Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος

50 %
50 %
Information about Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Books

Published on July 31, 2013

Author: VAGELHS

Source: slideshare.net

Description

Αγαπητοί αναγνώστες
Τα ιστολόγια ¨Σσσσσσσστ !!!!!! Ησυχία ................... κοιμάται.¨ και ¨Παζλ Ενημέρωσης¨ σας παρουσιάζουν το τριακοστό τεύχος με επιλογές αναρτήσεων. Θα αναρτηθεί στο ¨Παζλ Ενημέρωσης, απ΄ όπου θα μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, για ευκολότερη ανάγνωση. Προτείνουμε ¨ΠΛΗΡΗ ΟΘΟΝΗ¨ για μία σελίδα. Επίσης με κλικ επί ενός θέματος στα περιεχόμενα, μεταβαίνετε στην σελίδα που αντιστοιχεί, η εν λόγω ανάρτηση.

1 Σσσσσστ!!!…Επιλογές… Δπηινγέο από ηα ηζηνιόγην http://namarizathema.blogspot.com/ θαη http://e-puzzle.blogspot.com/ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Εὐάγγελος ὁ Σάμιος Έηνο 3ν – Σεχρνο 30ν – ΙΟΤΛΙΟ΢ 2013

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πζζζζζη!!!…Δπηινγέο…............................................................................. 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ........................................................................................ 2 ΞΟΝΙΝΓΝΠ ............................................................................................. 3 Ζ Γηαθνξά ελφο Γέξνληα θαη ελφο Γθνπξνχ.................................................. 3 1. Ζ αγία ηξάπεδα ζηηο θιφγεο............................................................... 6 2. Ζ θσηνγξαθία πνπ ζπγθινλίδεη φιν ηνλ ειιεληζκφ............................... 6 3. ΠΔΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΡΝ΢ΟΘΗΑ! ΝΗ ΑΙΔΒΖΡΔΠ ΞΗΝ ΘΝΛΡΑ ΠΡΖΛ ΝΟΘΝΓΝΜΗΑ ΞΑΟΑ ΠΡΝ ΗΠΙΑΚ .................................................................................... 8 4. ὇ πξάθηνξαο ηνῦ Λαπνιένληα Θνξαῆο θαηά ηῆο Οσκενζχλεο θαί ἟ "἗ιιεληθή Λνκαξρία" ............................................................................... 9 5. Ξαληθφβιεηνη νη ηνπξθν-πξάθηνξεο νκνινγνχλ ηελ απνηπρία ηνπο ζηελ Θξάθε.................................................................................................. 11 6. Κεζζελία: Ρν αξραηφηεξν γξαπηφ θείκελν ηεο Δπξψπεο....................... 14 7. Άγλσζηνη Έιιελεο: Ξαζηνχλ, εθαηνκκχξηα μεραζκέλσλ Διιήλσλ ζηελ Αζία 15 8. Ν Ξεηξαηψο γηα ίδξπζε ηκήκαηνο Ηζιακηθψλ Ππνπδψλ ......................... 17 9. ΋ηαλ νη Θηλέδνη ηηκνχλ ηελ Διιάδα ................................................... 18 10. Ζ κεγαιχηεξε δηαξξνή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθαηνκκπξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο! ............................................................. 19 11. ΡΝ ΟΑΠΝ ΘΑΗ ΡΑ ΓΔΛΔΗΑ................................................................. 21 12. ΡΝ ΠΗΟΝΞΗ ΡΝ΢ ΒΗΑΠΚΝ΢ ΘΑΗ Ζ ΘΝΘΑΗΛΖ ΡΩΛ ΦΡΩΣΩΛ: ΡΑ ΛΑΟΘΩΡΗΘΑ ΡΖΠ ΙΗΡΝΡΖΡΑΠ .................................................................. 24 13. Κε εληνιέο ηεο ΔΔ θφςαλε ζηελ κέζε ηα θαίθηα.................................. 25 14. Ζ ΓΝ΢ΙΔΗΑ ΡΩΛ ΞΙΑΠΚΑΡΗΘΩΛ ΑΛΑΓΘΩΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖ Ή ΓΗΑΠΡΟΝΦΖ*. 27 15. Πηνκαηηθφ δηάιπκα κε δπφζκν!......................................................... 29 16. Ππλέληεπμε ηνπ Κεηξνπνιίηε Γνπηλέαο Γεσξγίνπ ζην πεξηνδηθφ Ηεξαπνζηνιηθφο Ραρπδξφκνο. .................................................................. 30 17. Αλαξηήζεηο κελφο Ηνπιίνπ 2013...................................................... 32

3 ΠΡΟΛΟΓΟ΢ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο Ρα ηζηνιφγηα ¨Πζζζζζζζη !!!!!! Ζζπρία ................... θνηκάηαη.¨ θαη ¨Ξαδι Δλεκέξσζεο¨ ζαο παξνπζηάδνπλ ην ηξηαθνζηφ ηεχρνο κε επηινγέο αλαξηήζεσλ. Θα αλαξηεζεί ζην ¨Ξαδι Δλεκέξσζεο, απ΄ φπνπ ζα κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, γηα επθνιφηεξε αλάγλσζε. Ξξνηείλνπκε ¨ΞΙΖΟΖ ΝΘΝΛΖ¨ γηα κία ζειίδα. Δπίζεο κε θιηθ επί ελφο ζέκαηνο ζηα πεξηερφκελα, κεηαβαίλεηε ζηελ ζειίδα πνπ αληηζηνηρεί, ε ελ ιφγσ αλάξηεζε. Αληί πξνιφγνπ ζαο παξαζέησ ηελ παξαθάησ αλάξηεζε: Η Διαυορά ενός Γέροντα και ενός Γκοσρού. Tοσ Αθανάσιοσ Ρακοβαλή Θα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ελόο γθνπξνύ όπσο ηνλ δεκηνπξγεί ε παξάδνζε ησλ αλαηνιηθώλ ζξεζθεηώλ (Ηλδνπηζκόο, Βνπδηζκόο θ.ιπ.) θαη ελόο γέξνληα όπσο ηνλ ζέιεη ε παξάδνζε ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο. Απηέο νη δύν “κνξθέο” είλαη “ζεζκνί” πνπ ππάξρνπλ εδώ θαη ρηιηεηίεο κέζα ζηηο αληηδηακεηξηθέο απηέο παξαδόζεηο θαη ελώ εθ’ πξώηεο όςεσο κνηάδνπλ λα έρνπλ ηνλ ίδην ξόιν, ελ ηνύηνηο κία βαζύηεξε θαη πξνζεθηηθόηεξε καηηά ζα καο απνθαιύςεη ηηο ηεξάζηηεο δηαθνξέο ηνπο. Τν κπαθίξη έρεη ην ρξώκα θαη ηελ ιάκςε ηνπ ρξπζνύ θαη κπνξεί λα μεγειάζεη αλζξώπνπο ρσξίο πείξα, ην έκπεηξν κάηη όκσο θαηαιαβαίλεη ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ηνπο. Αο μεθηλήζνπκε ινηπόλ.. 1ε) Ο γέξνληαο δείρλεη ηνλ Φξηζηό ελώ ν γθνπξνύ ηνλ εαπηό ηνπ. Καη νη δύν αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ ηνλ άλζξσπν θνληά ζηνλ Θεό. Ο γθνπξνύ όκσο ηζρπξίδεηαη όηη ν ίδηνο είλαη Θεόο θαη απαηηεί θαη ιακβάλεη ιαηξεία από ηνπο νπαδνύο ηνπ. Ο γέξνληαο παξαδέρεηαη όηη είλαη έλαο ακαξησιόο άλζξσπνο, πνπ ζθύβεη ην θεθάιη ηνπ θάησ από ην πεηξαρήιη ζηελ εμνκνιόγεζε, θαη ιέεη όηη ιαηξεία πξέπεη λα πξνζθέξνπκε κόλν ζηνλ Φξηζηό, γηαηί ε ιαηξεία αξκόδεη κόλν ζηνλ αιεζηλό Θεό. 2ε) Ο γέξνληαο έρεη ζηόρν λα βνεζήζεη ηα πλεπκαηηθά ηνπ παηδηά, λα σξηκάζνπλ, λα γίλνπλ ηθαλνί λα βαδίδνπλ κόλα ηνπο ζηελ πλεπκαηηθή νδό πνπ νδεγεί ζηελ έλσζε κε ηνλ Φξηζηό, λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη, ρεηξαθεηεκέλνη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη πνπ δελ ηνλ έρνπλ πιένλ αλάγθε. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ηα πλεπκαηηθνπαίδηα μεπέξαζαλ ζηελ αξεηή θαη ηελ Φάξε ηνπο γεξνληάδεο ηνπο. Ο γθνπξνύ ελεξγεί αληίζεηα. Θέιεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη γύξσ ηνπ λα είλαη νπαδνί ηνπ θαη θάησ από ηελ επηξξνή ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Εεηά από ηνπο νπαδνύο ηνπ λα πεηάμνπλ ην κπαιό ηνπο γηαηί ηνπο δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα θαη λα παξαδώζνπλ νινθιεξσηηθά ηνλ εαπηό ηνπο ζε απηόλ γηαηί απηόο είλαη Θεόο, κε ην πξόζρεκα ηεο πλεπκαηηθήο εμέιημεο, ηεο πλεπκαηηθήο αλόδνπ. Έηζη ζηακαηάεη ε ςπρνινγηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ νπαδώλ ηνπ θαη έρνπκε θαηλόκελα παιηκπαηδηζκνύ θαη ςπρσηηθά ζύλδξνκα. Ζ θξηηηθή ζθέςε απνζαξξύλεηαη θαη ηειηθά θαηαζηξέθεηαη. Απηό πνπ απαηηείηαη θαη πξνβάιιεηαη σο αξεηή θαη πξόηππν πξνο κίκεζε είλαη ε απόιπηε ππαθνή θαη παξάδνζε ζηνλ γθνπξνύ. Έηζη ν νπαδόο ηνπ γθνπξνύ θαζίζηαηαη ζην ηέινο κίαο πλεπκαηηθήο – ςπρνινγηθήο πνξείαο πιήξσο εμαξηώκελνο, κηα καξηνλέηα ζηα ρέξηα ηνπ γθνπξνύ. 3ε) Ο γέξνληαο αγαπάεη ηα πλεπκαηηθά ηνπ παηδηά. Γηα λα θηάζεη θαλείο λα γίλεη γέξνληαο πξέπεη λα έρεη θάλεη πλεπκαηηθή εξγαζία ζηνλ εαπηό ηνπ, λα έρεη απνθηήζεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ Φάξη ηνπ Φξηζηνύ, λα έρεη πλεπκαηηθή αγάπε, λα δεηεί, λα πνζεί, ην θαιό ηνπ άιινπ θαη λα παξαβιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ γηα ράξε ησλ καζεηώλ ηνπ. Αθόκα δε θαη λα κπνξεί λα δώζεη θαη ηελ δσή ηνπ γηα ράξε ηνπο αλ θαη όηαλ ρξεηαζηεί. Έηζη πεξηέγξαςε ην πξόηππν ηνπ θαινύ πνηκέλα ν ίδηνο ν Φξηζηόο. Απηή είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ Δπαγγειίνπ, απηό είλαη ην νξζόδνμν πξόηππν. Αληίζεηα ν ππάιιεινο, “ν κηζζσηόο” βιέπεη ηνλ θίλδπλν λα έξρεηαη θαη ην βάδεη ζηα πόδηα αδηαθνξώληαο γηα ηνπο άιινπο. Ο γθνπξνύ αγαπάεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη όρη ηνπο άιινπο. Δθκεηαιιεύεηαη ηνπο αθειείο θαη ππνηαγκέλνπο νπαδνύο ηνπ. Κνηηάμηε ηνπο γθνπξνύ, ήξζαλ πάκπησρνη από ηελ Ηλδία θαη έγηλαλ πάκπινπηνη κέζα ζε ιίγα ρξόληα, από ηηο πεξηνπζίεο πνπ ηνπο ράξηζαλ νη νπαδνί ηνπο. Τη λα πξσηνζαπκάζεη θαλείο, ηελ πνλεξία ησλ γθνπξνύ ή ηελ αθέιεηα ησλ αλζξώπσλ;

4 4ε) Ο γέξνληαο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο αζθεηηθήο ηνπ πείξαο γλσξίδεη θαιά ηελ αλζξώπηλε ςπρή ηα πάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηεο. Έρεη δηάθξηζε θαη είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη θαη ηνπο άιινπο λα απαιιαγνύλ από ηα πάζε ηνπο θαη ηα ςπρνινγηθά ηνπο πξνβιήκαηα, θαη λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο, αλ βεβαίσο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θνπξαζηνύλ, λα αγσληζζνύλ. Ο γθνπξνύ δηαζέηεη θαη απηόο ςπρνινγηθέο γλώζεηο, κόλν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππνηάμεη ηνπο αλζξώπνπο ζηελ ζέιεζε ηνπ θαη λα ηνπο εθκεηαιιεπηεί. 5ε) Ο γέξνληαο είλαη κε ηνλ Φξηζηό ελώ ν γθνπξνύ είλαη κε ηνλ δηάβνιν. Ο γέξνληαο δελ ηζρπξίδεηαη όηη δηαζέηεη «δπλάκεηο». Πξνζεύρεηαη ζηνλ Φξηζηό θαη παξαθαιεί λα βνεζήζεη. Κάπνηνη αγηαζκέλνη γέξνληεο είλαη ηηκεκέλνη από ηνλ Φξηζηό κε πλεπκαηηθά ραξίζκαηα. Τα ππεξθπζηθά ζαύκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ νκνινγνύλ όηη νθείινληαη ζηελ δύλακε ηνπ Φξηζηνύ θαη όρη ζηνλ εαπηό ηνπο… Ο γθνπξνύ αληίζεηα ηζρπξίδεηαη, όηη ν ίδηνο, ζαλ Θεόο πνπ ιέεη όηη είλαη, δηαζέηεη ηεξάζηηεο πλεπκαηηθέο δπλάκεηο πνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ θόζκνπ. Παξ’ όιεο ηηο ππεξβνιέο θαη ηηο ηεξαηνινγίεο πνπ ιέλε, ιόγσ ηεο ππεξεθάλεηάο ηνπο, ε αιήζεηα είλαη όηη όλησο δηαζέηνπλ θάπνηεο πλεπκαηηθέο δπλάκεηο. Όρη όινη, αιιά ζίγνπξα αξθεηά από ηα ζηειέρε θαη ζε δηαθνξεηηθή έληαζε ν θαζέλαο ηνπο. Αο κε ην ζεσξήζεη θαλείο απηό ππεξβνιή, γηαηί όλησο ππάξρεη καγεία, ην ιέεη άιισζηε θαη ην Δπαγγέιην, θαη απηνί νη άλζξσπνη είλαη κάγνη. Γηαηί πσο εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη πνιινί άλζξσπνη, όρη έλαο θαη δύν, κνξθσκέλνη, πινύζηνη, ηαμηδεκέλνη, επηρεηξεκαηίεο, έκπεηξνη από ηελ δσή θαη ηελ πνλεξηά ησλ αλζξώπσλ, πέζαλε ζηα δίρηπα θάπνηνπ γθνπξνύ θαη “πείζηεθαλ” λα δσξίζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζε απηόλ; Απηνί νη άλζξσπνη δύζθνια ππνθύπηνπλ ζε ςπρνινγηθέο κεζόδνπο ρεηξαγώγεζεο θαη επηβνιήο. Απηνί, νη πινύζηνη θαη ηζρπξνί γίλνληαη θπξίσο ζηόρνο ησλ καγηθώλ ηερλώλ ησλ γθνπξνύ. Οη γθνπξνύ είλαη θάηνρνη απηήο ηεο “δαηκνληθήο ζνθίαο”, ηεο καγείαο. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ έλα ζπλδπαζκό καγείαο θαη απάηεο. Ο γέξνληαο Πατζηνο αλαθεξόκελνο ζην ζέκα, έιεγε «Γύν πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν, ν Θεόο θαη ν δηάβνινο, εκείο είκαζηε κε ηνλ Φξηζηό, απηνί κε πνηόλ είλαη;» Ζ αλαηνιή αλέθαζελ ζεσξείην ην θέληξν ηεο καγείαο, θαη νη εηδσινιαηξηθέο ζξεζθείεο ην παλεπηζηήκηό ηεο. Γηαηί «απηό πνπ θάλεη έλαλ άλζξσπν κάγν είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Σαηαλά» γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ιόγηα ελόο πξώελ κάγνπ. 6ε) Ο γέξνληαο ζαλ ακαξησιόο άλζξσπνο πνπ δειώλεη θαη πηζηεύεη όηη είλαη ΓΔΝ δηεθδηθεί ην αιάζεην. Γίλεη ζπκβνπιέο, όρη κεηαθπζηθά απνθζέγκαηα, πνπ κνηάδνπλ κε ρξεζκνύο θάπνηνπ εηδσινιαηξηθνύ καληείνπ. Ο γθνπξνύ κνηξάδεη ρξεζκνύο θαη κεηαθπζηθά γεληθόινγα απνθζέγκαηα, απαηηεί ηελ απόιπηε ζπκκόξθσζε ζηα ιόγηα ηνπ. Ο γθνπξνύ δίλεη εληνιέο, όρη ζπκβνπιέο γηαηί… είλαη αιάζεηνο Θεόο. 7ε) Ο γέξνληαο, όπσο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ ελδηαθέξεηαη, κπνξεί λα κεζηηεύζεη ζηνλ Φξηζηό γηα ηελ ζσηεξία κηάο ςπρήο αιιά ν Θεόο ζα απνθαζίζεη γηα ηελ ζσηεξία ή ηελ θαηαδίθε ηεο. Ο γθνπξνύ αληίζεηα ηζρπξίδεηαη, όηη απηόο ν ίδηνο κπνξεί λα ζώζεη ή λα θαηαδηθάζεη κία ςπρή. Χέκα.! Τεξάζηην ςέκα! Ηζνδύλακν ζε κέγεζνο κε ην ςέκα πνπ είπε ν δηάβνινο ζηελ Δύα ζην Παξάδεηζν. ΑΝ όκσο πιαλεζεί θάπνηνο θαη ην πηζηέςεη, ηόηε βξίζθεηαη ζε πνιύ δύζθνιε ζέζε. Φαληαζζείηε λα πηζηεύεηε ζηα ζνβαξά όηη έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ όρη κόλν ηελ δσή ζαο ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν αιιά θαη ηελ κεηαζάλαην πνξεία ζαο. Δίλαη ςπρσηηθή θαηάζηαζε, αλύπαξθηε, ππάξρεη κόλν κέζα ζην λνύ ηνπ ζύκαηνο. Οη ζπλέπεηέο ηεο όκσο είλαη πξαγκαηηθέο. Φέξλεη ηελ απόιπηε ππνηαγή! Τνλ απόιπην ηξόκν! Τη πλεπκαηηθή ππνδνύισζε! Όλησο ζαηαληθό ην εθεύξεκα. 8ε) Ο γέξνληαο είλαη ζρεηηθόο ελώ ν γθνπξνύ απόιπηνο. Έλαο γέξνληαο κπνξεί κε ηαπείλσζε λα πεη ζε θάπνην πξόζσπν όηη εγώ δελ κπνξώ λα ζε βνεζήζσ, πήγαηλε ζε θάπνηνλ άιιν λα βνεζεζείο… ή αθόκα κπνξεί ε πξσηνβνπιία λα έξζεη από ην ίδην ην πλεπκαηηθό παηδί πνπ δεηάεη λα αιιάμεη γέξνληα ή πλεπκαηηθό, γηα θάπνηνπο ιόγνπο, κέζα ζε έλα πλεύκα ειεπζεξίαο. Απηό είλαη θάηη ην ζύλεζεο κέζα ζηελ νξζόδνμε παξάδνζε. Σηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έλαο ρξηζηηαλόο ζπκβαίλεη θαη αιιάδεη πλεπκαηηθό-εμνκνιόγν. Γελ ππάξρεη πξνζσπνιεςία. Τν θέληξν είλαη ν Φξηζηόο, όρη ν άλζξσπνο. Κάηη ηέηνην είλαη αδηαλόεην γηα ηελ γθνπξνπηζηηθή παξάδνζε. Αλ θάπνηνο απνκαθξπλζεί από έλα γθνπξνύ, απηό ζα γίλεη θάησ από ηελ ςπρνινγηθή πίεζε ηεο απόιπηεο κεηαθπζηθήο θαηαδίθεο. Πξέπεη λα έρεη θάπνηνο δύλακε ςπρήο γηα λα αληέμεη ηελ ςπρνινγηθή πίεζε θαη λα ειεπζεξώζεη ηνλ εαπηό ηνπ από ηελ επηξξνή ηνπ γθνπξνύ. Απηό όκσο δελ αξθεί πάληνηε. Αλ απηόο πνπ ζέιεη λα απνζθηξηήζεη είλαη ζεκαληηθόο γηα απηνύο, είηε γηαηί είλαη πινύζηνο, δηάζεκνο, είηε γηαηί γλσξίδεη κπζηηθά ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ είρε κέζα ζηελ νξγάλσζε ηνπο, ηόηε ζα ζηείινπλ πάλσ ηνπ δαηκόληα- ζαλ κάγνη πνπ είλαη- θαη ζα αληηκεησπίζεη δαηκνληθό πόιεκν. Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αδύλαην ν άλζξσπνο λα ηα βγάιεη πέξα ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ Φξηζηνύ. Ο Φξηζηόο είλαη ν κόλνο κέζα ζηελ ηζηνξία, πνπ ζπλέηξηςε ηελ δύλακε ηνπ δηαβόινπ. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη πνιιέο πεξηπηώζεηο, νη πεξηζζόηεξεο κάιινλ, όπνπ δελ ζπκβαίλνπλ ηα αλσηέξσ. Αλ ν άλζξσπνο δελ ηνπο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ή αλ έρνπλ πάξεη απ’ απηόλ όηη κπνξνύλ λα πάξνπλ (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, δσξεάλ εξγαζία, θιπ) κε ηελ αδηαθνξία πνπ ηνπ δείρλνπλ ηνλ αθήλνπλ λα “θύγεη”, ηνλ πεηάλε ζαλ ζηεκέλε ιεκνλόθνππα.

5 Τειεηώλνληαο λα ζπλνςίζνπκε θαη λα πνύκε ηελ γεληθή δηαθνξά. Ο γέξνληαο είλαη έλαο ηαπεηλόο άλζξσπνο κε ελ Φξηζηώ αξεηέο θαη πνιέκηνο ησλ παζώλ. Σπλεηδεηό κέινο ηεο εθθιεζίαο πνπ ίδξπζε ν Φξηζηόο, εληζρύεηαη θαη ηξέθεηαη πλεπκαηηθά απ’ απηήλ θαη ηελ Φάξη Τνπ. Ο γθνπξνύ είλαη γέλλεκα ησλ εηδσινιαηξηθώλ ζξεζθεηώλ ηεο αλαηνιήο, είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη δνζεί αραιίλσηα ζηα πάζε ηνπ, ρσξίο ελδνηαζκνύο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ δύλακε ηνπ Γηαβόινπ (καγεία) γηα λα ηα ηθαλνπνηήζεη. Έρεη δαηκνληθή πνλεξία. Δίλαη έλαο πξνβαηόζρεκνο ιύθνο. Υπνθξηηήο. Υπνθξίλεηαη ηνλ άγγειν ελώ είλαη ππεξέηεο ηνπ Γηαβόινπ. Τν θπξίαξρν πάζνο ηνπ είλαη ε ππεξεθάλεηα. Δγώ είκαη θαη θαλέλαο άιινο. Υπνηηκά θαη πεξηθξνλεί ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Τν θξύβεη όκσο πίζσ από κία δήζελ αγάπε. Να, δεο πσο ηνπο έθαλα λα κε πξνζθπλνύλ ζαλ Θεό, ζθέθηεηαη. Βέβαηα έρεη θαη όια ηα άιια πάζε. Μαηαηνδνμία, θηιαξγπξία θαη θηιεδνλία. Πνιινί γθνπξνύ εθκεηαιιεύνληαη θαη ζεμνπαιηθά ηνπο νπαδνύο ηνπο, γηαηί κία ζπλεύξεζε κε ηνλ γθνπξνύ, είηε άλδξαο είλαη είηε γπλαίθα είλαη ην ζύκα, θαηά ηελ δαηκνληθή δηδαζθαιία ηνπο, απνηειεί κεγάιε βνήζεηα γηα πλεπκαηηθή άλνδν ηνπ νπαδνύ. Παξνπζηάδνπλ ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ζαλ πλεπκαηηθή επεξγεζία. Κάηη ηέηνην είλαη αδηαλόεην γηα ηελ νξζόδνμε παξάδνζε. Γελ ηζρπξίδνκαη όηη κέζα ζην ρώξν ηεο νξζόδνμεο παξάδνζεο δελ ζπκβαίλνπλ ιάζε ή όηη δελ ππάξρνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, βεβαίσο θαη ππάξρνπλ. Δίλαη απνηέιεζκα ησλ αλζξώπηλσλ παζώλ, ηεο θαθίαο απηήο πνπ έρεη θσιηάζεη κέζα ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ. Απηό πνπ θάλεη ηελ κεγάιε δηαθνξά θαη απηό είλαη ην πνιύ ζεκαληηθό, είλαη όηη ε νξζόδνμε δνγκαηηθή πίζηε θαηαδηθάδεη, πνιεκά θαη απνξξίπηεη ζπκπεξηθνξέο παξόκνηεο κε απηέο ησλ γθνπξνύ, όηαλ εκθαλίδνληαη θαη κέζα ζηελ εθθιεζία, ζαλ ακαξησιέο παξεθηξνπέο, ελώ νη αλαηνιίηηθεο δνμαζίεο ηηο έρνπλ θάλεη θαλόλα θαη ηξόπν δσήο. Όζνη αθνινπζνύλ ηα νξζά δόγκαηα κπνξνύλ λα δηνξζώζνπλ ηελ ζηξαβή δσή ηνπο, ελώ όζνη πιαλεζνύλ θαη αθνινπζήζνπλ ηα ζηξαβά δόγκαηα ζα θαηαζηξέςνπλ ζηγά-ζηγά θαη όηη ζσζηό έρνπλ κέζα ηνπο. Τν νξζό δόγκα καο ειεπζεξώλεη, ελώ ε πιάλε (=ην ιάζνο δόγκα) καο ππνδνπιώλεη. Άξα, είλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα βηώλνπκε θαη λα εκβαζύλνπκε ζηα δόγκαηα ηεο νξζνδνμίαο, γηα λα κελ γηλόκαζηε εύθνια ζύκαηα εκπαζώλ αλζξώπσλ εληόο ή εθηόο ηεο εθθιεζίαο. Γηα λα θηάζνπλ κέρξη εκάο, ζήκεξα, ιακπηθαξηζκέλα ηα νξζόδνμα δόγκαηα, δόζεθαλ κάρεο θαη πνιινί από ηνπο παηέξεο καο, κέζα ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ, ηξάβεμαλ ηα πάλδεηλα, καξηύξεζαλ, έδσζαλ ην αίκα ηνπο γηα λα δηαθπιάμνπλ αιώβεηε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ Θεό, ηνλ θόζκν θαη ηνλ άλζξσπν. Σήκεξα νη γθνπξνύ ηεο Νέαο Δπνρήο, νη ςεπδόρξηζηνη, νη πξόδξνκνη ηνπ Αληηρξίζηνπ, επηηίζεληαη ζηελ νξζόδνμε εθθιεζία θαη ζέινπλ λα πλίμνπλ ην νξζόδνμν δόγκα, λα επηβάινπλ ηελ πιάλε θαη λα ζθιαβώζνπλ ηνπο αλζξώπνπο, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά. Απηνί είλαη νη ερζξνί ηνπ Φξηζηνύ πνπ πνιεκνύλ ηελ εθθιεζία Τνπ από έμσ ελώ νη αηξεηηθνί ηελ πνιεκνύλ από κέζα. Έρνπλ όκσο ηελ ίδηα ςπρή, ηελ ίδηα πνλεξηά, ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο, ηνλ ίδην ζηόρν. “Στώμεν καλώς, στώμεν μετά υόβοσ η αλλιώς γνώσεσθε την αλήθεια και αστή ελεσθερώση σμάς”. paterikos Τν αιίεπζα ΔΓΨ Με εθηίκεζε ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢ ν ΢ΑΜΙΟ΢ Γηαρεηξηζηήο

6 1. Η αγία ηξάπεδα ζηηο θιφγεο Τνλ πεξαζκέλν αηώλα ζηε Μηθξαζία έδεζε έλαο άγηνο αιιά αθαλήο ιεπίηεο, ν π. ‘Ιωάλλεο. Ήηαλ έγγακνο, νηθνγελεηάξρεο, από ην Γθέιβεξη ηεο Καππαδνθίαο. Τηο θαζεκεξηλέο εξγαδόηαλ ζηά ρωξάθηα, ελώ ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο γηνξηέο ιεηηνπξγνύζε ζηελ εθθιεζία. Σηε ζεία ιεηηνπξγία ζρεδόλ πάληνηε μεζπνύζε ζε δάθξπα θαη αλαζηελαγκνύο. Ρελ ψξα κάιηζηα ηνχ θαζαγηαζκνχ ή θαηάλπμή ηνπ θνξπθσλφηαλ. Νη ςάιηεο έςαιιαλ ην «ζε πκλνχκε…» φζν πην αξγά κπνξνχζαλ, αιιά εθείλνο θαζπζηεξνχζε πέληε, δέθα, δεθαπέληε ιεπηά ε θαη πεξηζζφηεξν. Έηζη θη εθείλνη επαλαιάκβαλαλ ηνλ χκλν κέρξη πέληε ή έμη θνξέο. Ρειηθά, πιεζίαζαλ θάπνηε ηνχο επηηξφπνπο θαη ηνχο είπαλ ην πξφβιεκά ηνπο. Δθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο ην δηαβίβαζαλ ζην ιεηηνπξγφ. Ξάηεξ Ησάλλε, ζπρλά θαζπζηεξείο ηελ ψξα ηνχ θαζαγηαζκνχ. Νη ςάιηεο θαη ν ιαφο έμσ ζε πεξηκέλνπλ πνιιή ψξα. Γελ κπνξείο λα ιεο πην ζχληνκα ηελ επρή, γηα λα κε γίλεηαη ραζκσδία; -Ξψο ζα γίλεη απηφ; -Δίλαη εχθνιν. Δθεί πνχ είζαη πεζκέλνο κπξνχκπηα, λα ζεθψλεζαη, λα ζηαπξψλεηο ηα ηίκηα Γψξα, λα ιεο ηελ επρή θαη λα ηειεηψλεηο. -Ρελ επρή ηε γλσξίδσ, είλαη γξακκέλε θαη ζηε θπιιάδα, αιιά δελ κπνξψ. -Γηαηί δελ κπνξείο, πάηεξ; Ππγρψξεζέ καο, αιιά δελ είλαη δχζθνιν! -Απηφ δελ εμαξηάηαη απφ κέλα, απάληεζε ν π. „Ησάλλεο. Κφιηο αξρίζσ λα δηαβάδσ ηελ επρή, ε αγία ηξάπεδα θπθιψλεηαη απφ ζετθή θσηηά πνχ θηάλεη ηα δχν-ηξία κέηξα χςνο. Έηζη δελ κπνξψ λα πιεζηάζσ γηα λα ζθξαγίζσ ηα ηίκηα Γψξα. Κε πηάλεη θφβνο θαη ηξφκνο. δελ μέξσ ηη λα θάλσ. Ξέθησ ηφηε ζην έδαθνο, θιαίσ, αλαζηελάδσ θαη ηθεηεχσ ηνλ Θχξην λα παξακεξίζεη ηηο θιφγεο γηα λα ζπλερίζσ. Όζηεξα ζεθψλσ ηα κάηηα. Αλ έρνπλ ραζεί νη θιφγεο, ζεθψλνκαη θαη ζθξαγίδσ ηα ηίκηα Γψξα. Αλ φρη, ηφηε ζπλερίδσ ηελ ηθεζία κε δάθξπα θαη ζηελαγκνχο κέρξη λα ζβήζεη ή θσηηά ε λα βξεζεί άιινο ηξφπνο πνχ ζα κνπ επηηξέςεη λα κελ θαψ. Ξφηε-πφηε ζβήλεη ή θσηηά θαη γίλνληαη φια φπσο πξηλ. Άιινηε πάιη ρσξίδνπλ νη θιφγεο δεμηά θη αξηζηεξά ζρεκαηίδνληαο θακάξα, νπφηε θάλσ ην ηφικεκα, πιεζηάδσ ηξέκνληαο θαη ζθξαγίδσ ηα ηίκηα Γψξα. Αθνχγνληαο νη ρξηζηηαλνί απηά ηα εμαίζηα δελ ηνλ ελφριεζαλ άιιε θνξά. Ήηαλ άιισζηε πνιχ επιαβήο θαη εμαηξεηηθά θαηαλπθηηθφο φηαλ ιεηηνπξγνχζε. Γη‟ απηφ ζηελ ελνξία ηνπ εθθιεζηάδνληαλ πηζηνί θη απφ γεηηνληθά ρσξηά, πνπ πεξπαηνχζαλ ψξεο γηα λα θηάζνπλ. Κεξηθέο θνξέο έξρνληαλ ζηή ιεηηνπξγία ρίιηνη θαη πεξηζζφηεξνη πηζηνί. Θαη φινη απηνί θαηαλχγνληαλ θη έθιαηγαλ ζην ηέινο κάιηζηα ηεο ζείαο απηήο κπζηαγσγίαο, ην δάπεδν ηεο εθθιεζίαο ήηαλ βξεγκέλν απφ ηα δάθξπά ηνπο, ιεο θαη θάπνηνο είρε ξίμεη λεξφ! πεγή: ΑΛΑΒΑΠΔΗΠ Ρν αιίεπζα ΔΓΩ 2. Η υωτογραυία που συγκλονίζει όλο τον ελληνισμό Ρέηνηεο κέξεο ζπκφκαζηε φινη απηά πνπ δειψζακε φηη δελ ζα μεράζνπκε κε ην πεξίθεκν "δελ μερλψ" θαη ην κπαιφ καο πεγαίλεη ζηε καξηπξηθή Θχπξν. Αληί γηα ιφγηα, έπεα

7 πηεξφεληα, αο ζπκεζνχκε κε κηα ζπγθινληζηηθή θσηνγξαθία. Γείηε ηελ: Ο Λνπθάο Ληγδήο, γέξνληαο παηέξαο ηνπ θαηαδξνκέα Υξήζηνπ Ληγδή ηεο Α' θαη 35 Μνίξαο Καηαδξνκψλ, μαπισκέλνο θαηά γεο, λα θιαίεη γηα ηνλ γην ηνπ, πνπ ζθνηψζεθε ζηελ Κχπξν ην 1974. Σχκβνο Μαθεδνλίηηζζαο. Λεπθσζία. Κχπξνο. πεγή: Φσηνγξαθηθφ αξρείν Α΄ Κ.Θ. Ρν αιίεπζα ΔΓΩ

8 3. ΢ΔΙ΢ΜΟ΢ ΢ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ! ΟΙ ΑΛΔΒΗΣΔ΢ ΠΙΟ ΚΟΝΣΑ ΢ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ ΠΑΡΑ ΢ΣΟ Ι΢ΛΑΜ Γξάθεη ν Λίθνο Σεηιαδάθεο Ρελ απνθαιππηηθή άπνςε φηη νη Αιεβήηεο ηεο Ρνπξθίαο είλαη πην θνληά ζηνλ ρξηζηηαληζκφ παξά ζην Ηζιάκ θάλεη ν δεκνζηνγξάθνο-αξζξνγξάθνο ηεο γλσζηήο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο, Sabah, Sevılay Yükselir, (haber3 16/7/2013), πξνθαιψληαο γηα άιιε κηα θνξά αηέιεησηεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ησλ Αιεβεηψλ πνπ ζεσξνχληαη απφγνλνη ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κηθξάο Αζίαο, έλα ζέκα πνπ θαηά θαηξνχο απαζρνιεί έληνλα ηελ ηνπξθηθή επηθαηξφηεηα κε ζαθήο δηαιπηηθέο ηάζεηο γηα ηελ ίδηα ηελ Ρνπξθία. Αιιά ην πην ζεκαληηθφ ζηηο απνθαιχςεηο ηνπ Ρνχξθνπ αξζξνγξάθνπ είλαη φηη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ζηελ Γεξκαλία φπνπ δνπλ κεγάιεο θνηλφηεηεο Ρνχξθσλ Αιεβεηψλ, ηδξχζεθε ελα Ίδξπκα ησλ Αιεβεηψλ κε ηνλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν : «Hıristiyan Alevilik Arkadaşlik Birliği», δειαδή, «Έλσζε Σξηζηηαληθήο Αιεβεηηθήο Αδειθφηεηαο». Θαη κφλν ν ηίηινο απηνχ ηνπ Ηδξχκαηνο δείρλεη κε ηνλ πην ελδεηθηηθφ θαη απνθαιππηηθφ ηξφπν φηη νη Αιεβήηεο δελ αηζζάλνληαη κνπζνπικάλνη αιιά είλαη πνιχ πην θνληά ζηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Ν ίδηνο ν Sevılay Yükselir ηνλίδεη ζην απνθαιππηηθφ ηνπ δεκνζίεπα φηη ην Ίδξπκα απηφ δεκηνπξγήζεθε αθξηβψο γηα λα θαηαδείμεη φηη νη Αιεβήηεο έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ, (θαη θπζηθά κε ηελ Νξζνδνμία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη), παξά κε ην Ηζιάκ. Κάιηζηα, φπσο αλαθέξεηαη, απηή ε «Έλσζε Σξηζηηαληθήο Αιεβεηηθήο Αδειθφηεηαο» έρεη απεπζπλζεί θαη ζην ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθφ θφκκα ηεο Γεξκαλίαο δεηψληαο ηελ ζηήξημε ηνπ θαζψο φπσο αληηιακβάλεηαη θάλεηο ην ζίγνπξν είλαη πσο ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ νξγή ησλ Ρνχξθσλ ηζιακηζηψλ ηνπ ζεκεξηλνχ πξσζππνπξγνχ ηεο Ρνπξθίαο, Ραΐπ Δξληνγάλ, πνπ κφλν ζηα ιφγηα ζέιεη λα πξνβάιιεηε ζαλ έλαο θιαζηθφο δεκνθξάηεο. Ρν δήηεκα ησλ Αιεβεηψλ ηεο Ρνπξθίαο ήξζε ζηελ επηθαηξφηεηα γηα άιιε κηα θνξά κε ηα ηειεπηαία γεγνλφηα ηνπ Gazipark θαη ηηο δηαδειψζεηο πνπ έρνπλ αλαζηαηψζεη ηελ γεηηνληθή ρψξα θαη ζηηο νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξσηνζηαηνχλ Αιεβήηεο πνπ ζεσξνχλ φηη βξίζθνληαη ππφ δησγκφ απφ ηελ ηζιακηθή θπβέξλεζε ηνπ Δξληνγάλ. Ξαξάιιεια θαη ε πνιηηηθή ηνπ Δξληνγάλ ζηνλ εκθχιην ηεο Ππξίαο απνηέιεζε άιιν έλα ζνβαξφ αίηην ηνπ μεζεθσκνχ ησλ Αιεβεηψλ πνπ έβιεπαλ ηνλ Ρνχξθν πξσζππνπξγφ λα ζηξέθεηε θαηά ηνπ Αζαλη ν νπνίνο αλήθεη ζηελ ίδηα πεξίπνπ κε απηνχο ζξεζθεπηηθή αίξεζε. Αιιά ε ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη είλαη ε νλνκαζία «Πνπιηάλνο Πειήκ ν γηαβνχδ» πνπ έδσζε ν Δξληνγάλ ζηελ ππφ θαηαζθεπή ηξίηε γέθπξα ηνπ Βνζπφξνπ θαη νπνίνο ήηαλ ν κεγαιχηεξνο ζθαγέαο ησλ Αιεβήηψλ ηεο Κηθξάο Αζίαο. Πίγνπξα ην πξφβιεκα ησλ Αιεβεηψλ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο θαη γηα πνιινχο ηζηνξηθνχο αλάγεηαη ζηελ ξίδα ησλ γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο ζεκεξηλήο ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κηθξάο Αζίαο. Ζ εκθάληζε θαη επηθξάηεζε ηνπ Ηζιάκ, πάλσ ζε έλα ειιελνξζφδνμν ρξηζηηαληθφ ππφβαζξν απαζρνιεί θαηά θαηξνχο έληνλα ηελ ζεκεξηλή Ρνπξθία θαη είλαη θαη απηφ άιινο έλαο «θξίθνο» ζηελ αιπζίδα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηξηγκνχο, ελίνηε θαη «ζεηζκηθέο δνλήζεηο», ζην ζχγρξνλν ηνπξθηθφ θαηεζηεκέλν.

9 Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία ησλ Αιεβεηψλ πνπ ηνπο μερσξίδνπλ ηειείσο απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο θαη ηνπο εμνκνηψλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο ειιελνξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο. 1) Νη λανί ηνπο είλαη ηα ηδεκ, (ηφπνη πξνζεπρήο) θαη φρη ηα ηδακηά. Ρα ηδεκ ζεσξνχληαη ζαλ κπζηηθνί ρψξνη νη νπνίνη κνηάδνπλ κε ειιελνξζφδνμεο εθθιεζίεο. Πε θάπνηνπο απφ απηνχο, εηδηθά ζηελ ειιεληθή δπηηθή Θξάθε φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ κνπζνπικάλσλ ήηαλ Κπεθηαζήδεο, ππήξραλ παιαηφηεξα (πξηλ νξγηάζεη ε ηνπξθηθή πξνπαγάλδα), αθηεξψκαηα ή θαη εηθφλεο ηεο Ξαλαγίαο θαη ηνπ αγίνπ Γηψξγε πνπ ηνλ ηηκνχλ ηδηαίηεξα. 2) Ζ πίζηε ηνπο έρεη ηξηαδηθφ ραξαθηήξα θαηά ην ρξηζηηαληθφ πξφηππν θαζψο αλαθέξνληαη ζε έλα ηξηαδηθφ Θεφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Αιιάρ-Θεφ, ην Κσάκεζ θαη ηνλ Αιί. 3) Πε ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, πίλνπλ θξαζί θαη ξαθί θάηη πνπ είλαη κέγα ζθάλδαιν γηα θάζε ηζιακηζηή Πνπλίηε. 4) Ξαξαδέρνληαη ην κνλαρηζκφ θαη είλαη νξγαλσκέλνη κάιηζηα ζε κνλαρηθά ηάγκαηα. Ρα κνλαζηήξηα ηνπο ζε απφιπηε αληηζηνηρία κε ηα νξζφδνμα, είλαη ρψξνη πεξηζπιινγήο, άζθεζεο θαη αγλείαο. 5) Έρνπλ έλα ηειεηνπξγηθφ είδνο εμνκνιφγεζεο θαη κεηάλνηαο, ην «Baş Okutma». 6) Πηνπο Νίθνπο Ξξνζεπρήο ηνπο απεηθνλίδνπλ ζε εηθφλεο ηνλ Αιί θαη άιινπο αγίνπο γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη επίζεο κεγάιν ζθάλδαιν γηα ην θιαζηθφ Ηζιάκ. 7 ) Νη γπλαίθεο δε θνξνχλ θεξεηδέ θαη είλαη ηζφηηκεο κε ηνπο άληξεο φπσο ζηνλ ρξηζηηαληζκφ θαη αληίζεηα κε ην Ηζιάκ. 8) Έρνπλ ην αληίζηνηρν κε ηνπο δψδεθα Απνζηφινπο ηηκψληαο ηνπο δψδεθα ηκάκεδεο. 9) Πηηο ηειεηέο πξνζεπρήο ηνπο ζηαπξψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαηά ην παιηφ ειιελνξζφδνμν ηππηθφ, (πνπ ζήκεξα ην ηεξνχλ ζηελ Οσζία), φηαλ κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα νη πηζηνί πξνζέξρνληαη γηα λα θνηλσλήζνπλ. ΛΗΘΝΠ ΣΔΗΙΑΓΑΘΖΠ Γεκνζηνγξάθνο-Ππγγξαθέαο-Ρνπξθνιφγνο Ρν αιίεπζα ΔΓΩ 4. ὇ πξάθηνξαο ηνῦ Ναπνιένληα Κνξαῆο θαηά ηῆο Ρσκενζχλεο θαί ἡ "἗ιιεληθή Ννκαξρία" Α὎ηφο εἶρε ζηφ ἐπηηειεῖν ηνῦ κεηαμχ ἄιισλ ηφλ Οήγα Βειεζηηλιή θαί ηφλ Ἀδακάληην Θνξαή. ὇ Οήγαο πξφζθεξε ζρέδην ἖παλαζηάζεσο θαί ἱδξχζεσο ἐιεχζεξεο Ονχκειεο/Οσκαλίαο, πνχ ζά εἶρε ηήλ Θσλζηαληηλνχπνιε ὡο πξσηεχνπζα ὅισλ ηῶλ ὆ξζνδφμσλ Σξηζηηαλῶλ, πνχ ἀπνηεινῦζαλ ηφ κηιηέη ηῶλ Οσκαίσλ, ἀιιά θαί ηῶλ Κνπζνπικάλσλ. Θαη' ἐληνιήλ ὅκσο ηνῦ Λαπνιένληα, ὁ Θνξαήο ἐξγάζζεθε γηά ηήλ ἀλαηξνπή ηῶλ ζρεδίσλ ηνῦ Οήγα, ἔξγν πνχ ζπληειέζζεθε δηά ςεθίζκαηνο ηῆο Γ΄ ἖ζληθῆο Ππλειεχζεσο ηνῦ 1927. Κέ α὎ηφ, ἀλαγλσξίδνληαλ ὡο ζεκειηψδε ηά "ἄξηζηα ζπγγξάκκαηα", νἱ "ιφγνη" θαί νἱ "παξαγγειίεο" ηνῦ Θνξαῆ. Ἀζθαιῶο νἱ πιεξεμνχζηνη πνχ γλψξηδαλ ηίο παξαγγειίεο α὎ηέο ἦηαλ ιίγνη, ἐπεηδή ςήθηζαλ: Ὅηαλ γξαθφηαλ ἟ παξνῦζα κειέηε, δέλ ἦηαλ ἀθφκα αἰζζεηφ, ὅηη ζηά μέλα θέληξα ἀπνθάζεσλ, ζρεδηάζζεθε ὄρη κφλν ἟ θαηάξγεζε ηῆο Οσκενζχλεο, ἀιιά θαί ἟ ἀιινίσζε ηῆο... ὆ξζνδνμίαο θαηά ηά πξφηππα ηῶλ δπηηθῶλ. Πήκεξα παξαδφμσο, ἟ ἔξεπλα ὁδεγεῖ ζηφλ Λαπνιένληα θαί ηφ ἐπηηειεῖν ηνπ, ὡο ἀξρηηέθηνλεο ηῶλ ἐλεξγεζέλησλ. α) ὅηη ηφ Ἔζλνο ἦηαλ ὏πφδνπιν ζηήλ Θσλζηαληηλνχπνιε ἀπφ ηήλ ἐπνρή ηνῦ Κεγάινπ Θσζηαληίλνπ ὡο ηνῦ Θσλζηαληίλνπ Ξαιαηνιφγνπ, θαί ζηή ζπλέρεηα ζηφ Νἰθνπκεληθφ Ξαηξηαξρεῖν. Θαί β) ὅηη ὀθείινπλ λά κεηαβάινπλ ζξεζθεία ρσξίο ὅκσο ἀιιαγή ηῶλ δνγκάησλ. Δἶλαη ἐκθαλέο πιένλ ὅηη ηφ ἐπηηειεῖν ηνῦ Λαπνιένληα κεξίκλεζε γηά ηήλ ἔθδνζε ηνῦ βηβιίνπ "἗ιιεληθή Λνκαξρία ἤηε Ιφγνο πεξί ἐιεπζεξίαο" ηφ ἔηνο 1806, ηνῦ ὁπνίνπ ὁ ζπληάθηεο ἀλαθέξεη ὅηη "θξάδνκαη ἀλψλπκνο Ἕιιελ". Ἀθηεξψλεη ηφ βηβιίν ζηφλ "Οίγα" θαηά Γαιιηθή ὀξζνγξαθία), θαη' ν὎ζίαλ ὅκσο ἀλαηξέπεη ηφ ζρέδην ηνῦ Οήγα κέ ζρέδην ηνῦ Λαπνιένληα, ηφ ὁπνῖν ἀξγφηεξα θέξεηαη ὡο ζρέδην ηνῦ Θνξαῆ. Ξξφο ζπγθάιπςε ηῆο πεγῆο ηνῦ ζρεδίνπ, ὁ ζπληάθηεο ἐπηηίζεηαη θαηά ηνῦ δπλάζηε ηῆο Γαιιίαο θαί θαηά ηῶλ ζξφλσλ, ὏πνζηεξίδνληαο

10 ὅκσο ηήλ ἀξηζηνθξαηία θαί ηήλ θπζηθή ἀληζφηεηα ηῶλ ἀλζξψπσλ πνχ ἀπνηεινῦλ ηά ζεκέιηα ηῶλ ζξφλσλ. Ξαξαγγέιιεηαη κάιηζηα ζηφ ὏πφ ἵδξπζηλ ἗ιιεληθφ ἔζλνο, λά δερζεῖ ηφλ Θνξαή ὡο ἕλαλ ηῶλ δηαδφρσλ ηνπ Οήγα θαί λέν Ἱππνθξάηε θαί θηιφζνθν, ἄλ θαί α὎ηφο θαηά ηήλ ἐπνρή α὎ηή ἦηαλ ἀθνζησκέλνο ζηφλ Λαπνιένληα θαί ζηά ζρέδηά ηνπ. ἖πηπιένλ παξαγγέιιεη ζηνχο κή γλσξίδνληεο ἀθφκα ὅηη εἶλαη Ἕιιελεο, λά ἐιεπζεξψζνπλ ηνχο ἑαπηνχο ηνπο, ἐπεηδή ἐάλ ἐιεπζεξσζνῦλ ἀπφ ἄιινπο, ἁπιῶο ζά ἀιιάμνπλ δπλάζηε. Ρφ ηειεπηαῖν θαλεξψλεη ὅηη ὁ ζπληάθηεο εἶλαη δεισηήο ηῆο ἀπφιπηεο θαί ἄλεπ ὅξσλ ἀλεμαξηεζίαο, δειαδή ὅηη δέλ εἶλαη πξάθηνξαο ν὎δελφο. Δὔινγν ινηπφλ δεκηνπξγεῖηαη ηφ ἐξψηεκα, γηαηί δέλ ἀπνθαιχπηεη ηφ ὄλνκά ηνπ λά ηφλ ἀθνινπζήζνπκε, ἀιιά ζπληζηᾶ ηφλ πξάθηνξα Θνξαή, ἐλῶ ὁ ἴδηνο δέλ εἶλαη πξάθηνξαο θαλελφο, ὥζηε λά ηφλ ἀθνινπζήζνπκε. Ρφ ὅηη ἟ ζπγγξαθή θαί ἔθδνζε ηνῦ βηβιίνπ α὎ηνῦ εἶλαη ἔξγν ηνῦ ἐπηηειείνπ ηνῦ Λαπνιένληα, μεζθεπάδεηαη ζαθῶο ἀπφ ηήλ πνιεκηθή ηήλ ὁπνία ἐπηρεηξεῖ ὁ "ζπγγξαθέαο" ἐλαληίνλ ηῆο ἰζφηεηαο ηῶλ ἀλζξψπσλ, ὏πνζηεξίδνληαο ὅηη θαί ζηήλ α὎ηνθξαηνξία κπνξεῖ λά ὏πάξρεη ἐιεπζεξία: «ἐπεηδή θαί εἰο ηάο δχν α὎ηᾶο δηνηθήζεηο, δεκνθξαηίαλ θαί ἀξηζηνθξαηίαλ ζψδεηαη ἟ ἐιεπζεξία. Ἀδηάθνξνο εἶλαη ἟ ἐθινγή». Θαηά ηφλ ζπληάθηε, ἟ ἐιεπζεξία, δειαδή ἟ Λνκαξρία, «ρσξίο λά ζειήζε καηαίσο λά θάκε ὅινπο δπλαηνχο , ὅινπο πεπαηδεπκέλνπο ,ὅινπο πινπζίνπο, ἤ ηνπλαληίσλ, ἐκεηξίαζε κφλνλ κέ ηνχο λφκνπο ηήλ θπζηθήλ ἀλνκνηφηεηα, θαί ηφζνλ θαιῶο ἐμίζσζε ηάο ινηπᾶο, ὥζηε ὁπνχ ἔθακε λά ραίξνληαη νἱ ἄλζξσπνη κίαλ ἐληειῆ ὁκνηφηεηα, ἀγθαιά θαί θαηά θχζηλ ἀλφκνηνη». Ἡ ὁκνηφηεηα ινηπφλ ὅισλ, ἐπηηπράλεηαη κέ ηήλ ὏παθνή ζηνχο λφκνπο, πνχ θάλεη ἐμ ἴζνπ ἐιεχζεξνπο θαί ηφλ ἀξηζηνθξάηε θαί ηφλ κή ἀξηζηνθξάηε, ἄλ θαί ὏θίζηαληαη κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ ἀλνκνηφηεηεο: «Νἱ ἄλζξσπνη δηαθέξνπζη ἀλακεηαμχ ηῶλ θαηά θπζηθφλ ηξφπνλ». Ν὎ζηαζηηθά πξφθεηηαη πεξί ἀλαηξνπῆο ηῶλ ζεκειίσλ ηεο δεκνθξαηίαο θαί ἐιεπζεξίαο θαί ζαθνῦο ἐπηζηξνθῆο ζηήλ κεζαησληθή ξαηζηζηηθή θηινζνθία-ζενινγία ηῆο ηεπηνληθῆο ε὎γέλεηαο ηῆο Δ὎ξψπεο. Α὎ηῆο πνχ γέλλεζε ηφλ Θαξινκάγλν, ηφλ Λαπνιένληα θαί ηφλ Σίηιεξ. Κάιηζηα εἶλαη θσκηθή ἟ ἀγαλάθηεζε ηνῦ ἀξηζηνθξάηε ζπληάθηε ηνῦ βηβιίνπ, ἐπεηδή ἕλαο ηηπνηέληνο γεσξγηθῆο πξνέιεπζεο λένο κπνξεῖ λά θζάζεη κέρξη ηνῦ ἀμηψκαηνο ηνῦ Ξαηξηάξρε. Θσκηθά ἀιιά θαί ν὎ζηψδε εἶλαη ἐπίζεο ηά ιάζε πνχ δηαηππψλνληαη πεξί ηῆο ὀξγάλσζεο θαί ιεηηνπξγίαο ηῆο ὆ξζφδνμεο ἖θθιεζίαο (ηήλ ὁπνία ἀληηιακβάλεηαη ζάλ ὅκνηα κέ ηήλ Ξαπηθή), κέζα ζηήλ ὆ζσκαληθή α὎ηνθξαηνξία. Ἀγλνψληαο ηφ ζπλνδηθφ καο ζχζηεκα, ζεσξεῖ ὅηη νἱ Ξαηξηάξρεο Ἀιεμαλδξείαο, Ἀληηνρείαο θαί Ἱεξνζνιχκσλ "὏πφθεηληαη" ζηφλ Νἰθνπκεληθφ Ξαηξηάξρε, γη' α὎ηφ γξάθεη: «ὁ γεινηψδεο ηίηινο νἰθνπκεληθφο θαλεξψλεη, ὅηη νἱ ἄιινη ηξεῖο Ξαηξηάξραη ὏πφθεηληαη εἰο α὎ηφλ. Α὎ηφο ινηπφλ δηακνηξάδεη εἰο ὄιαο ηάο ἐπαξρίαο ηνῦ ὆ζσκαληθνῦ θξάηνπο». Θαζφινπ δέλ ὏πνπηεχεηαη ὁ ζπληάθηεο ὅηη ζηφλ ρῶξν ηῆο ἐλ ιφγσ Α὎ηνθξαηνξίαο ὏πάξρνπλ α὎ηνθέθαιεο θαί α὎ηφλνκεο ἖θθιεζίεο, ἟ θάζε κία ηῶλ ὁπνίσλ ἔρεη ηή δηθή ηεο ζχλνδν πξνεδξεπνκέλε ἀπφ ηνῦ Ξαηξηάξρε, Κεηξνπνιίηε ἤ Ἀξρηεπηζθφπνπ, θαί ὅηη ἐθιέγεη ηνχο ἐπηζθφπνπο ηεο α὎ηφλνκα. Ἰζρπξίδεηαη ἀθφκα ὁ ζπληάθηεο ηνῦ βηβιίνπ, ὅηη ὁ Νἰθνπκεληθφο Ξαηξηάξρεο «πνιιάθηο πέκπεη εἰο ὅιελ ηήλ ὆ζσκαληθήλ ἐπηθξάηεηαλ θαί ἐθεῖ πνχ δέλ εἶλαη Σξηζηηαλνί ηφζαο ἑθαηνληάδαο ἀξρηεπηζθφπνπο, ἐμ ὧλ ὁ θαζείο ἔρεη ηέζζαξεο ἤ πέληε ἐπηζθνπᾶο, εἰο ηάο ὁπνίαο πέκπεη θαί α὎ηφο ηφζνπο ἐπηζθφπνπο». ὇ Φξάγθνο λνκίδεη ὅηη κφλν ἟ Θσλζηαληηλνχπνιηο ἔρεη ζχλνδν, ζηήλ ὁπνία ὁ Ξαηξηάξρεο εἶλαη δέζκηνο, ὅπσο ἀθξηβῶο ζηήλ Curia ὁ Ξάπαο ηῆο Οψκεο. Κία θνξά ἀλαθέξεη ηφ ὄλνκα "κεηξφπνιηο" ἀιιά ν὎δέπνηε "κεηξνπνιίηεο", ἐλῶ εἶλαη γλσζηφ ὅηη θαηά ηήλ ἐπνρή ἐθείλε, ὁ Κεηξνπνιίηεο πξνήδξεπε ζπλήζσο ζπλφδνπ. ὇ δέ Ἀξρηεπίζθνπνο ὡο κέινο α὎ηῆο ηῆο ζπλφδνπ, ἦηαλ ὁ πξῶηνο θαηά πξεζβεία ἐπίζθνπνο, ὅπσο ὁ Ἀξρηδηάθνλνο κεηαμχ ηῶλ δηαθφλσλ. Ἡ ζχγρπζε ηνῦ ζπληάθηε ὅζνλ ἀθνξᾶ ζέκαηα ὀξγάλσζεο ηῆο ὆ξζφδνμεο ἖θθιεζίαο, ἀζθαιῶο ὀθείιεηαη ζηίο πεγέο ἀπφ ηίο ὁπνῖεο ἀληιεῖ ηίο πιεξνθνξίεο ηνπ, πνχ βξίζθνληαλ ζηά ἀξρεῖα θαηαζθνπίαο. Πηά ἀξρεῖα α὎ηά, βξίζθνληαλ θαηαηεζεηκέλεο νἱ ἀλαθνξέο ηῶλ "πεξηεγεηῶλ", νἱ ὁπνῖνη ζπλέιεγαλ πιεξνθνξίεο θαηά ηή δηάξθεηα ηῶλ ηαμηδηῶλ ηνπο, κή κπνξψληαο ὅκσο λά θαηαλνήζνπλ ὀξζά ὅζα ἔβιεπαλ θαί ἄθνπγαλ. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηφ ὅηη κηιάεη ὁ ζπληάθηεο γηά «θιάζηλ ηῆο ἱεξσζχλεο», ἀθξηβῶο ἐπεηδή ἔρεη ὏π' ὄςηλ ηνῦ ηή δηθή ηνπ Φξάγθηθε παξάδνζε, θαηά ηήλ ὁπνία ὁ θιῆξνο ἀπνηεινῦζε ἰδηαίηεξε ηάμε (classe). Πέ α὎ηή ἟γνῦληαλ νἱ Φξάγθνη ἐπίζθνπνη, θαί ἦηαλ δηαθνξεηηθή ἀπφ ηήλ classe ηῶλ ε὎γελῶλ ζηήλ ὁπνία ἀλῆθαλ νἱ Φξάγθνη, θαί ηῆο ηξίηεο θαηάζηαζεο ζηήλ ὁπνία ἀλῆθαλ νἱ Γαιινξσκαῖνη. Ἰζρπξίδεηαη ἐπίζεο ὅηη ὁ ἱεξέαο ηνῦ ρσξηνῦ, πνχ θέξεη «θφξεκα ἱεξσζχλεο», ἀλαγνξεχεηαη ζέ ἀξρηκαλδξίηε «κέ γξφζηα», θαί κέ ηφλ ἴδην ηξφπν κπνξεῖ λά ἀλέιζεη κέρξη ηφλ παηξηαξρηθφ ζξφλν. Ἀγλνεῖ ἐκθαλῶο ὅηη νἱ Ἱεξεῖο ηῶλ ρσξηῶλ, (ὅπσο κέρξη ζήκεξα), ἦηαλ ἔγγακνη θαί ἑπνκέλσο δέλ πξνβηβάδνληαλ ζέ α὎ηνχο ηνχο βαζκνχο. Φαληαδφηαλ ἐζθαικέλα ὅηη νἱ Ἱεξεῖο θαί νἱ ἖πίζθνπνη ὅισλ ηῶλ βαζκίδσλ ἄξρηδαλ ηή ζηαδηνδξνκία ηνπο ὡο Ἱεξεῖο ρσξηῶλ, ιφγσ ηῶλ πιεξνθνξηῶλ ηνῦ πεξί ρσξηθῆο πξνειεχζεσο. Ππγρέεη ηνχο Ἱεξεῖο ηῶλ ρσξηῶλ κέ ηνχο ἄγακνπο θιεξηθνχο θαί ἀγλνεῖ ὅηη κφλν νἱ ἄγακνη ἀπνθηνῦλ ηά ἀλσηέξσ ὀθθίθηα. Ἡ πξνέιεπζε ηῶλ κνλαρῶλ ἀπφ ηά ρσξηά, πνχ ἀλέβαηλαλ κέρξη ηή ζέζε ηνῦ Ξαηξηάξρε, ηφλ ὁδεγεῖ ζηφ ἐζθαικέλν ζπκπέξαζκα ὅηη α὎ηνί εἶλαη ἀπαίδεπηνη. Θαί α὎ηφ ἐπεηδή ζηή δηθή ηνπ παηξίδα κφλν νἱ ἀξηζηνθξάηεο ζπνπδάδνπλ ζηίο ἀλψηεξεο ζρνιέο γηά λά ἀπνθηήζνπλ λεπξαιγηθέο ζέζεηο ζηήλ

11 ἖θθιεζία. Θαί εἶλαη γλσζηφ ὅηη ἐθεῖ ἟ "἖θθιεζία" θπβεξηλφηαλ θπξίσο ἀπφ Φξάγθνπο ε὎γελεῖο, ὅπσο ἀθξηβῶο θαί ηφ θξάηνο. Ἀγλνεῖ ὁ ζπληάθηεο ὅηη ἀπφ α὎ηνχο ηνχο ρσξηθνχο ἀλαδείρζεθαλ κέγηζηεο θπζηνγλσκίεο ηῆο ὆ξζφδνμεο Θενινγίαο, ιφγσ ἀθξηβῶο ηῆο ζπνπδῆο ρεηξνγξάθσλ ηῶλ ἱεξῶλ κνλῶλ, κέζα ζηίο ηεξάζηηεο βηβιηνζῆθεο. Γη' α὎ηφ ἀθξηβῶο γλψξηδαλ θαιχηεξα ἀπφ ηνχο Ιαηίλνπο ηνχο παηέξεο θαί ηήλ ἱζηνξία ηῆο α὎ηνθξαηνξίαο. Γηαηί νἱ Ιαηίλνη ηνχο κειεηνῦζαλ κέ θιεηδί ἑξκελείαο κφλν ηφλ Α὎γνπζηίλν θαί ηνχο ζρνιαζηηθνχο. Δἶλαη γλσζηφ ὅηη ὁ ἐθ γελεηῆο ἀξηζηνθξάηεο δέλ κπνξεῖ λά ἀπνθξχςεη ηήλ ἀπέρζεηά ηνπ γηά ὅζνπο γίλνληαλ ἟γέηεο ρσξίο λά εἶλαη ἀξηζηνθξάηεο. Γη' α὎ηφ θαί ὁ ζπληάθηεο ηῆο "἗ιιεληθῆο Λνκαξρίαο" γξάθεη: «ὅζελ ὅινη νἱ ἀξρεγνί ηῆο ἖θθιεζίαο θαηάγνληαη ἀπφ ηήλ ἰδίαλ πνηαπφηεηα θαί νἱ πεξηζζφηεξνη εἶλαη ἀκαζέζηαηνη». Φαίλεηαη κάιηζηα λά ἀγλνεῖ ὁ ἀξηζηνθξάηεο α὎ηφο, ὅηη νἱ Ἀπφζηνινη ἦηαλ "πνηαπνί" θαί ὁ θνξπθαῖνο Ξέηξνο "ἀγξάκκαηνο". ἖παλαιακβάλνληαο ὁ ζπληάθηεο ηίο ζέζεηο ηνῦ Λαπνιένληα θαί ηνῦ Θνξαῆ, δηαηείλεηαη ὅηη νἱ ἗ιιαδηθνί, κεηά ἀπφ ηφζνπο αἰῶλεο δνπιεηᾶο ζηήλ Θσλζηαληηλνχπνιε, ιεζκφλεζαλ ὅηη εἶλαη Ἕιιελεο θαί ἔιαβαλ ηφ ὄλνκα Οσκαῖνη. Γηαηί ὅκσο ὁ ζπληάθηεο ρξεζηκνπνηεῖ ηφ ὄλνκα: "Ἕιιελ"; Πηή Γχζε κᾶο γλψξηδαλ ὡο «Greci», ἐλῶ ζηήλ ἀλαηνιή ηφ ὄλνκα ζήκαηλε "εἰδσινιάηξεο". Νἱ Σξηζηηαλνί θάηνηθνη ηνῦ ἑιιαδηθνῦ ζέκαηνο ιέγνληαλ "἗ιιαδηθνί", ἐλῶ πνιινί Οσκαῖνη εἶραλ ζπλεζίζεη ἀπφ ηήλ ἐπνρή ηῆο Φξαγθνθξαηίαο λά ὀλνκάδνληαη Greci ἀπφ ηνχο Φξάγθνπο. Ρφ 1801 ὁ Λαπνιέσλ ἔζηεηιε ζηφ ἗ιιαδηθφ ηφ "Πάιπηζκα πνιεκηζηήξηνλ" ηνῦ ὁπνίνπ ζπληάθηεο ἦηαλ ὁ Θνξαήο, γηά λά πξνθαιέζεη ἐπαλάζηαζε θαηά ηῶλ Ρνχξθσλ θαί λά πεηχρεη ηήλ ἀπνζηνιή ἐπαλδξσκέλνπ ζηφινπ ζηήλ Αἴγππην γηά βνήζεηα ηνῦ ζηξαηνῦ ηνῦ ἐλαληίνλ ηῶλ Ρνχξθσλ θαί ηῶλ Ἄγγισλ. Κέζσ ηνῦ "Παιπίζκαηνο" πξνζπαζεῖ πξῶηα λά πείζεη ηνχο ἗ιιαδηθνχο ὅηη δέλ εἶλαη Οσκαῖνη ἀιιά Ἕιιελεο, νἱ ὁπνῖνη μέραζαλ ηφ ὄλνκά ηνπο κεηά ηφζνπο αἰῶλεο δνπιείαο ζηήλ Θσλζηαληηλνχπνιε. Ἤδε ζηίο 5.2.1801, ζαξάληα ἔμη κῆλεο πξίλ ἀπφ ηή ζηέςε ηνῦ Λαπνιένληα, ὠο imperator, o Θνξαῆο δειψλεη ζέ ἐπηζηνιή ηνῦ ηφ θσδηθφ ὄλνκα ηνῦ θπξίνπ ηνπ: "὇ «Θαξανζκάλνγινπ» (= Carolus Magnus, θαηά ηνπξθηθή ἐθθνξά ηνῦ ὀλφκαηνο), ἔρεη ηήλ ἐιπίδα λά θαηαθηήζε ηήλ Ἰσλία θαί λά θαηαζηξέςεη ηφ ζξφλν ηνῦ Βπδαληίνπ, γελφκελνο βαζηιεχο δειαδή imperator". romanity.org Ρν αιίεπζα ΔΓΩ 5. Παληθφβιεηνη νη ηνπξθν-πξάθηνξεο νκνινγνχλ ηελ απνηπρία ηνπο ζηελ Θξάθε Σα ρακόγεια έθξπβαλ κία κεγάιε ζύγθξνπζε, ε νπνία δελ κπόξεζε λα θξπθηεί ζηηο νκηιίεο πνπ αθνινύζεζαλ

12 Αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, ακεραλία θαη αιιεινθαηεγνξίεο κεηαμχ ησλ ηνπξθν-πξαθηφξσλ ηεο Διιεληθήο Θξάθεο, ηνπ ηνχξθνπ πξνμέλνπ ηεο Θνκνηελήο θαη ηνπ ηνχξθνπ ππνπξγνχ ΢γείαο Νη κνπζνπικάλνη ηεο Διιεληθήο Θξάθεο γπξίδνπλ ηελ πιάηε ζην ηνπξθηθφ πξνμελείν, ζηνπο αλζξψπνπο ηεο Άγθπξαο (βι. ςεπηνκνπθηήδεο Θνκνηελήο θαη Μάλζεο) θαη ζηνπο πξαθηνξίζθνπο πνπ νξγψλνπλ ηελ Θξάθε. Θαη απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάιε ακεραλία ηφζν ζηνλ ηνχξθν πξφμελν ηεο Θνκνηελήο Ηιράλ Πελέξ, φζν θαη ζηνπο ςεπην-κνπθηήδεο (πνπ απνηεινχλ θαη ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιεληθή Θξάθε), νη νπνίνη βιέπνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα πέθηνπλ ζην θελφ θαη λα εθηίζεληαη αλεπαλφξζσηα (παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ δηαβάιινληαο ζπλερψο ηελ Διιάδα) απέλαληη ζε εθείλνπο πνπ ηνπο ρξεκαηνδνηνχλ κε ηεξάζηηα πνζά, πξνθεηκέλνπ λα κεηαβάιινπλ ην θξφλεκα ησλ Διιήλσλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιεληθήο Θξάθεο. Πχκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ εθεκεξίδα Σνπξηέη (θ. 16/7/2013), ζην ηθηάξ (πξψην γεχκα ζηελ πεξίνδν ηεο λεζηείαο Οακαδάλη) ησλ Γπηηθν-ζξαθησηψλ κνπζνπικάλσλ πνπ έγηλε ζηελ Αδξηαλνχπνιε, ππήξμαλ νκηιίεο πνπ πξνθάιεζαλ κεγάιε έθπιεμε θαη ραξαθηεξίζηεθαλ ηδηαίηεξα απνθαιππηηθέο γηα ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηνπο θφιπνπο ησλ πξαθηνξίζθσλ ηεο Άγθπξαο ζηελ Διιεληθή Θξάθε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηφζν ηνπ ςεπηνκνπθηή Θνκνηελήο θαη πξνέδξνπ ηεο Ππκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ρνπξθηθήο Κεηνλφηεηαο Γπηηθήο Θξάθεο (ε παξάλνκε άηππε νξθηζκέλε θπβέξλεζε ησλ ηνπξθν-πξαθηφξσλ πνπ ιεηηνπξγεί αλεμέιεγθηα ζηελ Διιεληθή Θξάθε θαη εθαξκφδεη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ ηνπξθηθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ) Ηκπξαήκ Πεξίθ, φζν θαη ηνπ (πξντζηακέλνπ ηνπ) ηνχξθνπ πξνμέλνπ Θνκνηελήο Ηιράλ Πελέξ, ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα, ην νπνίν θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κνπιάδσλ ηνπ Γθηνπιέλ. Δλδεηθηηθή ηεο αγσλίαο πνπ βηψλνπλ νη ηνπξθνπξάθηνξεο είλαη ε δήισζε ηνπ Ικπξαήκ ΢εξίθ, ν νπνίνο είπε πσο «ε Γπηηθή Θξάθε ράλεηαη» (ε απνθπγή ηνπ φξνπ «Διιεληθή Θξάθε» είλαη πάγηα θαη κε ζαθή ζηφρεπζε…)! ΋κσο, ν πξφμελνο ζηελ Θνκνηελή Ηιράλ Πελέξ ρξεζηκνπνίεζε αθφκε πην βαξηέο εθθξάζεηο θαη απνθάιπςε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο: «Ν κνπθηήο καο είπε πσο ν βαζηιηάο είλαη γπκλφο… Ξιένλ πξέπεη λα ιέκε πσο είλαη νιφγπκλνο! Γηφηη δελ έρνπκε ελφηεηα. Νη άλζξσπνη θνπηζνκπνιεχνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαξθψλνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη κεηά θηάλνπλ λα κελ κπνξνχλ λα θνηηαρηνχλ ζην πξφζσπν. Πηεξίμηε ηνλ αγψλα ηεο κεηνλφηεηαο…Γελ ζηεξίδεηε ηα ζρνιεία ζαο. Θνηηάμηε ηη γίλεηαη ζηα καζήκαηα Θνξαλίνπ… Αχξην, ζε 10 ρξφληα δελ ζα κείλεη άλζξσπνο λα θάλεη λακάδη ζηα ηδακηά». Ρη είπε δειαδή ν ηνχξθνο πξφμελνο, πέξα απφ ηα «βέιε» ηνπ πξνο ηνπο κνπιάδεο ηνπ Γθηνπιέλ; Οκνιφγεζε ηελ απνζηξνθή ησλ Διιήλσλ κνπζνπικάλσλ απφ ηα δηδάγκαηα – πιχζεηο εγθεθάινπ ησλ ηνχξθσλ πξνπαγαλδηζηψλ-, ηελ απνθπγή ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο θαη ηελ αηζζεηή κείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ λέσλ Διιήλσλ κνπζνπικάλσλ ζηα καζήκαηα θνξαλίνπ (θνπξάλ θνπξζνχ). Ρα ιφγηα ηνπ ηνχξθνπ πξνμέλνπ, φκσο, ζπλερίζηεθαλ απφ ηνλ ππνπξγφ Τγείαο ηεο Σνπξθίαο θαη βνπιεπηή Αδξηαλνχπνιεο Γξ. Μερκέη Μνπεδίλνγινπ, ν νπνίνο πξνεηδνπνίεζε ηνπο πάληε ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: "Αληί λα βιέπνπκε ην πνηήξη κηζνάδεην θαη λα ράλνπκε ην εζηθφ καο, κπνξνχκε λε βιέπνπκε κε ειπίδα θαη εκπηζηνζχλε ην κέιινλ θαη κε κηα ινγηθή πσο ην κέιινλ αλήθεη ζην ηνπξθηθφ έζλνο. Ν βαζηιηάο δελ είλαη γπκλφο, δελ ζπκθσλψ ζε απηφ ην ζέκα… Απηφ ην ιέλε θάπνηνη κφιηο εκθαλίδεηαη ε δηθή ηνπο γχκληα". Ρα ιφγηα απηά έγηλε αληηιεπηφ πσο αθνξνχζαλ ηνλ Ηκπξαήκ Πεξίθ θαη νπζηαζηηθά δεκηνχξγεζαλ έλαλ - ηνπιάρηζηνλ- ππεχζπλν ηεο θαηάξξεπζεο ησλ επηρεηξήζ

Add a comment

Related presentations

Related pages

σσστ επιλογές

Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος from Σσστ!!! ... Σσστ!!! Επιλογές 2013 - 3ο έτος - 28ο ...
Read more

Περιοδικό Σσστ Επιλογές ...

Δημοσιεύσεις στην κατηγορία Περιοδικό Σσστ Επιλογές από ΡΩΜΗΟΣ
Read more

Σσστ!!! Επιλογές 2012- 2ο έτος-13ο ...

Σσστ!!! Επιλογές 2012- 2ο έτος-13ο τεύχος. View more documents from Home. Αναρτήθηκε από
Read more

Σσστ!!! Επιλογές 2012 - 2ο έτος - 19ο ...

Σσστ!!! Επιλογές 2012 - 2ο έτος - 19ο τεύχος ...
Read more

Σσστ!!! Επιλογές 2012 - 2ο έτος - 21ο ...

Σσστ!!! Επιλογές 2012 - 2ο έτος - 21ο τεύχος Σσστ!!! Επιλογές 2012 - 2ο έτος - 21ο τεύχος from Σσστ!!!
Read more

Ιουλίου | 2013 | Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση

Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος. Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος from Σσστ!!!
Read more

σσστ επιλογές

Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-33ο ... Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-32ο Τεύχος from Σσστ!!!
Read more

ΕΛΛΑΔΑ + ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: από αδελφικό ...

Σε μια εποχή, που η Ελλάδα προδίδεται και η Ορθοδοξία υποτιμάται, η ΕΛΛΑΔΑ + ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ...
Read more