญัติก็ครบถ้ วนสมบูรณ์ดีแล้ ว เป็ นตัวแทนของพระองค์ได้ อย่างดีที่สดใน ั ุ กาลอนาคต, มีพระสาวกที่เป็ นกาลังหลักในการเผยแพร่พระธรรม คือ พระอสีติมหาสาวก 80 รูป และ เป็ นเอตทัคคะ คือ มีความเชี่ยวชาญชานาญด้ านใดด้ านหนึงเป็ นพิเศษ 41 รูป, มีพระ ่ อารามและวิหารเป็ นศูนย์รวมของพุทธบริษัทและการเผยแพร่ พระธรรม 9 แห่ง กระจายอยู่ใน แคว้ นสาคัญๆ, และ ที่สาคัญที่สุดก็คือ พุทธบริษัทมีความเจริญรุ่ งเรื องมั่นคง สร้ าง คุณประโยชน์ ให้ กับสังคมอย่ างมากตามวิสัยทัศน์ ท่ ประกาศ พุทธบริษัททัง 4 ที่บรรลุ ี ้ ธรรมเป็ นพระอริ ยบุคคล หรื อ เข้ าใจโอวาทปาติโมกข์ เข้ าถึงพระรั ตนตรั ย มีจานวน มากมายกระจายอยู่ท่ วทุกแคว้ น พร้ อมที่จะสืบทอดพระพุทธปณิธานของพระองค์ ทง ั ั้ 4 ประการได้ อย่ างมั่นคง คือ ศึกษาธรรม ปฏิบัตธรรม เผยแพร่ ธรรม และปกปองธรรม ิ ้

พระพุทธเจ้ า จึงทรงเห็นว่ า พระองค์ ได้ ทรงประสบความสาเร็จครบถ้ วนแล้ วทุก ประการ ถึงเวลาอันสมควรที่พระองค์ จะทรงวางมือ และปล่ อยให้ เป็ นภาระหน้ าที่ของ พุทธบริษัทที่จะดาเนินการต่ อไป โดยไม่ ต้องมีพระองค์ และไม่ ต้องตังใครเป็ นผู้สืบทอด ้ ตาแหน่ งต่ อจากพระองค์ พระธรรมสามารถเป็ นตัวแทนของพระองค์ได้ อย่างดีที่สด เพราะ ุ พระธรรมเป็ นสัจธรรม เป็ นความจริงของธรรมชาติที่ไม่จากัดกาล ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จึงเป็ นตัวแทนของพระองค์ได้ ดียิ่งกว่าบุคคลที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอายุขยและเวลา อีก ั ทังพุทธบริษัทที่ศกษาธรรมปฏิบติธรรมจนเห็นพระธรรม บรรลุถึงพุทธภาวะ ก็เท่ากับได้ เห็นได้ ้ ึ ั อยู่กบพระองค์ เสมือนว่าพระองค์ยงอยู่กบพุทธบริ ษัทตลอดเวลา ยังทรงเป็ น CEO ทางธรรม ั ั ั คนแรกและคนเดียวตลอดกาลของพุทธบริษัท พระพุทธเจ้ า ทรงแสดงออกถึงพระปรี ชาญาณ และ ภาวะผู้นาอันยอดเยี่ยม ของ CEO ทางธรรม ในการตัดสินใจปลงอายุสังขาร ด้ วยความมั่นใจ เฉียบคม เหมาะ กับกาล และ แสดงถึงความเชื่อใจอย่ างเต็มเปี่ ยมในพุทธบริษัท ในขณะเดียวกัน การปลงอายุสงขารของพระพุทธเจ้ า ก็ยงทรงแฝงไว้ ด้วยพระธรรม ั ั พระองค์ทรงทาอย่างที่สอน ตอกย ้าถึงกฎธรรมชาติที่ทรงตรัสอยู่เสมอว่า สรรพสิ่งย่อมเกิดขึ ้น ตังอยู่และดับไปเป็ นธรรมดา ไม่มีผ้ ใดอยู่ค ้าฟา แม้ นพระองค์ก็ต้องเป็ นไปตามกฎธรรมชาติ จง ้ ู ้ พิจารณาให้ เห็นเหตุและผลที่เชื่อมโยงกัน ตัดสินใจและดาเนินชีวิต ด้ วยความไม่ประมาท จึง จะสามารถสร้ างคุณประโยชน์ให้ แก่ตนเองและส่วนรวมได้ อย่างมันคงและยังยืน ่ ่ เมื่อครังที่ได้ มีโอกาสไปสักการะปาวาลเจดีย์ โบราณสถานในเขตเบสาร์ ท จังหวัดไวศาลี ้ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เห็นกองอิฐที่เป็ นฐานของเจดีย์ ครอบไว้ ด้วยหลังคาโลหะ รู้สกหดหู่ใจ ึ แต่ เมื่อสงบจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้ า เกิดจินตนาการ ได้ ร้ ู สึกถึงพลังความเชื่อมั่นอย่ าง แรงกล้ าของพระพุทธองค์ ท่ แผ่ มายังพุทธบริษัททังปวง ณ ตอนที่ทรงตัดสินใจปลงอายุ ี ้ สังขาร ในเวลานันพระองค์ทรงมันใจและเชื่อใจพุทธบริษัทอย่างเต็มที่ ว่าจะสามารถรับช่วง ้ ่ สืบทอดพระธรรมและร่วมกันดูแลพุทธบริษัท เจริญก้ าวหน้ าต่อไปอย่างมันคง ่ ให้ สร้ างคุณประโยชน์ต่อสังคม และมีความ

โอ้ พระพุทธองค์ ผู้ทรงมีพระกรุ ณาธิคุณต่ อพุทธบริษัทอย่ างหาประมาณมิได้ นึกถามตัวเองว่ า เราเป็ นพุทธบริษัทที่พระพุทธองค์ ทรงเชื่อมั่นหรื อไม่ ? จะตอบต่ อความไว้ วางใจและความรั กอันยิ่งใหญ่ ของพระองค์ ได้ อย่ างไร ? ดังนีแล้ ว วันมาฆะบูชา จึงเป็ นวันที่สาคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของพุทธบริ ษัท ้ เป็ นวันเริ่มต้ นและเปลี่ยนแปลงครั งสาคัญของพุทธบริษัท ้ เป็ นวันแห่ งความสาเร็จและความเชื่อมั่นของพระพุทธเจ้ า ผู้ทรงเป็ น CEO ทางธรรม คนแรกและคนเดียวตลอดกาล ของพุทธบริษัท พุทธบริษัทควรน้ อมระลึกด้ วยใจ และ บูชาพระพุทธคุณด้ วยการปฏิบัตบูชา ิ ตามคาสอนของพระพุทธองค์ ให้ สมกับความเชื่อมั่นของพระพุทธองค์ ท่ มีต่อเรา และ ี ช่ วยกันส่ งต่ อๆไปอย่ างไม่ สินสุด ้

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

2014-10-10 คู่มือชีวิต ตอน 52 ...

คู่มือชีวิต ตอน 52 โดย นพพร เทพ ... 2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน ...
Read more

Kunphisit Naksuwan (ฅนคืนถิ่น ...

... 2014-02-21 . วิธี ... Shared publicly - 2013-11-21 . ... คู่มือชีวิต ตอน 2 "ตัวจริง" ...
Read more

สารบัญเนชั่นสุด ...

รายงานพิเศษ 'เฉลิม' เดินเกมพลาด ผลงานแลกความรุนแรง : เทพ ...
Read more

เนชันสุดสัปดาห์ ...

... 21 ... คู่มือชีวิต. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร ...
Read more

OOKBEE App (Thailand)

... เช่นคัมภีร์ปีมะเมีย หรือคู่มือชีวิต ... ตอน เช้า ... 2014 02:21 :00 ...
Read more