2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน 21 พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร กับกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้ยั่งยืน

43 %
57 %
Information about 2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน 21 พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร...
Spiritual

Published on February 22, 2014

Author: Taweedham_Dhamtawee

Source: slideshare.net

Description

"พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร กับกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้ยั่งยืน"
คู่มือชีวิต ตอน 21 โดย นพพร เทพสิทธา
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1134 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

คู่มือชีวิต ตอน 21 พระพุทธเจ้ าปลงอายุสงขาร กับกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้ ยงยืน ั ั่ โดย นพพร เทพสิทธา เนชันสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1134 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ่ ณ วันเพ็ญ เดือน 3 (มาฆะ) 9 เดือนหลังจากตรั สรู้ ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุ ย่ างเข้ า 36 ปี พระพุทธเจ้ าก็ทรงประสบความสาเร็จอย่ างสูง ในการวางรากฐานการ เผยแพร่ พระธรรม และให้ กาเนิดพุทธบริษัท องค์ กรแห่ งสังคม ที่มีอายุยาวนานกว่ า 2,500 ปี และ มีพระพุทธเจ้ าเป็ น CEO ทางธรรม คนแรกและคนเดียวตลอดกาล โดย ได้ ทรงประกาศโอวาทปาติโมกข์ ประกอบด้ วย วิสยทัศน์ กลยุทธ์ และพันธกิจ เพื่อกาหนด ั เปาหมายสูงสุด วิธีการหลักที่ทาให้ บรรลุเปาหมาย และภารกิจพื ้นฐานที่จาเป็ น ให้ ทกคนใน ้ ้ ุ พุทธบริษัทเดินไปทิศทางเดียวกัน โดยมีพระภิกษุเป็ นแกนนา ในวันนัน พุทธบริษัทพร้ อมแล้ วที่จะขับเคลื่อนองค์ กร เพื่อสร้ างและส่ งมอบสิ่งที่ ้ มีคุณค่ าอันประเสริฐสุดของชีวิตให้ แก่ สังคม พุทธบริษัท มีพระพุทธเจ้ าเป็ นสุดยอดผู้นาที่ ทรงมุ่งมันและบริหารงานด้ วยพระปรี ชาญาณ, มีพระธรรมเป็ นหนทางสาหรับสร้ างสิ่งที่มีคณค่า ่ ุ อันประเสริฐสุดของชีวิต, มีรอง CEO ทางธรรมครบ 2 รูป คือพระอัครสาวกซ้ ายขวา, มีพระ สาวกที่เป็ นบุคลากรคุณภาพและเป็ นผู้นาทางจิตวิญญาณ (Talent & Spiritual Leader) ที่ พระพุทธเจ้ าทรงสังสอนและอุปสมบทให้ ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอปสัมปทา) จนบรรลุธรรม ่ ุ มีทกษะความสามารถ (Competency) ระดับสูงสุด เป็ นพระอรหันต์ ไม่น้อยกว่า 1,250 รูป ซึง ั ่ ส่วนใหญ่มาจากชนชันสูง คหบดี เจ้ าลัทธิหรื อนักบวชผู้ได้ เคารพยกย่องจากชนทัวไป, มีอบาสก ้ ่ ุ อุบาสิกาที่บรรลุธรรมและพร้ อมสนับสนุนพุทธบริษัททุกด้ านทุกระดับ ตังแต่พระราชาแห่งแคว้ น ้

ที่มีอานาจยิ่งใหญ่ จนถึงบุคคลธรรมดาทัวไป, และ มีพระอารามเวฬุวน เป็ นศูนย์กลางการ ่ ั เผยแพร่พระธรรมและเป็ นศูนย์รวมพุทธบริ ษัทแห่งแรก จากวันนัน อีก 44 ปี ต่ อมา ในวันเดียวกันนี ้ คือ วันเพ็ญ เดือน 3 (มาฆะ) ขณะที่ ้ พระพุทธเจ้ าทรงประทับอยู่กบพระอานนท์ ที่ปาวาลเจดีย์ แขวงเมืองเวสาลี แคว้ นวัชชี พระ ั พุทธองค์ได้ ทรงตัดสินใจครังสาคัญที่สดอีกครังหนึงของชีวิต ได้ ทรงตังพระทัยว่า "นับแต่ นี ้ ้ ุ ้ ่ ้ ต่ อไปอีกสามเดือน พระองค์ จักดับขันธ์ ปรินิพพาน" เรี ยกว่ า พระพุทธเจ้ าทรงปลงอายุ สังขาร และหลังจากนันอีก 3 เดือน พระพุทธเจ้ าก็เสด็จไปดับขันธ์ปรินิพพาน ที่สาลวโนทยาน ้ เมืองกุสินารา แคว้ นมัลละ ในวันเพ็ญ เดือน 6 (วิสาขะ) เมื่อมีพระชมมายุครบ 80 ปี บริบรณ์ ู ในมุมมองของการบริหารจัดการ และ พุทธศาสนา 3.0 เห็นว่า พระพุทธเจ้ าทรง เป็ นสุดยอด CEO ทางธรรม ก่อนที่พระองค์จะทรงปลงอายุสงขาร ซึงถือว่าเป็ นการตัดสินใจ ั ่ ครังสาคัญ ้ ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อพระองค์เองและพุทธบริษัท พระองค์น่าจะได้ ทรง พิจารณาทบทวนถึง ชีวิต ความสาเร็จ และ พุทธบริษัท ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปั จจุบนและ ั อนาคต อย่างละเอียดรอบคอบก่อน แล้ วจึงทรงตัดสินใจ ดังนัน การปลงอายุสงขารของพระพุทธเจ้ า จึงไม่ใช่เป็ นแค่เพียงการกาหนดวันที่จะดับ ้ ั ขันธ์ปรินิพพาน หรื อ วันที่จะลงจากตาแหน่ง CEO ทางธรรม แต่ เป็ นหนึ่งในกระบวนการ บริหารจัดการที่สาคัญขององค์ กร ซึ่งเป็ นบทบาทหน้ าที่ของผู้นาสูงสุดขององค์ กร ที่ จะต้ องรับผิดชอบและดาเนินการอย่างสุขมรอบคอบและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ผู้นาสูงสุดของ ุ องค์กรจะต้ องหมันทบทวนผลการดาเนินงาน, พิจารณาเหตุปัจจัยสาคัญๆทังภายนอกภายใน ่ ้ ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร วิเคราะห์จดอ่อนจุดแข็งโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis), ุ และ วางแผนดาเนินการสาหรับอนาคตทังระยะสันระยะยาว อีกทังจะต้ องเตรี ยมผู้สืบทอด ้ ้ ้ ตาแหน่งที่เหมาะสมต่อไป ทังหมดก็เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยังยืนขององค์กร ้ ่ พระพุทธเจ้ า ได้ ทรงพิจารณาความชราภาพและความอาพาธเสื่อมลงตามลาดับ ของสังขารร่ างกายของพระองค์ ที่ได้ ทรงปฏิบติพทธกิจอย่างเต็มกาลังตลอดระยะเวลา 45 ั ุ

ปี นับจากที่ทรงตรัสรู้ ในพรรษาสุดท้ าย พระองค์ทรงประทับจาพรรษาอยู่ที่เวฬุวคาม ใกล้ เมืองเวสาลี แคว้ นวัชชี พระองค์ทรงประชวรหนัก แต่ทรงข่มไว้ ได้ ด้วยอิทธิบาท พระพุทธเจ้ า ได้ ทรงทาสิ่งที่ตังพระทัยไว้ ตอนออกบวชสาเร็จบริบูรณ์ เหตุหนึงที่ ้ ่ พระองค์ตดสินใจออกบวช คือ ต้ องการหาหนทางที่จะช่วยคนที่พระองค์รัก เมื่อครันยังทรงเป็ น ั ้ เจ้ าชายสิทธัตถะ ให้ พ้นจากความทุกข์อนเนื่องมาจากการเกิดแก่เจ็บตาย เมื่อพระองค์ตรัสรู้ ก็ ั ทรงเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์และแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา พระมารดาเลี ้ยงที่ดแลพระองค์ ู มาตังแต่เด็ก พระชายา พระโอรส พระประยูรญาติ เสนาอามาตย์ และประชาชน จนบรรลุธรรม ้ เป็ นพระอริยบุคคล หรื อไม่ก็กาลังเดินบนหนทางแห่งการดับทุกข์ เมื่อพระพุทธบิดาทรงประชวร หนัก พระองค์ก็เสด็จมาเฝาดูแลและแสดงธรรมโปรดจนสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ หลังจากพระ ้ พุทธบิดานิพพาน พระองค์พร้ อมด้ วยพระประยูรญาติก็จดถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราช ั ประเพณี พระองค์ได้ ทรงปฏิบติหน้ าที่ของพระโอรสต่อพระบิดาอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์แบบ ั พระพุทธเจ้ า ได้ ทรงหมุนกงล้ อแห่ งธรรมจักรครอบคลุมเกือบทุกแคว้ นในชมพู ทวีป อันประกอบด้ วย 16 แคว้ นใหญ่ 5 แคว้ นเล็ก, พระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สดทัง้ 4 แคว้ น ทรง ุ เป็ นพุทธบริ ษัทที่เคร่งครัด, พระรัตนตรัยได้ รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากมหาชน, พระธรรม วินยที่ทรงแสดงและบัญญัติก็ครบถ้ วนสมบูรณ์ดีแล้ ว เป็ นตัวแทนของพระองค์ได้ อย่างดีที่สดใน ั ุ กาลอนาคต, มีพระสาวกที่เป็ นกาลังหลักในการเผยแพร่พระธรรม คือ พระอสีติมหาสาวก 80 รูป และ เป็ นเอตทัคคะ คือ มีความเชี่ยวชาญชานาญด้ านใดด้ านหนึงเป็ นพิเศษ 41 รูป, มีพระ ่ อารามและวิหารเป็ นศูนย์รวมของพุทธบริษัทและการเผยแพร่ พระธรรม 9 แห่ง กระจายอยู่ใน แคว้ นสาคัญๆ, และ ที่สาคัญที่สุดก็คือ พุทธบริษัทมีความเจริญรุ่ งเรื องมั่นคง สร้ าง คุณประโยชน์ ให้ กับสังคมอย่ างมากตามวิสัยทัศน์ ท่ ประกาศ พุทธบริษัททัง 4 ที่บรรลุ ี ้ ธรรมเป็ นพระอริ ยบุคคล หรื อ เข้ าใจโอวาทปาติโมกข์ เข้ าถึงพระรั ตนตรั ย มีจานวน มากมายกระจายอยู่ท่ วทุกแคว้ น พร้ อมที่จะสืบทอดพระพุทธปณิธานของพระองค์ ทง ั ั้ 4 ประการได้ อย่ างมั่นคง คือ ศึกษาธรรม ปฏิบัตธรรม เผยแพร่ ธรรม และปกปองธรรม ิ ้

พระพุทธเจ้ า จึงทรงเห็นว่ า พระองค์ ได้ ทรงประสบความสาเร็จครบถ้ วนแล้ วทุก ประการ ถึงเวลาอันสมควรที่พระองค์ จะทรงวางมือ และปล่ อยให้ เป็ นภาระหน้ าที่ของ พุทธบริษัทที่จะดาเนินการต่ อไป โดยไม่ ต้องมีพระองค์ และไม่ ต้องตังใครเป็ นผู้สืบทอด ้ ตาแหน่ งต่ อจากพระองค์ พระธรรมสามารถเป็ นตัวแทนของพระองค์ได้ อย่างดีที่สด เพราะ ุ พระธรรมเป็ นสัจธรรม เป็ นความจริงของธรรมชาติที่ไม่จากัดกาล ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จึงเป็ นตัวแทนของพระองค์ได้ ดียิ่งกว่าบุคคลที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอายุขยและเวลา อีก ั ทังพุทธบริษัทที่ศกษาธรรมปฏิบติธรรมจนเห็นพระธรรม บรรลุถึงพุทธภาวะ ก็เท่ากับได้ เห็นได้ ้ ึ ั อยู่กบพระองค์ เสมือนว่าพระองค์ยงอยู่กบพุทธบริ ษัทตลอดเวลา ยังทรงเป็ น CEO ทางธรรม ั ั ั คนแรกและคนเดียวตลอดกาลของพุทธบริษัท พระพุทธเจ้ า ทรงแสดงออกถึงพระปรี ชาญาณ และ ภาวะผู้นาอันยอดเยี่ยม ของ CEO ทางธรรม ในการตัดสินใจปลงอายุสังขาร ด้ วยความมั่นใจ เฉียบคม เหมาะ กับกาล และ แสดงถึงความเชื่อใจอย่ างเต็มเปี่ ยมในพุทธบริษัท ในขณะเดียวกัน การปลงอายุสงขารของพระพุทธเจ้ า ก็ยงทรงแฝงไว้ ด้วยพระธรรม ั ั พระองค์ทรงทาอย่างที่สอน ตอกย ้าถึงกฎธรรมชาติที่ทรงตรัสอยู่เสมอว่า สรรพสิ่งย่อมเกิดขึ ้น ตังอยู่และดับไปเป็ นธรรมดา ไม่มีผ้ ใดอยู่ค ้าฟา แม้ นพระองค์ก็ต้องเป็ นไปตามกฎธรรมชาติ จง ้ ู ้ พิจารณาให้ เห็นเหตุและผลที่เชื่อมโยงกัน ตัดสินใจและดาเนินชีวิต ด้ วยความไม่ประมาท จึง จะสามารถสร้ างคุณประโยชน์ให้ แก่ตนเองและส่วนรวมได้ อย่างมันคงและยังยืน ่ ่ เมื่อครังที่ได้ มีโอกาสไปสักการะปาวาลเจดีย์ โบราณสถานในเขตเบสาร์ ท จังหวัดไวศาลี ้ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เห็นกองอิฐที่เป็ นฐานของเจดีย์ ครอบไว้ ด้วยหลังคาโลหะ รู้สกหดหู่ใจ ึ แต่ เมื่อสงบจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้ า เกิดจินตนาการ ได้ ร้ ู สึกถึงพลังความเชื่อมั่นอย่ าง แรงกล้ าของพระพุทธองค์ ท่ แผ่ มายังพุทธบริษัททังปวง ณ ตอนที่ทรงตัดสินใจปลงอายุ ี ้ สังขาร ในเวลานันพระองค์ทรงมันใจและเชื่อใจพุทธบริษัทอย่างเต็มที่ ว่าจะสามารถรับช่วง ้ ่ สืบทอดพระธรรมและร่วมกันดูแลพุทธบริษัท เจริญก้ าวหน้ าต่อไปอย่างมันคง ่ ให้ สร้ างคุณประโยชน์ต่อสังคม และมีความ

โอ้ พระพุทธองค์ ผู้ทรงมีพระกรุ ณาธิคุณต่ อพุทธบริษัทอย่ างหาประมาณมิได้ นึกถามตัวเองว่ า เราเป็ นพุทธบริษัทที่พระพุทธองค์ ทรงเชื่อมั่นหรื อไม่ ? จะตอบต่ อความไว้ วางใจและความรั กอันยิ่งใหญ่ ของพระองค์ ได้ อย่ างไร ? ดังนีแล้ ว วันมาฆะบูชา จึงเป็ นวันที่สาคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของพุทธบริ ษัท ้ เป็ นวันเริ่มต้ นและเปลี่ยนแปลงครั งสาคัญของพุทธบริษัท ้ เป็ นวันแห่ งความสาเร็จและความเชื่อมั่นของพระพุทธเจ้ า ผู้ทรงเป็ น CEO ทางธรรม คนแรกและคนเดียวตลอดกาล ของพุทธบริษัท พุทธบริษัทควรน้ อมระลึกด้ วยใจ และ บูชาพระพุทธคุณด้ วยการปฏิบัตบูชา ิ ตามคาสอนของพระพุทธองค์ ให้ สมกับความเชื่อมั่นของพระพุทธองค์ ท่ มีต่อเรา และ ี ช่ วยกันส่ งต่ อๆไปอย่ างไม่ สินสุด ้

Add a comment

Related presentations

Related pages

2014-10-10 คู่มือชีวิต ตอน 52 ...

คู่มือชีวิต ตอน 52 โดย นพพร เทพ ... 2014-02-21 คู่มือชีวิต ตอน ...
Read more

Kunphisit Naksuwan (ฅนคืนถิ่น ...

... 2014-02-21 . วิธี ... Shared publicly - 2013-11-21 . ... คู่มือชีวิต ตอน 2 "ตัวจริง" ...
Read more

สารบัญเนชั่นสุด ...

รายงานพิเศษ 'เฉลิม' เดินเกมพลาด ผลงานแลกความรุนแรง : เทพ ...
Read more

เนชันสุดสัปดาห์ ...

... 21 ... คู่มือชีวิต. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร ...
Read more

OOKBEE App (Thailand)

... เช่นคัมภีร์ปีมะเมีย หรือคู่มือชีวิต ... ตอน เช้า ... 2014 02:21 :00 ...
Read more