2013 belastingplan 2014 3.1 printversie

54 %
46 %
Information about 2013 belastingplan 2014 3.1 printversie

Published on March 11, 2014

Author: marcvanvugt

Source: slideshare.net

WELKOM Nellie Mesman-Leenders drs Martijn van Hulten FB FFP mr Michiel van den Nieuwelaar FB mr Mark van der Pol FB mr Marc van Vugt FB Anouk Pijnacker Betrokken bij kwaliteit Europalaan 4e Postbus 3450 5203 DL ‘s-Hertogenbosch tel. 073 503 04 05 fax 073 503 04 06 www.vanvugt-vanhulten.nl

Programma • Goed nieuws! • Belastingplan 2014 • Regeerakkoord • Pensioen Betrokken bij kwaliteit Europalaan 4e Postbus 3450 5203 DL ‘s-Hertogenbosch tel. 073 503 04 05 fax 073 503 04 06 www.vanvugt-vanhulten.nl

Het zuur • Bier wordt duurder! • En wij ook

Het zoet, stamrecht (1) • 20% belastingvrijstelling voor afkoop ontslagstamrechten in 2014 (BV, bank, verzekeraar) • Ineens opnemen in 2014; geen revisierente • Ook na 2014 periodieke uitkering niet noodzakelijk! • Opdoeken stamrecht-BV’s; schenken? • Vanaf 1-1 niet meer nadenken over verzekeren of eigen BV ontslagstamrecht • Bestaande situaties gerespecteerd

Het zoet, stamrecht (2) Belastbaar in 2014 box 1: 80% van € 150.000 Afzetten tegen (periodieke) uitkering vanaf 65 of eerder Balans BV Bank € 168.000 AK € 18.000 Stamrechtverpl. € 150.000

Het zoet, stamrecht (3) Belastbaar in 2014 box 1: 80% van € 150.000 Afzetten tegen (periodieke) uitkering vanaf 65 of eerder Praktisch probleem: kan de heffing wel betaald worden? Balans BV Bank € 30.000 Lening DGA € 138.000 AK € 18.000 Stamrechtverpl. € 150.000

Het zoet, stamrecht (4) Voordelen Over 20% geen heffing Geen revisierente Vervallen eis p.u. (ook na 2014) Geld privé beschikbaar

Het zoet, afwegingen stamrecht • Casus: - man 45, vrouw 42 - ontslag man in 2013, gouden handdruk € 70.000 - nieuwe baan vanaf 2014 - salaris was € 40.000, blijft € 40.000 - spaargeld € 50.000

Het zoet, afwegingen stamrecht • 4 mogelijkheden: - ineens uitkeren in 2014: 20% onbelast - ineens uitkeren op AOW-leeftijd - periodiek uitkeren tot AOW-leeftijd - periodiek uitkeren na AOW-leeftijd

Het zoet, afwegingen stamrecht

Het zoet, afwegingen stamrecht

Het zoet, stamrecht vergelijking Uitkeren in 2014, 20% onbelast Goudenhanddruksparen, Ineens uitkeren op AOW-leeftijd Goudenhanddruksparen, Uitkeren in de jaren na AOW-leeftijd Goudenhanddruksparen, Uitkeren in de jaren tot AOW-leeftijd 42% 25%

Het zoet, stamrecht (4) Voordelen Over 20% geen heffing Geen revisierente Vervallen eis p.u. (ook na 2014) Geld privé beschikbaar Nadelen Ineens uitkeren Heffing naar voren halen Daarna vermogen in box 3

Het zoet, afwegingen stamrecht • Uitkomst hangt af van: - leeftijd - inkomen vóór AOW (52%? ZVW?) - inkomen ná AOW - box 3 vermogen • Planning! • Lopende ontslagkwesties

Het zoet, schenken (2) • Vanaf 1-10-2013 (29-10-2012 voor restschulden) t/m 31-12-2014 max € 100.000 schenken zonder schenkbelasting; minder mag ook! • Voor aflossen hypotheek eigen woning of restschuld • Voor schenken, aankoop of verbouwing woning • Reeds benutte eenmalige vrijstelling verminderen • Geldt voor iedere schenker (ook vanuit eigen BV?); wel 180 dagenregeling; geen leeftijdsgrens

Het zoet, inkeren • Vanaf 2-9-2013 t/m 30-6-2014 nieuwe tijdelijke inkeerregeling: geen boete • Vanaf 1-7-2014 boete 30% van belasting over verzwegen vermogen • Vanaf 1-7-2015 boete 60% bij inkeer • Zonder inkeer boete max 300%

Het zoet, heffingskortingen (1) • In 2014 en 2015 worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting hoger! • Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk en vanaf 2015 de arbeidskorting nog meer dan nu • In 2015 en 2016 verdwijnt in sommige gevallen de heffingskorting: de algemene heffingskorting in 2015 en de arbeidskorting loopt in 2016 terug naar 0 Eenvoud!

Het zoet, heffingskortingen (2) Inkomen Heffingskorting Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 € 20.000 2001 2093 2211 2267 2263 40.000 2001 1693 1791 1665 1670 60.000 2001 1362 1371 1055 1060 80.000 2001 1362 951 445 450 90.000 2001 1362 741 140 145 100.000 2001 1362 531 0 0 120.000 2001 1362 111 0 0

Het zoet, heffingskortingen (3) Inkomen Arbeidskorting Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 € 20.000 1723 2097 2228 2501 2667 40.000 1723 2097 2228 2501 2674 60.000 933 1325 1484 1755 1966 80.000 550 525 684 975 1166 90.000 550 367 284 575 766 100.000 550 367 184 175 366 120.000 550 367 184 0 0

Het zoet, auto • Voor MRB is auto pas oud na 40 jaar • Bijtelling elektrische auto geen 7% maar 4% • 7% voor <50gr CO² • Investeringsaftrek vervalt voor zuinige auto’s; VAMIL ook • Buitenlandse kentekens gaan ook mee participeren en bijdragen aan verlagen van de staatsschuld! • Inschrijving GBA is bepalend

Het zoet, aanpak fraude De fiscus gaat boeven vangen! Aanpak fraude: •Gevangenisstraf bij onterecht niet betalen BTW/LB etc.; ook bij medeplegen etc. •Onjuiste VT/VA: 100% boete •Strengere controle voorschot toeslagen •Depotstorting in ‘WAADI’-situaties; verdwijnen g- rekening

Het zoet, vereenvoudiging • Weer een afdrachtvermindering minder: die voor onderwijs vervalt • S&O periode wordt 12 ipv zes maanden • Integratieheffing BTW vervalt; speelt bijv. bij ombouw van kantoorpanden naar woningen • Periodieke giften onderhands, geen notaris meer nodig • Beperking aftrek hypotheekrente toptarief

Het zoet, vereenvoudiging (2) Continuïteit in regelgeving! •Verlengen eenmalige 16% werkgeversheffing loon > € 150.000 •Bezwaar maken? •Vervallen aftrek bijzondere zorgkosten •Geen cessie meer van IB-vorderingen

Het zoet, MIA • MIA-regeling voor plaatsen zonnepanelen en/of asbestsanering • Ook voor verhuurders van woonruimte • Drempel naar € 2.500; voor KIA blijft het € 450

Het zoet, vereenvoudiging Kaalslag in de toeslag! •In 2015: toeslagen samen te voegen tot huishoudtoeslag •2015 VAR webmodule •Ook verplichte invoering WKR in 2015

Het zoet, keuzeregeling Nederland voor de Nederlanders! •Vanaf 1-1-2015 vervalt keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen •Aftrek eigen woning blijft mogelijk indien > 90% van inkomen afkomstig is uit NL •Voor partners 90%-regeling tezamen bekijken

Belastingplan, Tarieven 2013 2014 2015 ? 0 - € 19.645 37% 0 - € 19.645 37% 36,71% € 19.645- 33.863 42% € 19.645 - 33.363 42% incl premie 42% incl premie € 33.863 - 55.991 42% € 33.363 – 56.531 42% 42%

Het zoet, ondernemers • Afschaffen starters- en zelfstandigenaftrek pas in 2015? • Winstbox komt er niet? • Afschaffen urencriterium

Het zoet, toekomst (1) Regeerakkoord/Rapport Dijkhuizen: •Toptarief box 1 naar 49% •Box 2/A-b tarief naar 22% •Box 3 tarief naar 2,4% •Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon 10% ipv 30% •Invoeren fictief rendement box 2

Het zoet, toekomst (2) Regeerakkoord/Rapport Dijkhuizen: •Vervallen kindregelingen, o.a. bijdrage levensonderhoud (2015) •Geleidelijke overgang eigen woning naar box 3

Het zoet, aanslag, herziening en navordering (1) Fiscus gaat sneller werken! •In principe binnen drie, maar uiterlijk binnen 15 maanden na ontvangst aangifte volgt aanslag •Voorbeeld: aangifte IB vóór 1-4-2014; uiterlijk volgt op 1-7-2015 def. aanslag •Verzoek om herziening aanslag (= aanvulling aangifte, nu vaak als bezwaar aangemerkt, maar zonder geschil): 18 maanden na ontvangst aangifte

Het zoet, aanslag, herziening en navordering (2) • Verzoek om ambtshalve vermindering blijft mogelijk • Wel minder snel aan de orde, ivm herziening • Bij afwijzing bezwaar mogelijk • Voor aanslagen met tijdvakken die aanvangen ná 1-1- 2016

Het zoet, aanslag en navordering (3) • Navorderingstermijnen: - half jaar na datum aanslag voor systeemfouten, ook zonder nieuw feit - 3 jaar na ontvangst aangifte en alleen bij nieuw feit - 12 jaar bij kwade trouw (binnen 2 jaar actie) • Onbeperkt voor erfbelasting met daarin buitenlands vermogen (is al vanaf 1-1-2012)

Pensioenberekening (1a) Liquide middelen 0 Aandelenkapitaal 18.000 Winstreserves -/- 373.000 Pensioenvoorziening 355.000 Totaal activa 0 Totaal passiva 0 Balans op ingangsdatum pensioen Met je pensioenvoorziening kun je bij de bakker niet betalen…

Pensioenberekening (3)

Pensioenberekening (4)

Pensioenberekening (5) Met een rendement van 3% per jaar kan het pensioen worden uitgekeerd gedurende 14 jaar. Huidige gemiddelde levensverwachting van een 67-jarige man: 16,7 jaar Na overlijden van de man 70% weduwepensioen. Levensverwachting van een 64-jarige vrouw: 22 jaar

Pensioenberekening (6) Met dit bedrag kan de uitkering gedurende 28 jaar worden betaald. !!!

Pensioenberekening (7)

Pensioenberekening (8) Conclusies: •Het is belangrijk om klanten te wijzen op de risico’s van: - lang leven - overlijden - echtscheiding •Het UPO kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Pensioen eigen beheer (1) • Nieuwe regelgeving vanaf 1-1-2014 • We gaan langer werken: nieuwe pensioenrichtleeftijd 67 jaar • Opbouwpercentage 1,9% (2015: 1,5%; max opbouw tot € 100.000) • Goed nieuws: nieuwe pensioenbrieven noodzakelijk! • Ook weer in 2015?

Pensioen eigen beheer (2) • Nieuwe regelgeving kan aanleiding zijn tot heroverweging pensioen • Wat is er eigenlijk verzekerd en waarom? • Afweging: - Vermogensopbouw voor een goed pensioen of meer werkkapitaal - Risico/aftrekpost - Verzorgen nabestaanden/echtscheiding - Wat zijn de alternatieven; planning!

Pensioen eigen beheer (3) Voordelen 20% belastingbesparing tzv dotatie Liquiditeiten blijven in bedrijf Eigen beleggingsbeleid Nadelen Zonder vermogensvorming geen pensioen Heffing IB over uitkeringen, ook al zit vermogen ‘vast’ In uitkeringsfase onverrekenbaar verlies Risico tussentijds bij echtscheiding/overlijden

Pensioen eigen beheer (4) • Uitgangspunt: DGA 40 jaar, gehuwd, salaris € 60.000; pensioen vanaf 1-1-2006, eindloonsysteem Balans BV Bank € 10.000 RC DGA € 100.000 Aanspr. 31-12-2013 € 6.500 AK € 18.000 Alg. reserve € 60.000 Pensioenvoorz. € 32.000 Pensioen comm. € 101.000

Pensioen eigen beheer (5) De verwachting voor eigen beheer pensioen: •Ministerie van Financiën wil ervan af •De fiscale opbouwmogelijkheden worden steeds verder beperkt •De klem van de pensioenwetgeving blijft zwaar •Weinig flexibiliteit in zowel de opbouwfase als de uitkeringsfase

Pensioen (6) • Wanneer stoppen/premievrijmaken? - BV kan het nu al niet betalen - Er is geen vermogen op termijn (pand, verkoopopbrengst etc.) - Opnamegedrag DGA/schuld in RC • Goed vastleggen in notulen etc.; meetekenen partner • Voorkomen dat probleem alleen maar groter wordt

Pensioen (7) • Wat is het alternatief: - Dividend uitkeren - Banklijfrente - Aflossen hypotheek - Sparen/beleggen in box 3 • Jaarlijkse berekening voorziening BMW

Pensioen (7) • WAT KUNNEN WIJ VOOR U EN UW CLIËNTEN DOEN? - HULP BIJ INVENTARISEREN: OUDEDAGSSCAN - VOORLICHTING (INDIVIDUEEL EN/OF COLLECTIEF) - VASTLEGGING EN UITWERKING GEKOZEN OPLOSSING VOOR DE TOEKOMST

Oudedagsscan • DOEL IS HET VERSCHAFFEN VAN INZICHT IN: - het besteedbaar inkomen na stoppen met werken - de omvang van eventuele netto tekorten - de betaalbaarheid van eigen beheer pensioen Benodigde informatie: - Pensioenopgaven / UPO’s - Andere oudedagsvoorzieningen en spaarpolissen - Spaargeld bestemd voor pensioen - Inschatting benodigd besteedbaar bedrag

Oudedagsscan • DOEL IS HET VERSCHAFFEN VAN INZICHT IN: - het besteedbaar inkomen na stoppen met werken - de omvang van eventuele netto tekorten - de betaalbaarheid van eigen beheer pensioen Benodigde informatie: - Pensioenopgaven / UPO’s - Andere oudedagsvoorzieningen en spaarpolissen - Spaargeld bestemd voor pensioen - Inschatting benodigd besteedbaar bedrag

Pensioen (8) • Aktie: Inventariseren en beslissen: - Inventariseren: wat is er geregeld, is dat wenselijk en kan dat ook worden gerealiseerd - Doorgaan: nieuwe pensioenbrief vóór 1-1, kosten € 250,00 excl. BTW - Stoppen: premievrijmaken, vastleggen voor 1-1 in notulen etc. en advies over alternatief, kosten € 750,00 excl. BTW

QUIZZZ!! • Hoeveel: Meer Minder

BEDANKT VOOR UW AANDACHT EN TOT ZIENS HET LAATSTE FISCALE NIEUWS OOK OP DE WEBSITE VAN VAN VUGT & VAN HULTEN www.vanvugt-vanhulten.nl @VV_VH

Add a comment

Related pages

2013 belastingplan 2014 3.1 printversie - Documents

Belastingplan 2013 [Alleen Lezen] Presentatie Controllers Circle sessie 3 , 20 september 2012 van mr. drs. R.P.M. Kirkels
Read more

Belastingplan 2013 [Alleen Lezen] - Documents

2013 belastingplan 2014 3.1 printversie Kortrijk ... Dia 1 © 2012 Deloitte The Netherlands BELASTINGPLAN 2013 Dia 2 © 2012 Deloitte The Netherlands ...
Read more

Wet maatregelen woningmarkt 2014 - Eerste Kamer der Staten ...

artikel 3.1, onderdeel A, eerst ... eerst toepassing vindt nadat artikel I van het Belastingplan 2014 is ... 12 november 2013 stemming Handelingen TK 2013 ...
Read more

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II - Eerste Kamer der ...

de artikelen 3.1 en 4.1 terugwerken tot ... eerst toepassing vindt nadat artikel I van het Belastingplan 2014 is ... Handelingen EK 2013/2014, nr ...
Read more

Dossier loonheffing - KARA Belastingadviseurs

In de derde nota van wijziging in het Belastingplan 2014 wordt de Wet ... 31 oktober 2013> 2013/34 Bekijk de printversie hulp bij ... 3.1. De wetgever Art ...
Read more

Aannemersfederatie Nederland - Aannemersfederatie Nederland

Het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 is ... van het Belastingplan 2013 alles aan doet de ...
Read more

Weekblad Midden Brabant week 44 2013 by Uitgeverij Talvi ...

Title: Weekblad Midden Brabant week 44 2013, Author: Uitgeverij Talvi, Name: middenbrabant_week44_2013_klein, Length: 18 pages, Published: ...
Read more