2009 06 12 Information Literacy2 Praditta

57 %
43 %
Information about 2009 06 12 Information Literacy2 Praditta

Published on August 18, 2009

Author: Praditta

Source: slideshare.net

Description

Sri Nakarinwirot-UNESCO cooperation for Bangkok schools and public library development

Information Literacy Workshop II Srinakarinwirot University Prasanmit-UNESCO,Bangkok 2009-06-12

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจสถานภาพของนโยบายสารสนเทศแห่งชาติ A Final Report on Status of Thai National Information Policy 2007 By Science and Technology Knowledge Services National Science and Technology Development Agency A project sponsored by UNESCO, Bangkok May 2008

( สถาน ) ภาพบริการสารนิเทศปัจจุบัน เด็กๆเรียนคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน หนังสือจัดเป็นระเบียบ จากผู้บริจาค

เด็กชนบทใช้คอมพิวเตอร์บันทึกความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ OLPC อินเทอร์เน็ต เครือข่ายดาวเทียม

รัฐสนับสนุนงบประมาณ

หน่วยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณ

สุดยอดในเอเซีย เทคโนโลยีเว็บ 2.0 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ

นโยบายสารนิเทศแห่งชาติ๒๕๒๙ นโยบายการรู้สารสนเทศ ปรากฎภายหลังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เศรษฐกิจฐานความรู้ หอสมุดแห่งชาติในฐานะ กอสช . สำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งสารนิเทศ สถานภาพบริการห้องสมุดความพร้อมด้านปริมาณและคุณภาพ บุคลากร กฎหมาย และการสร้างเครือข่าย มาตรฐาน ผู้สนับสนุน ยูเนสโกช่วยผลักดันการจัดทำนโยบาย เพื่อการพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและสร้างเครือข่ายสารนิเทศ การใช้เทคโนโลยีพัฒนาห้องสมุด การจัดการแหล่งวารสารวิชาการและพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ โครงสร้างการบริหาร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งจาก ค . ร . ม . ทำหน้าที่อำนวยการระบบสารนิเทศแห่งชาติ ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ 6 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์

กลไกขับเคลื่อนนโยบาย สารนิเทศแห่งชาติ๒๕๒๙ 3. การปรับปรุงคุณภาพบุคลากร บรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ 1. ระบบการสื่อสาร นโยบายสารนิเทศแห่งชาติสร้างเครือข่ายห้องสมุด นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างระบบเครือข่ายเทคโนโยโลยีคอมพิเตอร์ อินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่จำเป็นในการบริหารและการดำเนินธุรกิจรวมทั้งระบบความปลอดภัยและทรัพย์สินทางปัญญา 2. บริการสารนิเทศคุณภาพ ห้องสมุดใช้เทคโนโลยีทันสมัย บริการฐานข้อมูลวิชาการระดับสากล ใช้อินเทอร์เน็ต บริการห้องสมุดขยายสู่ชนบทแต่ยังไม่ครบทุกท้องที่และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวนมากยังรอโอกาส ยูเนสโก ผลักดันของนโยบายสารนิเทศแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศสามารถกำหนดงบประมาณเพื่อห้องสมุด และประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสารนิเทศ และมีสิทธิรับการพัฒนาความสามารถในการนำสารนิเทศไปใช้ เพื่อชึวิตความเป็นอยู่ที่ดี หลักการดำเนินงานของยูเนสโก ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

ดินของประเทศไทย แบบดิจิทัล http :// www . ldd . go . th / Lddwebsite / web_osl / thaisoils_museum / INDEX . HTM

กรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th

ข้อมูลวิชาการ เข้าใจหรือไม่

หมอดินอาสา รอบรู้สารสนเทศ

ข้อมูลสถานการณ์น้ำประจำวัน 10 พค 2552 รายงานละเอียดแต่ช้าไป 3 วัน เพราะเหตุใด

http :// stks . or . th / wg / swineflu2009 / doku . php รายงานแบบวิกิ ปรับปรุงทุกวัน ออนไลน์ จากหน่วยงาน เตรือข่าย

http :// www . slideshare . net / htk999/20090204-thaweesak - it - trends5?type = powerpoint แบ่งปัน ระหว่างเพื่อน ข้อมูลทันสมัย ความรู้จาก การทำงาน เปิดสำหรับสาธารณะ ผู้บริหาร รู้ทักษะสารสนเทศ สร้างงานได้เอง ตลอดเวลา Please feel free To read And download

นโยบายการรู้สารสนเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.Executive_summary_Thai.pdf 05_20080916_Strategy&timefame v4.pdf

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.Executive_summary_Thai.pdf

05_20080916_Strategy&timefame v4.pdf

แนวโน้มการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ หลักสูตร : วิธีการเรียนการสอน บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย แหล่งความรู้และสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุดดิจิทัล การรู้อินเทอร์เน็ต

หลักสูตร : วิธีการเรียนการสอน บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งความรู้และสื่อการเรียนการสอน

ห้องสมุดดิจิทัล

การรู้อินเทอร์เน็ต

Big 6 on Information Literacy Understand the problem รู้ปัญหา Locate and identify หาแหล่งความรู้ Select and analyze เลือกและวิเคราะห์ Organize and synthesize จัดระเบียบและสรุป Create and present เรียบเรียงและนำเสนอ Evaluate the result ประเมินผล อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy Based on the Big6 by Mike Eisenberg and Bob Berkowitz

Understand the problem รู้ปัญหา

Locate and identify หาแหล่งความรู้

Select and analyze เลือกและวิเคราะห์

Organize and synthesize จัดระเบียบและสรุป

Create and present เรียบเรียงและนำเสนอ

Evaluate the result ประเมินผล

อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy Based on the Big6

by Mike Eisenberg and Bob Berkowitz

Information literate person is the one who Recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent decision making. ทราบว่าสารสนเทศมีความถูกต้องและครบเพียงพอสำหรับใช้งาน Recognizes the need for information. ทราบว่าต้องมี / ใช้สารสนเทศ Knows how to locate needed information. บอกได้ว่าที่ใดมีสารสนเทศ Formulates questions based on information needs. ถามคำถามตรงเรื่องที่ต้องการสารสนเทศ Identifies potential sources of information. ระบุแหล่งที่น่าจะมีสารสนเทศ Develops successful search strategies. พัฒนากลยุทธ์การสืบค้น Accesses sources of information including computer-based and other technologies. เข้าใช้สารสนเทศรวมที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Evaluates information no matter what the source. ประเมินสารสนเทศได้ไม่ว่าจะมาจากที่ใด Organizes information for practical application. จัดระเบียบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน Integrates new information into an existing body of knowledge. รวมสารสนเทศกับสารสนเทศที่มีแล้วได้ Uses information in critical thinking and problem solving. (Doyle, 1992) ใช้สารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้ Uses information ethically and legally. ใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกฎหมาย อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy

Recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent decision making. ทราบว่าสารสนเทศมีความถูกต้องและครบเพียงพอสำหรับใช้งาน

Recognizes the need for information. ทราบว่าต้องมี / ใช้สารสนเทศ

Knows how to locate needed information. บอกได้ว่าที่ใดมีสารสนเทศ

Formulates questions based on information needs. ถามคำถามตรงเรื่องที่ต้องการสารสนเทศ

Identifies potential sources of information. ระบุแหล่งที่น่าจะมีสารสนเทศ

Develops successful search strategies. พัฒนากลยุทธ์การสืบค้น

Accesses sources of information including computer-based and other technologies. เข้าใช้สารสนเทศรวมที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Evaluates information no matter what the source. ประเมินสารสนเทศได้ไม่ว่าจะมาจากที่ใด

Organizes information for practical application. จัดระเบียบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน

Integrates new information into an existing body of knowledge. รวมสารสนเทศกับสารสนเทศที่มีแล้วได้

Uses information in critical thinking and problem solving. (Doyle, 1992) ใช้สารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้

Uses information ethically and legally. ใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกฎหมาย

อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy

Evolution of the economy The change from an economy based on labor and capital to one based on information requires information literate workers who will know how to interpret information Barner's (1996) study of the new workplace indicates significant changes will take place in the future: The work force will become more decentralized The work force will become more diverse The economy will become more global The use of temporary workers will increase These changes will require that workers possess information literacy skills. The SCANS (1991) report identifies the skills necessary for the workplace of the future. Rather than report to a hierarchical management structure, workers of the future will be required to actively participate in the management of the company and contribute to its success. To survive in this information society , workers will need to possess skills beyond those of reading, writing and arithmetic. อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy คนทำงาน ต้องรู้ สารสนเทศ

Barner's (1996) study of the new workplace indicates significant changes will take place in the future:

The work force will become more decentralized

The work force will become more diverse

The economy will become more global

The use of temporary workers will increase

These changes will require that workers possess information literacy skills. The SCANS (1991) report identifies the skills necessary for the workplace of the future. Rather than report to a hierarchical management structure, workers of the future will be required to actively participate in the management of the company and contribute to its success. To survive in this information society , workers will need to possess skills beyond those of reading, writing and arithmetic.

อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy

Effect on education Because information literacy skills are vital to future success: Information literacy skills must be taught in the context of the overall process. Instruction in information literacy skills must be integrated into the curriculum and reinforced both within and outside of the educational setting. อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy การเรียนรู้สารสนเทศ ต้องดำเนินทุกขั้นตอน ในกระบวนการเรียน ต้องจัดการสอน ในหลักสตรและบังคับ ทั้งภายในและ ภายนอกวงการศึกษา

Information literacy skills must be taught in the context of the overall process.

Instruction in information literacy skills must be integrated into the curriculum and reinforced both within and outside of the educational setting.

อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy

Technology Information Technology is the great enabler. It provides, for those who have access to it, an extension of their powers of perception, comprehension, analysis, thought, concentration, and articulation through a range of activities that include: writing, visual images, mathematics, music, physical movement, sensing the environment, simulation, and communication (Carpenter, 1989, p. 2). Technology, in all of its various forms, offers users the tools to access, manipulate, transform, evaluate, use, and present information. Technology in schools includes computers, televisions, video cameras, video editing equipment, and TV studios. Two approaches to technology in K-12 schools are technology as the object of instruction approach, and technology as the tool of instruction approach. Schools are starting to incorporate technology skills instruction in the context of information literacy skills. This is called technology information literacy Technology is changing the way higher education institutions are offering instruction. The use of the Internet is being taught in the contexts of subject area curricula and the overall information literacy process . There is some empirical indication that students who use technology as a tool may become better at managing information, communicating, and presenting ideas. อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy การสอนการรู้สารสนเทศ ในรายวิชาเฉพาะ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งจำเป็น ช่วยการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ได้รวดเร็ว

Technology, in all of its various forms, offers users the tools to access, manipulate, transform, evaluate, use, and present information.

Technology in schools includes computers, televisions, video cameras, video editing equipment, and TV studios.

Two approaches to technology in K-12 schools are technology as the object of instruction approach, and technology as the tool of instruction approach.

Schools are starting to incorporate technology skills instruction in the context of information literacy skills. This is called technology information literacy

Technology is changing the way higher education institutions are offering instruction. The use of the Internet is being taught in the contexts of subject area curricula and the overall information literacy process .

There is some empirical indication that students who use technology as a tool may become better at managing information, communicating, and presenting ideas.

อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy

Distance education Now that information literacy has become a part of the core curriculum at many post-secondary institutions, it is incumbent upon the library community to be able to provide information literacy instruction in a variety of formats, including online learning and distance education. The Association of College and Research Libraries (ACRL) addresses this need in its Guidelines for Distance Education Services (2000): “ Library resources and services in institutions of higher education must meet the needs of all their faculty, students, and academic support staff, wherever these individuals are located, whether on a main campus, off campus, in distance education or extended campus programs -- or in the absence of a campus at all, in courses taken for credit or non-credit; in continuing education programs; in courses attended in person or by means of electronic transmission; or any other means of distance education .” Within the e-learning and distance education worlds, providing effective information literacy programs brings together the challenges of both distance librarianship and instruction. With the prevalence of course management systems such as WebCT and Blackboard, library staff are embedding information literacy training within academic programs and within individual classes themselves (Presti, 2002). อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy หลักสูตรทางไกล ออนไลน์ มีประโยชน์ เรียนได้ ทุกเวลา

“ Library resources and services in institutions of higher education must meet the needs of all their faculty, students, and academic support staff, wherever these individuals are located, whether on a main campus, off campus, in distance education or extended campus programs -- or in the absence of a campus at all, in courses taken for credit or non-credit; in continuing education programs; in courses attended in person or by means of electronic transmission; or any other means of distance education .”

Within the e-learning and distance education worlds, providing effective information literacy programs brings together the challenges of both distance librarianship and instruction. With the prevalence of course management systems such as WebCT and Blackboard, library staff are embedding information literacy training within academic programs and within individual classes themselves (Presti, 2002).

อ้างอิง http:// en.wikipedia.org/wiki/Information_literacy

e-government Within each of these interaction domains, four kinds of activities take place [1] [2] : pushing information over the Internet, e.g: regulatory services, general holidays, public hearing schedules, issue briefs, notifications, etc. two-way communications between the agency and the citizen, a business, or another government agency. In this model, users can engage in dialogue with agencies and post problems, comments, or requests to the agency. conducting transactions, e.g: lodging tax returns, applying for services and grants. governance, e.g: online polling, voting, and campaigning Inaccessibility Main article: Digital divide An e-government site that provides web access and support often does not offer the “potential to reach many users including those who live in remote areas, are homebound, have low English proficiency, exist on poverty line incomes, suffer from chronic illness, are single parents or older adults .” [7] http:// en.wikipedia.org /wiki/E-government การรู้สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นในการติดต่อราชการ ต้องจัดการสอน อินเทอร์เน็ต ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนในชนบท ผู้ด้อยโอกาส

Within each of these interaction domains, four kinds of activities take place [1] [2] :

pushing information over the Internet, e.g: regulatory services, general holidays, public hearing schedules, issue briefs, notifications, etc.

two-way communications between the agency and the citizen, a business, or another government agency. In this model, users can engage in dialogue with agencies and post problems, comments, or requests to the agency.

conducting transactions, e.g: lodging tax returns, applying for services and grants.

governance, e.g: online polling, voting, and campaigning

Inaccessibility

Main article: Digital divide

An e-government site that provides web access and support often does not offer the “potential to reach many users including those who live in remote areas, are homebound, have low English proficiency, exist on poverty line incomes, suffer from chronic illness, are single parents or older adults .” [7]

http:// en.wikipedia.org /wiki/E-government

Social networking is an emerging area for e-democracy. The social networking entry point is within the citizens’ environment and the engagement is on the citizens’ terms. Proponents of e-government perceive government use of social networks as a medium to help government act more like the public it serves. Examples of state usage can be found at The Official Commonwealth of Virginia Homepage , where citizens can find Google tools and open social forums. Government and its agents also have the opportunity to follow citizens to monitor satisfaction with services they receive. Through ListServs, RSS feeds, mobile messaging, micro-blogging services and blogs, government and its agencies can share information to citizens who share common interests and concerns. Government is also beginning to Twitter . In the state of Rhode Island , Treasurer Frank T. Caprio is offering daily tweets of the state’s cash flow. Interested people can sign up at here . For a full list of state agencies with Twitter feeds, visit Real Life. Live document . For more information, visit transparent-gov . http:// en.wikipedia.org /wiki/E-government เครือข่ายสังคม สื่อสารระหว่างประชาชนและราชการ blogs sms MSN E-mails Twitter wiki

Proponents of e-government perceive government use of social networks as a medium to help government act more like the public it serves. Examples of state usage can be found at The Official Commonwealth of Virginia Homepage , where citizens can find Google tools and open social forums.

Government and its agents also have the opportunity to follow citizens to monitor satisfaction with services they receive. Through ListServs, RSS feeds, mobile messaging, micro-blogging services and blogs, government and its agencies can share information to citizens who share common interests and concerns. Government is also beginning to Twitter . In the state of Rhode Island , Treasurer Frank T. Caprio is offering daily tweets of the state’s cash flow. Interested people can sign up at here . For a full list of state agencies with Twitter feeds, visit Real Life. Live document . For more information, visit transparent-gov .

http:// en.wikipedia.org /wiki/E-government

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาบุคลากร ICT เน้น Information literacy

ยุทธศาสตร์การศึกษา http :// www . moe . go . th / sufficiency / newsite / index . php?option = com_content&task = view&id = 102&Itemid = 1 สอนการเรียนรู้ในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

การรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายและแผนดำเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ http :// www . sufficiencyeconomy . org / show . php?Id = 1808 เรียนออนไลน์ เอกสารประกอบ นำไปสอนต่อได้

http :// sufficiencyeconomy . org / mfiles / 1237460835 / prb . pdf แนะนำว่า สอนเฉพาะวิชาเฉพาะระดับชั้น หรือสอนรวมกันก็ได้

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ http :// www . m - society . go . th / edoc_detail . php?edocid = 95 จัดดั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง ในจังหวัดภาคใต้

แสดงผลข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวิต ต้องการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อให้อ่านได้ แสดงผลเป็น xml

ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เสนอความรู้ วิทยาศาสตร์ ในสื่อหลากหลาย และในเว็บ ต้องคุ้นเคย จึงจะทราบว่า มีความรู้ เรื่องอะไรบ้าง และอยู่ที่ใด

แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา บูรณาการ สร้างและแลกเปลี่ยน ความรู้ภาคการศึกษา และภาคปฏิบัติ

ปัจจัย 3 ประการ โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ          1 ) ทรัพยากรมนุษย์          2 ) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ          3 ) กฎหมายและแรงจูงใจ          4 ) โครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน          การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ภาคส่วนต่างๆของประเทศ นับแต่ ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และประชาชน มีความร่วมมือเชื่อมโยงกันในสามส่วนคือ          1 ) การสร้างความรู้          2 ) การแพร่กระจายความรู้ และ          3 ) การใช้ความรู้ โดยมีกลไกด้านโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาดังกล่าวเป็นเครื่องมือผลักดัน          การผลักดันให้มีมาตรการและแผนงาน / โครงการปีงบประมาณ 2552 ที่จะสร้างความเชื่อมโยงหรือมีการร่วมคิดร่วมทำระหว่างผู้ผลิตความรู้และผู้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน 2 กลุ่ม ได้แก่          1 ) มาตรการการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม          2 ) มาตรการสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงด้านการเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการ สรุปผลการสัมมนาจะนำขึ้นแสดงบน website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป การสร้างความรู้ กระจายความรู้ การใช้ความรู้

โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ          1 ) ทรัพยากรมนุษย์          2 ) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ          3 ) กฎหมายและแรงจูงใจ          4 ) โครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน          การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ภาคส่วนต่างๆของประเทศ นับแต่ ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และประชาชน มีความร่วมมือเชื่อมโยงกันในสามส่วนคือ          1 ) การสร้างความรู้          2 ) การแพร่กระจายความรู้ และ          3 ) การใช้ความรู้ โดยมีกลไกด้านโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาดังกล่าวเป็นเครื่องมือผลักดัน

         การผลักดันให้มีมาตรการและแผนงาน / โครงการปีงบประมาณ 2552 ที่จะสร้างความเชื่อมโยงหรือมีการร่วมคิดร่วมทำระหว่างผู้ผลิตความรู้และผู้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน 2 กลุ่ม ได้แก่          1 ) มาตรการการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม          2 ) มาตรการสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงด้านการเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการ สรุปผลการสัมมนาจะนำขึ้นแสดงบน website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

กิจกรรมวิทยาศาสตร์บริการ http :// www . dss . go . th / dssweb / index2 . html สอนให้รู้เรื่องสิทธิบัตร และนำไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม

ส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ห้องสมุด

Social networking เรียนทักษะ ICT จาก blog เรียน ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนประสยการณ์จากเว็บ www.stks.or.th

Open meeting online ทำงานเป็นทีมแบบออนไลน์ รายงานทันเหตุการณ์ เพื่อร่วมงานไม่ตกข่าว เตรียมวาระการประชุม ผู้เสนอวาระ รับผิดชอบเอกสารเอง ช่วยกันเป็นเลขาฯ

Sharing networking รายงานการประชุมเสร็จทันที่ จัดรูปแบบอัตโนมัติ พร้อมสำเนาการแก้ไข ไม่ใช้กระดาษ

No papers Digital shelves เก็บไว้ที่นี่ Server ของหน่วยงาน ไม่เปลืองที่ ค้นเรื่องเก่าได้ เพราะใช้ metadata จัดทำข้อมูล ทุกแฟ้มพร้อมสำหรับ KM Repository

จากภายนอก คลิกเดียวได้อ่าน stks ที่นี่ ความรู้ใหม่ ทุกวัน

ยินดีต้อนรับ

เว็บ๒ . ๐ และแหล่งความรู้ระบบเปิด เครือข่ายสังคมความรู้ Blogs, Twitter, Wiki มาตรฐานการจัดการความร้ดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เครือข่ายสังคมความรู้

Blogs, Twitter, Wiki

มาตรฐานการจัดการความร้ดิจิทัล

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Books on literacy programs in school libraries

My blog ติดตามเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

Add a comment

Related pages

Basiszinssatz - Informationen zu Basiszins, Basiszinssatz ...

... Berechnung von Verzugszinsen und Informationen zum aktuellen ... 01.01.2009 -> 30.06.2009: ... 9,62 %: 01.07.2009 -> 31.12.2009: 0,12 %: 5,12 %: 8,12 % ...
Read more

Lov om ændring af lov om forbrugerklager og ...

LOV nr 517 af 12/06/2009 Gældende. Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Erhvervs- og Vækstministeriet Accession A20090051730 European ...
Read more

Libraries and Learning in the E-environment | Scottish ...

Scottish Information Literacy Project ... Libraries and Learning in the E-environment. Posted on June 12, 2009 by christine irving.
Read more

Psychotherapie-Richtlinie - Gemeinsamer Bundesausschuss

... vom 17.04.2009 ... 06.01.2016 ... Weitere Informationen; Beschlüsse; Beratungsthemen; Historie; Weitere Informationen.
Read more

VW Golf 6 gebraucht kaufen bei AutoScout24

Volkswagen Golf VI 1.4 TSI Comfortline 12-M ... EZ 06/2009. D - 54550 Daun ... * Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den ...
Read more

Education in France - Wikipedia, the free encyclopedia

Education in France; Ministry of National Education; ... by requiring all children between the ages of 6 and 12, ... since 2009, the three ...
Read more

World Federation of Democratic Youth

Individuals graduating from the college of vogue design gets information in the school office. ... WFDY - 1139 Budapest ... 350 22 02 / 350 12 04 - e-mail ...
Read more