20090707 Apps Dpo Def

50 %
50 %
Information about 20090707 Apps Dpo Def

Published on July 7, 2009

Author: RocaSalvatella

Source: slideshare.net

Sessió de treball “Direcció Per Objectius” josep salvatella josep@rocasalvatella.com Barcelona, 7 juliol de 2009

1 El perquè de tot plegat! 2 Es pot formular bé un objectiu? 3 Es poden mesurar els resultats? 4 Com podem millorar?

1 El perquè de tot plegat! 2 Es pot formular bé un objectiu? 3 Es poden mesurar els resultats? 4 Com podem millorar?

P: Podria dir-me quin camí haig de prendre des d’aquí? R: Depèn on vulguis anar! P: No m’importa molt on, sempre que arribi a algun lloc. R: Doncs segur que arribes, només has de caminar! Alicia al país de les meravelles. Lewis Carroll.

Peter Drucker -1954-

Els Objectius són necessaris a qualsevol àrea en la que el desenvolupament i els resultats afectin de forma directa i vital la supervivència i prosperitat de l’empresa.” Els Valors resideixen a la Missió, de fet una cosa és dirigir per Objectius i un altre és que aquesta direcció estigui impregnada de Valors.”

Direcció Per Objectius (DPO) Sistema de gestió que posa èmfasi en la definició i implantació de mecanismes que possibilitin l’assoliment de resultats a partir d’accions orientades per una finalitat comuna: objectiu

Fonaments de la DPO • Direcció centrada en resultats, prèviament definits en termes d’objectius, més que en la realització de tasques i/o activitats. • Incideix en la motivació i el compromís, ja que les persones ens sentim més motivades i compromeses quan sabem què s’espera de nosaltres en termes de resultats.

Control o Autocontrol? La DPO ha de fer possible que cada directiu o responsable controli la seva pròpia aportació en termes de resultats, de la que raportarà al nivell directiu superior, discutirà la situació i pactarà les mesures de correcció que pertoquin.

Claus per l’èxit de la DPO 3. Orientació a resultats. 4. Enfocament estratègic. 5. Valors 6. Lideratge

EFICÀCIA I EFICIÈNCIA!

DPO RESULTATS DPO ESFORÇ

10 escoles de pensament estratègic

DPO TRIAR DPO INVENTARI

Valors Els valors d’una organització són el conjunt de creences i idees respecte els tipus d’objectius i la manera adequada d’aconseguir-los.

DPO RETORN DPO MERCANTIL

DPO GESTIO DPO BUROCRÀCIA

EN RESUM

1 La DPO és el sistema de gestió més consistent i perdurable dels generats pel “management” al segle XX.

2 Aportacions principals 1. Promoure la orientació a resultats. 2. Estimular la participació, la motivació i el compromís. 3. Integrar i alinear els resultats individuals i de grup amb els de l’organització. 4. Facilitar processos d’avaluació i estímul del rendiment individual.

3 Ha desenvolupat processos, eines i metodologies que s’han incorporat com a potents sistemes de gestió: •Desagregació d’objectius. •Concertació d’objectius entre nivells. •Preparació de plans d’acció. •Desenvolupament de sistemes d’informació i control.

4 Principals crítiques 1. Formalisme i burocratització. 2. Falta d’enfocament sistèmic. 3. Prima l’enfocament a curt. 4. Rigidesa i dificultat per adaptar-se als canvis.

1 El perquè de tot plegat! 2 Es pot formular bé un objectiu? 3 Es poden mesurar els resultats? 4 Com podem millorar?

OBJECTIU n objectiu és quelcom ambicionat o pretès relacionat amb els resultats que volem aconseguir amb la implantació o realització de determinades accions.

Objectiu Tasca Reduir en un Supervisar les 10% la factures del despesa telèfon. telefònica del departament.

TIPOLOGIES bjectius estratègics o tàctics o operacionals. bjectius d’activitat, de procés o de projecte. bjectius corporatius, de negoci, transversals o funcionals.

TIPOLOGIES bjectius quantitatius i qualitatius. Incrementar en un 10% les subvencions del departament. Reduir en un 5% els costos d’estructura. Incrementar la satisfacció dels usuaris en un 15%

TIPOLOGIES bjectius quantitatius i qualitatius. Implantar, abans del 31/12/2009, el nou model de DPO per millorar el model de gestió. Aconseguir un nou contracte marc amb l’administració abans del juny del 2010 per garantir l’estabilitat financera.

COM REDACTAR-LOS Verb d’acció + Resultat ambicionat + Àmbit d’acció + Context temporal

CARACTERÍSTIQUES • Estar orientats cap a resultats específics. • Ser realistes, assolibles, però capaços de crear un veritable desafiament. • Ser acceptables per totes les àrees de l'organització. • Ser clars, fàcils de comprendre. • Ser flexibles. • Ser susceptibles de ser mesurats i controlats. • Ser establerts de tal manera que fixin un resultat clau. • Ser importants.

CARACTERÍSTIQUES • Estar orientats cap a resultats específics. Els objectius hauran d'indicar, clarament, quantitats concretes: lapsus, terminis, períodes d'execució específics, serveis i àrees geogràfiques. • Ser realistes, assolibles, però capaços de crear un veritable desafiament. Els objectius han de requerir la realització d'un esforç addicional al que s'està fent en l'actualitat; però, al mateix temps, han de ser realistes i assolibles.

CARACTERÍSTIQUES • Ser acceptables per totes les àrees de l'organització. Perquè un objectiu tingui més possibilitats de ser aconseguit, cal que totes les àrees que intervenen, de manera directa o indirecta, en els esforços que es realitzen per al seu assoliment admetin l'objectiu; només així s'implicaran per complet en aquests esforços. • Ser clars, fàcils de comprendre. Característica indispensable perquè, una vegada establert, es pugui comunicar a totes les àrees i persones que hauran d'implicar-se en el seu assoliment.

CARACTERÍSTIQUES • Ser flexibles. Un objectiu no pot ser una "camisa de força"; pot i ha de ser modificat, sempre que el procés posterior de control i seguiment n'indiqui la necessitat de reajustar-lo, corregir-lo i/o modificar-lo. • Ser susceptibles de ser mesurats i controlats. Perquè puguin servir com a barems, paràmetres o punts de referència per a l'avaluació de les àrees i/o persones, cal que els objectius permetin establir els sistemes de control i seguiment corresponents (si s'acompleix la primera característica, també s'acompleix aquesta).

CARACTERÍSTIQUES • Ser establerts de tal manera que fixin un resultat clau. Cada objectiu ha d'indicar una situació o un resultat que es vol aconseguir; un mateix objectiu no ha de ser establert amb el propòsit d'aconseguir moltes i diferents posicions o resultats. Si bé amb un mateix objectiu és possible aconseguir diversos resultats, caldrà, per evitar la dispersió dels esforços, establir prioritats entre aquests resultats i centrar-se en els més importants.

CARACTERÍSTIQUES • Ser importants. Les situacions o resultats que s'esperen aconseguir amb l'assoliment d'un objectiu han de ser tan importants que justifiquin el temps i els recursos que hauran de ser invertits per a la seva consecució; en altres paraules, entre objectius, resultats i esforços ha d'existir una bona "relació d'eficiència" o relació cost-resultat.

CARACTERÍSTIQUES POCS OBJECTIVABLES MESURABLES ASSOLIBLES

CARACTERÍSTIQUES ls objectius han d’estar per sobre de les responsabilitats quotidianes del lloc de treball.

LÒGICA DESCENDENT Objectius estratègics Objectius departament Objectius individuals

LÒGICA DESCENDENT Missió Objectius estratègics Estratègies de Estratègies negoci funcionals Objectius estratègics Objectius estratègics

INSTRUMENT DE COMUNICACIÓ planificació seguiment avaluació

EXEMPLES •Proposar 1 objectiu estratègic d’APPS. •Proposar 2 objectius específics d’àrees, programes o departaments.

1 El perquè de tot plegat! 2 Es pot formular bé un objectiu? 3 Es poden mesurar els resultats? 4 Com podem millorar?

INDICADOR n indicador ha de proporcionar informació sobre els paràmetres vinculats a l’activitat.

CARACTERÍSTIQUES imbolitzen una activitat important o crítica. elació directa amb l’objectiu valorat. ón quantificables. l benefici d’obtenir-los supera el cost de capturar- los. ón comparables en el temps. ón fiables.

EXEMPLES •Proposar 1 indicador estratègic d’APPS. •Proposar 2 indicadors específics d’àrees, programes o departaments.

1 El perquè de tot plegat! 2 Es pot formular bé un objectiu? 3 Es poden mesurar els resultats? 4 Com podem millorar?

EXEMPLES DEBAT EN OBERT PLA D’ACCIÓ

grcs !

Add a comment

Related pages

Dpo | Define Dpo at Dictionary.com

Dpo definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, ... our apps & extensions Available on the App Store. Dictionary.com iPhone;
Read more

7 dpo and BFN - Trying To Conceive - WhatToExpect.com

7 dpo and BFN . Next Discussion » ... It can take 7 days to implant. Don't get stressed out - you could def be pregnant still. ... Download our apps!
Read more

DPNA - What does DPNA stand for? - Acronyms and Abbreviations

What does DPNA stand for? ... Mobile Apps: apple; android; For surfers: Free toolbar & extensions; ... DPO; DPO-MA; DPOA; DPOAE; DPOAH; DPOAHC;
Read more

Defence Procurement Office - What does DPO stand for?

Defence Procurement Office - What does DPO stand for? ... Get our app. Log in / Register. E-mail. Password. Facebook; Twitter; Google+. Yahoo ...
Read more