advertisement

საკონფერენციო თემა 2013 prezentacia

50 %
50 %
advertisement
Information about საკონფერენციო თემა 2013 prezentacia

Published on March 12, 2014

Author: nargizkiliptari

Source: slideshare.net

advertisement

საკონფერენციო თემა: ტრადიციები და ინოვაციები უცხოური ენების სწავლებისას. მომხსენებელი: ნარგიზ ქილიფთარი თბილისი № 94 საჯარო სკოლა 2013წ

ერთი საუკუნის წინ უცხო ენის გაკვეთილის მიზანი გრამატიკული წესებისა თუ კლასიკური ნაწარმოების თარგმნა და მათი დაზუთხვა იყო დღეს უცხო ენის შესწავლის მიზანს ამ ენაზე კომუნიკაცია და შესასწავლი ქვეყნის კულტურის სწორად აღქმა წარმოადგენს. ( კომუნიკაციური დიდაქტიკა). თარგმნა და მასალის მექანიკური დაზეპირება ენის ათვისებით შინაარსზე ორიენტირებული დისკუსიებისა და კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი დავალებებით

• ისეთი ატმოსფეროს შექმნას, რომელშიც მოსწავლე თავს თავისუფლად და კომფორტულად იგრძნობს. • მოსწავლის ინტერესების სტიმულირებას და მათში უცხო ენის პრაქტიკაში გამოყენების სურვილის გამოწვევას. • მოსწავლის მთლიანად ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში, მისი ემოციების, გრძნობების და შეგრძნებების ჩართვით. • მეტყველების, კოგნიტური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას. • მოსწავლის გააქტიურებას და სასწავლო პროცესში მის ჩართვას მთავარი მოქმედი პირის სტატუსით, ამ პროცესის სხვა მონაწილეებთან ერთად. • ისეთი სიტუაციების შექმნას, სადაც მასწავლებელი არ იქნება ცენტრალური ფიგურა. უცხო ენის სწავლების მეთოდიკაში სიტყვას „ მეთოდი“ ორი მნიშვნელობა აქვს. პირველი--მეთოდი, როგორც მეთოდური სისტემა საგნის სწავლების გარკვეულ ეტაპზე. მეორე- მეთოდი, როგორც გზა და საშუალება დასახული მიზნის მიღწევისათვის.

მეოცე საუკუნეში უცხო ენის სწავლებაში ბევრი და მრავალფეროვანი მიდგომის აღმოჩენა და დამკვიდრება მოხდა. 60-70 წლებში შემუშავდა ე. წ. სწავლებისადმი ჰუმანისტური მიდგომა. არსი --სწავლება ორიენტირებულია მოსწავლეზე, მის ინტერესებზე, მოთხობნებსა და შესაძლებლობებზე, დაინერგა ინტერაქტიური სწავლების სისტემა, რომელიც ეყრდნობა მასწავლებლისა და მოსწავლის ახალი როლების ძიებასა და ჰუმანიზმის პრინციპებს. ის მიზნად ისახავს მასწავლებელზე ორიენტირებული ავტორიტარული სასწავლო პროცესის შეცვლას მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესით, რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლის ინტერესებსა და მოთხოვნილებებს. ინტერაქტიურ სწავლებას პედაგოგიკაში სწავლებისა და ცოდნის შეფასების ახალი სტრატეგიები შემოაქვს. იცვლება სწავლების მიზანი. იგი ორიენტირებული ხდება არა მხოლოდ მზა ცოდნის მიღებაზე, არამედ უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე. მოსწავლე ინტერაქტიური სწავლების სუბიექტი, მისი აქტიური მონაწილეა. სწავლებას საფუძვლად ედება მოსწავლის არსებული ცოდნა, პირადი გამოცდილება. სწავლების პროცესისადმი ეს ახალი მიდგომა ეყრდნობა მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო მიმდინარეობას - კონსტრუქტივიზმს.

კონსტრუქტივიზმის ძირითადი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ მოსწავლეებს ძველი და ახალი ცოდნის შედარების მეშვეობით ვასწავლოთ ახალი ინფორმაციის შეგროვება, დასკვნების დამოუკიდებლად გამოტანა, დამოუკიდებლად აზროვნება, ცოდნის კონსტრუირება - შენება. ჰუმანისტურმა მიდგომამ უცხო ენების სწავლების მეთოდიკაში მთელი რიგი არატრადიციული ( ალტერნატიული) მეთოდების გაჩენას შეუწყო ხელი. ამ მეთოდებისთვის დამახასიათებელი ფორმების და ხერხების ორგანიზებულად გამოყენებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა სწავლების პროცესის ეფექტურობა და მოსწავლეთა მოტივირება. ჰუმანისტურმა მიმართულებამ ფსიქოლოგიასა დიდაქტიკაში და მიღწევებმა ლინგვისტიკის დარგში გამოიწვია კომუნიკაციური მიდგომების გამოჩენა და ფართოდ განვითარდა საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ამჟამად ეს მიდგომა წარმოადგენს იმ მიმართულებას, რომლის ჩარჩოებში ხდება სწავლების ძირითადი მიზნების ფორმულირება და აქვე აღწერილია კომუნიკაციური კომპეტენციის კომპონენტები.

უცხო ენის სწავლების მიდგომები: • გლობალური - უცხო ენის სწავლების სტილი „ ზევიდან ქვევით“, გულისხმობს ენის სწავლებას არა მეტყველების ცალკეული სახეობების მიხედვით, არამედ ის უნდა იყოს დაფუძვნებული ერთიანი მასალების ბლოკზე, რომელიც დამუშავდება მოსწავლეების მიერ მთლიანად, „ ზევიდან ქვევით“, მასალის მთლიანი აღქმიდან მისი შემდგომი დანაწევრებით და გააზრებით. • შედეგზე ორიენტირებული სწავლება - იგულისხმება, რომ მოსწავლეებისათვის სწავლების გარკვეული პერიოდი მთავრდება რაიმე ენობრივი პროდუქტის შექმნით, ეს შეიძლება იყოს გამონათქვამი, დიალოგი, წერილი და ა. შ.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად გამოყენებულია სწავლის შემდეგი მეთოდები: ლექცია, მინი ლექცია, დისკუსია, თხრობა, საუბარი (სოკრატეს მეთოდი) და სხვა. 1.დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს მოსწავლეთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ მასწავლებლის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს მოსწავლეს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს უცხო ენაზე,( კომუნიკაცია). 2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს მოსწავლეთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა მოსწავლის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 4. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება მოსწავლის წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება. 6. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად გაკვეთილზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს.

•7. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ხშირად გამოიყენება უცხო ენის გაკვეთილზე ე.წ. პროვოცირების( გამოწვევის) ფაზაში. 8. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედონ საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს მათ საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მივაწოდოთ მოსწავლეებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე მოსწავლის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება, თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ მოსწავლეებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.

•10. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ. ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც მთელის, დანახვის უნარის განვითარებას.

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს მასწავლებლის და მოსწავლის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. მეორე ენის ათვისების კომუნიკაციურ მიდგომასა და სწავლება სწავლის კონსტრუქტივისტულ პარადიგმას შეესაბამება ისეთი სასწავლო სტრატეგიები, როგორიცაა: ბუნებრივი მიდგომა და სრული ფიზიკური რეაქცია. ბუნებრივი მიდგომის მეორე საფეხურია ადრეული პროდუცირება. ამ საფეხურზე ბავშვები „დიახ“ ან „არა“ პასუხებს გამოთქვამენ. ასევე, პასუხობენ ერთი ან ორი სიტყვით. ბუნებრივი მიდგომა მეტად ეფექტური სტრატეგიაა. მისი გამოყენება ადვილად არის შესაძლებელი გარემოში არსებული რეალური ნივთებით, ხელთ არსებული თვალსაჩინოებებით, ილუსტრაციებით და სხვ. იგი არ მოითხოვს ძვირადღირებულ სასწავლო რესურსებს და წიგნებს. გაკვეთილის შინაარსი საინტერესო თემების გარშემო აიგება და არა გრამატიკული ელემენტების მიხედვით. ასეთი თემების მაგალითებია: ფერები, საკვები, მეგობრები, სამუშაო და სხვ. მოსწავლეებს და მასწავლებლებს ერთად შეუძლიათ საინტერესო თემების მოფიქრება.

სოკრატული მეთოდის გამოყენების დროს მასწავლებელი სვამს მხოლოდ პრობლემურ და არა ინფორმაციულ შეკითხვებს. იგი მოსწავლეებს ინფორმაციას კი არ აძლევს, არამედ მათ სთხოვს აზროვნებას, რათა თავად მივიდნენ პრობლემის გადაწყვეტამდე. ამ დროს მოსწავლეები თავისუფლად გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს პრობლემასთან დაკავშირებით, თხზავენ ჰიპოთეზებს და ვერსიებს, აანალიზებენ ერთმანეთის არგუმენტებს. სოკრატული მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია დისკუსიებით, დებატებით, პრობლემური შეკითხვების დასმით. კეთებით სწავლების დროს მოსწავლეებს ზუსტი ინფორმაცია მიწოდებათ ექსპერიმენტისათვის ან სიმულაციისათვის. კეთებით სწავლების მთავარი პრინციპებია: მოსწავლეებისათვის პრაქტიკული დავალების მიცემა, მათი წახალისება, სათანადო გამოხმაურების მიწოდება. ”ხარაჩოს” მეთოდი- მასწავლებელი ისეთ დავალებებს აძლევს მოსწავლეებს, რომელთა დამოუკიდებლად შესრულებაც გაუჭირდებათ. მასწავლებელი სხვადასხვა ხერხით ეხმარება მოსწავლეებს (შესაბამისი ინსტრუქციის მიწოდებით, თვალსაჩინოების გამოყენებით, მაგალითების მოყვანით, ლიტერატურის მითითებით და ა.შ.), დახმარების წილს თანდათან ამცირებს და საბოლოოდ, მოსწავლეები თავად ართმევენ თავს დავალებას. არტიკულაცია- საკუთარი შეხედულებების ვერბალურად გამოხატვა და მათი დაცვა, რაც ეხმარება მოსწავლეებს მასალის უკეთ გააზრებაში და, ზოგადად, კომუნიკაციური უნარების განვითარებაში; რეფლექსია- მოსწავლეები აანალიზებენ სწავლის პროცესს. ეს ავითარებს კრიტიკულ აზროვნებას. სხვაგვარად ამ პროცესს ”მეტაკოგნიცია”, ანუ სწავლის პროცესის გაანალიზება ეწოდება; კონსტრუქტივისტული მიდგომისას მოსწავლე მასწავლებელთან ერთად არის სასწავლო პროცესის აქტიური მონაწილე, რაც მოსწავლეებში მოტივაციის ზრდას უწყობს ხელს და აუმჯობესებს სწავლა- სწავლების პროცესს.

რა ეფექტური სტრატეგიების გამოყენებაა შესაძლებელ ი პედაგოგიურ პრაქტიკაში უცხოური ენის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?

ბოლო ათწლეულის ერთ-ერთ საინტერსო მეთოდად მიჩნეულია გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია. გარდნერის მიხედვით ენა წარმოადგენს არა მარტო ლინგვისტური შესაძლებლობების ნაწილს, არამედ ის მოიცავს რვავე ინტელექტს და მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 1. ინტელექტის გაღვიძება- მოსწავლეებმა გონებრივ შესაძლებლობებთან ერთად უნდა შეძლონ ყველა გრძნობის ჩართვა (სმენა, შეხება, ყნოსვა....) და აღმოაჩინონ საგნის ან მოვლენის ახალი ასპექტები. 2. ინტელექტის გაფართოვება. მოსწავლეები განავითარებენ საკუთარ ინტელექტს საკვლევი საგნის ამორჩევის საშუალებით. სხვა მოსწავლეებთან ერთად განსაზღვრავენ ამ საგნის გამოყენების პირობებს და კონტექსტს. 3.“ისწავლე გონებით, განავითარე გონება“ -ამ სტადიაზე მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურ დავალებებზე ან მცირე ჯგუფურ პროექტებზე. მასწავლებელი ახდენს მიღებული მასალის უკუკავშირს დიალოგის სახით. 4. ინტელექტის ტრანსფერი. რეფლექსიის გზით მოსწავლეები ახდენენ მიღებული ცოდნის გამოყენებას რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში, რასაც ე.წ. მეტყველაბაში გასვლა, “выход в речь” ეწოდება.

როგორ შეიძლება უცხო ენის გაკვეთილის აგება ამ თეორიის მიხედვით? • მოსწავლეებში კოგნიტური უნარების განვითარება რუსული ენის გაკვეთილზე, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვაზე, შესაძლებელია გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის გათვალისწინებით ბლუმის ტაქსონომიაზე აგებით. გაკვეთილის დაგეგმვის დროს ხშირად ხდება რომ მასწავლებელი გეგმავს მრავალ აქტივობას, მაგრამ გაკვეთილი მაინც ორ დონეს ვერ სცდება, ესენია: ცოდნა და გაგება. თუმცა, თუ მასწავლებლებს მუდმივად ემახსოვრებათ ბლუმის ტაქსონომია, შეიძლება გაკვეთილი ისე დაიგეგმოს, რომ ნათლად გამოჩნდეს რამდენად ეფექტურად მუშაობს მასწავლებელი რვავე ინტელექტის განვითარებაზე მოსწავლეებში და აქვს თუ არა შემუშავებული მიზნების და სწავლების ისეთი სისტემა, რომელიც რომელიც გამოსადეგია სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ობიექტური შეფასებისთვის ( ეს სისტემა ბლუმის ტაქსონომიის სახელითაა ცნობილი.) მასწავლებლებს შეიძლება შევთავაზოთ აქტივობები( ზმნები) სხვადასხვა ინტელექტის მქონე მოსწავლეებისთვის კოგნიტური განვითარების ცოდნის (დაბალი) დონიდან შეფასების (მაღალი) დონემდე.

N ინტელექტი ცოდნა გაგება გამოყენება ანალიზი სინთეზი შეფასება 1 ლინგვისტური Определи, запомни, запиши, составь список Объясни, обсуди, сформируй, спиши, повтори Возьми интервью, драматизируй, покажи, вырази, опубликуй Сравни, исследуй, задай вопросы, выстрой, сделай обзор Создай, составь, представь, спрогнози- руй, придумай Сделай вывод, заключение, оцени, исправь, отредактир. 2 ლოგიკურ- მათემატიკურ ი Перечисли, собери, обозначь, категоризируй, пронумеруй, определи Опиши, назови, идентифици- руй сгруппируй, определи место Проверь, реши, вычисли, продемонст- рируй, покажи, поставь эксперимент, докажи Проанализи- руй изучи, исследуй, открой, образуй измерь, раздели Придумай, сформули- руй. Выдвини гипотезу, установи, системати- зируй Проранжи- руй, оцени, отбери, измерь, подсчитай გარდნერის მრავალმხრივი განვითარების თეორია და ბლუმის ტაქსონომია. ცხრილი

3 ვიზუალურ- სივრცითი Понаблюдай,опреде ли, перерисуй, перепиши, зарисуй Проиллюстрируй, вырази, объясни в картинках, сделай чертѐж Драматизируй, проиллюстрируй, покажи, дострой, докажи Исследуй, расставь, построй диаграмму, график, сравни, противопоставь Построй, составь, сконстру-ируй, изобрети, построй, создай, представь, смоделируй Отбери, выбери, оцени, вынеси суждение. Вырази своѐ мнение 4 მუსიკალურ- რიტმული Запомни, повтори, скопируй, перечисли, назови Определи. Вырази, опиши, переложи на музыку Продемонстрируй, покажи, научи, представь классу Интерпретируй проанализи сгруппируй, диференци-руй, Сочини,рас- положи в орпедел. порядке Оцени. проранжируй, вырази своѐ мнение 5 სხეულებრივ- კინესთეთიკური Повтори все действия, объясни в дейсивиях, Обсуди, вырази, разыграй Используй, изобрази, имитируй, представь Отбери, отсортируй, осмотри, систематизируй,к лассифици-руй, разбей на нруппы Оасставь по плрядку, выработай. Построй, придумай, изобрети Измерь, реши, выбери, оцени, рекомендуй 6 ინტერპერსონალ ური Повтори, определи, перечисли, назови, кажи, собери Опиши, объясни, обсуди, вырази, расскажи Исрользуй, имитируй, опроси, потренируйся Систематизи-руй, сделай обзор, исследуй. изучи, сгруппируй Установи, сформулируй, составь план, предложи Реши, оцени,рекоменд уй,критикуй, сделай заключение 7 ინტრაპერსონალუ რი Назови, повтори, запомни. выучи Объясни. Сформулируй. Вырази. повтори Драматизируй один,сплани-руй, реши, представь Испытай,сра -вни, проти- вопоставь, исследуй, разбей Составь, сочини,собери, выдвини гипотезу, вообрази, создай, построй Сделай заключение, оцени, поддержи, одобри 8 ნატურალისტური Понаблюдай, перерисуй, опиши зарисуй Определи, опиши, зарисуй Используй, покажи, Исследуй, сгруппируй, изучи Построй, придумай, изобрети Отбери, выбери, оцени

მრავალმხრივი ინტელექტი არის მნიშვნელოვანი და შესანიშნავი იარაღი მასწავლებლებისთვის, რათა სწორად დაგეგმონ სხვადასხვა მიმზიდველი გზები ენის შესწავლის პროცესში. მაგალითად, ისეთი აქტივობა, როგორიცაა სიმღერის შესრულება, გამოსადეგია ლინგვისტური და მუსიკალური ტიპის ინტელექტის განვითარებისთვის. როლური თამაშები, სადაც შემსწავლელები გამოხატავენ თავიანთ გრძნობებს - ლინგვისტური, პიროვნებათშორისი და ინტრაპერსონალური ინტელექტის განვითარებისთვის. ისეთი დავალების გამოყენების დროს, სადაც შემსწავლელებს სჭირდებათ იმიტირება - კინესთეტური და ინტერპერსონალური უნარები არის ჩართული. მოსწავლეთა მრავალმხრივი ინტელექტის გათვალისწინებით მუშაობის დროს მასწავლებელს შეუძლია კითხვის პროცესის გაიოლება და კითხვის დროს მოსწავლეები სიამოვნებას იღებენ. მასწავლებელი ახერხებს ყოველი მოსწავლისთვის ინდივიდუალური მიდგომის შემუშავებას. მასწავლებელი მოსწავლიეებს აძლევს უფლებას, გამოიყენონ სწავლის ის სტრატეგიები, რომლებიც ეფექტურია მათთვის. ყველაფერი ეს იწვევს კითხვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას.

დასკვნა განათლება არ ნიშნავს მხოლოდ ფაქტების სწავლებას; მთავარია, მოსწავლეებმა შეიძინონ ის უნარები და ცოდნა, რომელთაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენებენ. სწორედ ამიტომ მასწავლებლები ცოდნის პრაქტიკულობაზე უნდა იყვნენ ორიენტირებული. გაითავისონ, რომ ბავშვები უფრო ადვილად სწავლობენ კეთებით, პირადი გამოცდილებით, როცა თვითონვე ქმნიან რამეს და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხედავენ ცოდნის მნიშვნელობას. მივაწოდოთ მოსწავლეებს ახალ ინფორმაცია რეალობასთან კავშირში და გარკვეულ წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით, მოხდეს მათ მიერ შეძენილი ცოდნის გადატანა და მისადაგება რეალურ, ყოველდღიურ ყოფასთან, აქტიური ურთიერთქმედებით ახალი ცოდნის კონსტრუირება და გამოცდილებასთან დაკავშირება, სწავლა- სწავლების პროცესში ბავშვის ინტერესებისა და სურვილების გათვალიწინება. უცხოური ენის სწავლების შედეგად მოსწავლეს უნდა განუვითარდეს პლურილინგვური კომპეტენცია, სამეტყველო უნარები (მოსმენა, კითხვა, წერა, საუბარი) უცხოურ ენაზე და გამოუმუშავდეს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარი;

გამოყენებული ლიტერატურა Кашина Е. Г. «Традиции и иновации в методике преподавания русского языка» . ესგ-საგნობრივი პროგრამა უცხო ენაში. ინტერნეტ- ჟურნალი “Mastsavlebeli.Ge”. ჟურნალი „ მასწავლებელი“ .

Add a comment

Related pages

სოფო ბებერაშვილი

საკონფერენციო თემა. ... 2013-14 სასწავლო ... http://www.slideshare.net/sofib/prezentacia-40243628. Posted by
Read more

ჩემი საქაღალდე: უცხოური ენების კათედრა

2013-2014 saswavlo wlis pirveli სემესტრის ... დაამუშავა საკონფერენციო თემა, ...
Read more

152 481 სურგულაძე Qartuli Samartlis Istoria

დაამუშაოს საკონფერენციო ... prezentacia _ teqnikuri ... 12.2012 20.2012 28.2012 21.2012 X თემა 11 ...
Read more

74 სკოლა

2013-14 სასწავლო წლის ბოლოს ... sxvadasxva tipis gakveTilebis scenarebis prezentacia da ... თემა ...
Read more

152 481 სურგულაძე Qartuli Samartlis Istoria

s i l a b u s i. saswavlo kursis saxelwodeba: qarTuli samarTlis istoria History of Georgian Law avtori: nugzar surgulaZe. leqtori: nugzar surgulaZe;
Read more

სტამბულში "საქართველოს რკინიგზის" ახალი შეთავაზების ...

სტამბულში "საქართველოს რკინიგზის" ახალი შეთავაზების ... ... სამხედრო თემა;
Read more

ხაშურში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის პროექტის ...

ხაშურში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის პროექტის ... ... სამხედრო თემა;
Read more